Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Novostavba rodinného domu
Součková, Daniela
Práce se věnuje návrhu rodinného domu pro 4 osoby, který je situován na konkrétní pozemek. Textová část popisuje problematiku šikmých střech. Praktická část bakalářské práce hodnotí vybrané konstrukce těchto střech a možnosti zastřešení navrhovaného objektu. Zhodnocení je provedeno z hlediska tepelně izolačního a cenového. Součástí práce jsou samostatné přílohy.
Vliv provedení zateplení panelového domu v Ostravě na výdaje spojené s jeho provozem
Pospíšil, Tomáš ; Doležel, David (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení panelového domu v Ostravě na výdaje spojené s jeho provozem. První část je zaměřena na metody snižování energií v budovách a popisuje metody hodnocení investic. V druhé části je řešeno zateplení bytového domu v Ostravě. Nejprve je důkladně analyzován současný stav domu, jak z hlediska energetického, tak stavebního. Poté jsou navrhnuta jednotlivá opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. Následně jsou vytvořena optimální kombinace opatření. Tato opatření jsou posouzena z hlediska dotačních titulů a možností financování. Na závěr je uvedeno vyhodnocení kombinací a zvolení nejlepší kombinace opatření ke snížení nákladů na provozování budovy.
Studium užitných vlastností termoreflexních izolací pro stavebnictví
Holeček, Dominik ; Skříček, Darek (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se z části věnuje problematice energetické náročnosti budov a popisuje možnosti hodnocení energetické náročnosti budov v České republice. Dále se seznámíme s rozdělením tepelných izolací dle materiálové báze a účelu jejich použití v konstrukci. V souvislosti s tepelnými izolanty se v práci poukazuje na metody, pomocí kterých se stanovují tepelně izolační vlastnosti tepelných izolací, respektive součinitel tepelné vodivosti. Poslední a zároveň stěžejní kapitola teoretické části je věnována samotným termoreflexní izolacím. Jsou zde popsány některé ze základních vlastností izolací, jejich materiálové složení a mechanismus šíření tepla v jejich struktuře. Praktická část popisuje měření tepelných odporů vybraných vzorků termoreflexních izolací pomocí měřícího zařízení na principu metody Hot Box. Dále bylo provedeno stanovení emisivit hliníkových fólií, které tvoří povrchovou vrstvu vybraných vzorků termoreflexních izolací. V závěru práce jsou vymezeny vybrané způsoby použití termoreflexních izolací ve stavebních konstrukcích v oblasti pasivních a nízkoenergetických budov v klimatických podmínkách České republiky.
Vývoj tepelně izolačních a akusticko izolačních materiálů na bázi druhotných surovin z textilního průmyslu
Kosturová, Andrea ; Třísko, Pavel (oponent) ; Zach, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je posouzení vlivu modifikace povrchové vrstvy výrobků na bázi organických vláken na schopnost odolávat zvýšené vlhkosti. Důraz je kladen na popis šíření vlhkosti ve vláknitých materiálech a v přiblížení druhotný odpad z textilního průmysl jako potenciální materiál pro tepelné izolace. Konec teoretické části je zaměřen na typy možných úprav povrchu pro zamezení vniku vody do struktury materiálu. Praktická část ověřuje vybraný typ modifikace povrchové vrstvy tří materiálů, zvolených jako zkušební tělesa. Po aplikaci ošetření povrchu těles byla provedena posouzení vlivu ošetření na vlhkostní citlivost a nasákavost. Byla provedena stanovení součinitele tepelné vodivosti, krátkodobá nasákavost při částečném ponoření a stanovení sorpční vlhkosti.
Analýza teplotní odolnosti izolačních systémů z pěnových plastů ve skladbách střech
Rundt, Lukáš ; Žák,, Antonín (oponent) ; Žižková, Nikol (vedoucí práce)
Na mnoha stavbách se vyskytnul problém degradace tepelné izolace na bázi expandovaného pěnového polystyrenu působením vysoké teploty v blízkosti prosklených ploch. V teoretické části této diplomové práce jsou popsány nejčastěji používané tepelně-izolační materiály, stručně pak povlakové hydroizolace a teplotní namáhání konstrukcí. Praktická část se zabývá návrhem metodiky pro posouzení teplotní odolnosti pěnových plastů ve skladbách plochých střech a experimenty podle této metodiky provedenými.
Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby
Holeček, Dominik ; Skříček, Darek (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se z části věnuje problematice energetické náročnosti budov a popisuje možnosti hodnocení energetické náročnosti budov v České republice. Dále jsou v práci podrobně popsány způsoby šíření tepla ve stavebních konstrukcích. Taktéž se seznámíme s popisem výroby a vlastnostmi vybraných tepelných izolantů. V souvislosti s tepelnými izolanty se v práci poukazuje na metody, pomocí kterých se stanovují tepelně izolační vlastnosti tepelných izolací, respektive součinitel tepelné vodivosti. Poslední a zároveň stěžejní kapitola teoretické části je věnována samotným termoreflexní izolacím. Jsou zde popsány některé ze základních vlastností izolací, jejich materiálové složení a skladebné uspořádání, a v neposlední řadě také využití a způsob zabudování termoreflexních izolací v konstrukci. Praktická část je věnována popisu vybraných vzorků termoreflexních izolací a stanovení jejich tepelných odporů pomocí měřící metody Hot Box.
Studium užitných vlastností tepelně-reflexních izolací pro stavebnictví
Rauchfussová, Karolína ; TROJAN,, Karel (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studiem progresivních termoreflexních fóliových izolací a vymezuje jejich tepelně izolační vlastnosti. V práci je definován transportní mechanismus tepelné energie ve struktuře termoreflexních izolací, jejich fyzikální vlastnosti, zejména tepelný odpor, který je porovnáván s konvenčními tepelnými izolanty, dostupnými na českém trhu. Dále je v práci vymezeno využití termoreflexních izolací v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů a optimální způsob jejich zabudování do stavby. Praktická část je zaměřena na zhotovení měřící skříně HOT BOX dle platné normy ke stanovení hodnot tepelných odporů pro dané vzorky termoreflexních izolací. Dále bylo provedeno proměření odrazivosti vzorků hliníkových fólií, které tvoří nedílnou součást strukturního uspořádání termoreflexních fóliových izolací.
Ověření možností pro zvýšení tepelně-izolační schopnosti pěnových plastů
Smutný, Vojtěch ; Kopřivík, František (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována studiu materiálových vlastností vybraných druhů pěnového polystyrénu, zejména projevu součinitele teplotní délkové roztažnosti. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá přehledem používaných tepelných izolací v podmínkách České republiky, popisu jevů, které souvisejí s mechanismy šíření tepla a přehledem používaných experimentálních metod pro stanovení tepelně-izolačních vlastností. V praktické části jsou uvedeny výsledky měření vzorků s pěnovým polystyrénem, které jsou modifikovány přidáním vybraných látek. Dále je v práci popsán strojový program, který slouží k výpočtu teplotního průběhu v konstrukci při oslunění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.