Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Adaptation of Industrial Heritage in the Context of Existing Urban Structures
Struhařík, Daniel
Na základě kolektivní případové studie je provedena komparace dvou průmyslových areálů – brněnského textilního komplexu Vlněna, jenž byl zdemolován, a curyšského pivovaru Löwenbrau, který byl díky konverzi a doplnění soudobé vrstvy přestavěn na životaschopný celek s byty, kancelářemi a výstavní galerií. Zásadní rozdíl byl nalezen ve zcela odlišném přístupu veřejného sektoru, a to zejména v principu územního plánování. Díky dlouhodobé strategii, určení kvalit a potenciálu na základě diskuze s developery a participaci ostatních subjektů dochází v Curychu k oživení industriální čtvrtě při zachování stop minulosti. Brněnský příklad je opačný. Způsob plánování, jenž je závislý na zónování, je příčinou rozvoje města, při němž nejsou zachovávány stávající kvality. Dalším důvodem je postoj Národního památkového ústavu. Ve svých rozhodnutích nebere v potaz komplex areálu jako celek, jenž je odkazem rozvoje moravské metropole a zároveň součástí průmyslového dědictví.
Výroba součásti "chladicí válec"
Kafka, Ondřej ; Prokeš, Tomáš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout kompletní postup výroby sestavy chladicího válce, počínaje návrhem polotovarů pro výrobu, jednotlivými výrobními kroky až k zhotovení celé sestavy a její výstupní kontrole. Práce bude zaměřena především na obráběcí operace, které budou detailně popsány a specifikovány.
Vlastivědný projekt: Cestování časem městem Aš
Babušíková, Karolína ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je věnována historii města Aš. V první historické části je popsána historie města od prvních zmínek až po současnost. V historickém vývoji jak celé oblasti Ašska, tak samotného města je věnována pozornost především zajímavostem, zvláštnostem a odlišnostem od vývoje centrální části českého území. V této práci je také kladen důraz na historický vývoj textilního průmyslu s Aší neodmyslitelně spjatého. Didaktická část nastiňuje zakotvení tématu ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, konkrétněji se zabývá výukou tématu Místo, kde žijeme a Lidé a čas prostřednictvím projektového vyučování. Samotný projekt Cestování časem městem Aš je zaměřen na poznávání regionu s žáky 4. ročníků, ve kterém žáci pracují s historickým materiálem, poznávají historii města a porovnávají jej se současným stavem. Projekt pomáhá žákům porozumět specifikům místa, ve kterém žijí a utvořit si k tomuto místu vztah. Klíčová slova: regionální historie, město Aš, textilní průmysl, projektová výuka
Vývoj tepelně izolačních a akusticko izolačních materiálů na bázi druhotných surovin z textilního průmyslu
Kosturová, Andrea ; Třísko, Pavel (oponent) ; Zach, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je posouzení vlivu modifikace povrchové vrstvy výrobků na bázi organických vláken na schopnost odolávat zvýšené vlhkosti. Důraz je kladen na popis šíření vlhkosti ve vláknitých materiálech a v přiblížení druhotný odpad z textilního průmysl jako potenciální materiál pro tepelné izolace. Konec teoretické části je zaměřen na typy možných úprav povrchu pro zamezení vniku vody do struktury materiálu. Praktická část ověřuje vybraný typ modifikace povrchové vrstvy tří materiálů, zvolených jako zkušební tělesa. Po aplikaci ošetření povrchu těles byla provedena posouzení vlivu ošetření na vlhkostní citlivost a nasákavost. Byla provedena stanovení součinitele tepelné vodivosti, krátkodobá nasákavost při částečném ponoření a stanovení sorpční vlhkosti.
Marketingový mix podniku
Koblerová, Eliška ; Bittnerová, Alice Hemerková (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Tématem závěrečné práce je „Marketingový mix podniku“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teorii. Ve druhé kapitole je zpracovávána současná situace podniku pomocí marketingových analýz. Třetí kapitola se věnuje návrhům na řešení, které jsou vytvořené na základě získaných informací v předchozích kapitolách. Jedná se o návrhy na změny marketingového mixu.
MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ
Pešková, Lucie ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konverzí areálu bývalého textilního závodu Mosilana v Brně-Obřanech. Cílem bylo navrhnout nové textilní muzeum v rámci dominanty areálu, někdejší přádelny, a oživit celou přilehlou lokalitu, aby se znovu otevřela lidem - jak místním, tak turistům. Vyjímečnost místa spočívá industriální atmosféře a jedinečnosti ostrova, na kterém se celý areál rozprostírá. Podrobnou analýzou okolí, potřeb a možností městské části jsem dospěla k celkovému programu a náplni areálu, zkoumáním typologie úspěšných textilních muzejí v zahraničí vznikla náplň muzea textilu. Návrh navrací život krásnému ostrovnímu areálu, v kontrastu s industriální minulostí je místo široce ozeleněno a upraveno do volnočasové parkové podoby. Kromě textilního muzea se zde nachází společenský sál, energetická expozice s původní Kaplanovou turbínou, cyklopoint a bistro.
Prevence pracovních rizik: III. díl.
Malý, Stanislav a kol.
Třetí díl publikace „Vybraná opatření pro prevenci rizik“ je věnován bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v zemědělství, lesnictví, textilním průmyslu, obchodu a veřejném stravování, v ubytovacích a stravovacích službách, v zařízeních sociálních služeb poskytovaných jako služby pobytové, ve zdravotnictví a v administrativě. Dalšími tématy jsou bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy a bezpečnost práce při tváření plastů. Publikace představuje pomůcku především pro zaměstnavatele a pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, jako i další osoby podílející se na vyhledávání pracovních rizik, monitoringu faktorů ovlivňujících bezpečnost práce a na ochraně zdraví zaměstnanců před jejich působením. Předkládané návody jsou tzv. správnou praxí, která zejména malým a středním podnikům poskytuje efektivní nástroje pro předcházení rizikům vznikajícím v pracovních systémech a zvyšuje uvědomění si významu bezpečných pracovních podmínek a postupů pro zachování pracovních schopností zaměstnanců a zvyšování jejich kvality práce a pracovní spokojenosti. Součástí publikace je přehled zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběr nejčastěji používaných zkratek.
Český textilní a oděvní průmysl ve světovém kontextu
Špírková, Petra ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce vytváří přehled o vývoji textilního a oděvního průmyslu mezi léty 1993 a 2015 v mezinárodním kontextu. První část přibližuje historii těchto odvětví a další teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro porozumění dalším kapitolám. Druhá část bakalářské práce poskytuje informace o největších vývozcích textilu a oděvů ve světě ve sledovaném období. Poslední kapitola, věnovaná postavení České republiky, kromě vývoje exportů textilu a oděvů přibližuje také pohled českých textilních firem na světovou krizi z let 2008/2009 a navrhuje strategie, jejichž prostřednictvím by český textilní a oděvní průmysl mohl obstát v konkurenčním prostředí.
Udržitelný rozvoj v mezinárodních firmách.
Genttnerová, Kateřina ; Plášková, Alena (vedoucí práce) ; Hubková, Veronika (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení začlenění aktivit v mezinárodních firmách vedoucích k udržitelnému rozvoji, dále analýza těchto aktivit, která má zjistit, zdali aktivity firem přispívají k 17 Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) sestavených a schválených členskými státy Organizace spojených národů v roce 2015. Teoretická část představuje historii od průmyslové revoluce a aktuální situaci v globalizovaném světě, vysvětluje specifikace oděvního průmyslu a sportovního oděvního průmyslu. Dále představuje SDGs, jejich význam a důležitost zapojení všech subjektů, včetně soukromých společností. Práce zkoumá, jak se k problematice udržitelného rozvoje staví tři největší mezinárodní oděvní společnosti specializující se na sportovní oděvy, obuv a vybavení. Jsou jimi konkrétně firmy adidas AG, NIKE, Inc. a Puma SE. V praktické části hodnotí jejich aktuální i plánované praktiky přispívající k udržitelnému rozvoji, porovnává je s tématy cílů SDGs a navrhuje opatření, které by pomohlo k úspěšnému naplnění těchto cílů. Z analýzy vyplývá, že firmy se v udržitelnosti již nějakou dobu angažují, SDGs obecně berou v potaz, nicméně zatím jejich plnou implementaci spíše neplánují. Nejlépe ze tří analyzovaných firem vychází firma adidas. Nejvíce aktivit firmy konají ve spojení s cíli zabývajícími se otázkou odpovědné výroby a spotřeby, nakládání s pitnou vodou a kanalizací a otázkou partnerství pro naplnění cílů SDGs. Ve sportovním oděvním průmyslu existuje několik specifických oblastí, které by mohly být značně vylepšeny. Ty jsou v práci na závěr uvedeny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.