National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Integrace informací o skládkách‚ zařízeních a starých zátěžích‚ hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP‚ vývoj společné uživatelské platformy
ProgeoConsulting spol.s r.o. ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michlová, Judita ; Pavlík, Roman ; Kolář, Václav
Projekt je zaměřen na evidenci a poskytování informací o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech. Výsledky jeho řešení budou využívány při reportingu pro EEA v oblasti "contaminated sites" a především při kategorizaci priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží v rámci národního programu systémového řešení této problematiky. Vytvořená databáze je již nyní velmi kladně hodnocena ze strany OECD. Na základě dosud vytvořených registrů ekologických zátěží, které mají převážně evidenční charakter, byl navržen a je provozován geografický informační systém pro objektivizaci hodnocení rizikovosti skládek a širší posuzování jejich vlivu na životní prostředí v jejich nejbližším okolí. Účelová datová základna je součástí datového skladu, který je budován v rámci Hydroekologického informačního systému ČR. Uživatelské aplikace v GIS prostředí reflektují skutečnost, že nosným prostředím a konečným recipientem cizorodých látek z odpadů uložených na skládkách je převážně vodní prostředí. Celý systém je vybudován na legislativním základě předmětné problematiky v ČR . Zohledněno je i legislativní prostředí EU. Datová základna je zpřístupněna na Internetu v současné době na adrese: http://sez.cenia.cz
Integrace informací o skládkách‚ zařízeních a starých zátěžích‚ hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP‚ vývoj společné uživatelské platformy – rozšíření datové základny a vytvoření programových nadstaveb pro aktualizaci seznamu Priorit a zajištění reportingových povinností vůči EEA
ProGeo Consulting, Zlaté Hory ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Vejnar, Pavel ; Sirotková, Dagmar ; Laurinová, Renata ; Pavlík, Roman ; Eckhardt, Pavel ; Martínková, Marta
Tento projekt představuje dodatečné řešení projektu VaV/730/1/01 "Integrace informací o skládkách, zařízeních a starých zátěžích, hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP; vývoj společné uživatelské platformy". Hlavním cílem předkládaného projektu je doplnění nyní řešeného projektu VaV/730/1/01 o přizpůsobení stávající Integrované databáze (vytvořeno na bázi SESEZ), tak aby mohla být využita pro zpracování zprávy pro Evropskou agenturu pro životní prostředí v roce 2004 i v dalších letech v oblasti „contaminated sites“ (kontaminovaná místa). Hlavními řešenými tématy byly: Upgrade programu SEZ, Aktualizace databáze, Vyhodnocení impact levels u skládek, Vytvoření hot spot map.
Integrace informací o skládkách‚ zařízeních a starých zátěžích‚ hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP‚ vývoj společné uživatelské platformy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michlová, Judita ; Kolář, Václav
Na základě dosud vytvořených registrů ekologických zátěží, které mají převážně evidenční charakter, bude navržen geografický informační systém pro objektivizaci hodnocení rizikovosti skládek a širší posuzování jejich vlivu na životní prostředí. Účelová datová základna bude součástí datového skladu, který je budován v rámci Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR). Pro zajištění kompatibility s ostatními relevantními datovými sadami bude datová základna tvořena podle metodických standardů. Uživatelské aplikace v GIS prostředí budou reflektovat skutečnost, že nosným prostředím a konečným recipientem cizorodých látek z odpadů uložených na skládkách je převážně vodní prostředí.Celý systém bude vybudován na legislativním základě předmětné problematiky v ČR. Zohledněno však bude i legislativní prostředí EU. Popis prací vykonaných v roce 2004 podle jednoltivých dílčích úkolů: Dílčí úkol č.1 - Správa databáze a její vystavení naWEBu; Dílčí úkol č. 2 - Správa externě pořízených dat; Dílčí úkol č. 3 - Školení externích anotátorů, předání upgrade programu pro plniče, ladění databáze; Dílčí úkol č. 4 - Analýza zda-li skládka z databáze ČGS je totožná se zátěží SEZ.
Integrace informací o skládkách‚ zařízeních a starých zátěžích‚ hodnocení jejich rizikovosti a vlivu na ŽP‚ vývoj společné uživatelské platformy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kolář, Václav
Na základě dosud vytvořených registrů ekologických zátěží, které mají převážně evidenční charakter, bude navržen geografický informační systém pro objektivizaci hodnocení rizikovosti skládek a širší posuzování jejich vlivu na životní prostředí. Účelová datová základna bude součástí datového skladu, který je budován v rámci Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR). Pro zajištění kompatibility s ostatními relevantními datovými sadami bude datová základna tvořena podle metodických standardů. Uživatelské aplikace v GIS prostředí budou reflektovat skutečnost, že nosným prostředím a konečným recipientem cizorodých látek z odpadů uložených na skládkách je převážně vodní prostředí.Celý systém bude vybudován na legislativním základě předmětné problematiky v ČR. Zohledněno však bude i legislativní prostředí EU. Stav řešení dílčího úkolu č. 1 - Integrace souboru geologických a účelových map 1 : 50000 včetně evidenčních listů (ve spolupráci s ČGS). Stav řešení dílčího úkolu č. 2 - Dokončení převodu původní databáze SESEZ na Integrovanou databázi (ukončení strukturních změn v databázi a na to navazující upgrade programu pro plnění databáze a vystavení na internetu v rámci IS MŽP ČR. Stav řešení dílčího úkolu č. 3 - Správa geodatabáze - naplňování.
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí.
Doplnění a vyhodnocení zpracovaných studií zadaných MŽP do databáze "Evidence studií"‚ které jsou situovány mimo prioritní oblasti definované v PHP
Šindlar, Miloslav
Na základě studií zabývajících se hodnocením povodní v roce 2002 a protipovodňových opatření blízkých přírodě v těchto studiích uvedených, byla připravena databáze a vrstvy GIS pro stanovení postupu realizace navrhovaných opatření. Opatřením byly v databázi přiřazeny atributy, které umožňují jejich zpracování z nejrůznějších pohledů a pro různá sledovaná území. K realizaci je doporučeno 4 450 opatření, vhodných pro posouzení z hlediska vlivů na zvýšení stupně protipovodňové ochrany a vlivů na kvalitu hydromorfologie vodního toku a nivy platnými závaznými metodickými postupy. Evidovány a hodnoceny jsou konkrétní parametry opatření specifikované pro konkrétní lokality, vyhodnocovány jsou dostatečně podrobné specifikace podmínek ve vybraných konkrétních lokalitách a jasně definované aktuální a potenciální vazby a limity okolního prostředí, resp. řešeného povodí.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Propojení komplexního informačního systému integrované prevence a heterogenních dat signifikantních datových zdrojů s důrazem na možnost dodatečného připojení dosud neznámého zdroje třetí strany
ORGREZ, a.s. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Ošlejšek, Radek ; Vlasák, Vítězslav ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Analýza popisuje informační systémy, které by bylo vhodné propojit s informačním systémem integrované prevence. Jedná se o Hydroekologický informační systém VÚV, IS EIA a SEA, IS odpadového hospodářství, kvality ovzduší, Integrovaný registr znečišťování, Informační systém technické ochrany životního prostředí, Systém evidence kontaminovaných míst a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Ze systémů jsou vybrány údaje, které popisují environmentální monitoring a materiálové toky a data popisující charakteristiku a ovlivnění dotčeného území. Pro jednotlivé typy dat je navržena možnost jejich propojení a integrace s IS integrované prevence.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Logický datový model
CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Ošlejšek, Radek ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Datový model komplexního informačního systému integrované prevence se skládá z datových částí: Provozovatelé zařízení, Zařízení, Jednotky zařízení, Žádosti, Technologie, Závazné podmínky a Materiálové toky. Datový model zachycuje jednotlivé entity a vazby mezi nimi. Jsou popsány struktury zachycující materiálový tok na podnikové úrovni a struktury popisující problematiku prevence závažných havárií.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.