Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyhodnocení ukazatelů užitkovosti a dlouhověkosti ve vybraném stádě holštýnského skotu
BUNKOVÁ, Olga
Chov skotu je jedním z nejvýznamnějších odvětví živočišné výroby jak v České republice, tak ve světě. Skot je eminentním světovým producentem mléka pro lidskou výživu. Mléko skotu je v lidské výživě nenahraditelným zdrojem mléčných bílkovin, vyznačuje se vysokou stravitelností a vysokou biologickou hodnotou. Mléko a výrobky z něj představují podstatnou součást potravy člověka již několik tisíc let. Předním světovým plemenem s výhradně mléčnou užitkovostí je holštýnský skot. Holštýnský skot je černobíle strakaté plemeno s vysokou mléčnou užitkovostí a výhodou ve vysoké přizpůsobivosti k různým klimatickým podmínkám. Z mnoha analýz vyplývá že tento skot je schopný se přizpůsobit velmi odlišným životním podmínkám, a přesto nepřichází o svou vysokou užitkovost. V současné době se v chovu holštýnského skotu klade důraz na neustálé navyšování produkce, zkracování mezidobí a ranost při 1. otelení. S tím se ovšem nese další faktor, kterým je dlouhověkost. Dlouhověkost, přesněji dlouhovýkonnost dojnic se v poslední době stává díky tlaku na neustálé snižování nákladů rozhodující vlastností. Prioritou je udržení konkurenceschopnosti a ekonomické efektivnosti chovu skotu. Diplomová práce byla zaměřena na vypracování literární rešerše zabývající se především faktory ovlivňující produkci, reprodukci a dlouhověkost holštýnských dojnic. Součástí práce bylo sledování a vyhodnocení úrovně vybraného stáda holštýnských krav ze dvou farem. Získané informace o úrovni reprodukce, výši produkce a dlouhověkosti byly navzájem porovnány za pomoci vybraných statistických metod.
Možnosti využitia výliskov pestreca mariánskeho vo výžive brojlerových kurčiat
Zeliková, Bibiana
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom doplnku 5 a 15 % výliskov pestreca mariánskeho v kŕmnej zmesi, na výkrm brojlerových kurčiat Ross 308. 75 kohútov bolo rozdelených do troch rovnomerných skupín, pričom prvá pokusná skupina (MT5) dostala kŕmnu zmes obsahujúcu 5 % výliskov pestreca mariánskeho a druhá skupina (MT15) dostala kŕmnu zmes s 15 % výliskov pestreca mariánskeho. Tretia skupina, kontrolná (K), skrmovala zmes bez prídavku pestreca. Zaznamenávali a vyhodnocovali sme priemerné hmotnosti, prírastky na hmotnosti, spo-trebu krmív, konverziu krmív a jatočné výťažnosti. Spotreba krmív bola výrazne nižšia v oboch skupinách kŕmených doplnkom pestreca, tiež konverzia krmív klesla pri pestre-cových pokusných skupinách a optimálne hodnoty sa dosahovali len v skupine kontroly. Jatočná výťažnosť bola preukázateľne negatívne ovplyvnená (P<0.05) pestrecovým do-plnkom. Môžeme teda potvrdiť, že pestrecové doplnky vo výkrme kurčiat nie sú vhodnou kŕmnou zložkou pri nami použitých dávkach.
Chov prasat plemene česká landrase v České republice
KOŘÍNKOVÁ, Hana
Cílem bakalářské práce bylo zachytit vývoj a změny stavů ve šlechtitelské práci plemene česká landrase. Dále se tato práce zabývá zpracováním vývoje početních stavů prasnic tohoto plemene. Z materiálů získaných od Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě zpracovat kontroly užitkovosti (počet vrhů, počet narozených selat všech a živých, mléčnost a mezidobí). Součástí bakalářské práce bylo i hodnocení parametrů polních testů (průměrné denní přírůstky, procentický podíl svaloviny a průměrná výška hřbetního tuku) a výsledky v unifikovaném testu. V závěru práce byl navrhnut návrh opatření pro šlechtitele prasat v nukleových a reservních chovech plemene česká landrase.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.