Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 213 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Trestání při recidivě
Kopačka, Adam ; Heranová, Simona (vedoucí práce) ; Mulák, Jiří (oponent)
Trestání při recidivě Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu kriminální recidiva, která je celospolečenským problémem, jehož řešení by mělo být jedním z cílů trestní politiky státu, a zároveň je i měřítkem její úspěšnosti. V četnosti recidivy se do určité míry odráží účinnost trestních sankcí, efektivita jejich vymáhání, ale i společenské vlivy, jako je například demografické rozložení obyvatelstva či sociální nerovnosti. Recidiva je problémem, který není možné definitivně vyřešit, ale lze se přiblížit ideálu jeho trestání, a tedy účinnému boji proti opakovanému páchání trestných činů recidivizujícími pachateli. Na recidivu lze nahlížet z pohledu mnoha vědních disciplín. Pro tuto práci je stěžejní pohled trestněprávní, a jsou v ní tedy popsány právní instrumenty, které slouží k přísnějšímu postihu recidivistů, podmínky jejich užití a jejich vliv na druh a výši trestu. Ačkoliv cílem práce je zmapovat zejména účinné právo, recidiva je přiblížena i v jejím historickém kontextu, neboť tato stránka je klíčová pro pochopení starší judikatury. Částečně je rovněž tuzemská právní úprava srovnána se zahraniční legislativou, která může být užitečnou inspirací pro optimalizaci našeho systému postihu recidivy. Penologie pohlíží na recidivu čistě jako na opakovaný výkon trestu odnětí svobody. Práce analyzuje, jakým...
Počítačová a internetová a kriminalita
Zeman, Daniel ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
v Českém jazyce V mé diplomové práci jsem se pokusil o přiblížení problematiky obecně spojené s informacemi, jako nejcennějšími statky dnešní doby. Informační společnost, jejíž jsme součástí, je těmito informacemi obklopena a k nakládání s nimi si osvojila určité mechanismy, postupy a technologie. Mou snahou bylo osvětlit používání informačně komunikačních technologií a rizika s tím spojená. Můžeme říci, že dnešní vyspělá civilizace je takřka dokonale vzájemně provázaná a propojená. To je dáno zejména rostoucí dostupností počítačů a jiných komunikačních prostředků, dalším důvodem pak je stále se zvyšující technologická sofistikovanost jejich propojení. Primární roli zde hraje Internet, síť sítí, nabízející stále rychlejší, levnější a variabilnější propojení jeho jednotlivých článků. To umožňuje získávání a poskytování informací bez teritoriálního, obsahového, množstevního omezení. Technologický pokrok, který informační oblast zažívá, je nebývale dynamický a dá se říci i nekontrolovatelný. Výhody tohoto pokroku jdou ruku v ruce s nevýhodami a to konkrétně se zneužíváním počítačů a Internetu kriminalitou. Nabízí se tedy otázka, zda poměr mezi přínosem informačně komunikačních technologií a jejich zneužíváním nezůstává stejný a nemění se pouze jejich kvantitativní rozsah. Odpověď bohužel nebude možné...
Alternativní tresty v ČR
Mrajcová, Simona ; Cejp, Martin (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Práce se zabývá alternativními tresty v České republice. Primárně se soustředí na spolupráci relevantních aktérů při procesu udělování, výkonu a kontrole alternativních sankcí a také na případné proměny jejich využívání pro novele trestního zákona v roce 2010. Pro komplexní pohled na problematiku se práce v krátkosti soustředí i na alternativy k potrestání a odklony od trestního řízení. Systém alternativního trestání je zarámován trestní politikou a trestním právem ČR a jsou stanoveny faktory mající vliv na jeho fungování. Těmito faktory jsou nadnárodní struktury (OSN, Rada Evropy, EU), míra evidované kriminality a její formy a také veřejné mínění. Navzdory tomu, že trestní právo České republiky obsahuje poměrně široký výčet alternativních sankcí, stále se lze setkat s názory, že nejsou využívány v dostatečné míře a jsou preferovány tresty odnětí svobody, které ve svém důsledku způsobují problémy s přeplněností věznic a jsou velkou zátěží pro státní rozpočet. Soudci a státní zastupitelé se obhajují a tvrdí, že problémem není to, že málo udělují alternativní tresty, ale spíše to, že jsou špatně nastavené podmínky těchto trestů, které odrazují od jejich využívání. Kritice čelí také nekoncepčnost trestní politiky jako takové, která nemá jasně stanovené cíle. Cílem práce tedy je zjistit, zda...
Trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 tr. zák.
Kuřinová, Jana ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Resumé v českém jazyce Tématem diplomové práce je trestný čin nebezpečného pronásledování upravený v § 354 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jež kriminalizuje jednání všeobecně známé pod označením stalking. Práce si klade za cíl osvětlit nejen trestněprávní aspekty tohoto trestného činu, ale představit jej v komplexnějším pojetí. Je proto rozdělena do tří částí, jež tvoří celkem sedm kapitol. První část tvořená prvními dvěma kapitolami pojednává o stalkingu a jeho obětech. Zabývá se současným pojetím i historickým vývojem nahlížení na tento patologický jev, četností jeho výskytu, jeho možnými projevy, dopadem na pronásledované osoby a riziky, jež jim ze stalkingu plynou. Druhá část tvořená třetí, čtvrtou a pátou kapitolou se věnuje samotné problematice trestného činu nebezpečného pronásledování. Zabývá se procesem jeho zavedení do českého trestního práva a také jeho trestněprávními aspekty. Je v ní tedy rozebrána skutková podstata tohoto trestného činu a pojednává i o možnostech jeho souběhu s jinými trestnými činy a různých prostředcích ochrany poskytovaných pronásledovaným osobám v rámci celého právního řádu. Poslední třetí část tvoří šestá a sedmá kapitola. V nich se pojednává o osobách, jež se pronásledování dopouští, jejich demografii, typologiích, podle nichž je lze členit, a také o problematice...
Problematika trestu odnětí svobody na doživotí
Andrlíková, Naděžda ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je přinést pokud možno ucelený přehled různých aspektů týkajících se složité problematiky trestu odnětí svobody na doživotí. Tento trest je v současné podobě českého právního řádu trestem nejpřísnějším a je ukládán pouze za ty nejzávažnější trestné činy. Často se o tomto trestu hovoří jako o plnohodnotné alternativě k trestu smrti, který byl na našem území zrušen již v roce 1990. Jedním z dílčích cílů mé práce je tedy i zjištění, zda tomu tak ve skutečnosti je. Zda je doživotní uvěznění vhodným a postačujícím trestem pro zločince, kteří páchají ty nejhorší druhy trestné činnosti. Samozřejmě by nebylo postačující tuto rozsáhlou problematiku hodnotit pouze z hlediska právního. Právě z tohoto důvodu práce obsahuje i některé související aspekty sociologické, psychologické, morální či ekonomické. Práce se skládá z dvanácti kapitol, z nichž každá se zaměřuje na jeden z dílčích okruhů problémů či aspektů. Po stručném úvodu následuje kapitola pojednávající o pojmu a účelu trestu jako takového. Třetí kapitola se věnuje výše zmíněnému problému srovnávání doživotního trestu se zrušeným trestem smrti. Poté následuje nezbytný historický exkurz, zaměřený zejména na období po vzniku Československé republiky v roce 1918. Pátá kapitola se poté věnuje zařazení trestu odnětí svobody na...
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Hrstka, Josef ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Josef Hrstka: Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody Abstrakt Hlavní cíl diplomové práce nazvané "Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody" spočívá v zhodnocení současných alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody v českém trestním právu se zaměřením zejména na hmotněprávní aspekty alternativních trestů v užším pojetí. Autor se snažil na základě prostudování odborné literatury, právních předpisů, judikatury soudů a komparací se zahraničními úpravami o předložení návrhů, které by mohly vést ke zlepšení české právní úpravy v předmětné oblasti. Diplomová práce se skládá z osmi kapitol. V úvodní kapitole jsou čtenáři informováni o obsahu práce, jejím účelu a použitých metodách. Další tři kapitoly se zabývají tématy vztahujícími se k účelu a funkcím trestu, výhodám alternativ uvěznění a faktorům, které působí proti snahám o snižování vězeňské populace. Autor považoval za nezbytné analyzovat účel trestu, předtím než začne zkoumat jednotlivé alternativy. Snažil se ukázat, že určité koncepce účelu trestu podporují využívání alternativ k uvěznění, ale pozornost musí být také věnována sociálním a ekonomickým podmínkám pachatelů. Poukazoval na to, že ekonomické výhody alternativ musí být brány jako podpůrný argument a ne hlavní. Nesouhlasil s vzrůstající trestní represí, která je prováděna bez...
Ohledání místa činu
Vrátná, Zuzana ; Štourač, Petr (vedoucí práce) ; Musil, Jan (oponent)
Při výběru tématu mé diplomové práce jsem měla zcela jasnou představu o tom, že by téma mělo být z oboru trestního práva či kriminalistiky, neboť trestní právo a kriminalistika jsou pro mne tzv. ,,srdeční záležitostí". Téma ohledání místa činu jsem si zvolila z toho důvodu, že si myslím, že ohledání místa činu je vůbec jedním z nejdůležitějších procesních úkonů v rámci trestního řízení a pouze za předpokladu správného a důkladného ohledání může být pachatel usvědčen a následně odsouzen za spáchaný trestný čin. Význam ohledání místa činu spatřuji v tom, že jde o jediný způsob, jak mohou orgány činné v trestním řízení získat informace o kriminalisticky relevantní události přímo, nezprostředkovaně. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, které nás postupně uvádí do problematiky ohledání místa činu. První kapitola je úvodní a vymezuje ohledání jako kriminalistickotaktickou metodu. Tato kapitola je rozdělena do šesti částí. První část vysvětluje pojem, podstatu a význam ohledání. Druhá část se zabývá právní úpravou ohledání. Třetí část popisuje druhy ohledání. Čtvrtá část se zabývá zásadami ohledání. Pátá část popisuje subjekty ohledání. Šestá část se zabývá negativními okolnostmi ohledání. Druhá kapitola se nazývá ohledání místa činu a je rozdělena do čtyř částí. První část vysvětluje pojem místa činu. Druhá...
Nebezpečné pronásledování
Babčaník, Michal ; Gřivna, Tomáš (oponent) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Tato práce se zabývá komplexním pojetím pojmu nebezpečného pronásledování. Nebezpečné pronásledování je názvem skutkové podstaty trestného činu nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., který vstoupil v účinnost 1. 1. 2010. Tato skutková podstata trestného činu nebezpečného pronásledování má za úkol postihnout psychologický a společenský jev známý pod pojmem "stalking". Téma je uvedeno krátkým historickým exkurzem s cílem objasnit důvody právní regulace. Následuje popis jevu tak, jak je chápán jinými než právními obory, zejména forenzní psychologií, aby bylo možné později kriticky zhodnotit, zdali skutková podstata trestného činu tento jev efektivně postihuje. V rámci této části je věnována pozornost nejen různým typologiím, které se v praxi vyskytují, ale i klinicky uznávaným možnostem nápravy pachatele. Toto široké pojetí je poté konfrontováno se současnou právní úpravou, nejprve průřezem specifiky zahraničních úprav, následně je domácí právní úprava podrobně zkoumána dle jednotlivých ustanovení skutkové podstaty v účinném trestním zákoníku a klíčové prvky jsou nejen vykládány dle dostupné odborné literatury, judikatury, ale i povahy stalkingu, tedy jevu, který se tento trestný čin snaží postihnout. Některé prvky jsou i porovnávány s ustanoveními zahraničních úprav obsahujících podobné elementy s...
Ochrana lidského plodu
Holub, Adam ; Císařová, Dagmar (vedoucí práce) ; Sovová, Olga (oponent)
Ochrana lidského plodu - abstrakt Předkládaná stať zevrubně rozebírá rozsah a úroveň ochrany plodu v předpisech českého právního řádu a to s důrazem na její trestněprávní aspekty. V úvodu je předestřena stručná chronologie synopsí jednotlivých nejvýznamnějších nástrojů, které slouží cíli, jež konstituuje předmět diplomového tématu. Dotyčné instituty jsou v nutné minimální míře zasasezny i do kontextu několika klíčových mezinárodních smluv, s důrazem na zásadní ustanovení Úmluvy o biomedicíně, jejíž koncepce spoluurčila současnou podobu norem českého zdravotnického práva. Kusá zmínka, v podobě zařazené třetí kapitoly práce, je učiněna též o roli soukromého práva a jeho terminologické a obsahové vazbě k ostatním relevantním normám právního řádu. Jádro práce tkví ovšem v oblasti práva trestního a proto je také její větší část věnována prostředkům, kterými garantuje ochranu lidského plodu trestní kodex. Nejedná se ovšem pouze o přehled vybraných trestných činů a jejich skutkových podstat, ale též o zdůraznění interpretačních a aplikačních souvislostí s ustanoveními obecné části zákona. Krátká, byť samostatná, kapitola je věnována vztahu trestního zákona a právních předpisů, na něž jeho normy obsahově odkazují, neboť právě v nich nalézáme legální definice pojmů s nimiž kodex pracuje a které tak konsekventně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 213 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.