Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Motivace zaměstnanců diagnostického ústavu k výkonu povolání
Siváková, Kateřina ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
ABSTRAKT; Diplomová práce s názvem Motivace zaměstnanců diagnostických ústavů k výkonu zaměstnání se zaměřuje na téma práce v diagnostickém ústavu na pozici vychovatele, její specifika, charakteristiku a pracovní motivaci. Práce obsahuje celkem dvě části. V první, teoretické části, je vymezen a charakterizován pojem motivace a je zde uvedeno několik základních přístupů k jejímu pojímání. Následně je toto téma rozšířeno o definici pracovní motivace, ke které jsou připojeny nejvýznamnější teorie, které měly a dodnes mají vliv na to, jak společnost na danou problematiku nahlíží, a také předpokládané faktory, pro které si jedinci volí povolání vychovatele. Závěr teoretické části se věnuje stručnému popisu diagnostických ústavů, legislativním ukotvením, dále jeho náplní práce a výčtem povolání, které se v rámci něj uplatňují, rozšířeném o bližší popis profese vychovatel. Na teoretickou část práce navazuje část empirická. Uskutečněný výzkum se odehrál formou rozhovorů se zaměstnanci diagnostického ústavu na pozici vychovatele. Empirická část diplomové práce odůvodňuje použité metody, popisuje způsob sběru dat a následné analýzy. Obsahuje taktéž úryvky rozhovorů. Přináší nám poznatky o tom, jaké faktory považují vychovatelé v rámci své profese za motivační, a které z těchto faktorů jsou pro ně důležité. Uvádí...
Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé
Kvasničáková, Jana ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Gigalová, Veronika (oponent)
Autor: Jana Kvasničáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Počet stran: 159 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: ošetřovatelství, vzdělávání sester, zdravotní sestra, profese, teorie motivace, kvalitativní výzkum Tato bakalářská práce se zabývá sesterskou profesí v naší zemi od historie po současnost. V teoretické části je zaměřena na vývoj ošetřovatelství, sesterské profese a vzdělávání zdravotních sester, sleduje nároky tohoto povolání, zahrnuje teorii motivace a demotivace. Je zde popsána osobnost zdravotní sestry, její role a kompetence. Empirická část je provedena pomocí kvalitativního výzkumu, ve kterém jsou dotazovány dvě skupiny sester. První skupina jsou sestry starší, pracující již za dob socialismu, druhou skupinou jsou mladší sestry, které nastoupily do svého zaměstnání kolem r. 2005. Každá tato skupina je složena ze čtyř respondentek. Šetření mapuje názory na sesterské povolání, jeho vývoj, změny a dopad náročnosti této profese na osobní a rodinný život.
Motivovanost pedagogických pracovníků v základních uměleckých školách v závislosti na managementu školy
Kadeřábek, Antonín ; Mazánková, Jana (vedoucí práce) ; Francová, Kateřina (oponent)
3 Resumé: Motivovanost pedagogických pracovníků v základních uměleckých školách v závislosti na managementu školy V této bakalářské práci je zkoumána problematika motivovanosti pedagogů na základních uměleckých školách. Tato práce má za cíl zanalyzovat situaci v oblasti motivování pedagogů ve vybraných školách, ověřit, zdali v oblasti motivace pedagogických pracovníků neexistují některé nové zákonitosti, které se týkají uspokojování Maslowových potřeb, a které by se v manažerské praxi mohly využít k motivaci pedagogů. Ve výzkumné části jsou uvedeny dva výzkumné problémy. První výzkumný problém se zabývá tím, zdali jsou pedagogové motivovaní v souladu s těmi faktory, které považují doopravdy za motivující. Druhý výzkumný problém vychází z předpokladu uvedeného v odborné literatuře a obecně řečeno, slouží k jeho ověření. Zabývá se tím, zdali jsou pro každého z pedagogů nejvýznamnější ty motivační faktory, jež stimulují uspokojení potřeb jednoho z pěti pater Maslowovy pyramidy, nebo zdali jsou pro každého z pedagogů nejvýznamnější ty motivační faktory, jež stimulují uspokojení potřeb týkajících se více pater Maslowovy pyramidy. Explorativní metodou sběru dat (konkrétně dotazníkem), a následnou analýzou získaných dat, bylo zjištěno, že pedagogové z výzkumného vzorku nejsou motivováni v úplném souladu s těmi...
Systém motivace a odměňování ve vybrané společnosti
Schafferová, Martina ; Sedláčková, Lucie (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá pracovní motivací, hodnocením a odměňováním zaměstnanců firmy Macek a syn s.r.o. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů týkajících se teorie motivace, hodnocení pracovníků a systému odměňování. V praktické části práce je na základě průzkumu zjištěn aktuální způsob motivace, hodnocení a odměn. Zjištěna bude také spokojenost zaměstnanců v organizaci. V závěru diplomové práce jsou předloženy návrhy na možné změny stávajícího systému hodnocení a odměn ve firmě Macek a syn s.r.o.
Motivace pedagogů k dalšímu vzdělávání
NĚMCOVÁ, Andrea
Tato bakalářská práce se zabývá motivací pedagogů základních škol k jejich dalšímu vzdělávání. Cílem bakalářské práce je zjistit a analyzovat, jaké motivační činitele působí na učitele vzhledem k dalšímu vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou část, která je zaměřena na motivaci a její vnitřní a vnější činitele, na osobnost pedagoga a dále na možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Praktická část popisuje metodiku a metody výzkumu, cíle výzkumné práce, zahrnuje dotazníkové šetření a jeho následné zpracování.
Zhodnocení motivace zaměstnanců obchodní firmy
Malinský, Pavel ; Křečková Kroupová, Zuzana (vedoucí práce) ; Šlapák, Čeněk Timoteus (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení motivace zaměstnanců obchodní firmy, zabývající se B2B distribucí podlahových krytin a lepidel. Práce zkoumá a vyhodnocuje faktory motivace zaměstnanců. V teoretické části se práce věnuje vývoji a trendům v oblasti motivace a vedení zaměstnanců, zatímco v praktické části popisuje obchodní společnost a metodu empirického výzkum motivace mezi zaměstnanci jednotlivých úseků obchodní společnosti. Ke zjištění motivace zaměstnanců napříč úseky slouží dotazníkové šetření s kvantitativními a kvalitativními otázkami, kdy zjištěné výsledky jsou porovnány s teoretickými východisky. Výsledkem bakalářské práce po analýze výsledků empirického výzkumu jsou doporučení a návrh implementace výsledků do koncepce budoucího rozvoje obchodní firmy spolu s návrhem plánu motivace a sledování jeho plnění.
Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé
Kvasničáková, Jana ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Gigalová, Veronika (oponent)
Autor: Jana Kvasničáková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vývoj osobnosti všeobecné sestry - srovnání současnosti a doby nedávno minulé Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Počet stran: 159 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: ošetřovatelství, vzdělávání sester, zdravotní sestra, profese, teorie motivace, kvalitativní výzkum Tato bakalářská práce se zabývá sesterskou profesí v naší zemi od historie po současnost. V teoretické části je zaměřena na vývoj ošetřovatelství, sesterské profese a vzdělávání zdravotních sester, sleduje nároky tohoto povolání, zahrnuje teorii motivace a demotivace. Je zde popsána osobnost zdravotní sestry, její role a kompetence. Empirická část je provedena pomocí kvalitativního výzkumu, ve kterém jsou dotazovány dvě skupiny sester. První skupina jsou sestry starší, pracující již za dob socialismu, druhou skupinou jsou mladší sestry, které nastoupily do svého zaměstnání kolem r. 2005. Každá tato skupina je složena ze čtyř respondentek. Šetření mapuje názory na sesterské povolání, jeho vývoj, změny a dopad náročnosti této profese na osobní a rodinný život.
Motivační faktory ovlivňující práci ředitelů ZUŠ
Kadeřábek, Antonín ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
V této práci jsem se zaměřil na motivaci ředitelů základních uměleckých škol v Karlovarském kraji. Cílem této práce je zjistit, které konkrétní faktory ovlivňují motivaci těchto ředitelů. Nejdříve jsem v práci definoval faktory, které dle odborné literatury a jiných výzkumů ovlivňují motivaci lidí. Poté jsem pomocí otázek v dotazníku zkoumal, jak jednotlivé faktory motivují ředitele základních uměleckých škol Karlovarského kraje. Zkoumáni byli všichni ředitelé v kraji. Získaná data byla zanalyzována pomocí statistických metod a následně interpretována. Na základě analýzy získaných dat jsem u jednotlivých faktorů zjistil, jak moc ovlivňují motivaci zkoumaných ředitelů. Významné nebo velmi významné působení na jejich motivaci bylo zjištěno celkem u 35 faktorů. Tyto výsledky byly také porovnány s jinými výzkumy, které zkoumaly podobný problém. Se čtyřmi výzkumy se výsledky převážně shodovaly a s jedním se rozcházely. Výsledky této práce rozšiřují empirická poznání v této oblasti. Mohou být využity jako podklady pro další výzkumy, mohou je využít ke své práci zřizovatelé základních uměleckých škol a také další instituce, které zasahují do práce ředitelů ZUŠ, aby jejich motivaci zlepšily.
Motivace pracovníků poskytujících služby v K - centrech a v terénních programech určených uživatelům drog
Halouzková, Lucie ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Tichá, Michaela (oponent)
HALOUZKOVÁ, Lucie. Motivace pracovníků poskytujících služby v K - centrech a v terénních programech určených uživatelům drog. Praha, Fakulta humanitních studií, Katedra Řízení a supervize v v sociálních a zdravotnických organizacích, Univerzita Karlova, 2014, 115 s. Diplomová práce. Obsah této diplomové práce je zaměřen na téma motivace pracovníků poskytujících služby v K - centrech a v terénních programech určených uživatelům drog. Cílem diplomové práce je zanalyzovat motivaci pracovníků v K - centrech (KC) a v terénních programech (TP), prostřednictvím vlastního výzkumu. Cílem práce je též pomocí rozhovorů zjistit stávající formy motivace ze strany vedoucích pracovníků. Teoretická část práce je věnována bližšímu popisu specifik práce s osobami závislými na omamných psychotropních látkách, řízení lidských zdrojů v sociálních službách, pojmu motivace, motivačním faktorům, typů motivace a motivačním teoriím. Dále je práce věnována především interpretaci dat získaných dotazníkovým šetřením, soustředěným na stávající motivaci pracovníků v KC a TP a jejich následné analýze. Výsledná zjištění jsou v další fázi porovnávána s výpověďmi z rozhovorů, které byly pořízeny se zástupci vedení organizací, kde bylo také provedeno dotazníkové šetření. Ve výsledku se nejedná o pouhé zjištění hlavní motivace...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.