Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Havlíčková, Kamila
Zpráva o etapě 03-01 Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy obsahuje výsledky výpočtů ceny biomasy z výmladkových plantáží r.r.d. a ceny řízku r.r.d. z matečnice. Tyto výpočty byly provedeny s využitím ekonomického modelu zachycujícího všechny přímé a nepřímé procesy nezbytné pro zajištění existence výmladkové plantáže a matečnice. Součástí práce je i diskuze širších souvislostí ve vazbě na krajinné a další mimoprodukční funkce výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin. Etapa 03-02 Osvěta a informatika využívání biomasy popisuje činnost informačního střediska obnovitelných zdrojů energie (ISOZE).
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; VÚZT, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Havlíčková, Kamila ; Jirouš, František ; Suchý, Petr ; Vošta, Jan ; Sladký, Václav ; Weger, Jan ; Čížková, Luďka
Projekt je rozdělen do několika dílčích úkolů. DÚ 01 Zdokonalení technologií produkce biomasy obsahuje etapy Vegetativní množení a šlechtění energetických dřevin, Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky a Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. DÚ 02 Zdokonalování technologií využití biomasy obsahuje etapy Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy, Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace). DÚ 03 Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy obsahuje etapy Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy a Osvěta a informatika využívání biomasy.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Havlíčková, Kamila ; Jirouš, František ; Suchý, Petr ; Vošta, Jan ; Sladký, Václav ; Weger, Jan ; Čížková, Luďka
Projekt je rozdělen do několika dílčích úkolů. DÚ 01 Zdokonalení technologií produkce biomasy obsahuje etapy Vegetativní množení a šlechtění energetických dřevin, Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky a Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. DÚ 02 Zdokonalování technologií využití biomasy obsahuje etapy Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy, Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace). DÚ 03 Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy obsahuje etapy Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy a Osvěta a informatika využívání biomasy.
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Černý, Martin
Zpráva popisuje statistickou inventarizaci krajiny, která vznikla s cílem poskytovat informace o stavu a vývoji tereristických ekosystémů a využití území jako základu pro strategické rozhodování a plánování udržitelného využívání krajiny na celorepublikové úrovni. Tento systém je také základem pro kontinuální získávání informací a mezinárodní reporting. Inventarizace kombinuje analýzu leteckých snímků a venkovních šetření, která jsou doplněna laboratorní analýzou. Stav a změny jsou sledovány v trvalé síti ploch na základě kvantifikovatelných údajů. Jsou uvedena pravidla pro poskytování dat.
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Černý, Martin ; Cudlín, Pavel ; Urban, Otmar
PS 1 Adaptační strategie ekosytémů ČR k probíhající GZ - identifikace změn reakcí fotosyntetické bio-transformace uhlíku autotrofní a heterotrofní respirace ekosystémů a procesů spojených s metabolismem uhlíku v důsledku navýšení koncentrace CO2 v atmosféře, kvantifikace ukládání atmosférického uhlíku v ekosystémech, identifikace potenciálních rizik způsobených pěstováním smrkových monokultur. PS 2 Zhodnocení dopadů změn ve využívání krajiny na stav biologické rozmanitosti ČR - hodnocení přírodní rozmanitosti na základě mapování systémů CORINE Land Cover (1990 a 2000) a Natura 2000, zjišťování vlivu krajiny na hodnotu biotopů hodnocených metodou BVM a CLC v kombinaci s vyhodnocením funkčních struktur krajiny (ÚSES). PS 3 Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny - rozvoj dynamické observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Sběr a analýza dat a jejich korelace a výsledky ostatních subsystémů
Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Böhm, Stanislav ; Volka, Karel
Zpráva se skládá z částí 1. Sběr a analýza dat a jejich korelace s výsledky ostatních subsystémů, 2. Převod dat na Oracle server a správa vytvořené databáze, 3. Prezentace výsledků na www serveru , 4. Vypracování uživatelského systému upozorňujícícho na ekologická ohrožení a podporující proces rozhodování na základě statistického hodnocení databázových informací, 5. Predikce znečištění při použití fuzzy množin, 6. Vypracování metody krátkodobých předpovědí stavu studovaného systému ne základě sledování dlouhých řad s použitím teorie nelineárních dynamických systémů, 7. Vybudování pracoviště s rešeršními databázemi (Analytical Abstracts, Poltox I, II a III, Toxline Plus).
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Zajištění projektu
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Böhm, Stanislav ; Volka, Karel
Podprojekt B má tři částí: Zabezpečení systému jakosti (správné laboratorní praxe), Informační systém projektu a Program validace dat. Jedná se o popisy způsobu práce, který zajišťuje správný sběr, vyhodnocování a prezentaci získaných poznatků.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Získání experimentálních dat o vstupu cizorodých látek do životního prostředí
Ekocentrum, Ostrava ; Agronomická fakulta ČZU v Praze, Praha ; Pavelka, Jiří ; Volka, Karel
Část 2. Cílený monitoring cizorodých látek ve vybraných matricích a lokalitách. Úroveň kontaminace zemědělských půd vybranými prvky PAU, PCB a OCP v důsledku záplav. Výsledky analýzy vzorků půdy z 35 lokalit postižených povodněmi v červenci 1997.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Získání experimentálních dat o vstupu cizorodých látek do životního prostředí
Agronomická fakulta ČZU v Praze, Praha ; Volka, Karel
Část 3.b. Studium imisního poškození jehličí - vypracování metod k hlubšímu pochopení vztahu mezi zachycenými cizorodými látkami a morfologickými, resp. chemickými změnami, které jehličí a tedy také strom prodělávají.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích
Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Volka, Karel
Stručné zhodnocení výsledků všech částí projektu za rok 1996 a dvě zprávy o odběrech vzorků objemného krmiva (vojtěška, jetel), pšenice, řepky, brambor a jablek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.