Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 166 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh schématu zařízení akumulační teplárny s CO2 oběhem a výpočet jeho parametrů
Suchomel, Josef ; Šnajdárek, Ladislav (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
Nejčastěji užívaným médiem většiny oběhů je voda. Z ekologického hlediska je ale vhodnějším médiem oxid uhličitý. Jednak nebude taková spotřeba vody, a jednak se jedná o sledovaný skleníkový plyn, jehož množství se požaduje regulovat. V této diplomové práci je navrhována teplárna, jejímž médiem je právě CO2. Navíc se jedná o akumulační teplárnu, která by mohla hrát důležitou roli v regulaci energetické soustavy. Cílem práce je nejprve shrnout současné poznání dané problematiky, a poté navrhnout schéma zařízení akumulační teplárny, včetně jednotlivých oběhů a základních rozměrů lopatkových strojů.
Excessive pressure energy recovery in liquid transport systems
Luky, Samuel ; Bezdíček, Jiří (oponent) ; Rudolf, Pavel (vedoucí práce)
This thesis deals with unutilised pressure in liquid transport pipelines and possibilities to convert them to electricity. The first part evaluates all the current solutions, that is Pump as turbine, AXENT or STRAFLO turbine and counter rotating turbine and summarizes their advantages and disadvantages. The second part of the work is dedicated to designing an axial turbine to a specific municipality of Ferlach in Austria. This turbine design is afterwards evaluated through a simplified CFD simulation using ANSYS fluent. The results are assessed and further design improvements are proposed.
Verification of the dynamic properties of a new model turbine wheel with free blades
Voronova, Evgeniya ; Procházka, Pavel ; Maturkanič, Dušan ; Mekhalfia, Mohammed Lamine ; Hodboď, Robert
The paper describes a new experimental model of turbine wheel with free blades. Verification tests were carried out using a Doppler laser vibrometer, with a focus on the equipment parameters under various conditions. The measurements were performed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry originated at the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i.
Tvorba a estimace modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD
Razyapova, Aygul ; Radil, Lukáš (oponent) ; Kopička, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu malé vodní elektrárny (MVE) a části přilehlé elektrizační sítě v simulačním programu PSCAD, na základě reálných podkladových materiálů. Model bude upřesněn na základě dat získaných měřením, aby se co nejvíce shodoval s reálným zařízením.
Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny
Jeřábek, Lukáš ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ventilaci, výkonový rozsah, ztráty výstupní rychlostí a negativní efekty vysokých odchylek kondenzačního tlaku. Pro první tři stupně je proveden výpočet prizmatických akčních lopatek. Čtvrtý a pátý stupeň jsou navrženy s proměnnou reakcí po výšce lopatky a jejich výpočet je proveden metodou konstantní cirkulace. Pro tyto stupně je dále proveden návrh profilů s ohledem na jejich aerodynamické vlastnosti pomocí Beziérových křivek v programu MS Excel. Ověření vlastností profilů, jejich ztrát a průběhu izoentropického Machova čísla po profilu probíhalo pomocí programu MISES ve spolupráci s Doosan Škoda Power.
Využití absorpčních systémů v teplárenství
Vidlák, David ; Špiláček, Michal (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je seznámení se základními vlastnostmi absorpčních tepelných čerpadel a jejich rostoucí významností na trhu. V první části práce je provedena rešerše pro objasnění skutečností spojených s čerpadly. Úvodem jsou popsány základní informace v okruhu teplárenství a jejich základní spojitosti s našimi systémy. Dále je provedena stručná analýza změn ceny elektřiny a tepla v posledních deseti letech. Hlavním úsekem teoretické části je pak popis využívaného absorpčního systému. Druhá část práce se zabývá samotným výpočtem absorpčního systému. Nejdříve je počítána interní a externí část zařízení dle zadaných parametrů firmy GE Power s.r.o. Po tomto kroku jsou provedeny parametrické studie na základě změn klíčových parametrů původního zařízení pro názornou ukázku chování absorpčního tepelného čerpadla. Závěrem práce je provedena integrace jednotky do teplárenského cyklu pro varianty s využitím kondenzátoru spalin a s využitím chladící vody z kondenzátoru turbíny.
Návrh letadlové energetické jednotky
Poledno, Martin ; Maňas, Pavel (oponent) ; Nevrlý, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá základním konstrukčním návrhem letadlové pomocné energetické jednotky (LPEJ). Pro požadovaný výkon na hřídeli je navržen tepelný oběh, na základě kterého jsou určeny základní geometrické rozměry kompresoru, turbíny, výstupní soustavy a termodynamické parametry pracovní látky v jednotlivých řezech motoru. Dále je stanovena charakteristika kompresoru, turbíny a výstupní soustavy, na základě kterých je určován užitečný výkon na hřídeli v nevýpočtových režimech práce. Je stanovena výšková charakteristika motoru. Veškeré výpočty jsou prováděny v aplikaci MATLAB. Na závěr je vytvořen zjednodušený řez motoru.
Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží
Stareček, Jakub ; Drábková, Sylva (oponent) ; Veselý, Jindřich (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Tato disertační práce se zabývá hydraulickým návrhem axiální turbíny pomocí CFD a FEM analýzy, ze které vychází řada oběžných kol s nepravidelnými lopatkovými mřížemi. Tato nepravidelná (kombinovaná) oběžná kola jsou tvořena lopatkami v různých axiálních polohách v oběžném kole, nebo lopatkami navrženými pro rozdílné průtoky. Rovněž byly použity indiferentní lopatky. Oběžná kola jsou navrhnutá s ohledem na výrobu pomocí plastového 3D tisku metodou FDM a SLS. Výsledné hydraulické parametry jsou experimentálně ověřeny. Důraz je kladen na analýzu budících frekvencí v turbíně a vlastních frekvencí oběžných kol. Byl analyzován vliv na provozní pásma turbín, maximální účinnost, výkonové parametry a kavitační vlastnosti.
Reverzační turbokompresor
Lapáček, Martin ; Škorpík, Jiří (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem reverzačního turbokompresoru. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní část se věnuje teorii a rozdělením lopatkových strojů. Navazující část popisuje akumulační soustavu, pro kterou je stroj navrhován. Další samostatná kapitola je věnována dalším příkladům možného využití stroje. V další kapitole jsou detailněji popsány režimy a jednotlivé díly stroje. Nejobsáhlejší kapitola je věnována návrhu kompresoru, výpočtu turbíny a návrhu integrované převodovky. Součástí práce je i příloha, ve které je zařazena technická dokumentace.
Použití běžného odstředivého čerpadla jako turbíny
Podešva, Adam ; Franc, Zdeněk (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou použití odstředivého čerpadla v turbínovém režimu a regulací systému, kde je tento stroj provozován. V úvodu práce jsou popsány a rozděleny jednotlivé typy čerpadel a je zde rozebrána problematika Eulerovy čerpadlové a turbínové rovnice. Dále jsou zde popsány možnosti regulace průtoku. Součástí práce je rešerše, která zkoumá výhody a nevýhody použití odstředivého čerpadla v turbínovém režimu, možnosti použití tohoto systému a reálné aplikace v České republice a ve světě. Hlavní částí je návrh matematického modelu v programu Microsoft Excel, který řeší regulaci potrubního systému s čerpadlem pracujícím v turbínovém režimu především mimo optimální provozní parametry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 166 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.