Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 298 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti využití Wim Hofovy metody jako regenerační procedury a její srovnání s regenerační procedurou ochlazování
Tureček, Jan ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Možnosti využití Wim Hofovy metody jako regenerační procedury a její srovnání s regenerační procedurou ochlazování Katedra: Katedra zdravotní TV a tělovýchovného lékařství Vedoucí práce: MUDr. Simona Majorová Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jestli může být Wim Hofova metoda efektivně využita jako regenerační procedura mezi tréninkovými jednotkami, druhým cílem bylo posoudit, na jaké složky pozátěžových stavů má procedura největší vliv. Dalšími cíli bylo stručně shrnout současné poznatky o základech sportovního tréninku, regeneračních metodách a metodách zjišťování účinnosti regeneračních procedur a porovnat naše výsledky s poznatky v odborné literatuře. Metody: Jako jednu z metod jsme využili sledování srdeční frekvence v průběhu tréninkového cyklu. Druhým sledovaným parametrem byly hodnoty pocitových stavů, které byly zaznamenány pomocí škál sestavených po vzoru Borgových škál vnímané intenzity a bolesti. Parametry výsledného pocitového skóre jsou kvalita spánku, psychický stav, únava a bolest nohou. Výzkumu se zúčastnilo 10 aktivně sportujících mužů ve věku 21-26 let. Výsledky: Výsledky našeho výzkumu naznačují, že by Wim Hofova metoda mohla být využita jako regenerační procedura, zvláště v náročných částech sportovních sezón s velkým počtem tréninkových jednotek v...
Individuální vedení dětí v projektování volnočasové aktivity
Brožová, Kateřina ; Hanková, Zdeňka (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pedagogikou volného času. Zaměřuje se na volný čas dětí mladšího školního věku. Cílem bakalářské práce je zmapovat individuální přístup trenérů k vedení tréninků dětí mladšího školního věku. Na základě zjištění nastavit návrh postupů individuálního vedení dětí na soustředění. Jde o návrh postupů tréninku na soustředění na základě individuálních potřeb rozvoje dovedností a schopností dětí. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se práce zabývá pedagogikou volného času, motivací a zájmovými činnostmi dítěte mladšího školního věku v oblasti sportu obecně. V empirické části práce je metodologie rozhovorů a jejich zpracování. Podle zjištění trenéři přistupují k dětem do jisté míry individuálně, ale spíše intuitivně. Nevedou si o svěřencích žádné papírové záznamy. Z rozhovorů vyplynulo, že zavedené trenérské postupy intuitivně zohledňují individuální nastavení mladých sportovců a jak pracují s jejich motivací pro rozvoj sportovních dovedností a schopností. Na základě tohoto výstupu byl vypracován návrh změn postupů tréninku na soustředění na základě individuálních potřeb rozvoje sportovních dovedností a schopností dětí. KLÍČOVÁ SLOVA pedagogika volného času, zájmová činnost, vývojová psychologie, trénink, motivace
Vliv pandemie Covid-19 v oblasti sportu
Kvardová, Petra ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Nováková, Tereza (oponent)
Autor: Bc. Petra Kvardová Název: Vliv pandemie COVID-19 v oblasti sportu Cíle: Hlavním cílem této práce je vyhodnotit nejčastější problémy a obtíže, které provázely profesionální a poloprofesionální sportovce vybraných kolektivních sportů v České republice po prodělání onemocnění COVID-19 a po návratu k plnému zatížení v jejich sportu. Metody: Práce má charakter kvantitativního výzkum, v rámci kterého bylo využito dotazníkového šetření vycházejícího z teoretických východisek. V rámci dotazníku je využito dvou hodnotících škál, DASS-21 a SMS-28. Data z vyplněných dotazníků byla zpracována v programu MS Excel, který byl použit k popisné statistice a zobrazení výsledků do grafů. Pro ověření hypotéz byl využit statistický program SPSS, krom vytvoření kontingenčních tabulek byly použity testy jako χ2 test nezávislosti, Fischerův exaktní test, Mann - Whitneyův test a Spearmanův koeficient. Výsledky: Celkově se šetření zúčastnilo 218 respondentů, z toho bylo 77 hráčů na vrcholové úrovni, 131 hráčů na výkonnostní úrovni, 9 rekreačních sportovců, 1 trenér. Poslední dvě zmíněné kategorie byly z hodnocení vyřazeny. Celkově se do šetření zapojilo 113 žen, 104 mužů a 1 osoba jiného pohlaví. Nejčastějším problémem po prodělané nemoci COVID-19 a po návratu ke sportu je u všech sportovců zvýšená únavnost (64,9 %)....
Vliv atletických cvičení na rychlostní a odrazové schopnosti hráčů házené od 11 do 13 let
Jelínek, Erik ; Petružela, Jan (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Vliv atletických cvičení na rychlostní a odrazové schopnosti hráčů házené od 11 do 13 let. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit vliv atletického intervenčního programu na výkonnost rychlostních a odrazových schopností u hráčů házené ve věku od 11 do 13 let pomocí atletických cvičení v přípravné části tréninkové jednotky. Metody: Jedná se o experimentální studii, která využívá metody měření, intervence a komparace mezi dvěma skupinami - kontrolní a experimentální. Hodnoceny byly testy, které obsahuje testová baterie Českého svazu házené. Celkově proběhly 2 měření. První měření obou skupin proběhlo před intervenčním programem, který absolvovala pouze experimentální skupina. Druhé měření obou skupin proběhlo po ukončení intervenčního programu. Výsledná data měření byla na závěr zprůměrována, porovnána a vyhodnocena mezi kontrolní a experimentální skupinou. Výsledky: Byl zjištěn pozitivní vliv intervenčního programu založeného na atletických cvičení na rozvoj rychlostních schopností. U odrazových schopností nedošlo k příliš významnému zlepšení. Klíčová slova: Házená, kondice, trénink, atletika, trénink mládeže, speciální běžecká cvičení.
Výkonnostní vývoj a trénink diskařky
Hambergerová, Radka ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: výkonnostní vývoj a trénink diskařky Cíle: popsat a zhodnotit vlastní výkonnostní vývoj a trénink a zjistit zdroje motivace k vlastní trenérské práci Metody: případová studie, auto-analýza, popisné a srovnávací metody Výsledky: zjistila jsem, že pokud se budu chtít věnovat trenérské práci (hlavně s mládeží), měla bych získat co nejvyšší možné odborné vzdělání, vzorem mi byl otec, který mne ke sportu přivedl Klíčová slova: atletika, disk, struktura výkonu, technika, trénink, psychika, motivace
Rizika zranění a jejich analýza v české parkourové komunitě
Hubka, Petr ; Gryc, Tomáš (vedoucí práce) ; Bačáková, Radka (oponent)
Název: Rizika zranění a jejich analýza v české parkourové komunitě Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit jaká akutní zranění se objevují u parkouristů na rekreační a vrcholové úrovni, při jakých situacích a porovnat úrazovost těchto dvou skupin. Metody: Hlavní použité metody byly analýza, syntéza a dotazníkové šetření. Zkoumané subjekty byli parkouristé ve věku 15 a více let. Pomocí dotazníkového šetření byly zjištěny hlavní informace o úrazech rekreačních i vrcholových parkouristů. Výsledky: 90% parkouristů utrpělo alespoň jedno zranění za poslední 3 roky tréninku parkouru. Průměrný počet zranění soutěžících parkouristů za 3 roky tréninku parkouru je 3,03 a průměrný počet zranění nesoutěžících parkouristů za 3 roky tréninku parkouru je 2,77. Nejčastější druh poranění při parkouru je poranění kloubu tj. u 44 % (n= 57 odpovědí). Nejčastější dovedností, při kterých vznikají v parkouru úrazy jsou salta, tj. 36 % (n= 40 odpovědí), a skoky (precision, tictac, catleap a jiné), tj. 32 % (n= 36 odpovědí). Nejčastější místo, kde vznikají v parkouru úrazy je venkovní prostředí, tj. u 57% (n= 66 odpovědí). Nejčastějším poraněným segmentem těla při parkouru je hlezenní kloub (n= 50 odpovědí). Nejčastější příčinou vzniku zranění v parkouru je nesoustředění/nepozornost tj. u 21% (n= 34 odpovědí). I přes...
Pohybová příprava začínajích hráčů a hráček basketbalu
Vorlová, Barbora ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Pohybová příprava začínajících hráčů a hráček basketbalu Cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování literatury vázané k problematice pohybové přípravy začínajících hráčů a hráček basketbalu, následně zjistit názory respondentů pomocí on-line dotazníkového šetření a získat tak ucelený pohled na tuto problematiku. Metody: Šetření proběhlo dotazníkovou metodou v on-line podobě prostřednictvím internetu. Výsledky: Prostřednictvím dotazníkového šetření jsem zjistila názory 47 českých trenérů dětí a mládeže, které jsem srovnala s odbornou literaturou a došla k následujícím výsledkům - nejvhodnějším věkem pro začátek basketbalové docházky je věk 8-10 let, nejlepší cestou k dosažení kvalitního a dlouhotrvajícího sportovního výkonu je cesta tréninku odpovídajícímu vývoji za dodržování zásad všestrannosti a postupného zatěžování, hlavní důvody ukončení basketbalového působení ve věku 10-15 se jeví zájem o jiné koníčky, ve věku 15-20 let se jedná o tlak na výkon, jiné zájmy a zdravotní problémy, což může úzce souviset s tréninkem rané specializace. Klíčová slova: basketbal, pohybová příprava, mládež, raná specializace, trénink, dotazník.
Sportovní příprava hráčů para hokejové reprezentace ČR
Gojová, Barbora ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Prokešová, Eva (oponent)
Název: Sportovní příprava hráčů para hokejové reprezentace ČR. Cíle: Cílem mé diplomové práce bylo zjistit současný stav přípravy hráčů para hokeje v ČR a na základě výsledků vytvořit návrh chybějících prvků podporující výkonnost hráčů. Metoda: První metodou bylo dotazníkové šetření, ve kterém jsem zjišťovala současnou úroveň přípravy hráčů české reprezentace v para hokeji a na základě druhé výzkumné metody, kterou byl rozhovor, jsem popsala hlavní faktory ovlivňující výkonnost hráčů. Výsledky: Příprava hráčů para hokeje je na nižší úrovni v porovnání se světem. Tréninkové jednotky jsou nedostačující ve smyslu komplexnosti, postrádají např. zaměření na vytrvalost a nácvik herních dovedností. V hokejových klubech chybí dostatečný počet tréninkových jednotek mimo led, není zařazen plán regenerace a odpočinku a velmi málo je kladen důraz na kompenzační trénink. Hlavními faktory ovlivňující výkonnost hráče jsou věk, druh tělesného handicapu, hmotnost, sportovní historie osobnosti, osobnostní psychika a odolnost a morálně volní vlastnosti. Dalším významným faktorem je nedostatek podkladů a publikací v českém jazyce, týkající se tématu, jak efektivně trénovat. Informovanost trenéra o postižení hráčů je dostatečná. Inspiračními vzory pro trenéra, jak vést trénink jsou zahraniční zdroje a videa. Trenér si...
Hodnocení vlivu aktuálních terapeutických postupů na únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou - literární rešerše
Iblová, Lenka ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Neuwirthová, Svatava (oponent)
Název: Hodnocení vlivu aktuálních terapeutických postupů na únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou - literární rešerše. Cíle: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit, které fyzioterapeutické přístupy jsou nejvíce efektivní vzhledem ke zmírnění únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou a jaká je optimální doba intervence k jejímu ovlivnění. Dílčím cílem je seznámení se s problematikou únavy u osob s roztroušenou sklerózou, vývojem její léčby z pohledu fyzioterapie a možnostech jejího hodnocení. Metody: Diplomová práce je literární rešerše analyticko - deskriptivního charakteru. Práce má dvě části. První část obsahuje teoretická východiska zahrnující poznatky o aktuálním stavu problematiky, epidemiologii, etiologii a patogenezi onemocnění, popis nejčastějších klinických příznaků, vyšetření a diagnostiku onemocnění, škály hodnotící stupeň únavy a léčbu u pacientů s RS. Druhá část obsahuje popis sběru dat dle zadaných kritérií, analýzu a interpretaci výsledků diplomové práce. Pro vyhledávání byly využity elektronické databáze: PubMed, Scopus, Web of Science a Google Scholar. Vyhledávání proběhlo pomocí zadaných klíčových slov. Výsledky: Na základě klíčových slov bylo ve vybraných databázích nalezeno celkem 261 studií. Po odstranění duplikátů a po přečtení celého textu vyhledaných studií, bylo dle...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 298 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.