Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingový mix podniku
Koblerová, Eliška ; Bittnerová, Alice Hemerková (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Tématem závěrečné práce je „Marketingový mix podniku“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teorii. Ve druhé kapitole je zpracovávána současná situace podniku pomocí marketingových analýz. Třetí kapitola se věnuje návrhům na řešení, které jsou vytvořené na základě získaných informací v předchozích kapitolách. Jedná se o návrhy na změny marketingového mixu.
Znovu-užití vyčištěných odpadních vod v papírenském a textilním průmyslu
Matysíková, Jana ; Vachovec, Roman (oponent) ; Hlavínek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá aplikací pokrokových oxidačních technologií (AOP) pro čištění odpadních vod z textilního průmyslu a následným znovu-užitím vyčištěných vod v procesu textilní výroby. AOP jsou moderní technologie, kterým je v současné době věnována zvýšená pozornost z důvodu jejich vysoké účinnosti při odstranění rezistentních a obtížně degradovatelných znečištění. Práce je tvořena rešeršní a praktickou částí. Rešeršní část tvoří tři kapitoly. První kapitola stručně popisuje problematiku znovu-užití odpadních vod. Druhá kapitola je věnována pokrokovým oxidačním technologiím s výraznějším zaměřením na technologii ozonizace. Třetí kapitola je úvodem do problematiky textilního průmyslu a textilních odpadních vod. Praktická část práce je tvořena dvěma kapitolami. Kapitola 5 popisuje testování účinku ozonizační technologie na odbarvení textilní odpadní vody z vybraného textilního podniku a stručně uvádí naměřené hodnoty. Tyto výsledky jsou poté použity v kapitole 6. Kapitola 6 je studie znovu-užití odpadních vod ve vybraném textilním průmyslu. Studie obsahuje návrh dvou variant čištění textilních odpadních vod za účelem jejich znovu-užití ve výrobě.
Muzeum textilního průmyslu v Brně
Lužný, Jiří ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce: Cílem diplomové práce je návrh Muzea textilního průmyslu v objektu bývalé Vlněny, Na přízové ul. V Brně. Textilní průmysl byl motorem rozvoje Brna v období industrializace. Brno je často nazýváno moravským Manchestrem. V tomto anglickém městě je možno nalézt jaká pozornost je věnována historii tohoto průmyslového dědictví a inspiraci pro návrh technického muzea. Diplomová práce naváže na práci v předcházejícím semestru zaměřenou na urbanisticko-architektonické řešení městského bloku s bývalou textilkou, v kontextu rozvojového území Jižního centra Brna.
MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ
Pešková, Lucie ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konverzí areálu bývalého textilního závodu Mosilana v Brně-Obřanech. Cílem bylo navrhnout nové textilní muzeum v rámci dominanty areálu, někdejší přádelny, a oživit celou přilehlou lokalitu, aby se znovu otevřela lidem - jak místním, tak turistům. Vyjímečnost místa spočívá industriální atmosféře a jedinečnosti ostrova, na kterém se celý areál rozprostírá. Podrobnou analýzou okolí, potřeb a možností městské části jsem dospěla k celkovému programu a náplni areálu, zkoumáním typologie úspěšných textilních muzejí v zahraničí vznikla náplň muzea textilu. Návrh navrací život krásnému ostrovnímu areálu, v kontrastu s industriální minulostí je místo široce ozeleněno a upraveno do volnočasové parkové podoby. Kromě textilního muzea se zde nachází společenský sál, energetická expozice s původní Kaplanovou turbínou, cyklopoint a bistro.
Výroba součásti "chladicí válec"
Kafka, Ondřej ; Prokeš, Tomáš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout kompletní postup výroby sestavy chladicího válce, počínaje návrhem polotovarů pro výrobu, jednotlivými výrobními kroky až k zhotovení celé sestavy a její výstupní kontrole. Práce bude zaměřena především na obráběcí operace, které budou detailně popsány a specifikovány.
Muzeum průmyslového dědictví v areálu bývalé textilní továrny v Prostějově
Horáková, Terezie ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Areál bývalého oděvního podniku OP Prostějov je výzvou pro budoucí generace, jak zajímavě zhodnotit dnes již nevyužívané budovy továrny z 50. let minulého století. V návrhu se počítá s novou městskou částí, která poskytne prostory pro veškerou městskou administrativu, což umožní jednodušší pohyb mezi jednotlivými úřady. Dále je zde navrženo bydlení od malých bytů pro seniory po velké byty s výhledem. V několika křídlech je také navržen podnikatelský inkubátor, v dalších škola. Potom jsou zde veškeré služby a prostory volnočasových aktivit. Muzeum průmyslového dědictví je ve středu veškerého dění. Má tři hlavní části – výstavní, auditorium a deposity s administrativou. V bezprostřední blízkosti v budově bývalé teplárny je navržena mediatéka s knihovnou a archivy navazujícími na muzeum. V okolí muzea se nachází obchody, restaurace a další služby.
Vývoj tepelně izolačních a akusticko izolačních materiálů na bázi druhotných surovin z textilního průmyslu
Kosturová, Andrea ; Třísko, Pavel (oponent) ; Zach, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je posouzení vlivu modifikace povrchové vrstvy výrobků na bázi organických vláken na schopnost odolávat zvýšené vlhkosti. Důraz je kladen na popis šíření vlhkosti ve vláknitých materiálech a v přiblížení druhotný odpad z textilního průmysl jako potenciální materiál pro tepelné izolace. Konec teoretické části je zaměřen na typy možných úprav povrchu pro zamezení vniku vody do struktury materiálu. Praktická část ověřuje vybraný typ modifikace povrchové vrstvy tří materiálů, zvolených jako zkušební tělesa. Po aplikaci ošetření povrchu těles byla provedena posouzení vlivu ošetření na vlhkostní citlivost a nasákavost. Byla provedena stanovení součinitele tepelné vodivosti, krátkodobá nasákavost při částečném ponoření a stanovení sorpční vlhkosti.
Odpovědné zadávání veřejných zakázek: výzvy a praxe v České republice
Pijáčková, Veronika
Práce se zkoumá stav a míru aplikace odpovědného veřejného zadávání dva roky poté, co tento bylo princip zařazen mezi zásady zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání jako současný přístup k zadávání veřejných zakázek klade důraz na uplatňování kvalitativních aspektů plnění s důrazem na sociální a environmentální kritéria a inovace. Veřejná zakázka se s tímto přístupem může stát nástrojem uplatňování principů udržitelnosti a řešení problémů na regionální, lokální či komunální úrovni. Aplikace zásad odpovědného veřejného zadávání podporuje využívání odlišných hodnotících kritérií, nežli pouze nejnižší nabídkové ceny a využívá veřejný výdaj zároveň k řešení problémů, které zadavatelé ve své lokalitě či instituci identifikují. Jelikož se v rámci české veřejné správy jedná o novodobý trend, práce si klade za cíl provést nejprve literární rešerši zaměřenou na tuto problematiku. Praktická část práce si klade za cíl identifikovat jednak postoje aktérů českého veřejného sektoru ke konceptu a využívání odpovědného veřejného zadávání, což bylo provedeno formou semistrukturovaných rozhovorů s následnou analýzou znalostí, názorů, praxe a případných bariér. Ve druhé části praktické práce je dalším cílem vytvoření případové studie dobré praxe zahrnující aspekty odpovědného veřejného zadávání, tj. realizace veřejné zakázky s následným vyhodnocením této případové studie zahrnující doporučení na základě získané zkušenosti.
Fenomén Slow Fashion v současném Česku
Hoang, Thuy Duong ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem slow fashion, který ve formě hnutí vznikl jako reakce na vývoj dnešního módního průmyslu. V první části je nejdříve vysvětlen pojem fast fashion, jeho hlavní znaky, obchodní modely, které vedly k jeho vzniku, jako je například outsourcing a také jeho socio- environmentální dopady. Dále se práce věnuje postupnému pronikání konceptu udržitelnosti do módního průmyslu a následnému vzniku konceptu slow fashion. Druhá část na základě kvalitativního výzkumu ve formě polostrukturovaných rozhovorů se zabývá vybranými značkami české slow fashion módy. Výzkum analyzuje primárně hlavní motivace zakladatelek vybraných značek k jejich založení, přístup těchto firem k výrobě a distribuci produktů a jejich celkový postoj k dnešní módě. KLÍČOVÁ SLOVA fast fashion, slow fashion, udržitelná móda, textilní průmysl, konzumerismus

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.