Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Simulace výrobní linky pro kompletaci světlometu automobilu v systému Tecnomatix Process Simulate
Hampl, Lukáš ; Baštán, Ondřej (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. Vytvořená simulace se chová jako reálná robotická linka, takže zde bylo implementování několik vstupních snímačů, robotických operací, ale také dopravníková struktura. Veškeré řízení probíhá přes naprogramované PLC, v TIA portálu 14. Diplomová práce zahrnuje důkladný popis návrhu celé simulace spolu s prostředím Tecnomatix Process Simulate. Vzhledem k široké škále externího zprovoznění, byly v diplomové práci navrženy a vyzkoušeny tři nejdůležitější způsoby, jednalo se dva druhy OPC serveru, ale také PLCSIM Advanced. Závěr diplomové práce popisuje způsob řízení simulace spolu s vizualizací celé procesní buňky.
Návrh řízení materiálového toku
Pavlík, David ; Smíšková, Hana (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení materiálového toku v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy zvolené problematiky. Analytická část práce analyzuje společnost, kde je práce zpracovávána. Praktická část se zabývá vybranými ukazateli podniku a popisuje současný stav problému. Návrhová část definuje možná řešení a vybírá nejlepší možnost pro řízení materiálového toku.
Dispoziční řešení obrobny vyrábějící hřídelovou součást
Göth, Karel ; Osička, Karel (oponent) ; Štroner, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem obrobny k výrobě součásti hřídelového tvaru. Pro návrh obrobny je potřeba získat informace z výrobního postupu a výkresu. Tyto informace, společně s množstvím vyrobených kusů na rok a norem času pro každou obráběcí operaci, umožní provedení návrhu. V prvním kroku je nutné provést kapacitní propočty, které udají potřebný počet pracovníků, strojů, ručních pracovišť a ploch výrobních i nevýrobních. V návaznosti na to je potřeba na základě zavedené metody uspořádaní strojů provést jejich umístění na výrobní plochu. Kromě výrobních zařízení se v tomto kroku budou umísťovat i různé další aspekty výrobní haly, jako jsou například záchody, šatny, kancelář mistrů, dílny atd. Je nutné zajistit optimální umístění jednotlivých častí výroby za pomoci Sankeyova diagramu, který umožní zobrazení toku materiálu. Ten je potřeba řešit na více úrovních, a to na úrovni meziobjektové dopravy materiálu, mezioperačního přenosu materiálu, technologických operací s materiálem a odpadovým hospodářstvím. Na závěr bude provedeno ekonomické zhodnocení navrhované obrobny.
Simulace výrobní linky pro kompletaci světlometu automobilu v systému Tecnomatix Process Simulate
Hampl, Lukáš ; Baštán, Ondřej (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. Vytvořená simulace se chová jako reálná robotická linka, takže zde bylo implementování několik vstupních snímačů, robotických operací, ale také dopravníková struktura. Veškeré řízení probíhá přes naprogramované PLC, v TIA portálu 14. Diplomová práce zahrnuje důkladný popis návrhu celé simulace spolu s prostředím Tecnomatix Process Simulate. Vzhledem k široké škále externího zprovoznění, byly v diplomové práci navrženy a vyzkoušeny tři nejdůležitější způsoby, jednalo se dva druhy OPC serveru, ale také PLCSIM Advanced. Závěr diplomové práce popisuje způsob řízení simulace spolu s vizualizací celé procesní buňky.
Měření objemového a hmotnostního průtoku v zemědělských strojích
Kuře, Jiří ; Bohuslávek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Volf, Jaromír (oponent)
Cílem této práce je zpracovat přehled principů měření objemového a hmotnostního průtoku materiálu a ukázat přehled současného i perspektivního využití tohoto konceptu na zemědělských strojích. V následujících kapitolách autor uvádí nejprve přehled jednotlivých průtokoměrů využívajících se v praxi k měření toku materiálů a dále popis vybraných zařízení pro měření toku materiálu v rostlinné a živočišné produkci. V neposlední řadě autor představuje koncept řešící záznam lokálního výnosu obilí na sklízecích mlátičkách pomocí technologie průtokoměrů a GPS.
Návrh řízení materiálového toku
Pavlík, David ; Smíšková, Hana (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení materiálového toku v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy zvolené problematiky. Analytická část práce analyzuje společnost, kde je práce zpracovávána. Praktická část se zabývá vybranými ukazateli podniku a popisuje současný stav problému. Návrhová část definuje možná řešení a vybírá nejlepší možnost pro řízení materiálového toku.
Systém řízení kvality v podniku a jeho zdokonalení
PIVOVARSKÁ, Jitka
Diplomová práce se zabývá analýzou současného systému řízení kvality ve firmě Fezko a. s. Strakonice a navrhuje možnosti jeho zlepšení. Systém řízení kvality je ve firmě na vysoké úrovni. Firma je certifikována dle ISO/TS 16949. Příležitosti pro zdokonalení systému jsou zejména v oblasti řízení výroby a toku materiálu. Navrhuji využití moderních nástrojů řízení kvality a zavedení principů štíhlé výroby a metody Six Sigma ve výrobě, včetně techniky kaizen a kanban.
Tok zboží ve firmě Telefónica O2 Czech Republic a.s.
Pospíchal, Jiří ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Jirsák, Petr (oponent)
Bakalářská práce se věnuje toku zboží ve skladu technologií společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. Cílem práce je popis skladu technologií, jeho chod a tok materiálu tímto skladem. Dále se práce zaměřuje na problémy, které se ve skladu vyskytly a jejich řešení. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje obecně skladům, skladování, manipulační technice a řízení zásob. Praktická část pojednává o skladu technologií společnosti Telefónica O2. Tato část je neveřejná.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.