Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Názvy ulic v Třešti
BARTUŠKOVÁ, Barbora
Tématem bakalářské práce je uliční názvosloví města Třeště, které leží v okrese Jihlava. Jsou zde podány základní informace o studiu místních jmen, tedy o onomastice a toponomastice. Za využití odborné a historické literatury a archivních map byl zaznamenán vývoj a motivace pojmenování urbanonym v Třešti a jejich proměna především ve 20. století. Je zde využito srovnání současných a historických názvů ulic. Ulice jsou roztříděny do kategorií podle motivace jejich pojmenování. Cílem práce je utvořit celistvý obraz o vývoji uličního názvosloví v Třešti.
Návrh soudobé městské čtvrti v prostředí historického města.
Landa, Karel ; Obrtlík,, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo vypracování návrhu nové městské struktury zakomponované do stávající historické části města, která v minulosti prošla značnými změnami kvůli budování průtahu pro možnost dopravy dílů a součástí do jaderné elektrárny Dukovany. Zároveň součástí zadání bylo vypracování návrhu nového autobusového nádraží namísto stávajícího předimenzovaného společně s jeho efektivním začleněním do struktury města. V rámci návrhu jsem vytvářel městské struktury aplikováním principů a zásad udaných historickou a rostlou zástavbou, které se přizpůsobily současným normativním požadavkům při hledání nového genia loci místa, které je vytvořeno znovu odkrytím Stařečského potoka, jenž byl zatrubněn při výstavbě průtahu a autobusového nádraží. Dalším cílem při návrhu bylo zlepšení celkové prostupnosti území vytvářením průchodů a nových stezek zkracující cesty hlavním a nejdůležitějším uživatelům města, jimiž jsou lidé.
Proměny místních jmen na Praze 6
Fantová, Matylda ; Palkosková, Olga (vedoucí práce) ; Chejnová, Pavla (oponent)
14. Resumé Bakalářská práce se zabývá názvy ulic a náměstí Prahy 6. V prvních kapitolách je uvedena historie pojmenovávání ulic obecně, a to od roku 1770 do roku 2013. Práce se dále zabývá hlavními důvody přejmenovávání ulic Prahy 6. Těmito příčinami jsou nejčastěji historicko-společenské události a změny rozsahu území Prahy. Stěžejní kapitola práce obsahuje aktuální soupis ulic a náměstí Prahy 6, který je doplněn informacemi o proměnách jednotlivých názvů napříč 20. a 21. stoletím. Celkem 662 ulic a náměstí je v abecedním pořadí rozřazeno podle své příslušnosti k jednotlivým částem obce Prahy 6. Ulice jsou dále roztříděny podle motivace pojmenování do několika kategorií, ve kterých je navíc uvedeno, jakým způsobem názvy vznikly a v jakých pádech se vyskytují. Bylo tak zjištěno, že názvy ulic Prahy 6 jsou povětšinou v nominativním a genitivním tvaru a že nejčastější motivací jejich pojmenování je poloha ulice. Z výzkumu prováděného pomocí dotazníků vyplývá, že nejrozšířenějším neoficiálním názvem užívaným na Praze 6 je Kulaťák (nahrazující úřední název Vítězné náměstí). Bylo nasbíráno i několik desítek dalších lidových pojmenování. Zjištěná lidová etymologie pomohla odhalit další možné příčiny motivace pojmenování ulice Bílá. Přínos práce spočívá zejména v sestavení rejstříku aktuálních názvů ulic a ve...
Districts and places of Paris in the course of history: Montmartre
Kubínová, Eva ; Kalfiřtová, Eva (vedoucí práce) ; Listíková, Renáta (oponent)
Anotační list Název bakalářské práce: Pařížské čtvrti a místa v průběhu staletí: Montmartre Klíčová slova: ulice, náměstí, dějiny, kabaret, bohém, film, zajímavost Abstrakt: Tématem bakalářské práce je pařížská čtvrť Montmartre. Jedná se o čtvrť v mnoha ohledech zcela výjimečnou a naprosto odlišnou od ostatních pařížských čtvrtí, která je díky svým typickým rysům známá po celém světě. Hlavním úkolem práce je proto snaha objasnit, v čem spočívá její specifičnost, z jakého důvodu zaujímá výsadní postavení v rámci Paříže a jakým způsobem přispěla k celkovému rozvoji francouzské kultury. Práce je pojata jako určitý historicko-kulturní pohled na tuto čtvrť a usiluje o vystižení jejích nejvýznamnějších charakteristik, jimiž se výrazně zapsala do povědomí ať už samotných Francouzů, nebo příslušníků jiných národů celého světa. K tomuto faktu přispěly značnou měrou nejen její výrazné architektonické památky, ale zejména vznik kabaretů a koncertních kaváren a rovněž ji ve svých dílech proslavilo mnoho slavných osobností z řad umělců.
Vzdělávání romských dětí na české škole aneb jak jsme na tom u nás v Náchodě
Vajsar, Jan ; Wildová, Radka (vedoucí práce) ; Mazáčová, Nataša (oponent)
NÁZEV: Vzdělávání romských dětí na české škole aneb jak jsme na tom u nás v Náchodě AUTOR: Jan Vajsar KATEDRA: Katedra primární pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. ABSTRAKT Diplomová práce je návrhem strategického modelu pro vzdělávání romských žáků na českých školách. Je koncipována pro učitele na prvním i druhém stupni základní školy. Naším cílem bylo vytvoření takového modelu práce s romskými žáky, který bude možné v různých modifikacích aplikovat na kterékoli základní škole v České republice, kde se vzdělávají kromě majority i romští žáci. Zaměřili jsme se na město Náchod, jehož stávající stav vzdělávání romských žáků nám poslouží, jako příklad toho s čím se můžeme setkat v mnoha dalších městech v České republice. Práce obsahuje řadu metodických návrhů, které jsou připravené tak, aby byly pro školy dobře a především jednoduše uchopitelné a bylo jimi možno řešit různé problémy, se kterými se učitelé vzdělávající romskou menšinu doposud potýkali a budou se s nimi setkávat i nadále. KLÍČOVÁ SLOVA: Rom, dítě, vzdělávání, model, žák, prostředí, přístup, učitel, ulice, rodina, spolupráce, nedůvěra, předsudky, náprava, změna
Vývoj městské zástavby a městské infrastruktury v Benešově v letech 1918-1939
Roubík, Michal ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Sejk, Michal (oponent)
Ve své diplomové práci "Vývoj městské zástavby a městské infrastruktury v Benešově v letech 1918 - 1939" jsem zpracoval jednu z kapitol vývoje zemědělského maloměsta v době první republiky. Tato práce je příspěvkem k dějinám českých měst v meziválečném období a zpracovávaným tématem koresponduje s výzkumným záměrem, řešeným na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v jehož rámci jsem na ní pracoval. Práce byla napsána zejména na základě studia pramenů Státního okresního archivu Benešov (pobočky Státního oblastního archivu Praha) a řady děl relevantní odborné literatury. Úvod tvoří kapitola, která komplexním způsobem shrnuje nejdůležitější okamžiky a změny ve vývoji Benešova ve sledovaném období. Neomezuje se však jen pouze na jeho dějiny, ale ukazuje i roli města v rámci svého regionu, tak jeho vývojové souvislosti s dalšími českými městy. Těžiště práce tkví v několika kapitolách, které obsáhlým, avšak přehledným, způsobem rozebírají stavební vývoj města (jeho hlavní momenty, souvislosti, ale jsou zmíněny i konkrétní zajímavé stavby) a vývoj jeho infrastruktury (kanalizace, úprava ulic, vodovod a elektrifikace). Práci doplňují kapitoly, které zpracovávají problematiku napojení Benešova na dopravní síť (železnice a silnice). V jednotlivých kapitolách je...
Analýza dopravy a návrh zlepšení ve městě Červený Kostelec
Zelinka, Martin ; Radimský, Michal (oponent) ; Matuszková, Radka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na dopravní analýzu ve městě Červený Kostelec v Královéhradeckém kraji. Práce obsahuje analýzu dopravních módů zejména silniční dopravy a parkování, současně navrhuje jejich optimalizaci. V první části práce jsou uvedeny základní informace o městě Červený Kostelec. Dále je popsán stávají stav dopravy ve městě. Druhá část se zaměřuje na analýzu a řešení problematických míst.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Šoborová, Adéla ; Šobich, Vladimír (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možným řešení výstavby obytného bloku v nově vznikající čtvrti ve městě Laussane. Projekt provází myšlenka: bydlení ve městě nekončí za vchodovými dveřmi, ale člověk obývá ve městě jako takovém. Pro žáky základní škola není jen institucí, ale druhým domovem, inkubátorem, kulturní institucí.
Brno, Husova a úpatí Špilberka
Poulíčková, Radka ; Rusín, Tomáš (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Moje bakalářká práce se zabývá návrhem mětské budovy. Objekt se nachází poblíž centra Brna na strmé patě Parku Špilberk na ulici Husova. V současné době jsou v patě kopce vstupy do bunkru 10-Z a pěšiny vedoucí z Parku Špilberk. Mým záměrem bylo navrhnou objekt, který by propojil centrum (město) a park (přírodu). Návrh vychází z podoby městského domu s rezidenční funkcí a službami, které vlivem terénu ústí až do parteru ze strany parku. Součástí práce je také úprava okolních parkových ploch a dopravního koridoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.