Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 440 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Deinstitucionalizace a rozvoj komunitních sociálních služeb
SCHWABOVÁ, Tereza
Diplomová práce se věnuje tématu deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb a transformaci těchto služeb v sociální služby komunitního charakteru poskytované v přirozeném prostředí komunity. Cílem práce je popsat základní východiska komunitní sociální práce, její rozvoj a důležitost procesu deinstitucionalizace sociálních služeb v současnosti a zjistit, jakým způsobem vnímají deinstitucionalizaci sociálních služeb a jaké o ní mají povědomí sociální pracovníci z pobytových zařízení Jihočeského kraje. Teoretická část práce se soustředí na vymezení základních pojmů souvisejících s tématem, stručně popisuje podobu pobytových sociálních služeb v České republice, transformaci sociálních služeb, její důvody a rozvoj v České republice i v zahraničí. Dále se věnuje deinstitucionalizaci sociálních služeb, výhodám, nevýhodám, rizikům a překážkám tohoto procesu a v neposlední řadě také komunitní sociální práci a vývoji komunitních sociálních služeb. Praktická část obsahuje popis výzkumu provedeného kvantitativní výzkumnou strategií, jenž byl realizován na základě metody dotazování, pomocí online dotazníku. Soustředí se také na analýzu a vyhodnocení dat a poznatků získaných z dotazníkového šetření, z něhož vyplynulo, že sociální pracovníci z pobytových služeb považují deinstitucionalizaci sociálních služeb za pozitivní a důležitý proces reformy sociálních služeb a že o něm mají velmi dobré povědomí, které by i přesto chtěli nadále prohlubovat. Tato diplomová práce má sloužit nejen jako zdroj informací o daném tématu pro studenty sociálních oboru či sociální pracovníky, ale má především upozornit na význam a příležitosti deinstitucionalizace sociálních služeb a na možnosti ve využití komunitních sociálních služeb v cestě při transformaci sociálních služeb.
Poskytování pečovatelské služby v ORP Benešov
BÍLKOVÁ, Veronika
Diplomová práce se zabývá poskytováním pečovatelské služby v ORP Benešov. Cílem diplomové práce je popsat pečovatelskou službu v ORP Benešov, způsoby jejího poskytování a změny související s probíhající transformací, a to z pohledu poskytovatelů a z pohledu uživatelů. Dílčím cílem je zhodnotit rozšíření pečovatelské služby terénní formou i na víkendy a do venkovských lokalit v ORP Benešov. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o dané problematice pečovatelské služby. Praktická část zkoumá oblast dané problematiky a měla za cíl najít odpověď na dvě hlavní výzkumné otázky: Jakým způsobem je poskytována pečovatelská služba v ORP Benešov? Jak probíhá transformace Pečovatelské služby okresu Benešov? Byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor se skládal z 12 informantů, kteří byli vybráni prostřednictvím záměrného výběru, technikou účelového výběru a na základě dostupnosti. Výsledky byly zpracovány analýzou dat pomocí zakotvené teorie. Z výzkumu lze usuzovat, že pečovatelská služba v ORP Benešov má stabilní tým, který podporuje uživatele zůstat v domácím prostředí. Pečovatelská služba je nejvíce poskytována seniorům, kteří nejčastěji využívají úkony jako je dovážka oběda, zajištění chodu domácnosti a pomoc při osobní hygieně. Pečovatelská služba poskytuje službu o víkendech i ve venkovských lokalitách, ve kterých se snaží pokrýt tzv. bílá místa. Díky projektu Pečovatelská služba - Příležitost pro život doma II. se podařilo Pečovatelské službě okresu Benešov zaměřit na odbornou práci, rozšířit cílovou skupinu o rodinu s dítětem/s dětmi a rozšířit provozní dobu do 19:00 a na víkendy. Z výzkumu však vyplynulo, že v celém ORP Benešov o zajištění pečovatelské služby o víkendech není velký zájem. Výsledky mohou být využity jako zpětná vazba pro poskytovatele pečovatelské služby v ORP Benešov a jako případy dobré praxe pro další poskytovatele pečovatelské služby.
Transformace ústavních zařízení pro osoby se zdravotním postižením
RYBANSKÁ, Monika
Má diplomová práce je zaměřena na transformační proces ústavních zařízení pro osoby se zdravotním postižením v České republice. Teoretická část je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které jsou dále rozšířeny o podkapitoly. První kapitola se zabývá transformací, kde je zahrnuta jak historie, tak současnost transformace v České republice. Druhá kapitola je věnována sociálním službám pro osoby s postižením, kde se zaměřuji na pobytové a terénní služby provázané s procesem transformace. Třetí kapitola popisuje projekty a výzvy, které byly využity v procesu. Čtvrtá kapitola je o dobré praxi, kde jsou mimo jiné zmíněny i komunity jako Camphill či Archa. Pátá kapitola uvádí transformační inspiraci ze zahraničí, například z USA, Itálie či Jordánska. Poslední šestá kapitola se pak zaměřuje na nezávislý život osob s postižením. Cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňovaly průběh a dokončení transformace v pobytových zařízeních pro osoby se zdravotním postižením v České republice a jak celkovou změnu služby hodnotili zástupci služeb, jejich pracovníci či samotní klienti. K tomuto cíli byla dále stanovena jedna výzkumná otázka a tři dílčí výzkumné otázky. Z praktické části vyplynulo, že mezi faktory, které ovlivňují transformaci a její úspěšné dokončení, lze zařadit kolektiv pracovníků zařízení, kteří se ztotožňují s filozofií transformace a deinstitucionalizace, dále pak správně nastavený transformační plán, či podpora ze strany opatrovníků, rodinných příslušníků či komunity, kde vznikají nové domácnosti.
Proměny Domu dětí a mládeže ve Strakonicích po roce 1989
PETRÁŠOVÁ, Sandra
Práce se zabývá vývojem Domu dětí a mládeže ve Strakonicích po roce 1989 až po současnost. V první části bakalářské práce se jedná o popis změn, které postihly zařízení při transformaci zařízení pro volný čas po Sametové revoluci. Jedná se o popis 90. let 20. století, jakožto změny budov, vedení a získávání si svého místa ve městě Strakonice, jakožto místo pro trávení volného času dětí a mládeže. Dále je představen popis činnosti zařízení ve 21. století, formy vzdělávání, personální zajištění, finanční stránka a v neposlední řadě popis zájmových kroužků, na jejichž nabídce lze vývoj DDM Strakonice rovněž představit.
Vývoj inflace v České republice od roku 1990 do současnosti (Dokumentační přehled)
PROKOPOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce si vytyčila za cíl popsat dokumentační přehled vývoje inflace od počátku 1990 až po současnost.Úvodní část podává základní informace o inflaci, jejím vymezení Českou národní bankou, její stupně a formy, popisuje míru inflace a v neposlední řadě i její druhy. Druhá část práce je zaměřena na samotný časový vývoj inflace v ČR rozdělený do pěti etap: počátek transformace (1990-1993), vývoj cen v letech 1994-1998, období 1999-2001, vývoj inflace 2002-2005 a první 3 měsíce roku 2006. Závěr práce se zabývá stručným shrnutím popsaných dat a jevů.
Transformace jako součást koloniální identity.
Vidím, Václav ; Fulka, Josef (vedoucí práce) ; Bierhanzl, Jan (oponent)
(česky): Koloniální systém je z logiky věci postaven na diferenci mezi rasami, kdy jedna ovládá druhou. Tento aspekt má významný vliv na podrobené subjekty z perspektivy jejich identity, neboť právě barva kůže jim přináší významné nevýhody ve způsobu žití. Důsledkem tohoto diskomfortu může být rozpad či převzetí cizí identity, patologický vztah k vlastní tělesnosti. Ve 20. století mnoho teoretiků kolonialismu a post-kolonialismu tyto důsledky analyzují. Jsou jimi především Frantz Fanon, Albert Memmi a americká autorka Nella Larsen. Všichni tři zmínění přinášejí perspektivu, která zahrnuje aktivní změnu vlastního vzezření jako způsob integrace, která jinak není možná, protože jak píše David Macey v biografii Frantze Fanona, jsou pouze dvě východiska, nasazení si bílé masky, nebo rebélie. Pokud se tedy přikloníme k první variantě, je třeba sledovat, jaké důsledky to přináší subjektu podrobujícímu se této změny, ale zároveň i tomu, který tuto změnu pozoruje. Tedy jak je na tom kolonizovaný i kolonizátor. S identitou tato práce tedy nebude pracovat jako s něčím homogenním, neměnným a nehybným, ale naopak jako s něčím, co prochází neustálou změnou.
Třetí role univerzity - Od elitního k masovému vzdělávání
Voborská, Jasmína ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Tesárek, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Třetí role univerzity - od elitního k masovému vzdělávání" se zabývá konceptem masifikace v terciárním vzdělávání a vlivu masifikace vzdělávání na obor sociologie na Fakultě sociálních věd v Praze a Fakultě Filozofické v Praze. Cíl bakalářské práce je zjistit a následně porovnat, jakým způsobem reflektují tyto dvě skupiny studentů změny spojené s masifikací a jak tyto změny ovlivňují jejich motivaci a postoj ke studiu. Výchozím konceptem bakalářské práce je již zmíněný koncept masifikace, díky kterému je možné částečně analyzovat změny na vysokých školách spojené s expanzí a navyšováním počtu studentů, které ovlivňují nejen postoj studentů ke vzdělání, ale také jejich samotnou motivaci ke studiu. V teoretické části bakalářské práce se zabývám obecným vysvětlením konceptu masifikace a jeho působení na obor sociologie vyučovaný na Fakultě sociálních věd v Praze a Fakultě Filozofické v Praze. V empirické části popisuji výzkumný design práce a následnou analýzu získaných dat. Pomocí analýzy polostrukturovaných rozhovorů se studenty dvou pražských fakult zodpovídám, zdali změny spojené s masifikací mají vliv na studenty sociologie a zdali se liší motivace ke studiu mezi studenty sociologie na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd. Závěry analýzy přinesly zjištění, že změny v...
Nauka o stvoření a teologie opomíjeného světa: Rozhovor s O. Clémentem, R. Rohrem, N. T. Wrightem a papežem Františkem
Paluchníková, Štěpánka ; Noble, Ivana (vedoucí práce) ; Kočandrle Bauer, Kateřina (oponent)
Diplomová práce s názvem Nauka o stvoření a teologie opomíjeného světa: Rozhovor s O. Clémentem, R. Rohrem, N. T. Wrightem a papežem Františkem má za cíl interpretovat nauku o stvoření a teologii světa tak, aby pomáhaly znovuobjevit význam současného opomíjeného světa jako obydleného a obyvatelného místa, které je stvořeno dobrým Stvořitelem, a které má skrze Krista eschatologickou orientaci a je mocí Ducha obnovováno. Hlavními postavami, se kterými vedu na toto téma rozhovor, jsou francouzský pravoslavný teolog Olivier Clément, americký františkán Richard Rohr, britský anglikánský teolog a biskup N. T. Wright a původem latinskoamerický papež František. Každý z nich pomáhá svým specifickým způsobem porozumět, v jakém smyslu může a má opomíjený svět, spolu s člověkem, docházet transformace, aby se "svět pro smrt stal světem pro slávu". Pomocí komparativní metody popisuji specifické přínosy jednotlivých autorů a formuluji svou tezi, že skrze perspektivu eucharistického, univerzálního, kontinuálního a dobrého stvoření lze přistoupit ke světu jako k dobrému a Bohem neopuštěnému místu.
Economic Transformation and Inequality: Czech Republic, 1978-2016
Bernard, Adam ; Šedivý, Marek (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Práce je zaměřena především na analýzu a popis vývoje genderových mz- dových rozdílů v České republice před a po ekonomické transformaci. Studovali a upravovali jsme datové soubory na úrovni domácností ze dvou různých zdrojů českého sociálněvědního datového archivu a Luxembourg Income Study, aby- chom zajistili kompatibilní výsledky, které jsou srovnatelné pro jednotlivé roky. Pomocí metody obyčejné regrese nejmenších čtverců jsme se zaměřili na výpočet očištěného mzdového rozdílu mezi muži a ženami a porovnání vývoje faktorů ovlivnujících mzdy. Výsledkem studie bylo zjištění, že mzdový rozdíl mezi muži a ženami má trend ve tvaru písmene U, přičemž rozdíly mezi mzdami mužů a žen byly v roce 1978 28%, v roce 2004 dosáhly 18% a v roce 2016 dále kle- saly na 23,3%. Zaznamenali jsme výrazný nárůst mezních výnosů z terciárního vzdělání před transformací a po ní. Při porovnávání oddělených prediktorů pro mužskou a ženskou populaci pozorujeme opačné výnosy z toho, že mají děti a jsou v manželství, které jsou po celé sledované období pozitivní pro muže a neg- ativní pro ženy. Přínos tohoto výzkumu spočívá především v tom, že poskytuje srovnatelné údaje za všechny sledované roky a...
Gender Role Represented in Official Media: Communist Legacies and the Gap between Rhetoric and Reality
He, Jiarong ; Kolenovská, Daniela (vedoucí práce) ; Svoboda, Karel (oponent) ; Kubal, Agnieszka Maria (oponent)
V této práci se zabýváme otázkou, jakým způsobem mainstreamová média reprodukovala a podílela se na přetváření genderového diskurzu před a po transformaci v Rusku a Čínské lidové republice.Jako objekt výzkumu jsme zvolili Lidovénoviny a Rabotnici z let 1980 až 2000 a provedli jsme kvantitativní i kvalitativníanalýzu. Obecně lze říci, že obě země prošly centralizovanými reformami státního tržního hospodářství a spolu s nimi utrpěly dopady konzumního způsobu života a komercializace volného trhu. V důsledku toho se estetika žen více diverzifikuje, ale zároveň se posiluje sexuální pohled na ženská těla. Vzniká více nových povolání, ale ženy také čelí velkým výzvám, když nastane deprese nebo přebytek pracovních sil. Mezitím se do jisté míry liší i dědictví, které obě země zdědily. Rusko zažilo prudší a komplexnější nápor idejí, kde se konzum a komercializace více přímo odrážely v masmédiích a společenský genderový řád nabyl stavu přetahování mezi tradiční, komunistickou a nově vznikající identitou, zatímco čínské reformy erodovaly dědictví záludněji a pomaleji. Kontrola jazyka zůstává v rukou strany, ale ekonomická a sociální liberalizace ovlivňuje nejen myšlení lidí, ale i základní principy společenských otázek, včetně genderových, uvnitř strany.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 440 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.