Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Electrochemical Properties of Mixed Self-Assembled Monolayers Based on Terpyridine Transition Metal Complexes
Kocábová, Jana ; Nováková Lachmanová, Štěpánka ; Vavrek, František ; Valášek, M. ; Hromadová, Magdaléna
This work presents the electrochemical characterization of mixed self-assembled monolayers\n(SAMs) of [Os(terpy)2]2+ and terpyridine connected by tripodal anchoring groups to the\npolycrystalline gold bead electrode and provides a comparison with SAM based on\n[Os(terpy)2]2+ tripodal molecules without diluting terpyridine tripodal molecules. It is shown\nthat both arrangements enable reproducible preparation of well-defined compact films. The\nelectron transfer rate constant for mixed SAM was determined from cyclic voltammograms\naccording to Laviron’s analysis and compared with the rate constant obtained previously for\nSAM containing only [Os(terpy)2]2+ tripod.
Synthesis and properties of supramolecular polymers
Vitvarová, Tereza ; Vohlídal, Jiří (vedoucí práce) ; Jindřich, Jindřich (oponent) ; Royal, Guy (oponent)
V rámci této disertační práce byly připraveny stavební bloky (nazývající se unimery) pro tvorbu konjugovaných metalo-supramolekulárních polymerů (MSPs), které ve své struktuře obsahují: (i) substituovaný fosfolový kruh obklopený dvěma thiofenovými cykly jako centrální blok, (ii) 2,2':6',2''-terpyridin-4'-yl (tpy) jako koncovou skupinu pro navázání iontů, a (iii) různé spojky mezi uvedeným centrálním blokem a tpy skupinou. Chemické a fyzikální vlastnosti těchto unimerů byly prostudovány s důrazem na korelaci mezi vlastnostmi a strukturou unimeru. Například unimer bez přídavných spojek vykazuje posun UV/vis absorpčního maxima do červené oblasti o 60 až 100 nm v porovnání s bis(tpy)terthiofenem, což značí, že nahrazením thiofenu fosfolem se značně zvyšuje delokalizace elektronů v molekule unimeru a může být pokryta značná část spektra. Začlenění spojek (ethynediyl, ethynediyl-thiofen-2,5-diyl, ethynediyl-1,4-fenylen) do struktury unimeru má jen malý vliv na šířku zakázaného pásu, a tedy pozici absorpčního maxima. Všechny připravené unimery byly podrobeny procesu samo-seskupování s různými kovovými ionty (Co2+ , Cu2+ , Fe2+ , Ni2+ a Zn2+ ) za vzniku organokovových polymerů. Tři stadia provázející proces samo-seskupování byla pozorována pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie a gelové permeační...
Příprava a vlastnosti bis(terpyridyl)oligofluorenů
Hrma, Martin ; Svoboda, Jan (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Dušan (oponent)
Tato práce se zabývá syntézou bis(terpyridyl)oligofluorenů, které jsou vhodné k přípravě supramolekulárních polymerů. Hlavním cílem byla syntéza a následná charakterizace 7,7'-bis(terpyrid-4'-yl)-9,9,9',9'-tetrakis(6'-bromhexyl)-2,2'-bifluorenu. Jako výchozí látka byl použit 2-bromfluoren od firmy Sigma-Aldrich. Při přípravě výsledného ligandu byla použita tři reakční schémata, v jejich průběhu byl v několika krocích využit Suzuki coupling nebo jeho variace.
Příprava a studium vlastností polymerů na bázi bis(terpyridyl)fluorenů
Hrma, Martin ; Svoboda, Jan (vedoucí práce) ; Strachota, Adam (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá přípravou ,-bisterpyridinylfluorenů (unimerů) obsahujících fluorenovou jednotku v centrálním bloku buď přímo navázanou na terpyridinové ligandy (tpy), nebo přes 1,4-fenylenovou nebo thiofen-2,5-diylovou spojku. Syntetizované unimery byly následně použity k přípravě metalo-supramolekulárních polymerů se zinečnatými a železnatými ionty. Připravené unimery byly charakterizovány metodami NMR, IR a HR-MS, optické vlastnosti látek pak byly vyšetřovány pomocí absorpční a emisní spektroskopie a cyklické voltametrie. Distribuce molekulových hmotností pro Fe-polymery byla stanovena pomocí GPC. Pomocí GPC byl stanoven početně-střední polymerizační stupeň 7 při ekvimolárním množství unimeru a kovových iontů ve zředěném roztoku. Doplněním použitých metod o viskozimetrická měření byla prokázána konstituční dynamika probíhající v roztocích metalo-supramolekulárních polymerů. Při nadbytku kovových iontů v roztoku pak bylo prokázáno rovnovážné zkracování polymerních řetězců současně s vysycováním koncových tpy ligandů nadbytečnými kovovými ionty. Unimer s thiofen-2,5-diylovou spojkou vykazoval při vzájemným porovnáním unimerů a polymerů mezi sebou výjimečné vlastnosti spočívající jak ve významně posunutém absorpčním a emisním maximu, tak i v chování unimeru během seskupování...
Synthesis and properties of supramolecular polymers
Vitvarová, Tereza
V rámci této disertační práce byly připraveny stavební bloky (nazývající se unimery) pro tvorbu konjugovaných metalo-supramolekulárních polymerů (MSPs), které ve své struktuře obsahují: (i) substituovaný fosfolový kruh obklopený dvěma thiofenovými cykly jako centrální blok, (ii) 2,2':6',2''-terpyridin-4'-yl (tpy) jako koncovou skupinu pro navázání iontů, a (iii) různé spojky mezi uvedeným centrálním blokem a tpy skupinou. Chemické a fyzikální vlastnosti těchto unimerů byly prostudovány s důrazem na korelaci mezi vlastnostmi a strukturou unimeru. Například unimer bez přídavných spojek vykazuje posun UV/vis absorpčního maxima do červené oblasti o 60 až 100 nm v porovnání s bis(tpy)terthiofenem, což značí, že nahrazením thiofenu fosfolem se značně zvyšuje delokalizace elektronů v molekule unimeru a může být pokryta značná část spektra. Začlenění spojek (ethynediyl, ethynediyl-thiofen-2,5-diyl, ethynediyl-1,4-fenylen) do struktury unimeru má jen malý vliv na šířku zakázaného pásu, a tedy pozici absorpčního maxima. Všechny připravené unimery byly podrobeny procesu samo-seskupování s různými kovovými ionty (Co2+ , Cu2+ , Fe2+ , Ni2+ a Zn2+ ) za vzniku organokovových polymerů. Tři stadia provázející proces samo-seskupování byla pozorována pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie a gelové permeační...
Příprava a studium vlastností polymerů na bázi bis(terpyridyl)fluorenů
Hrma, Martin
Předkládaná diplomová práce se zabývá přípravou ,-bisterpyridinylfluorenů (unimerů) obsahujících fluorenovou jednotku v centrálním bloku buď přímo navázanou na terpyridinové ligandy (tpy), nebo přes 1,4-fenylenovou nebo thiofen-2,5-diylovou spojku. Syntetizované unimery byly následně použity k přípravě metalo-supramolekulárních polymerů se zinečnatými a železnatými ionty. Připravené unimery byly charakterizovány metodami NMR, IR a HR-MS, optické vlastnosti látek pak byly vyšetřovány pomocí absorpční a emisní spektroskopie a cyklické voltametrie. Distribuce molekulových hmotností pro Fe-polymery byla stanovena pomocí GPC. Pomocí GPC byl stanoven početně-střední polymerizační stupeň 7 při ekvimolárním množství unimeru a kovových iontů ve zředěném roztoku. Doplněním použitých metod o viskozimetrická měření byla prokázána konstituční dynamika probíhající v roztocích metalo-supramolekulárních polymerů. Při nadbytku kovových iontů v roztoku pak bylo prokázáno rovnovážné zkracování polymerních řetězců současně s vysycováním koncových tpy ligandů nadbytečnými kovovými ionty. Unimer s thiofen-2,5-diylovou spojkou vykazoval při vzájemným porovnáním unimerů a polymerů mezi sebou výjimečné vlastnosti spočívající jak ve významně posunutém absorpčním a emisním maximu, tak i v chování unimeru během seskupování...
Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů
Šichová, Kristýna
Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - projekt řešený během zahraniční Erasmus stáže na Université de Rennes 1 ve Francii; b) Příprava a vlastnosti ,-bis(tpy)kvaterthiofenových oligomerů s iontovými bočními skupinami - oligomonomerů pro polyelektrolytové konjugované dynamery - projekt řešený na KFMCH PřF UK v Praze. Projekt a): Byly optimalizovány homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu (but-3-enyloxiranu) a jeho kometathese s methylakrylátem a akrylonitrilem katalyzované rutheniovými katalyzátory a jejich provedení v tandemu s následnou hydrogenací metathesních produktů plynným vodíkem. Byly prostudovány vlivy typu katalyzátoru (Grubbs, Hoveyda, Zhan) a jeho koncentrace a způsobu dávkování, reakční teploty, rozpouštědla a koncentrací reaktantů a aditiv. Reakce byly monitorovány metodami GC a GC-MS a jejich produkty charakterizovány metodou NMR. Methyl 6,7-epoxyheptanoát (methyl 5-oxiranylpentanoát) získaný tandemovou kometathesí a hydrogenací methylakrylátu a 1,2-epoxyhex-5-enu byl nukleofilním otevřením oxiranového cyklu kvantitativně transformován na methyl estery substituovaných heptanových kyselin: 6,7-dihydroxy- (vodou,...
Přímá arylace a její využití při přípravě supramolekulárních polymerů
Loukotová, Lenka
Překládaná práce je rozdělena do dvou tematických částí. První část se zabývá výzkumem regioselektivní přímé arylace benzofuranu do C2 polohy pomocí arylsulfonyl chloridů. Nejprve jsou zde optimalizovány podmínky reakce benzofuranu s benzensulfonyl chloridem, dále jsou zkoumány vlivy jednotlivých substituentů na reakci a nakonec je zkoumána přímá arylace C2-arylovaného benzofuranu do C3 polohy, přičemž vzniká diarylovaný derivát benzofuranu s různými arylovými skupinami v polohách C2 a C3. Druhá část této diplomové práce se zabývá syntézou sloučeniny 2-(hydroxymethyl)-5,7-bis{5-[(2,2':6',2''-terpyridin)-4'-yl]thiofen-2-yl}-2,3-dihydrothieno[3,4- b][1,4]dioxinu a další modifikací postranního řetězce této sloučeniny. Syntéza vycházela z komerčně dostupné látky 4'-brom-(2,2':6',2''-terpyridin), z které vycházely další syntetické kroky zahrnující Suzuki cross-coupling, bromaci a přímou arylaci. Druhá část práce se také zabývá komplexací syntetizovaného oligomeru se zinečnatými a železnatými kationty.
Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů
Šichová, Kristýna
Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - projekt řešený během zahraniční Erasmus stáže na Université de Rennes 1 ve Francii; b) Příprava a vlastnosti ,-bis(tpy)kvaterthiofenových oligomerů s iontovými bočními skupinami - oligomonomerů pro polyelektrolytové konjugované dynamery - projekt řešený na KFMCH PřF UK v Praze. Projekt a): Byly optimalizovány homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu (but-3-enyloxiranu) a jeho kometathese s methylakrylátem a akrylonitrilem katalyzované rutheniovými katalyzátory a jejich provedení v tandemu s následnou hydrogenací metathesních produktů plynným vodíkem. Byly prostudovány vlivy typu katalyzátoru (Grubbs, Hoveyda, Zhan) a jeho koncentrace a způsobu dávkování, reakční teploty, rozpouštědla a koncentrací reaktantů a aditiv. Reakce byly monitorovány metodami GC a GC-MS a jejich produkty charakterizovány metodou NMR. Methyl 6,7-epoxyheptanoát (methyl 5-oxiranylpentanoát) získaný tandemovou kometathesí a hydrogenací methylakrylátu a 1,2-epoxyhex-5-enu byl nukleofilním otevřením oxiranového cyklu kvantitativně transformován na methyl estery substituovaných heptanových kyselin: 6,7-dihydroxy- (vodou,...
Příprava a studium vlastností polymerů na bázi bis(terpyridyl)fluorenů
Hrma, Martin
Předkládaná diplomová práce se zabývá přípravou ,-bisterpyridinylfluorenů (unimerů) obsahujících fluorenovou jednotku v centrálním bloku buď přímo navázanou na terpyridinové ligandy (tpy), nebo přes 1,4-fenylenovou nebo thiofen-2,5-diylovou spojku. Syntetizované unimery byly následně použity k přípravě metalo-supramolekulárních polymerů se zinečnatými a železnatými ionty. Připravené unimery byly charakterizovány metodami NMR, IR a HR-MS, optické vlastnosti látek pak byly vyšetřovány pomocí absorpční a emisní spektroskopie a cyklické voltametrie. Distribuce molekulových hmotností pro Fe-polymery byla stanovena pomocí GPC. Pomocí GPC byl stanoven početně-střední polymerizační stupeň 7 při ekvimolárním množství unimeru a kovových iontů ve zředěném roztoku. Doplněním použitých metod o viskozimetrická měření byla prokázána konstituční dynamika probíhající v roztocích metalo-supramolekulárních polymerů. Při nadbytku kovových iontů v roztoku pak bylo prokázáno rovnovážné zkracování polymerních řetězců současně s vysycováním koncových tpy ligandů nadbytečnými kovovými ionty. Unimer s thiofen-2,5-diylovou spojkou vykazoval při vzájemným porovnáním unimerů a polymerů mezi sebou výjimečné vlastnosti spočívající jak ve významně posunutém absorpčním a emisním maximu, tak i v chování unimeru během seskupování...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.