Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení vlivu vybraných parametrů managementu jezdeckého koně na jeho zdravotní stav
FUŇÁKOVÁ, Eliška
Tato práce se zabývala posouzením vlivu managementu na koně se zaměřením se na sedlo a hřbet koně. Zhodnoceny byly parametry sedel jednotlivých koní a jejich vhodnost byla ověřena pomocí termografické kamery.
Vizualizace přechodu laminární mezní vrstvy na turbulentní při měření v aerodynamickém tunelu
Holík, Denis ; Trusík, Vojtěch (oponent) ; Popela, Robert (vedoucí práce)
Účelem práce byl návrh a otestování zobrazovací metody umožňující vizualizaci přechodu laminární mezní vrstvy na turbulentní a vizualizaci laminární separace mezní vrstvy na zpětném zrcátku automobilu. Začátek práce pojednává o teoretických základech spojených se vznikem mezní vrstvy a jejím vývojem za různých podmínek. Následně byl proveden průzkum existujících zobrazovacích metod umožňujících zobrazení proudění na povrchu těles. Z těchto metod byla na základě zadaných charakteristik zvoleno zobrazování s pou- žitím termovizní kamery. Jako kontrolní byla vybrána metoda využívající olejového filmu (oilflow). Za použití obou metod byly provedeny experimenty, které potvrdily vhodnost termovizní metody pro vizualizaci přechodu laminární mezní vrstvy na turbulentní mezní vrstvu. Konečný test odhalil přítomnost laminární separace mezní vrstvy na horním krytu zpětného zrcátka. Na konci práce byly shrnuty možné chyby spojené s oběma zvolenými způsoby vizualizace a navrhnuty způsoby jak zapojit termovizní metodu do testování v automobilovém průmyslu.
Využití termografie v průzkumech památek
Valach, Jaroslav ; Eisler, Marek
Termografie rozšiřuje portfolia metod, jimiž lze studovat vlastnosti objektů okolního světa. Ještě před deseti lety byla tato technologie kvůli potenciálním vojenským aplikacím úzkostlivě kontrolována, což omezovalo konkurenci v nabídce výrobků a výrobců a vedlo k vysokým cenám zařízení založených na těchto principech. Teprve díky uvolnění této kontroly došlo k rozmachu výroby a zpřístupnění zjednodušených výrobků masovému využití, takže si dnes může zákazník například pořídit chytrý telefon s doplňkovým termografickým modulem jen s malým navýšením ceny. Spolu s dostupností zařízení pozorujeme nárůst uplatnění termografie v mnoha oblastech, včetně průzkumů staveb a památek.
Degradace solárních panelů
Poledník, Tomáš ; Křivík, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce byla zaměřena na konstrukční technologii solárních modulů a problematiku indukované degradace vlivem potenciálu. Specifikuje klíčovou problematiku a možné prvky ovlivňující působení prostředí vzhledem k možným příčinám vzniku degradace. Obsahuje popis měření polykrystalických a monokrystalických technologií odolných vůči svodovému potenciálu. Dále bylo provedeno měření na vybraných testovacích kusech, které byly postihnuty degradací výkonu.
Termografie ve strojírenství
Koten, Jakub ; Sliwková, Petra (oponent) ; Polzer, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá bezkontaktním měřením povrchových teplot. První část se věnuje vysvětlení základních pojmů, principů a způsobů měření teploty. Dále je zpracován přehled termovizních kamer využitelných v průmyslu. V praktické části je teoreticky navržen experiment sledující závislost povrchové teploty na velikosti průřezu obrobku při soustružení za nezměněných řezných podmínek. Experimentální měření jsou provedena s využitím termokamery ThermaCAM SC 200 a vyhodnocena v softwaru Researcher.
Detekce částí obličeje v termografickém spektru
Šujan, Miroslav ; Smékal, Zdeněk (oponent) ; Mekyska, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou detekce obličeje a jeho částí v termografickém spektru. Většina doposud publikované literatury se zabývá problematikou detekce ve viditelném spektru, což z detekce v termograckém spektru dělá zajímavou alternativu. Práce pojednává o zpracování obrazových signálů, obrazech a obličejích v termograckém spektru, vybraných metodách detekce obličeje a jeho částí a dále se zabývá praktickým návrhem systému pro detekci částí obličeje v tomto spektru a jeho následným testováním.
Automatické vyhodnocování termovizních snímků fotovoltaických panelů
Repko, Ilia ; Křivík, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatickým vyhodnocováním termovizních snímků fotovoltaických panelů. V teoretické části jsou popsány hlavní principy činnosti solárních článků a metody detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu, včetně metody termovize, která je založena na principu bezkontaktního měření povrchové teploty sledovaného objektu. Praktická část se věnuje tvorbě algoritmů pro detekci defektů a výsledkem práce je zdrojový kód pro program MATLAB.
Využití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů
Janků, Michal ; Hobst, Leonard (oponent) ; Matula, Radek (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum použitelnosti termografické metody při diagnostice betonových mostů v podmínkách České republiky. Teoretická část charakterizuje vybrané poruchy betonových konstrukcí a princip jejich zjišťování. Praktická část popisuje měření provedené v laboratoři na zkušebním tělese a v terénu na betonovém mostě. Největší pozornost je věnována především infračervené termografii, georadaru a ultrazvukové pulse-echo metodě. Na základě výsledků disertační práce byly vypracovány doporučení pro použití termografické zkušební metody v praxi.
Možnosti energetických úspor v bytovém domě Merhautova
Bartek, Čeněk ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá snížením energetické náročnosti stávajícího bytového domu Merhautova. Projektová dokumentace zpracovává zateplení obálky objektu, výměnu oken a dveří (dle varianty provedení), vytvoření bezbariérového přístupu do objektu, vytvoření lodžií na jižní straně objektu a výměnu střešního pláště. Na počátku zpracování diplomové práce byla provedena experimentální část z oblasti termografie. Bylo provedeny snímky stávajícího objektu termokamerou a také průzkum objektu za účelem zpracování stávajícího stavu projektové dokumentace. V rámci výpočtové části byly zpracovány varianty průkazu energetické náročnosti budovy s ohledem na zadávání tepelných vazeb. Byl porovnán průkaz energetické náročnosti budovy, který byl zpracován se zadáním tepelných vazeb dle vybraných detailů, oproti zpracování s orientační přirážkou tepelných vazeb. Byla provedena komparace dvou variant výměn výplní otvorů s ohledem na energetickou náročnost objektu. Byl vypracován i předběžný rozpočet těchto dvou variant se stanovením předpokládané prosté návratnosti investice vzhledem k úspoře tepla na vytápění.
Pracoviště termovize
Zeman, Martin ; Horák, Karel (oponent) ; Richter, Miloslav (vedoucí práce)
Práce obsahuje přehled fyzikálních vlastností, týkajících se termovize a snímání infračerveného záření a podrobného popisu měřicí soustavy. Dále jsou zmíněny konkrétní příklady použití termovize v praxi. V druhé části práce je proveden průzkum trhu s termokamerami, včetně jednotlivých výrobců, modelů, jejich vlastností a cen. Termokamera, která byla pro tuto práci používána (Guide EasIR-4), je rozebrána podrobně. Závěrem práce je návrh několika úloh vhodných pro cvičení vyučovaných předmětů počítačového vidění, včetně konkrétního návrhu pracovišť a řešení, a návrh tří zadání pro bakalářské nebo diplomové práce, včetně ověření řešitelnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.