Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Mužík, Martin ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
V této bakalářské práci je popsán vznik a vývoj Evropské unie a je zmíněna charakteristika její řídící struktury. Následně je shrnut vývoj strukturální politiky Evropské unie a její dopad na regiony členských států. Na závěr teoretické části je charakterizován specifický vývoj regionální (strukturální) politiky České republiky po i před vstupem do EU. Praktická část je zaměřena na projekt Archeologický park Pavlov, který byl z větší části financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Strukturální politika v České republice - možnosti a limity přístupu multi-level governance
Nigová, Eva ; Polášek, Martin (vedoucí práce) ; Jireš, Jan (oponent)
Tato práce je případovou studií, která se v teoretické části zabývá rozborem koncepce multi- level governance a její využitelností pro studium strukturální politiky v České republice. Základní postuláty tohoto přístupu jsou v empirické části aplikovány na fungování strukturální politiky v ČR a následně přezkoumávány. K empirickému přezkumu jsou použity dva projekty financované pomocí strukturálních fondů EU. Na těchto příkladech je zkoumáno, zda a případně v jaké míře či v jakém smyslu můžeme základní postuláty přístupu multi-level governance pokládat za platné. Dle nastavených kritérií a následném zhodnocení realizovaných projektů, se tento přístup pro fungování strukturální politiky v ČR nepotvrzuje. Klíčová slova: víceúrovňové vládnutí, strukturální politika, regionální politika, strukturální fondy
Vyhodnocení účinnosti komunikačních aktivit Operačního programu Životní prostředí
Trubačíková, Romana ; Regnerová, Olga (vedoucí práce) ; Denisa, Denisa (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je představena problematika strukturální politiky EU, a to i v kontextu České republiky. Praktická část se věnuje zhodnocení ve vývoji postoje odborné veřejnosti k problematice životního prostředí, strukturálních fondů a Operačního programu Životní prostředí. Diplomová práce má za cíl pomocí výzkumu zhodnotit dosavadní způsob komunikace směrem k odborné veřejnosti a na základě toho navrhnout změny v komunikační strategii Operačního programu Životní prostředí v období 2014-2020.
Analýza rozvoje vybrané obce v souvislosti se vstupem ČR do EU
Baitoukou, Renáta ; Svatošová, Libuše (vedoucí práce) ; Petr, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na využití nástrojů rozvoje na lokální úrovni. Hlavním cílem práce je poukázat na schopnost místní samosprávy, jak za pomocí nástrojů evropské a regionální politiky dosáhnout realizace cílů a udržitelného rozvoje. Diplomová práce analyzuje vliv evropské politiky na rozvoj obce s počtem do 1000 obyvatel. Problematika zabíhá do oblasti specifik venkovských sídel, fungování samospráv v malých obcích, jejich hospodaření, poukazuje na jednotlivé faktory ovlivňující rozvoj. Analýza rozvoje vybrané obce v souvislosti se vstupem ČR do EU je založena na podrobné charakteristice zájmového území. Pro lepší přehlednost jsou vybrány významnější oblasti, dle kterých lze díky vývoji v určitém časovém období posoudit, zda ve sledované oblasti došlo ke zhoršení stavu, stagnaci nebo všeobecnému rozvoji a co bylo jeho příčinou. V souvislosti se vstupem České republiky do |Evropské unie bude zhodnoceno, zda tento akt měl pro danou obec očekávaný přínos.
Možnosti podpory rozvoje města prostřednictvím strukturálních fondů
Kantořík, Jiří
Bakalářská práce se zabývá problematikou možností podpory rozvoje města pomocí strukturálních fondů. První část práce se zabývá teoretickými východisky v oblasti regionální politiky, nástrojů regionální politiky a programovým obdobím 2007 -- 2013. Vlastní práce se poté zaměřuje na konkrétní město a jeho charakteristiku, na kterou navazuje analýza projektů, které byly podpořeny z fondů Evropské unie. V závěru práce jsou navrženy tři projektové záměry, které mohou pomoci městu k dalšímu rozvoji.
Evropeizace Jihomoravského kraje
Kučerová, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem procesu evropeizace na Jihomoravský kraj a jeho zřízení. Cílem práce je analýza konkrétních změn, které se udály po vstupu České republiky do Evropské unie a které dále probíhají v závislosti na měnících se programových obdobích. První část práce je zaměřena na pojem evropeizace z odborného hlediska. Dále jsou tyto informace dány do kontextu s regionálním celkem, tedy Jihomoravským krajem. Konkrétně jsou řešeny aktivity spojené s uzavíráním partnerství s dalšími regiony, působení kraje v Bruselu a také jeho organizační struktura.
Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU
Sklenářová, Hana ; Mach, Drahomír (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na Evropskou unii a fondy EU. Popis strukturální politiky a její historii, se zaměřením na strukturální fondy a fond soudržnosti. Dále je pozornost soustředěna na Evropské dotace získané z ROP jihovýchod. Ve stručnosti je uveden nový programový rámec 2014 – 2020. Cílem praktické části diplomové práce bylo popsat, analyzovat a zhodnotit projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU. Projekt byl realizován v rámci ROP Jihovýchod a řešil integrovanou dopravu v regionu Břeclav.
Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Zmrhalová, Adéla ; Jakubec, Josef (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu žadatele. Teoretická část se zabývá vznikem Evropské unie a vznikem regionální politiky EU. Dále se zaměřuje na formování regionální politiky v České republice a na projektový cyklus. V praktické části je aplikován projektový cyklus na konkrétní projekt Rozšíření mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad plovárnou 5, Jihlava. A to od stanovení cílů, podání žádosti o dotaci a až po realizaci projektu.
Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Maršounová, Eva ; Tuscher, Martin (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností strukturální politiky v ČR po vstupu do EU. Praktická část bakalářské práce uvádí realizovaný projekt Mlýnský náhon Tasovie, který byl spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.