National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The influence of share of selected legumes and herbs on senzoric quality of conserved biomass
ŘÍHA, Patrik
The aim of this thesis was to evaluate the quality of preserved biomass in dependence on the composition of samples by sensory evaluation of individual quality indicators of grass silage. The silage of selected types of clovers, herbs was evaluated and compared with a sample of silage from maize. The main indicators included color, fragrance, moldy and rotting, consistency and the last point was counted the amount of dry matter in silage. These indicators were monitored on 33 samples of silage coming from the Vysočina Region and the Třebíč District. After the end of the preservation the indicators were scored and the points were added up. After adding the points, the individual samples were evaluated as successful or unsuccessful. Furthermore, the work focuses on the distribution of fodder in terms of carbohydrates and nitrogen substances, factors affecting forage quality, preservation of forage by silage, its processing technology and last but not least, the use of preservatives and their importance. Botanical images of selected meadows were also taken and the coverage of the evaluated species of clover and herbs as well as agrobotanical groups was determined.
Využití perspektivních druhů léčivých rostlin v současné praxi
Floriánová, Kristýna
This bachelor thesis focused the use of perspective species of medicinal plants in practice. The history of planting, both in the world and in the Czech Republic, was presented. Great attention is paid to the basic characterictics of those kinds, which can be planted in Czech Republic. For selected kinds history, origin and expantion, botanical description, medicinal usage and the conditions of planting in Czech Republic were processed. Processing technology of medicinal plants in Czech republic, including storage and packing, were included as well
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kuklová, Iva
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost. Jsou uvedeny informace o zpřístupnění databáze na internetových stránkách CeHO.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Šašinka, Radek
Byla zpracována data týkající se zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů u zařízení, která nakládají s nebezpečnými odpady podle kódu R2, R5, R6, R8, R9 na území ČR. Ze získaných dat byly vytvořeny mapy záplavových území pro kraje Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Zlínský a celou ČR.
Ekologická likvidace a recyklace plastických hmot
Nippon EKO a.s.
Zpracování polyolefinových odpadů metodou katalytického rozkladu polymerů, při kterém se získávají tekuté uhlovodíky. Produkt získaný tímto způsobem neobsahuje síru, chlor a jiné heteroatomy, což rozhoduje o jeho využitelnosti jako vysoce kvalitního syntetického oleje. Pro výrobu lze použít polymerový odpad, který je stovky let nezničitelný např. zemědělské fólie a obaly vyrobené z polypropylenu, polyetylénu a polystyrenu.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů. Subprojekt 3
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Seyfriedová, Jana
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady. Subprojekt 10
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Bartáčková, Lenka
Výzkum se zabývá mapováním a zpracováním dat, která se týkají zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů. Ověřuje technické zabezpečení skládek, zpracovává pasportizaci těchto dat a vyhodnocení v podobě databáze skládkových zařízení.
Návrh optimální metodiky zpracování autovraků technologií totální demontáže s efektivním využitím odpadů získaných z autovraků včetně zlepšení systému zpětného odběru autovraků
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera ; RUML-CZ a.s., Sezemice ; Ruml, Václav
Předmětem řešení projektu je definování optimální metodiky zpracování autovraků za použití technologie totální demontáže s efektivním využitím odpadů získaných z autovraků. Je zkoumáno modelování a projektování demontážní linky pro zpracování autovraků průmyslovým způsobem. Metodika bude charakterizovat možnosti efektivního využívání odpadů, prevence a eliminace environmentálních rizik. Záverečná zpráva je rozdělena na devět částí: monitoring zpracování stanoveného vzorku dle scénářů, zpracování a vyhodnocení multikriteriální analýzy, definování efektivní metodiky zpracování autovraků, SWOT analýza procesu nakládání s autovraky, návrh systému zpětného odběru autovraků, návrh opatření a změn právních předpisů, prezentování nových postupů a metodiky na internetových stránkách s vlastní prezentací.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Komunální a podobné odpady
Ing. Bohumil Černík - ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Slavík, Jan ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Publikace shrnuje nejnovější výsledky výzkumu v oblasti komunálních odpadů. Přináší definici pojmů a shrnuje právní rámec pro nakládání s komunálními odpady. Přináší i pohled do historie nakládání s komunálními odpady na našem území. Jsou popsány vlastnosti komunálních odpadů a zároveň je diskutován jejich možný vývoj, stejně jako technické a technologické trendy. Jsou popsány ekonomické nástroje, které podporují materiálové toky odpadů a jejich využívání. Odpad je v této publikaci chápán jako součást materiálového cyklu, který je zcela určitě podřízen tržním silám, a proto není důvod podřizovat odpady jiným principů a direktivně regulovat jejich toky.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.