Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 321 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Retrospektivní analýza zaměřená na zjištění nejúspěšnějších klubů ve výchově mladých hokejových talentů v 70., 80. a 90. letech v České republice
RŮŽEK, Josef
Cílem bakalářské práce bylo zjistit nejúspěšnější kluby ve výchově mladých hokejových talentů v 70., 80. a 90. letech v České republice. V analytické části nás zajímá vývoj hráče ledního hokeje, fyziologické předpoklady a fungování armádního vrcholového sportu. V syntetické části jsme jednak uvedli veškeré hokejové kluby, které se podílely na výchově vrcholových hráčů ledního hokeje a přiblížili pět nejlepších hokejových klubů. Zjistili jsme, že za sledovaných třicet let se v reprezentačním dresu na vrcholných akcích jako mistrovství světa vystřídalo 202 reprezentantů z toho 21 brankářů, 69 obránců a 112 útočníků. Nejúspěšnějším hokejovým klubem byla HC Dukla Jihlava, jejímž výchovným programem do 20 let věku hráčů prošlo 54 hráčů.
Menstruační cyklus a výkonnost tenistek
Kroisová, Adéla ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Název práce: Menstruační cyklus a výkonnost tenistek. Cíl práce: Na základě strukturovaného rozhovoru zjistit vztahy mezi jednotlivými fázemi menstruačního cyklu a ak- tivní sportovní činností u vybraných hráček tenisu, které jsou registrované v žebříčku Českého tenisové- ho svazu (ČTS). Návrh, jak tenisový trénink indivi- duálně přizpůsobit menstruačnímu cyklu tenistek. Metody: Hlavní výzkumnou metodou byl strukturovaný roz- hovor s otevřenými otázkami. Výsledky: Výzkumem bylo zjištěno, že k významnému zhoršení výkonnosti tenistek došlo během prvního a druhého dne menstruace. Nejlepší výkony pociťovaly tenistky okolo ovulace (12. - 17. den cyklu). Nejčastějším problémem u hráček byla nepravidelná menstruace a u třech tenistek se vyskytla také amenorea, která sou- visí nejspíše s vysokými tréninkovými dávkami. U 4 respondentek se vyskytla odpověď, že PMS ne- ovlivňují jejich výkon jak v tréninku, tak v utkáních. U dalších hráček se vyskytuje únava jako příznak PMS a bolest břicha. Ukázalo se, že hráčky trénink nepřizpůsobují, pokud mají malé bolesti, pokud mají velké bolesti trénink přizpůsobí (hraní úderů z místa, technické dovednosti). 4 respondentky z 8 užívají hormonální antikoncepci. Nejčastěji hráčky poci- ťovaly hněv a agresivitu při menstruaci a u pěti hrá- ček jsme zaznamenali...
Anticipační zdroje a jejich interakce při softballovém pálkařském startu
Joska, Marek ; Pravečková, Petra (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Anticipační zdroje a jejich interakce při softballovém pálkařském startu. Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, jaké anticipační zdroje berou v úvahu elitní čeští softballoví pálkaři při odpalování nadhozů. Metody: Data jsou v této diplomové práci získávána formou kvalitativního výzkumu, konkrétně případovou studií. Zdrojem informací k této případové studii jsou detailní osobní rozhovory mezi mnou a vzorovou skupinou osmi elitních českých softballových pálkařů. Rozhovory měly osm otevřených otázek a trvaly od 25 do 40 minut. Tyto rozhovory byly následně zanalyzovány s cílem získání poznatků, které budeme moci aplikovat na další obdobné případy. Všichni dotázaní pálkaři byli k roku 2021 členy Českého mužského národního týmu nebo Českého národního týmu U23. Všichni vybraní probandi jsou aktivní hráči ve věku 25,5 ± 3,5 let. Výsledky: V diplomové práci byly vyselektovány a popsány anticipační informační zdroje, které hráčům poskytují cenné informace k anticipaci následujícího nadhozu. Hráči se zamýšleli nad tím, které anticipační zdroje jsou pro ně klíčové. Kromě anticipačních zdrojů byly popsány kontextuální informační zdroje, které ovlivňují pálkařovu taktiku a uvažování v pálkařském boxu. Myšlenky osmi elitních českých pálkařů mohou být inspirací pro mladší, méně zkušené pálkaře i pro...
Fitness aplikace pro Android
Bulava, Lukáš ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje přehled technologií pro vytváření Android aplikací, porovnání aplikací z oblasti fitness a praktický příklad mobilní fitness aplikace pro Android. Aplikace obsahuje předepsané tréninky, velké množství cviků doplněné o animace a kalkulačku pro výpočet denního příjmu kalorií.
Efekt individuálního tréninku techniky speciálního bruslení a dovedností brankáře na rychlost provedení shuffle, T-push a slide v mládežnických kategoriích
Hedbávný, Vojtěch ; Šťastný, Petr (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Autor: Vojtěch Hedbávný Název: Efekt individuálního tréninku techniky speciálního bruslení a dovedností brankáře na rychlost provedení shuffle, T-push a slide v mládežnických kategorií Cíl: Cílem této bakalářské práce je otestovat brankáře ledního hokeje v rychlosti přesunů T- push, shuffle a slide za pomoci vytvoření testové baterie a tréninkového programu a následně porovnat jejich výsledky v rozmezí dvou měsíců. Dalším cílem je zjistit, zda má věk brankáře vliv na míru změny času v testu. Metody: Výzkum byl proveden testováním devatenácti brankářů ledního hokeje ve věkovém rozmezí osmi až devatenácti let. Celý experiment byl dlouhý devět týdnů v závodním období. Na začátku prvního týdne proběhlo vstupní testování a na konci posledního týdne proběhlo výstupní testování. Devět týdnů mezi testováním probíhala tréninková stimulace. K získání dat byl využit empirický kvantitativní výzkum ve formě měření testů. Pro porovnání výsledků v jednotlivých testech a znázornění vztahu věku k míře změny času v testu, jsem využil tabulku, spearmanův korelační koeficient a krabicový graf programu Microsoft Excel. Výsledky: U všech sledovaných brankářů došlo ke zlepšení. U kategorie mladší školní věk bylo prokázáno výrazné zlepšení ve většině testech. Velké, konkrétně relativní zlepšení, bylo prokázáno také v...
Specifika tréninku u dětí s ADHD v tenise
Slavíková, Magdalena ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Specifika tréninku u dětí s ADHD v tenise Cíle: Cílem této studie bylo navrhnout soubor pedagogicko-psychologických doporučení a strategií pro trenéry a rodiče, které by pomohly maximalizovat účinnost a pozitivní dopad tenisového tréninku na děti s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Metody: Proběhlo pozorování tří vybraných dětí s ADHD během tenisového tréninku. Pozorování proběhlo po dobu jedné tréninkové jednotky. Tato metoda umožňuje sbírat data přímo z prostředí, v němž se děti přirozeně nacházejí. Dále byl realizován řízený strukturovaný rozhovor s trenérem zmíněných tří dětí. Tento rozhovor byl založen na deseti předem připravených otázkách, které se týkaly práce s dětmi s ADHD, výukových strategií a budoucnosti těchto dětí v tenise. Data z rozhovorů byla analyzována pomocí principu zakotvené teorie, což pomohlo identifikovat klíčové aspekty a vzorce v odpovědích trenéra. Výsledky těchto analýz pak byly využity k vytvoření návrhů pedagogických strategií pro práci s dětmi s ADHD v tenise. Výsledky: Výsledky naší studie poskytují obraz o situaci dětí s ADHD v kontextu tenisového tréninku. Pozorování ukázalo specifické chování a reakce dětí s ADHD během tréninkových jednotek. Byly identifikovány klíčové vzorce a aspekty chování, které mohou ovlivnit jejich učení a vývoj v rámci...
Výživa a suplementace ve fitness a kulturistice
Havlová, Ivona ; Kimmer, David (vedoucí práce) ; Šimková, Simona (oponent)
Výživa a suplementace ve fitness a kulturistice Abstrakt Téma diplomové práce je "Výživa a suplementace ve fitness a kulturistice". Fitness je stále více oblíbené a stává se celosvětovým byznysem. Víc než k jiným sportům, se mladí přiklánějí právě k posilovnám. Výhodou je, že pokud je člověk zdravý, tento sport není věkově nijak omezen. Setkáme se s mladými jedinci kolem 15 let, ale i s řadou seniorů přes 65 let. Empirická část práce byla uskutečněna pomocí kvalitativní metody. Informanti byli získáni pomocí metody sněhová koule, kdy jeden informant odkáže na dalšího. Získali jsme 28 informantů, kteří byli rozděleni na dvě skupiny: kondiční cvičenci a kulturisti, jejichž charakteristika je vysvětlena v kapitole Operacionalizace. Se všemi byl proveden semistrukturovaný rozhovor. Každý z informantů nám poskytl třídenní jídelníček. Cíli práce bylo zmapovat stravovací návyky a nejčastěji užívané diety u kondičních cvičenců a u kulturistů a zmapovat nejčastěji užívané suplementy. V praktické části práce jsme se snažili zjistit, jaké jsou nejčastěji užívané diety ve fitness a jaké jsou nejčastěji užívané suplementy. Zjistili jsme, že nejvíce užívaná dieta je vysokoproteinová, vysokosacharidová a zároveň nízkotuková, což některé studie označují jako typickou dietu kulturistů. Je používána i mezi pokročilými...
Porovnání českého a norského modelu tréninkové přípravy reprezentačních týmů mužů ve veslování
Fleissner, Jan ; Macas, Tomáš (vedoucí práce) ; Koudela, Filip (oponent)
Název: Porovnání českého a norského modelu tréninkové přípravy reprezentačních týmů mužů ve veslování Cíle: Vytvoření inspirativního zdroje informací pro trenéry a závodníky na základě odlišností norského a českého modelu sportovní přípravy ve veslování. Studie by měla pomoci trenérům a závodníkům zlepšit vhled do současné sportovní přípravy těch nejlepších světových veslařů a poskytnout model pro vytváření tréninkových plánů. Metody: Předložená práce je přehledově komparativní studií zaměřenou na zmapování a porovnání části faktorů výkonu ve veslování. Výzkumným souborem jsou záznamy tréninkových modelů norského a českého reprezentačního týmu mužů ve veslování. Pro zpracování dané problematiky bylo potřeba nastudovat velké množství různých zdrojů i odborných publikací, které bylo možné dohledat a nastudovat v dostupných databázích a knihovnách, jakož i záznamy závodních týmů a trenérů, kteří působí v oblasti vrcholového sportu. Na základě zvolených parametrů jsou porovnány norský a český model tréninku. Za parametry porovnání jsme si zvolili počet využívaných tréninkový zón intenzit u jednotlivých týmů, odlišnost v procentuálním zastoupení tréninkových zón intenzity za roční tréninkový cyklus. Dalším sledovaným atributem byly roční objemy tréninku. V neposlední řadě byly v práci řešeny i další...
Vliv atletické složky tréninku na sportovní výkon v běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu
Holá, Nikola ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Miřátský, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Vliv atletické složky tréninku na sportovní výkon v běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu Zpracovala: Bc. Nikola Holá Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA. Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit vliv atletické složky tréninku na sportovní výkon v běhu na 100 m s překážkami v požárním sportu u vybraného souboru požárních sportovců. Metodika práce: Na základě dobrovolnosti bylo vybráno 22 probandů, kteří jsou příslušníci sboru dobrovolných hasičů v Ústeckém kraji. Ti byli náhodně, pomocí losu, rozděleni do experimentální (n=11) a kontrolní (n=11) skupiny. Obě skupiny podstoupily vstupní měření v disciplíně běh na 100 m s překážkami. Následně experimentální skupina absolvovala 8týdenní tréninkovou intervenci, obsahující atletické tréninkové prvky spolu s prvky techniky dané disciplíny. Kontrolní skupina trénovala pouze technické provedení disciplíny bez předepsané tréninkové intervence, ale stejnou četností jako experimentální skupina. Po dokončení tréninkové intervence proběhlo výstupní měření výsledného času v běhu na 100 m s překážkami u obou skupin. Naměřené výsledky byly statisticky zpracovány v programu IBM SPSS Statistics 25.0 pomocí testu dvoucestná ANOVA, Studentova t-testu a Mann-Whitneyova U testu. Výsledky práce: Bylo zjištěno...
Metody podporující adaptaci dětí ve sportovním týmu
JOCHOVÁ, Kateřina
Práce se zabývá metodami podporujícími adaptaci dětí ve sportovním gymnastickém týmu. Teoretická část vysvětluje, co je to pojem adaptace, popisuje socializační aspekty sportu a faktory, které ovlivňují adaptaci. Seznamuje také s projektem Tygří svět a popisuje, na jakých principech tento projekt funguje. V praktické části je obsažen popis vlastního výzkumného šetření. Tento výzkum proběhl v gymnastickém oddílu, který používá metody projektu Tygří svět. Základem těchto metod je správná komunikace, díky komunikačním typům, které komunikaci velmi usnadní. Proces adaptace dvou nových členů gymnastického oddílu je popsán na základě pozorování, které probíhalo 6 měsíců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 321 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.