Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 392 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Greenwashing jako nekalosoutěžní jednání
Hamáčková, Magdalena ; Hurychová, Klára (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Greenwashing jako nekalosoutěžní jednání Abstrakt: Diplomová práce se věnuje jedné z významných překážek v boji proti změně klimatu, greenwashingu, obvykle do češtiny překládanému jako "natírání na zeleno". Vzhledem k tomu, jak je tento fenomén obtížně vymezitelný a rozmanitý, si tato diplomová práce klade za cíl greenwashing představit a zkoumat ho optikou nekalosoutěžních právních předpisů. Zabývá se zejména tím, zda může být greenwashing nekalosoutěžním jednáním, tedy naplňovat generální klauzuli nekalé soutěže, zda případně může naplňovat i některou ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěže a zda je aktuální nekalosoutěžní právní úprava dostačující nebo by bylo vhodné vytvoření nové zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže upravující greenwashing. První kapitola diplomové práce se zaměřuje na hospodářskou soutěž, vymezuje právo hospodářské soutěže a zabývá se základními pojmy s hospodářskou soutěží souvisejícími. To vše je důležité pro následné poukázání na to, jak se hospodářská soutěž v souvislosti se snahami o ochranu životního prostředí a souvisejícími aktivitami mění a jakým hrozbám čelí. Druhá kapitola navazuje vymezením práva proti nekalé soutěži, vysvětluje podstatu nekalé soutěže, představuje generální klauzuli nekalé soutěže a podrobněji popisuje tři pro diplomovou práci nejzásadnější...
Jak omezovat přehřívání českých měst a vesnic
Hermanová, Veronika ; Kučerová, Zdeňka (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rostoucími teplotami vlivem klimatické změny ve městech a vesnicích na území České republiky. Nastiňuje dopad těchto změn na obyvatelstvo, jejich zdraví a mnohdy extrémní projevy ve veřejném prostoru. Analyzuje a navrhuje možná koncepční řešení pro podporu udržitelného rozvoje měst a zmenšení dopadu. Cílem práce je poukázat na přírodě blízká opatření, pomocí kterých lze reagovat na změnu klimatu v ulicích, veřejném prostoru a zpříjemnit tak pobyt lidí a života v zastavěném území. Součástí práce je vlastní návrh úpravy daného veřejného prostoru ve městě Valašské Meziříčí, do kterého se jednotlivá opatření konkrétně promítají.
Nízkoenergetické cementy na bázi slínkových minerálů
Šmeral, Miloslav ; Koplík, Jan (oponent) ; Bartoníčková, Eva (vedoucí práce)
Tato závěrečná práce se zabývá nízkoenergetickými cementy a vlivem dopantů na jejich hydrataci, konkrétně mědi a síry. V teoretické části jsou shrnuty obecné poznatky o slínkových minerálech, jejich nízkoenergetických/nízkouhlíkových alternativách a udržitelnosti v cementářském průmyslu. Dále jsou popsány možné syntézy slínkových minerálů. V experimentální části jsou uvedeny postupy přípravy dopovaného trikalcium aluminátu a analýzy syntetizovaných produktů. Nejvyšší hydratační teplo měl trikalcium aluminát dopovaný sírou. Naopak nižší hydratační teplo vykazoval trikalcium aluminát dopovaný mědí a trikalcium aluminát v kombinaci těchto dopantů. Přítomnost dopantů měla také vliv na složení hydratačních produktů.
Dopady digitalizace na udržitelnost organizace
Klementová, Kateřina ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá souvislostmi mezi digitalizací a udržitelnosti společnosti. Soustředí se na zlepšení finanční stability a snížení uhlíkové stopy za pomoci vstupu do digitálního světa. Pokouší se navrhnout plán pro vybranou společnost, jak dojít k nastaveným cílům. Na základě podrobné kalkulace jsou vyvozeny důsledky digitalizace na udržitelnost společnosti.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Minarčíková, Barbora ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je navržení domova pro seniory v Brně – Medlánkách. Tomuto zadání předcházel předdiplomový projekt v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér, vypracovaný v předešlém semestru, který spočíval ve vypracování územní studie s návrhem urbanistické struktury včetně dopravního řešení a umístěním různých funkcí - plochy obytné, komerční, veřejné budovy, občanská vybavenost, sportovní hala, kostel a nadále řešený domov pro seniory. Architektonická studie spočívá ve vytvoření vhodného prostředí pro dlouhodobý pobyt seniorů, tzn. příjemného bydlení, venkovních relaxačních prostor, dostatečného technického zázemí a nabídky nejrůznějších služeb. Návrh vyplývá z konceptu kompaktního, přehledného a bezbariérového prostoru parterové podnože se společenskými prostory a zázemím propojujícího tři pavilony bytových jednotek. Díky tomu je zajištěno soukromí v bytových jednotkách a přitom velký prostor pro setkávání. Z podlaží podnože i bytových jednotek je snadný přístup na terén propojený s parkem umístěným na jižní straně pozemku. To poskytuje přímý kontakt se zelení ve venkovních prostorech. Hlavní vstup ústící do podnože v prvním podlaží je navržen reprezentativním atriem, které odráží velkorysost celého objektu. Technické i provozní zázemí je navýšeno pro pokrytí kapacity potenciálního rezervního čtvrtého pavilonu. Celý komplex odráží požadavek poklidného a nadstandartního dožití, respektuje soudobou architekturu i potřeby dnešní populace. Díky tomu se jedná o místo pro spokojené stáří.
Panelové sídliště a trvalá udržitelnost
Orságová, Kristýna ; Kvasnica, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na panelové sídliště v České republice jako symbolu masového bydlení, analyzuje jeho vliv na město a zkoumá možnosti a výzvy spojené s jejich trvalou udržitelností v dnešní době. V analytické části se zabývá historickým vývojem panelových sídlišť jako celku, principy a modely trvalé udržitelnosti. V návrhové části jsou tyto prvky spojeny a použity na návrh revitalizace daného panelové sídliště.
Soubor komunitního bydlení v Brně-Komíně
Raková, Markéta ; Pekár, Pavel (oponent) ; Novák, Antonín (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce byl návrh polyfunkčního domu v rámci souboru komunitního bydlení, který se nachází v lokalitě bývalých zahrádek při ulici Řezáčova v městské části Brno-Komín na rozhraní mezi stávající urbánní strukturou původního sídliště panelových domů a volné krajiny. Uzavřený areál v současnosti tvoří bariéru mezi cyklistickou a pěší trasou pod Palackého vrchem a stávající zástavbou. Z toho vyplývá určitá příležitost toto území nově zprůchodnit a více zpřístupnit lidem. V lokalitě je navrženo celkově pět bytových domů, které mají pět nadzemních podlaží, z toho poslední je ustoupené s vegetační střechou a terasami. Polootevřená kompozice budov reaguje na stávající urbanistickou strukturu a zástavbu panelových domů. Vzniká místo zpřístupněné nejen obyvatelům komunity, ale i veřejnosti. Pro návrh polyfunkčního domu byly zásadní principy tzv. Baugruppe výstavby, trvalé udržitelnosti, prefabrikace a s tím spojené rychlosti výstavby a variability navrhovaných vnitřních prostor. Dále klade důraz na vytvoření místa podporující interakci mezi obyvateli komunity. Práce má dále za cíl pracovat se dřevem jako významným prvkem pro snížení emisí CO2 a ovlivnit postoj architekta a stavebníka k tomuto materiálu z hlediska požárního a enviromentálního. Z těchto důvodů je objekt navržen jako hybridní dřevostavba v kombinaci dřeva a betonu. Tento systém umožňuje rychlou, flexibilní a hospodárnou výstavbu a efektivní kombinaci vlastností jednotlivých materiálů. Komunikační systém domu je navržen jako pavlačový, který pro účely komunitního bydlení nabízí další možnosti setkávání obyvatel. Provozně je objekt řešen jako polyfunkční dům s převládající bytovou funkcí. Pro obyvatele komunity jsou v přízemí domu k dispozici společné prostory ve formě co-workingu, kavárny a komunitní dílny. Také poslední páté ustoupené podlaží je věnováno uživatelům domu. Disponuje prostory wellness a apartmánem pro ubytování případných návštěvníků obyvatel domu. Uživatelé mají dále k dispozici i další společné místnosti jako je např. kolárna, kočárkárna a prádelna.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Drápela, Jan ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Architektonická studie centra pro seniory v Brně-Medlánkách navazuje na územní studii vypracovanou v předešlém semestru v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér (ArA). Výsledkem územní studie byl návrh kompaktní zástavby, která kombinuje veškeré potřeby území od bydlení, přes veřejnou vybavenost, kostel, dopravní napojení s tramvajovou smyčkou, sportovní halu, park nebo centrum pro seniory. V rámci architektonické studie byl zpracován projekt na vytvoření komplexního centra pro seniory odpovídající současným standardům. Centrum nabízí širokou škálu služeb a vybavení, kvalitních společných prostor i soukromí ve vlastních pokojích a odpovídající přilehlé venkovní prostory. Návrh centra vychází z kompaktnosti a linearity. Centrum sestává ze dvou hlavních hmot, kdy větší z nich je natočena rovnoběžně s přilehlou komunikací. Druhá hmota je k ní pak natočená na kolmo a vzájemně jsou spojeny komunikačním blokem. V přední části u hlavní třídy tak vzniká menší vstupní předprostor orientovaný na západ, zatímco na východní straně se nachází větší prostor s parkem. Ten je vymezen ze dvou stran budovami centra, dále přilehlými bytovými domy a zelení oddělující stávající zástavbu. Díky tomu nabízí klidný prostor pro seniory. Obě hmoty se nachází nad podzemní parkovištěm, které zasahuje i pod vstupní prostor. Jednotlivé budovy jsou pak rozděleny dle poskytovaných služeb i typu péče. Parter nabízí množství služeb, kavárnu a hlavní vstup do objektu a spolu s dalšími funkcemi v předprostoru tak vytváří aktivní místo pro setkávání klientů spolu s veřejností. Centrum se snaží vytvořit důstojné soudobé prostory pro pobyt klientů i jejich začlenění do okolí a zajistit jim příjemnou atmosféru a sounáležitost s novým domovem.
Hodnocení rizik a udržitelnosti v textilním průmyslu
Popek, Marcel ; Hrabová, Kristýna (oponent) ; Balgová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce zkoumá vliv a rizika ekologického značení na spotřebitelské rozhodování prostřednictvím kombinace dotazníkového šetření a eye trackingu. Dotazníkové šetření poskytlo kvantitativní data o postojích a chování spotřebitelů při nakupování, zatímco eyetracking zachytil přesné vizuální chování při procházení vybraných výrobků. Analýza kombinovaných dat z obou metod poskytuje hlubší porozumění tomu, jak spotřebitelé interpretují ecolabelling a jak to ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí. V závěru práce je navržena implementace nové technologie a také návrhy edukačních materiálů pro zlepšení stávající situace.
Návrh udržitelné městské čtvrti českého města
Hlušková, Lenka ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh udržitelné městské struktury lokalizované ve městě Břeclav. Přímo situovaném v místě u hlavní městské třídy, třídy 1 máje. Tato lokalita sousedící s centrem města je do budoucna vhodná pro výstavbu kompaktní urbanistické struktury, která zde doposud nebyla Práce v úvodní části celé okolní území analyzuje a hledá nejvhodnější postupy pro jeho změnu. Práce obsahuje urbanisticko – architektonický návrh nové městské čtvrti, která disponuje funkcemi vhodnými pro kvalitní veřejný prostor v urbanizovaném prostředí. Řešené území obsahuje novou městkou kompaktní strukturu, která by měla pro místní obyvatele zajistit udržitelné prostředí pro žití. Výrazným prvkem návrhu jsou vodní toky, které doplní kvalitu nově navrhovaného veřejného prostoru v městské čtvrti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 392 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.