Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech
Kočařík, David ; Kubant, Michal (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z členských zemí EU. Tímto způsobem byl vytvořen manuál, který aplikuje ustanovení právních předpisů do praktických příkladů, vymezuje, kdy jsou a kdy nejsou intrakomunitární plnění osvobozená od daně a demonstruje platbu DPH na konkrétních příkladech.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Střihavka, Viktor ; Mášová, Hana (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové povinnosti, které jsou potřebné pro praktickou část. Praktická část obsahuje popis fyzické osoby a možné varianty optimalizace převedením na jinou právní formu.
Návrh řešení optimalizace DPH
Šmatlavová, Alena ; Cenek, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce zobrazuje daňové zatížení firmy z pohledu daně z přidané hodnoty. Součástí této práce jsou potřebné informace, postupy a návrh řešení, jak tuto daňovou zátěž nejlépe optimalizovat a dosáhnout tím snížení daňové povinnosti vůči dani z přidané hodnoty. Firma tak ušetří finanční prostředky, které může efektivně investovat.
Komparace korporátní daně v České republice a v Rakousku pro vybranou společnost
Havlová, Michaela ; Marková, Lucie (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání korporátní daně v České republice a Rakousku. Teoretická část pojednává obecně o daních a daňových soustav obou států. Další část je zaměřena na analýzu a komparaci korporátní daně v České republice a Rakousku. Tato problematika je dále znázorněna na vybrané firmě ke zdaňovacímu období roku 2020. Nakonec je navržen postup pro další podnikání této firmě.
Sociální aspekty současné daňové politiky v České republice
OLŠAROVÁ, Edita
Cílem bakalářské práce je představit možnosti daňových úlev a slev na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a podmínek pro jejich uplatnění. Ukázat provázání daňové a sociální politiky a také představit daňovou a sociální politiku jako součást předvolebních programů jednotlivých politických stran. Práce je koncipována pouze jako teoretická. V úvodu, pro lepší vhled do problému, se zabývám teorií zdanění, hlavní stať se zabývá daní z příjmů fyzických osob a možnostem, jak tuto daň snížit. Na závěr analyzuji začlenění tématu daňové a sociální politiky ve volebních programech politických stran. Bakalářská práce je zpracována z dostupné odborné literatury, legislativních zdrojů a internetových stránek kompetentních institucí.
Sociální prvky v daních
Loubková, Eliška ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Název diplomové práce je "Sociální prvky v daních". Hlavním cílem této práce je charakterizovat jednotlivé sociální prvky, které lze najít v českém právním řádu. Práce je rozdělena do několika částí. První část obsahuje vymezení základních pojmů jako je sociální prvek, daň a její funkce, hlavní pozornost je věnována redistribuční funkci daně spolu s vysvětlením, co způsobuje nerovnoměrné rozdělení příjmů. Součástí první časti je i popis jednotlivých sazeb, zejména progresivní sazby daně. První část je ukončena charakteristikou rovné daně. Druhá část se zabývá daňovými principy, zákonností, efektivností a různými pohledy na daňovou spravedlnost a její hlavní dva principy, princip prospěchu a princip užitku. Druhou část práce uzavírá kapitola věnovaná popisu přiměřené míry zdanění. Třetí část práce obsahuje popis různých druhů sociálních prvků, tj. vynětí z předmětu daně, úplné a částečné osvobození od daně, standardní a nestandardní odpočty a slevy na dani. Stručný přehled daní, které tvoří daňový systém České republiky, je zařazen na konec třetí části. Poslední část mé práce se zabývá sociálními prvky, které lze nalézt u jednotlivých daní. Diplomová práce je ukončena shrnutím jednotlivých sociálních prvků a nástinem možných změn týkajících se této problematiky v oblasti daňového práva.
Komparace korporátní daně v České republice a v Rakousku pro vybranou společnost
Havlová, Michaela ; Marková, Lucie (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání korporátní daně v České republice a Rakousku. Teoretická část pojednává obecně o daních a daňových soustav obou států. Další část je zaměřena na analýzu a komparaci korporátní daně v České republice a Rakousku. Tato problematika je dále znázorněna na vybrané firmě ke zdaňovacímu období roku 2020. Nakonec je navržen postup pro další podnikání této firmě.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Střihavka, Viktor ; Mášová, Hana (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové povinnosti, které jsou potřebné pro praktickou část. Praktická část obsahuje popis fyzické osoby a možné varianty optimalizace převedením na jinou právní formu.
Osvobození od osobního důchodové daně jako faktor formulující míru zdanění ve vybraných evropských zemích
Křížová, Lucie ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Kábelová, Lucie (oponent)
V této diplomové práci je řešen vliv osvobození od osobní důchodové daně na míru zdanění ve vybraných evropských zemích, konkrétně v České republice, Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem práce je kvantifikace vlivu osvobozených příjmů na míru zdanění. Pro naplnění stanoveného cíle jsou nejprve definovány důležité pojmy související s touto problematikou, jako jsou například daňové výdaje. Následně jsou popsány metody měření těchto výdajů. Další kapitola se zabývá konstrukcí osobní důchodové daně. Třetí kapitola je věnována rozboru osvobozených příjmů ve vybraných státech a v České republice jsou navíc kvantifikovány daňové výdaje související s příjmy sociálního charakteru. V poslední kapitole je provedena srovnávací analýza osvobozených sociálních příjmů ve vybraných zemích a následně analyzován vliv těchto příjmů na míru zdanění u vybraných typů domácností s různou výší příjmů.
Sociální prvky v daních
Loubková, Eliška ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Název diplomové práce je "Sociální prvky v daních". Hlavním cílem této práce je charakterizovat jednotlivé sociální prvky, které lze najít v českém právním řádu. Práce je rozdělena do několika částí. První část obsahuje vymezení základních pojmů jako je sociální prvek, daň a její funkce, hlavní pozornost je věnována redistribuční funkci daně spolu s vysvětlením, co způsobuje nerovnoměrné rozdělení příjmů. Součástí první časti je i popis jednotlivých sazeb, zejména progresivní sazby daně. První část je ukončena charakteristikou rovné daně. Druhá část se zabývá daňovými principy, zákonností, efektivností a různými pohledy na daňovou spravedlnost a její hlavní dva principy, princip prospěchu a princip užitku. Druhou část práce uzavírá kapitola věnovaná popisu přiměřené míry zdanění. Třetí část práce obsahuje popis různých druhů sociálních prvků, tj. vynětí z předmětu daně, úplné a částečné osvobození od daně, standardní a nestandardní odpočty a slevy na dani. Stručný přehled daní, které tvoří daňový systém České republiky, je zařazen na konec třetí části. Poslední část mé práce se zabývá sociálními prvky, které lze nalézt u jednotlivých daní. Diplomová práce je ukončena shrnutím jednotlivých sociálních prvků a nástinem možných změn týkajících se této problematiky v oblasti daňového práva.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.