Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Mužík, Martin ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
V této bakalářské práci je popsán vznik a vývoj Evropské unie a je zmíněna charakteristika její řídící struktury. Následně je shrnut vývoj strukturální politiky Evropské unie a její dopad na regiony členských států. Na závěr teoretické části je charakterizován specifický vývoj regionální (strukturální) politiky České republiky po i před vstupem do EU. Praktická část je zaměřena na projekt Archeologický park Pavlov, který byl z větší části financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Strukturální politika v České republice - možnosti a limity přístupu multi-level governance
Nigová, Eva ; Polášek, Martin (vedoucí práce) ; Jireš, Jan (oponent)
Tato práce je případovou studií, která se v teoretické části zabývá rozborem koncepce multi- level governance a její využitelností pro studium strukturální politiky v České republice. Základní postuláty tohoto přístupu jsou v empirické části aplikovány na fungování strukturální politiky v ČR a následně přezkoumávány. K empirickému přezkumu jsou použity dva projekty financované pomocí strukturálních fondů EU. Na těchto příkladech je zkoumáno, zda a případně v jaké míře či v jakém smyslu můžeme základní postuláty přístupu multi-level governance pokládat za platné. Dle nastavených kritérií a následném zhodnocení realizovaných projektů, se tento přístup pro fungování strukturální politiky v ČR nepotvrzuje. Klíčová slova: víceúrovňové vládnutí, strukturální politika, regionální politika, strukturální fondy
Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU
Sklenářová, Hana ; Mach, Drahomír (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na Evropskou unii a fondy EU. Popis strukturální politiky a její historii, se zaměřením na strukturální fondy a fond soudržnosti. Dále je pozornost soustředěna na Evropské dotace získané z ROP jihovýchod. Ve stručnosti je uveden nový programový rámec 2014 – 2020. Cílem praktické části diplomové práce bylo popsat, analyzovat a zhodnotit projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU. Projekt byl realizován v rámci ROP Jihovýchod a řešil integrovanou dopravu v regionu Břeclav.
Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Zmrhalová, Adéla ; Jakubec, Josef (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu žadatele. Teoretická část se zabývá vznikem Evropské unie a vznikem regionální politiky EU. Dále se zaměřuje na formování regionální politiky v České republice a na projektový cyklus. V praktické části je aplikován projektový cyklus na konkrétní projekt Rozšíření mateřských škol v Jihlavě – Zřízení MŠ Nad plovárnou 5, Jihlava. A to od stanovení cílů, podání žádosti o dotaci a až po realizaci projektu.
Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje
Maršounová, Eva ; Tuscher, Martin (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností strukturální politiky v ČR po vstupu do EU. Praktická část bakalářské práce uvádí realizovaný projekt Mlýnský náhon Tasovie, který byl spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Dotační možnosti pro školy a jejich využívání
POHOŘALOVÁ, Pavla
Bakalářská práce je specializována na příspěvkové organizace, zejména poté školy a způsoby financování jejich činnosti. Dále obsahuje informace o strukturální politice Evropské unie. Cílem práce je analýza užívání evropských financí českými žáky a studenty. Uvedení do příspěvkové organizace je následován způsoby financování škol, dotacemi v rámci ČR a Evropské unie. Poté následuje pojednání o strukturální politice. Dále jsou zde uvedeny informace o jednotlivých programovacích obdobích minulé a probíhající. Praktická část poté pojednává o jednotlivých projektech, které byly či jsou realizovány na vybraných školách. Krátký úvod vybraných škol následuje popis již ukončených projektů, včetně analýzy jejich využití a přínosu pedagogům, žákům či studentům a dané škole jako takové. Dále následuje popis a analýza probíhajících projektů. Práce je poté zakončená plány vybraných škol do příštích let aktuálního programovacího období.
Analýza proměny financování strukturální politiky 2014-2020 v kontextu aktuálních problémů evropské integrace: vliv hospodářské krize, vize a cíle strategie Evropy 2020, globalizace a konkurenceschopnost EU
Hanušová, Barbora ; Pělucha, Martin (vedoucí práce) ; Potluka, Oto (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na proměnu financování strukturální politiky Evropské unie mezi programovými obdobími 2007-2013 a 2014-2020. První část práce představuje teoretická východiska rozebíraného tématu a zachycuje vývoj pojetí hospodářské a sociální soudržnosti společně s návrhy odborníků na reformu jejího financování. Druhá část obsahuje charakteristiku problémů a výzev evropské integrace. Třetí část práce následně v jejich kontextu a na základě komparace víceletých finančních rámců 2007-2013 a 2014-2020 vymezuje a hodnotí hlavní změny týkající se strukturální politiky Evropské unie. I když zájmy a priority České republiky nejsou vždy ve shodě s provedenými změnami, musí je Česká republika respektovat, přizpůsobit se jim a implementovat je nejen do svých programových dokumentů. Zda provedené změny budou pro Českou republiku vyhovující, je zhodnoceno v poslední části práce.
Komparace financování vybraných sociálně zdravotních zařízení z evropských a národních zdrojů
JANOUŠKOVÁ, Kristýna
Předmětem bakalářské práce je porovnat a zhodnotit čerpání finančních prostředků z evropských i národních zdrojů vybraných sociálně zdravotních zařízení. V teoretické části je popsána Regionální politika Evropské unie, její cíle, principy a nástroje. V návaznosti na tuto politiku vysvětluji i Strukturální politiku a fondy. Poslední část je zaměřena na vysvětlení systému sociálních služeb v České republice a zdroje jeho financování. Praktická část je zaměřena na historii, charakteristiky, nabízené služby a financování Domova pro seniory ve Kdyni a v Domažlicích. Výsledkem bakalářské práce je zhodnocení a zjištění případných rozdílů v současném financování dvou sociálně zdravotních zařízení, dále pak zjištění, zda sociální zařízení využívají všech možností čerpání financí z Evropských či z národních zdrojů, které jsou dostupné.
Využití nástrojů regionální politiky k rozvoji regionu Česká Kanada.
VÉDLOVÁ, Michaela
Práce zkoumá strukturální politiku EU a ČR, její vznik, vývoj, principy, cíle, operační programy a fondy, ze kterých lze čerpat finanční prostředky. Zkoumá, zda jsou finanční prostředky z fondů EU efektivně vynaloženy k rozvoji regionu Česká Kanada.
Integrovaný operační program: implementace a případová studie
Bidlová, Kristýna ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá Integrovaným operačním programem. Popisuje proces implementace programu a charakterizuje jeho fungování v programovém období 2007 -- 2013. Pozornost je věnována cílům programu a čerpání alokace v jednotlivých oblastech intervence. Práce rovněž popisuje dva projekty realizované v rámci IPRM Pardubice -- Sídliště Dukla a Višňovka, které žádají o dotaci z Integrovaného operačního programu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.