Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tepelné zpracování tvářených součástí
Leška, Radim ; Jopek, Miroslav (oponent) ; Lidmila, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v rámci literární studie věnuje tváření, mechanismu plastické deformace a ocelím ke tváření. Dále popisuje principy tepelného zpracování, konkrétně metody využívané při přípravě polotovarů, výlisků a výkovků, tedy žíhání, kalení a popouštění. V praktické části bylo provedeno několik experimentů na oceli C45. První z nich ověřoval vliv deformačního zpevnění po pěchování, další byly zaměřeny na rekrystalizační žíhání, žíhání na měkko, kalení a popouštění. Vliv deformace a tepelného zpracování byl posuzován z hlediska tvrdosti, ta byla měřena zkouškou tvrdosti podle Vickerse.
Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu ocelí
Kocman, Lukáš ; Havlík, Petr (oponent) ; Štěpánek, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování oceli, především pak posouzením vlivu jednotlivých technologií tepelného zpracování na změnu mikrostruktury ocelí. V rešeršní části práce jsou představeny slitiny železa s uhlíkem, následně jsou popsány jejich fázové přeměny v tuhém stavu, zejména pak transformační diagramy ocelí. Pozornost je dále věnována popisu základních technologií tepelného zpracování a jejich vlivu na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu ocelí. V experimentální části je popsána příprava metalografických vzorků a uvedeny výsledky zkoumání mikrostruktury a měření tvrdosti jednotlivých vzorků. V závěru práce je využita syntéza rešeršní části a výsledků experimentální části k dílčímu i celkovému vyhodnocení vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu ocelí.
Temperování výrobků 3D FDM tisku
Macháček, Jan ; Koppová, Aneta (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se nejdříve zabývá 3D tiskem metodou FDM, posuje jednotlivé komponenty tiskárny, přehled nejběžnějších materiálů a teorii temperování 3D výtisků. Praktická část zahrnuje návrh experimentu, výsledky měření a ekonomické a funkční zhodnocení výsledků.
Vliv temperace na rozměry dvoukomponentních polykarbonátových výlisků
Svobodová, Hana ; Dočekalová, Julie (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na změnu rozměrů dvoukomponentního polykarbonátového výlisku během procesu temperace. V práci je uveden kompletní popis výroby vnější čočky pro automobilový světlomet. Experimentální část je zaměřena pouze na část procesu, na temperaci. Předmětem experimentu je určit vliv teploty v temperační peci a vliv používaných lamel na rozměry polykarbonátového výlisku. K vyhodnocení správnosti rozměrů je použito 3D měření. Míra vlivu lamel je zkoumána se třemi typy lamel.
Tepelné zpracování nástrojových ocelí
Tobolík, Stanislav ; Pacal, Bohumil (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ledeburitické chrom-vanadové nástrojové oceli po tepelném zpracování. Teoretická část obsahuje charakterizaci ledeburitických ocelí, možnosti jejich výroby a tepelného zpracování. Dále jsou stručně popsány principy použitých zkušebních metod. Praktická část je zaměřená na popis výsledků dvanácti skupin vzorků, s různým tepelným zpracováním. Výsledky jsou poté porovnány v konečné diskuzi.
Metody sekundárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů
Šprta, Pavel ; Pernica, Vítězslav (oponent) ; Blažík, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o tepelném zpracování ocelí. V úvodu literární rešerše jsou vysvětleny základy tepelného zpracování a je popsán diagram železo-uhlík. Dále se práce zabývá austenitizací a přeměnami, které probíhají při ochlazování austenitu. Součástí práce je také seznámení s transformačními diagramy a jejich užití v praxi. Nakonec práce popisuje jednotlivé metody tepelného zpracování. Experimentální část je zaměřena na metalografickou analýzu 4 vzorků z nízkouhlíkové oceli.
Nízkoteplotní a kryogenní zpracování cementačních součástí
Bílková, Lenka ; Juliš, Martin (oponent) ; Kouřil, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá posouzení vlivu nízkoteplotního zpracování na strukturu a vlastnosti cementované povrchové vrstvy součástí. Jedná se o posouzení zda je nízkoteplotní zpracování pro daný účel postačující, nedostačující či nadbytečné. Jako vzorky byly použity ozubená kola, která jsou součástí převodové skříně traktorů Zetor. Bylo použito třináct dvojic vymražených a nevymražených vzorků, vzatých z výrobních dávek v průběhu roku 2007, u kterých byla posuzována tvrdost a dále byl proveden vlastní experiment s vymražením cementovaných a kalených vzorků na různé teploty až do -196°C.. U většiny vymražených vzorků byl zaznamenán mírný nárůst tvrdosti, což prokázalo účelnost daného nízkoteplotního zpracování.
Řízené vytápění kompozitního materiálu
Fajkus, Martin ; Macháň, Ladislav (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Předpokládána práce se zabývá problémem řízeného vytápění kompozitního materiálu pro venkovní použití. Základem práce je analýza předložených vzorku kompozitního materiálu. Porovnání naměřených hodnot kompozitních materiálu, vyhodnocení a výběr vhodných vzorků pro další použití. Součásti práce je vytvoření měřícího softwaru pro analyzu vzorku. Další části práce je realizace zařízení řídící jednotky pro vytápění kompozitního materiálu z možnosti regulace a z možnosti ovládat řídící jednotku s počítače.
Řízené vytápění kompozitního materiálu
Fajkus, Martin ; Havlíček, Tomáš (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Předpokládána práce se zabývá problémem řízeného vytápění kompozitního materiálu pro venkovní použití. Základem práce je analýza předložených betonových vzorků kompozitu. Zjištění vlivu stejnosměrného a střídavého napětí na předložené vzorky a volbu měřící metody. Správnou volbou měřící metody, bylo možno změření všech vzorku. Z porovnání byly vybrány vzorky kompozitního materiálu, které jsou vhodné pro další použití. Pro vybrané vzorky kompozitního materiálu byla navržena podle jejich parametru optimální řídící jednotka pro vytápění a temperování.
Vliv tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti nástrojových ocelí
Tobolík, Stanislav ; Němec, Karel (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi nástrojových ocelí po tepelném zpracování. Teoretická část obsahuje popis vlastností železa a jeho slitin s uhlíkem, přehled a použití ocelí. Dále je podrobně rozebráno tepelné zpracování nástrojových ocelí a postup výroby a analýzy metalografického vzorku. V předposlední části bakalářské práce jsou popsány mechanické zkoušky kovů. V praktické části je testována struktura a mechanické vlastnosti vybrané nástrojové oceli po dvou typech tepelného zpracování a výsledky jsou porovnány s požadavky na ni kladené.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.