Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Enhancing EFL Students' Vocabulary Retention through the Application of Brain- Compatible Teaching Strategies
Hartinger, Daria ; Mikuláš, Martin (vedoucí práce) ; Kacafírková, Petra (oponent)
Tato práce je zaměřena na výzkum efektivních výukových strategií, které zlepšují osvojování slovní zásoby u studentů anglického jazyka ve věku 13 až 16 let, se zvláštním zaměřením na slovní zásobu týkající se elektrikářského a mechanického nářadí. Výuka tohoto druhu slovní zásoby je výzvou, která vyžaduje inovativní výukové strategie zohledňující specifické fungování mozku dospívajících. Studie je založena na přehledu moderních teorií učení a vyučovacích metod a na realizaci praktických lekcí s využitím různých strategií výuky slovní zásoby. Teoretická část práce zkoumá koncept výuky "Brain based" a podává přehled předchozích studií, které byly v této oblasti úspěšně provedeny. Práce ukázala, že strategie jako Frayerův model, sémantické mapování a chunking mají značný pozitivní vliv na proces osvojování slovní zásoby. Tyto strategie pak byly úspěšně použity ve vyučovacím procesu prováděném se čtyřmi různými skupinami studentů. V empirické části práce jsou uvedeny různé statistiky, které vycházejí z výsledků hodnocení slovní zásoby v pre-testu a dvou typů post-testu, okamžitého a opožděného. Tyto údaje ilustrují účinnost použitého postupu. Ačkoli v některých případech byly výsledky statisticky nevýznamné, ukázaly nezanedbatelné zlepšení v osvojení slovní zásoby studenty. KLÍČOVÁ SLOVA Brain-based...
Nástroje pro tvorbu interaktivních videí
Hornek, Miroslav ; Jeřábek, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na význam tvorby interaktivních videí v digitální éře, kde vizuální obsah hraje klíčovou roli v komunikaci a interakci. V kontextu neustále se rozvíjejících technologií získává tvorba interaktivních videí význam nejen v oblasti vzdělávání, marketingu a zábavy, ale i v dalších lidských činnostech. Cílem této práce je prozkoumat a analyzovat různé aspekty nástrojů pro tvorbu interaktivních videí od historického vývoje videa až po současný stav a budoucí perspektivy. Zahrnuje komplexní pohled na multimediální prostředí a jeho vztah k interaktivnímu videu včetně digitálních forem obsahu, které přispívají k jeho dynamice a účinnosti. Dále práce zkoumá využití interaktivních videí ve vzdělávání a jejich roli při zvýšení zapojení a efektivity výuky. Analyzuje standardy tvorby interaktivních videí a různé interaktivní prvky, které mohou obohatit uživatelskou zkušenost. Klíčovou částí této práce je detailní analýza současných nástrojů pro tvorbu interaktivních videí a jejich využití ve vzdělávání. Práce poskytuje přehled nástrojů pro tvorbu interaktivních videí s důrazem na jejich využití ve vzdělávání a edukaci, přispívající k lepšímu pochopení této inovativní formy mediálního obsahu.
Návrh technologie výroby příruby z hliníkové slitiny
Vrbka, Tomáš ; Chladil, Josef (oponent) ; Sliwková, Petra (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření technologického postupu pro výrobu příruby včetně navazujících návodek, dále výběr nástrojů, měřidel a parametrů stroje, které jsou nezbytné pro její výrobu. Byl vyroben jeden kus příruby. Materiálem příruby je hliníková slitina EN AW-2017A. Příruba je součástí naftového čerpadla a má prioritní funkci těsnění a vedení vačkové hřídele čerpadla. Výroba příruby byla provedena na jednom stroji, univerzálním CNC soustruhu DMG Mori CLX 450 na jedno upnutí. Pro ověření funkčnosti návrhu byl nejprve vytvořen a vytisknut 3D model příruby. Byl vytvořen technologický postup pro výrobu součásti a vytvořen CNC program na stroji. Následně byla provedena reálná výroba jednoho kusu součásti. Pro výrobu byla použita tyč s průměrem 80 mm, která byla upnuta a vysunuta na délku 40 mm. Pro obrobení čela, zápichů, vnější a vnitřní kontury byla použita technologie soustružení. Pro zahloubení pro šrouby bylo použito frézování a pro otvory vrtání. Pro operace soustružení byly vybrány nástroje od firmy Iscar a pro frézování a vrtání nástroje od firmy Hoffmann Group. Po výrobě proběhlo měření důležitých rozměrů pomocí měřidel Mitutoyo, Bowers a drsnoměru Mahr.
Nástroje pro penetrační testování Wi-Fi a IPv4
Jančík, David ; Lieskovan, Tomáš (oponent) ; Martinásek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací podpůrných nástrojů a metodologie pro bezpečnostní penetrační testování bezdrátových sítí Wi-Fi a síťové infrastruktury IPv4. Teoretická část se věnuje samotnému penetračnímu testování, přístupů, fázi a typům. Dále je popsán vývoj Wi-Fi sítí a jejich bezpečnostní protokoly. Jsou představeny různé penetrační nástroje pro Wi-Fi sítě a také typy útoků. V poslední teoretické části je popsán základní přehled o IPv4 a nástroje pro skenování IPv4. Nejprve se v praktické části navrhne vlastní metodologie pro Wi-Fi sítě a IPv4 a nástroje pro penetrační testování. Definuje se programovací jazyk Python a výstup jednotlivých nástrojů pro platformu Penterep. Proběhne rešerše nástrojů z teoretické části pro zvolení vhodných nástrojů pro nové podpůrné nástroje. Vlastní implementace penetračních nástrojů vychází z vytvořeného návrhu diagramu. Závěrem jsou shrnuty dosažené výsledky a návrhy na další rozšíření nástrojů pro Wi-fi a IPv4. Výsledkem této práce je implementace podpůrných nástrojů a návrh diagramu pro Wi-Fi sítě a IPv4.
Soustružnické stroje a nástroje, výroba vzorové součásti
Šaroun, Martin ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kupčák, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce přináší v rešeršní části přehled technologie soustružení. Popisuje základní pojmy a termíny, věnuje se rozdělení soustruhů a soustružnických nožů. Praktická část práce je zaměřena na technologické zpracování zadané součásti, tou je montážní trn sloužící pro přesné lepení. Byl vypracován technologický postup a v kooperaci s firmou proběhla výroba vlastní součásti. V poslední fázi proběhla výstupní kontrola výrobků a zhodnocení.
Nástroje a interaktivní prostředí pro simulaci komunikace
Mikuš, Peter ; Trchalík, Roman (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Komunikace mezi zařízeními se neobejde bez jasně definovaných pravidel. Tato pravidla se společně označují jako komunikační protokol. V této práci se zabývám komunikačními protokoly, konkrétně bezpečnostními protokoly. Jejich návrh vyžaduje speciální nástroje, které umožňují simulaci a odhalení bezpečnostních chyb v jejich návrhu. Zaměřuji se tedy na nástroje umožňující interaktivní simulaci bezpečnostních protokolů. Detailně popisuji jednotlivé nástroje a srovnávám jejich kladné a záporné vlastnosti. V dostupných nástrojích implementuji bezpečnostní protokoly. Výsledem práce jsou demostrační úlohy využitelné v síťových předmětech na FIT VUT.
Návrh technologie výroby zvoleného dílu hydraulického rozválcovávacího stroje
Mynář, Josef ; Strejček, Jan (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Popis stroje s bližším rozborem konstrukčního uzlu, ve kterém se nachází vyráběná součást. Návrh, výpočet a volba polotovarů pro dvě varianty výroby. Volba strojů pro kusovou i sériovou výrobu, volba nástrojů a měřidel pro sériovou výrobu. Vypracování výrobních postupů s volbou časů v kusové výrobě a výpočtem pro sériovou výrobu. Technickoekonomické zhodnocení nákladů polotovarů a variant výroby.
Design rukojetí domácího nářadí
Loudová, Martina ; Křenek, Ladislav (oponent) ; Zvonek, Miroslav (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je design rukojetí domácího nářadí. Přesně šroubováku, kladívka a špachtle. Hlavní hledisko je kladeno na správné uchopení nářadí a estetičnost jednotlivých prvků.
Výkonné nástroje pro frézování
Paseka, Petr ; Osička, Karel (oponent) ; Humár, Anton (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce jsou výkonné nástroje pro frézování. První kapitola je zaměřena na popis základních charakteristik frézování. Ve druhé kapitole je rozdělení a popis frézovacích nástrojů z hlediska konstrukce, materiálu, využití a značení. Poslední kapitola obsahuje výběr z nabídky třech druhů frézovacích nástrojů a řezných materiálů od dvou významných producentů a jejich porovnání. Porovnávány byly frézovací nástroje čelní, kotoučové a do rohu. Domácím producentem je Pramet Tools s.r.o. a světovým je Sandvik Coromant.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.