Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh filtrační jednotky pro čištění odpadního plynu
Volánka, Lukáš ; Wegschmied, Roman (oponent) ; Jecha, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh filtrační jednotky a na tuhé znečišťující látky neboli TZL, které mají stále významný podíl na znečišťování ovzduší. V první kapitole jsou popsané základní vlastnosti těchto látek a jejich vliv na návrh odlučovače. Další kapitola krátce pojednává o platné legislativě v České republice zabývající se emisními a imisními limity. Ve třetí kapitole, která je zároveň poslední z teoretické části práce, jsou uvedeny a vysvětleny jednotlivé metody odstraňování TZL. Následuje praktická část, věnována zejména návrhu filtrační jednotky pro zadaný případ, která končí měřením emisí a stručným vyhodnocením výsledků.
Jemné částice emitované z tepelného zdroje do vnitřního prostředí
Hájek, Jiří ; Köbölová, Klaudia (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými z krbových kamen do vnitřního prostředí. Ze začátku se práce věnuje popisu biomasy a jejímu spalování. Následuje část, která se zaměřuje na škodliviny, vznikající při spalování biomasy, a v neposlední řadě je pozornost věnována i aktuální kvalitě ovzduší v České republice, metodám měření tuhých znečišťujících látek a popisu měřicí aparatury. V experimentální části je popsán výpočet koncentrace a následně jsou prezentována data, která byla naměřena při různých režimech provozu krbových kamen.
Jemné částice produkované krbovými kamny
Škvařil, Ondřej ; Baláš, Marek (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou jemných částic produkovaných při spalování v krbových kamnech. První část práce pojednává o rozboru atmosféry, zdravotních dopadech, tuhých znečišťujících látkách a jejich vzniku dělení, odloučení a zákonnou a vyhláškovou regulací. Teoretická část práce je věnována obecnému rozboru biomasy a jejímu spalování. V experimentální části jsou vyjmenovány jednotlivé způsoby měření částic dle veřejných vyhlášek, poukázání na možné chyby při měření a metody identifikace naměřených jemných částic. Následuje konkrétní měření vzniklých velmi jemných částic metodou SMPS (z angl. Scanning Mobility Particle Sizer) a vyhodnocení výsledků.
Elektrostatický odlučovač pro domovní spalovací zařízení spalující dřevní paliva
Kantor, Tomáš ; Baláš, Marek (oponent) ; Brázdil, Marian (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače pro domovní spalovací zařízení spalující dřevní paliva. V úvodních kapitolách je popsán princip elektrostatického odlučování a zpracována rešerše existujících elektrostatických odlučovačů pro domovní spalovací zařízení. V praktické části práce byl vytvořen matematický model elektrostatického odlučovače, na jehož základě byla navržena konstrukce elektrostatického odlučovače a predikovány jeho výkonové parametry.
Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek
Barybina, Alina ; Sitek, Tomáš (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. V praktické části byl proveden návrh filtračního systému na odloučení TZL ze spalin třech kotlů na biomasu.
Ověření využití agropelet pro vytápění
Muzikářová, Věra ; Vavříková, Petra (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá agropeletami a jejich spalováním z hlediska emisí a účinnosti. Je složena ze dvou částí. První část je teoretická, kde je uvedena rešerše dostupných druhů biomasy, výroba agropelet a princip spalovaní. Druhá část práce je zaměřena na experimentální porovnání účinností a emisní třídy kotle pro různé agropelety.
Emise tuhých znečišťujících látek
Strnad, Ondřej ; Lisá, Hana (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Práce pojednává o problematice a vlastnostech tuhých částic antropogenního původu. Popisuje principy a technologie pro jejich odstranění z proudu spalin a zamezení úniku do atmosféry. Zaměřuje se na druhy odlučovačů, především na mechanické odlučovače. Práce zahrnuje ex-perimentální část zahrnující získání dat charakterizujících cyklonový (vírový) odlučovač.
Agropelety pro domovní kotle
Čaňo, Lubomír ; Milčák, Pavel (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi agropelet a jejich spalováním v domovních spalovacích zařízeních. V úvodu první části práce je nejprve popsáno, co jsou to agropelety a jak se vyrábí. Následuje charakteristika agropelet jako paliva a srovnání s ostatními tuhými palivy. Závěr první části je věnován samotnému spalování a tvorbě emisí v jeho průběhu. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na praktické ověření vlastností vybraných agropelet jako paliva. Obsahuje také experimentálně naměřené hodnoty emisí při jejich spalování.
Vlastnosti alternativních paliv z biomasy
Krejčiřík, Jiří ; Milčák, Pavel (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi alternativních paliv z biomasy a jejich spalováním v domovních spalovacích zařízeních se zaměřením na tvorbu emisí tuhých znečišťujících látek. V první kapitole práce je nejprve popsáno, co jsou to tuhá alternativní paliva, jak se vznikají a jaké jsou jejich vlastnosti jako paliva. Ve druhé části je popsáno spalování alternativních paliv z biomasy se zaměřením na tvorbu emisí. Třetí kapitole bakalářské práce je zaměřena na experimentální ověření palivových vlastností alternativních paliv z biomasy. Dále je zde praktické ověření tvorby emisí se zaměření na tvorbu tuhých znečišťujících látek.
Analýza stavu životního prostředí v regionech ČR
Serafínová, Petra ; Svatošová, Libuše (vedoucí práce) ; Jaroslav, Jaroslav (oponent)
Životní prostředí je významnou součástí lidského života, jehož kvalita velmi ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Na kvalitu životního prostředí se klade stále větší důraz, neboť dochází k nárůstu negativních vlivů vytvořených člověkem. Aby se těmto vlivům zabránilo nebo zmírnily jejich důsledky, mělo by se životní prostředí chránit, a to formou ochrany přírody. Důležitou součástí je také trvale udržitelný rozvoj s cílem zachování plnohodnotného životního prostředí dalším generacím. V diplomové práci analyzuji znečištění ovzduší hlavními škodlivými látkami v letech 2000 až 2013 ze všech stacionárních zdrojů na území okresu Karviná, a ze zdrojů mobilních na území Moravskoslezského kraje. Na základě získaných statistických dat Českého hydrometeorologického ústavu jsem zpracovala analýzu metody časových řad, zvolila trendový model s předpovědí budoucího vývoje. Pro roky 2014 až 2016 jsem vypočítala predikci emitovaných škodlivin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.