Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 236 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Videodeník
Špitálská, Anna ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Kuříková, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice videodeníku a jeho začleněním do hodin výtvarné výchovy. V teoretické části jsou definovány základní pojmy související s videodeníkem, jako je video, deník, videoart, videoinstalace, umělecký/autorský dokument, a vlog. Dále je prováděna sonda do tématu historie vizuálních médií, která má za cíl vytvořit osobní kategorii základních principů dokumentace v pohyblivém obraze. Závěr teoretické části je věnován komparaci vybraných autorů zabývajících se užitím videa v umělecké tvorbě. Práce těchto umělců jsou také zahrnuty jako inspirační materiál pro jednotlivé projekty navržené v didaktické části. V praktické části je realizován autorský projekt videodeníku prezentující videoarchiv, který zkoumá každodenní vjemy a obsesi pozorování. Současně je zde popsán proces postprodukce, vztahující se k projektu a proces analýzy jednotlivých záznamů. Předložený projekt je dále využit jako inspirační zdroj pro projekty v didaktické části práce. Didaktická část práce představuje možnosti využití videodeníku ve výuce. Odkazuje se na výstupy v Rámcovém vzdělávacím programu a didaktické využití dosažitelných technologií dokumentace. Ve třech didaktických návrzích má za cíl aktivovat žáky do pozice pozorovatelů dokumentaristů a nastínit jim možnosti práce s videoarchivem a...
Tělo a čas
Olšáková, Marie ; Kupčíková,, Alena (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
V této práci vytvářím konceptuální sochařské dílo. Snažím se zachytit následující motivy: osobní způsob vnímání času každým člověkem a tlak společnosti na ženu. Mojí osobní motivací pro tvorbu bylo rozhořčení nad tím, jak společnost vyvíjí tlak na ženy v jejich reprodukčním věku. Hlavní částí sochy jsou hodiny, které jsou vloženy do sádrového odlitku v ženském klíně. Zároveň je v ženském klíně vyobrazena fajfka modrou barvou IKB. Socha je minimalistickým zobrazením ženy, která cítí tlak společnosti. Dvakrát za den nastane moment, kdy ručičky hodin překryjí fajfku, zmizí tím tlak, který na nás společnost vyvíjí. Těmito momenty je zobrazeno poselství, že žádný správný čas neexistuje. Zároveň jsem do pozadí vytvořila triptychové reliéfní desky, které znovu opakují materiál sádru a použití těl, které se do ní obtiskávala. Konkrétně je to zachycení tří generací žen z mojí rodiny, jsou to tři rozdílné přístupy a tři různá zachycení času.
Bahno
Součková, Anežka ; Stanová,, Magda (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Praktickou částí této bakalářské práce je kniha s názvem Bahno. Obsahuje autorské kresby a texty, které se metaforicky i fakticky vztahují k bahnu: jako ke hmotě, v níž se rozkládají mrtvé organismy a rostliny a která zároveň živí půdu pro vznik života nového, a k bahnu jako existenčnímu temnu depresivního vnímání světa, nekonečnému hledání odpovědí na nekonečné množství otázek po smyslu a náplni existence. Období vzniku textů a kreseb bylo obdobím soustředěné pozornosti na podoby bahna, popkulturní reference nebo jeho jiné výskyty. Součástí intuitivního mapování bahna byla mj. návštěva obce Bahno a odebrání vzorku bahna z Bahna, jehož mikroskopické snímky jsou také součástí knihy.
Jak ženy prožívají čas rodičovské dovolené?
SOUČKOVÁ, Ivana
Diplomová práce na základě kvalitativního výzkumu provedeného nestrukturovanými individuálními rozhovory popisuje způsob prožívání času matek na rodičovské dovolené. Teoretická část práce obsahuje pojednání o čase a volném čase. Praktická část je věnována významným tématům vzešlým z rozhovorů, jako je pozice otce v rodině, porovnávání péče o malé a velké děti, volný čas matek, povinnosti v domácnosti a podpora dětí.
Faktory ovlivňující excystaci žaludečních kryptosporidií přežvýkavců
DUDÁKOVÁ, Hana
V této práci jsme zkoumali vliv teploty a pH na excystaci žaludečních kryptosporidií u savců. Pro účely dosažení cílů práce byly použity oocysty Cryptosporidium andersoni izolát MV získaný z přirozeně infikované krávy bez tržní produkce mléka. Živo taschopnost oocyst byla stanovena barvením pomocí propidium jodidu (PI). Prvním zkoumaným faktorem byla teplota. Oocysty skladované v dH2O byly zahřívané ve vodní lázni na teploty od 32 do 44 °C po dobu 5, 15 a 30 minut. Se vzrůstající teplotou a prodlužujícím se časem jsme pozorovali vyšší procento excystovaných oocyst. Nejvíce oocyst excystovalo při teplotě 40 °C zahřívané po dobu 30 minut. Dále se schopnost excystace oocyst zkoumala v roztocích o různém pH (29), které byly zahřívané ve vodní lázni na 40 °C. Optimální pH pro excystaci se pohybuje v rozmezí 6 až 7. Nicméně i při nižších hodnotách excystuje dostatečné množství oocyst, které jsou potřebné pro vyvolání infekce.
Charakteristika a výkonnost paralelní dojírny
KOPENEC, Jiří
Tématem diplomové práce byla "Charakteristika a výkonnost paralelní dojírny". Literární rešerše obsahuje popis historie dojení, chování člověka a zvířete, požadavky na konstrukci a funkci dojicího zařízení, fyziologické základy dojení, typy dojíren a současné trendy v technologii dojení. Hlavním cílem praktické části bylo vybrat firmu a popsat technologii chovu dojnic, stájový objekt a jeho technologické vybavení, paralelní dojírnu, stádo, počet dojnic, plemeno a užitkovost. Denně měřit čas nahánění, v čekárně, v dojicím stání a čas dojení u vybrané skupiny dojnic a sledovat celkový počet podojených krav za den, celkový čas dojení, mléčnou užitkovost a výkonnost dojírny. V závěru vyhodnotit zjištěné hodnoty s hodnotami uváděnými výrobci a v odborné literatuře.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 236 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.