Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 334 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fingerprinting and Identification of TLS Connections
Hejcman, Lukáš ; Kocnová, Jitka (oponent) ; Kekely, Lukáš (vedoucí práce)
TLS is the most popular encryption protocol used on the internet today. It aims to provide high levels of security and privacy for inter-device communication. However, it presents a challenge from a network monitoring and administration standpoint, as it is not possible to analyse the communication encrypted with TLS at a large scale with existing methods based on deep packet inspection. Analysing encrypted communication can help administrators to detect malicious activity on their networks, and can help them identify potential security threats. In this work, I present a method that allows us to leverage the advantages of two TLS fingerprinting methods, JA3 and Cisco Mercury, to determine the operating system and processes of clients on a computer network. The proposed method is able to achieve comparable or better results than the existing Mercury approach for selected datasets whilst providing more analysis opportunities than JA3. A software implementation of the proposed fingerprinting approach is created as an analysis module for the NEMEA framework.
Návrh systémového řešení pro výměnu dokumentace s externími partnery
Trnka, Štěpán ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh nového řešení pro výměnu dokumentace mezi energetickou distribuční společností XYZ a jejími externími partnery. Na základě provedené analýzy procesů současné výměny dokumentace a požadavků zainteresovaných jsou navrženy vhodná systémová řešení s potřebnými funkcionalitami a procesními kroky výměny.
Design and Implementation of a Solution for Transparent Management of Project Resources at the Portfolio Level.
Jurčo, Denis ; Slivka, Roman (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the design and implementation of a transparent resource management system at the portfolio level. Its primary task is to present and implement this system, but also to describe the situations that occurred during its implementation at Garrett Motion. In order to better understand the issue, the theoretical foundations of project management and resource management are presented at the beginning of the thesis. These serve as the basis for the following analysis of the company's environment, design and subsequent implementation of the system.
Implementation of a system for software development management
Bárteček, Bronislav ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the analysis of the current state of company. Subsequently, based on the obtained data, it designs and implements a software development management system. The diploma thesis describes the theoretical basis of the work, the requirements of the company. When choosing a system, it takes into account the individual needs of the selected company. Part of the diploma thesis is a description of the implementation and deployment of the system in the company together with the time analysis.
Chytré staveniště
Havlena, Šimon ; Nováková, Jana (oponent) ; Biolek, Vojtěch (vedoucí práce)
Zařízení staveniště je souhrn všech objektů a zařízení na staveništi, které mají zajistit hospodárné provádění stavebních a montážních prací a uspokojit sociální a hygienické potřeby pracovníků. Bakalářská práce se zabývá moderními přístupy zařízení staveniště a hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení přínosů chytrého staveniště.
Současný stav a směry rozvoje metod a technického zabezpečení navigace civilních letadel po ploše letiště
Zubrvalčík, Jan ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Vosecký, Slavomír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o navigaci po ploše letiště. V práci jsou popsány hlavní přehledové systémy, které se používají při navigaci po ploše letiště a systémy pro predikci a zabránění kolizím. U všech systémů je uveden princip činnosti, jejich použití, výhody a nevýhody a informace, které nám tyto systémy poskytují. V poslední kapitole jsou porovnány vlastnosti základních přehledových systémů.
Studie řízení životního cyklu produktu v podniku
Mukhametzianov, Ramis ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Cílem této práce je zkoumání oblasti PLM a zvážení PLM jako systému na základě výrobního podniku s následným návrhem na implementaci procesu řízení změn. Teoretická část popisuje základní prvky a poskytuje strukturální pohled na PLM. Dále jsou jednotlivé prvky PLM propojeny s podnikovými procesy a možnostmi IT prostředí. Na základě provedené analýzy je vyvinut a předložen model pro jasné řízení a implantaci změn.
Systém odměňování pracovníků ve vybrané společnosti
Zaoral, Vít ; Mareček, Ondřej (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na systém odměňování pracovníků ve vybrané společnosti PiTV – StarMedia s.r.o. Práce se dělí na tři hlavní části – teoretickou část, praktickou část a vlastní návrh řešení a jeho přínosy. Vprvní části jsou uvedena teoretická východiska práce. Praktická část seznamuje se společností, analyzuje současný stav systému odměňování ve společnosti, obsahuje výzkumnou část pomocí dotazníkového šetření a rozbor získaných výsledků. Poslední část práce je návrh řešení a jeho přínosy, tedy změna současného systému hodnocení a odměňování.
A Design of a Portion of Web Application for Overhead Cost Calculation
Florians, Patrik ; Luhan, Jan (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Subject of this thesis is to design a web application for overhead calculation, whose purpose is to be a substitution for presently used solution, which is considered to be deprecated. This is being done as a part of strategy of SAP SE corporation for which the solution is designed. This ambition to develop and improve cloud portfolio of already existing applications of the company should lead to betterment of already existing applications of this type and in a long run an improvement of the company’s market position as well as it’s products. The thesis is divided into 3 parts. It begins with a description of theoretical concepts, tools and principles, which are then utilized in further chapters. The following chapter analyzes current state of the affairs, where it is illustrated, what the current solution looks like along with key parts of it. The final, 3rd chapter is dedicated to a description of implemented solution and it also closely describes key differences mentioned in chapter 2.
Využití simulačního modelu na vývoj automatického algoritmu pro tvorbu routovací tabulky a ohodnocení cesty v dopravníkovém systému
Weyrová, Dominika ; Simeonov, Simeon (oponent) ; Hromková, Ivana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím simulačního modelu na vývoj automatického algoritmu pro tvorbu routovací tabulky a ohodnocení cesty v dopravníkovém systému. Zahrnuje rešerši problematiky modelování a simulace výroby a problematiku prohledávání stavového prostoru s analýzou dostupných prohledávacích metod. Simulační model dopravníkového systému je vytvořen v sofware Tecnomatix Plant Simulation, kde je následně vyvíjen a testován algoritmus pro automatickou tvorbu routovací tabulky pro směrování a ohodnocení tras dle statických kriterií. V práci je uveden návrh principu algoritmu pro ohodnocení tras dopravníkového systému se zahrnutím dynamických kriterií a jeho optimalizace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 334 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.