Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,209 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politické hodnoty a hodnotové orientace v mezigeneračním srovnání generace X a Y
Koběrská, Anna Magdalena ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Prokeš, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se soustředí na porovnání politických hodnot v rámci mezigeneračního srovnání generace X a generace Y. Je rozdělena do tří úseků. V prvním úseku seznamuje čtenáře s teoretickými koncepty generací, hodnot a posunu hodnot napříč generacemi. V rámci generací se zabývá jejich definicí a následně i problematikou při vymezení jednotlivých generací. Poté definuje generaci X a generaci Y. Co se týká hodnot, tak věnuje pozornost politice jako hodnotě a následně vymezuje koncepty svobody, rovnosti, spravedlnosti a participace. Soustředí se také na hodnotové orientace v politice a na to, jak politická kultura ovlivňuje dění politiky v České republice. Následně se zabývá posunem v hodnotách generací, kde představuje i dosavadní poznatky ve zkoumané oblasti. V druhé části představuje metodiku výzkumu, který je prováděn kvantitativní metodou jako sekundární analýza dat EVS z let 1999 a 2017. Jsou zde představeny výzkumné otázky, hypotézy a je popsána práce s daty. Ve třetí části seznamuje čtenáře s výsledky provedené analýzy a odpovídá na výzkumné otázky.
Analýza fungování České filharmonie z hlediska strategické komunikace
Zvěřinová, Sára ; Ježková, Tereza (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou České filharmonie z hlediska strategické komunikace. Práce předkládá historický vývoj orchestru v kontextu změn na pozici šéfdirigenta a současné fungování instituce z hlediska propojení její vnitřní a vnější komunikace. Práce zkoumá aspekty vnitřní komunikace instituce, následnou integraci vybraných oddělení do organizačního aparátu ČF a způsob komunikace obsahu široké veřejnosti. Nabízí tak komplexní pohled na interakci komunikačních prostředků kulturní instituce v oblasti klasické hudby z hlediska vnitřní i vnější komunikace. Metodologie zahrnuje sběr dat prostřednictvím polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s vedoucími pracovníky České filharmonie a marketingový mix. Součástí výzkumu je interní analýza hudebního obsahu tří koncertních sezon a rozbor využívaných komunikačních nástrojů ČF v podobě sociálních sítí, digitálních médií či vizuální identity. Dotazníkové šetření se zabývá vlivem komunikačních nástrojů na rozhodovací procesy posluchačů, jejich vnímání způsobu komunikace ČF a následný dopad na návštěvnost koncertů. Výzkum je zaměřen na období tří koncertních sezon 2018/2019- 2020/2021. Výsledkem práce je propojení tématu podstaty strategické komunikace v kulturním prostředí, způsob vnitřní a vnější komunikace ČF a užití komunikačních nástrojů...
Management vybraného profesionálního basketbalového klubu v ČR
Koubová, Karolína ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Čáslavová, Eva (oponent)
Název: Management vybraného profesionálního basketbalového klubu v ČR Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je provést interní analýzu vybraného profesionálního basketbalového klubu a odhalit klíčové body, které mají vliv na vedení klubu. Následně zpracovat doporučení pro klub, aby efektivně zlepšil své vedení. Metody: V rámci výzkumu byla provedena analýza vnitřního prostředí podle McKinseyho rámce 7S. Pro sestavení analýzy byla použita sekundární a primární data. Primární data byla získána z polostrukturovaných rozhovorů. Na základě těchto získaných informací byla navržena doporučení, co by klub měl zlepšit pro své budoucí fungování. Výsledky: Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že klub má dobře nastavenou strukturu a sdílené hodnoty. Z prováděných rozhovorů bylo zjištěno, že všichni zaměstnanci v klubu uznávají stejné hodnoty a že každý ví, jakou zastává pozici a komu je podřízený. Problém byl zjištěn v nedostatku použitých technologií při komunikaci a ve velice nízkém rozvoji pracovních dovedností zaměstnanců. Klub neposkytuje žádnou formu seberozvoje svých zaměstnanců. Klíčová slova: McKinseyho rámec 7S, strategie, sdílené hodnoty, struktura, styl řízení, schopnosti, spolupracovníci, systémy
Úspěšnost a strategie studentů při práci s mapou a faktory je ovlivňující
Havelková, Lenka ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Knecht, Petr (oponent) ; Bláha, Jan Daniel (oponent)
V dnešní době jsou nám čím dál častěji informace předkládány ve formě rozmanitých grafických materiálů. Mezi stěžejní prostředky vizualizace informací patří kromě grafů či schémat rovněž mapy. Přitom mapy jsou velmi komplexní reprezentací a pro efektivní práci s nimi je nutné porozumět množství konceptů a mít osvojené dovednosti a strategie práce s nimi. Z toho důvodu je důležité, aby v průběhu vzdělávání byla mapám věnována dostatečná pozornost. Pro z tohoto pohledu kvalitní výuku je nicméně nezbytné nejdříve dostatečně porozumět procesu práce s mapou a faktorům, které jej i jeho úspěšnost ovlivňují. Obecným záměrem této disertační práce proto je rozvinout toto porozumění. Konkrétněji si práce klade čtyři hlavní cíle. Jedním z těchto cílů je identifikovat úroveň mapových dovedností českých žáků a studentů při práci s tematickými mapami, které zejména v posledních letech nabývají na popularitě. Avšak běžně obsahují více či méně závažné kartografické nedostatky, které mohou mimo jiné zapříčiňovat vznik mylných představ jak o mapách samotných, tak i o jevech a územích, které znázorňují. Následně je hlavním cílem práce identifikovat a charakterizovat odlišné strategie při řešení úloh vyžadujících práci s tematickou mapou, které se pro žáky ukážou jako obtížné. Jak v případě úrovně mapových dovedností...
Tvorba fundraisingové strategie pro neziskovou organizaci
MARCHAL, Dominik
Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav v oblasti tvorby fundraisingové strategie ve vybrané neziskové organizaci a stanovit návrhy na zlepšení současného stavu. Teoretická část definuje základní pojmy a analytické přístupy, vymezuje neziskový sektor a zkoumá aspekty fundraisingu. Praktická část charakterizuje vybrané organizace a postupuje dle metodiky. Zhodnocení současného stavu tudíž vyplývá nejen z uplatnění odborné literatury, ale také uskutečněných rozhovorů se spoluzakladatelkou TEMPERI, o.p.s. a zkušenými fundraisery tří pozorovaných organizací. Dále je prozkoumána struktura zdrojů jednotlivých organizací a následně je využita PESTLE analýza i Porterův model pěti sil. Výstupy analýz jsou poté aplikovány v rámci SWOT analýzy. Veškeré výsledky slouží pro efektivní návrh na zlepšení současného stavu v souvislosti s tvorbou fundraisingové strategie zvolené neziskové organizace.
Výzkum herních strategií a chování hráčů virtuálních her
BLOVSKÝ, Petr
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou tří her pro dva hráč a následnou analýzou optimálních strategií těchto her které jsou realizovány ve virtuálním metaverzu Neos. Hledání optimální strategie je nejprve prováděno teoreticky za využití teorie her a posléze experimentálně, sledováním virtuálních hráčů hrající tyto hry. Sledovány jsou především strategie, jenž hráči v těchto hrách volí. Zvolené strategie jsou následně zaznamenány a výsledky jsou zpracovány a porovnány s výsledky dosaženými za využití teorie her. Součástí bakalářské práce je také podrobný popis vytváření her a výpočtu optimálních strategií.
Analýza současné strategie vybrané coworkingové společnosti na Ukrajině a porovnání s vybranou českou coworkingovou společností s návrhem na zlepšení
Popravko, Sofia ; Milichovský, František (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh rozvoje strategie coworkingové společnosti na Ukrajině ve srovnání s vybranou coworkingovou společností v Brně. Teoretická část zahrnuje důležitá teoretická východiska práce směřující ke správnému pochopení problematiky v oblasti managementu včetně pojmu coworking, nástroje pro komparaci a implementaci vybraných prostředků pro kvalitní provedení výzkumu. Analýza problému a současné situace se soustředí na představení zmíněné společnosti, aplikaci vysvětlených strategických analýz a provedení výzkumného rozhovoru s vedením společnosti. Na základě výsledků z provedených analýz jsou v návrhové části představena doporučení ke strategickému rozvoji coworkingové společnosti.
Strategie poskytování péče v rámci vybraného endoskopického výkonu
ŠAVRDOVÁ, Soňa
Diplomová práce se zabývá strategií poskytování péče v rámci kolonoskopického a gastroskopického výkonu. Cílem této práce bylo zjistit, jaké informace poskytují sestry pacientům v průběhu kolonoskopického a gastroskopického výkonu, jaké komunikační techniky sestry využívají v rámci snižování strachu u pacientů a jaké očekávání mají pacienti od sester před kolonoskopickým a gastroskopickým výkonem. Bylo stanoveno šest výzkumných otázek, které zjišťovaly, jaké informace poskytují sestry pacientům v průběhu výkonu, jaké komunikační techniky sestry využívají v rámci snižování strachu u pacientů a jaké očekávání mají pacienti od sester. Dále zjišťovaly, s jakými problémy se pacienti a sestry potýkají a jak sestry zajišťují intimitu pacientů v rámci kolonoskopického a gastroskopického výkonu. V teoretické části je práce zaměřena na anatomii a fyziologii trávicí soustavy, na vývoj endoskopických přístrojů, endoskopické výkony a ošetřovatelský proces v rámci kolonoskopického a gastroskopického výkonu. A v neposlední řadě zajištění intimity pacienta a role sestry komunikátorky v rámci kolonoskopického a gastroskopického výkonu. Za účelem dosažení cíle byla využita kvalitativní metoda výzkumného šetření, metodou dotazování, technikou rozhovoru, a to u pacientů podstupujících kolonoskopický a gastroskopický výkon a sester pečujících o tyto pacienty. Výzkumné šetření bylo doplněno zúčastněným pozorováním sester. Výsledky získaných dat vedly ke zjištění, že sestry patřičně zajišťují intimitu pacienta, efektivně využívají komunikační techniky ke snižování strachu, poskytují pacientům informace v souvislosti s endoskopickým výkonem a s problémy se setkávají pouze zřídka. Výzkumné šetření dále odhalilo, že rozmanitá část pacientů se nesetkala s žádnými problémy a jejich kladné očekávání od sester před výkonem se naplnilo. Výsledky výzkumného šetření budou nabídnuty pracovníkům na endoskopickém pracovišti, kde bylo šetření prováděno, jako zpětná vazba v přístupu k pacientům v rámci kolonoskopického a gastroskopického výkonu.
Deterrence in counter-terrorism: the case of Nigeria
Tongpan, Timothy Yusufu ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Solovyeva, Anzhelika (oponent)
Aby bylo možné vyhodnotit účinnost odstrašujících opatření, jsou data přebírána z globálního indexu terorismu (GTI). GTI poskytuje komplexní hodnocení trendů a vzorců terorismu v různých regionech a zemích a nabízí rámec pro hodnocení účinnosti protiteroristických strategií. Analýza v této práci vyhodnotí dopad odstrašovacích opatření na snížení teroristických aktivit v Nigérii a identifikuje klíčové faktory, které přispívají k úspěchu či selhání odstrašování. Zjištění této studie bude velmi zajímavé pro tvůrce politik, bezpečnostní experty. V širším měřítku byl boj proti terorismu v Nigérii v posledním desetiletí kritickým problémem, přičemž teroristické skupiny jako Boko Haram představují významnou hrozbu pro bezpečnost a stabilitu země. Nigerijská vláda v reakci na tuto hrozbu zavedla různé strategie, včetně odstrašování. Odrazováním se rozumí použití opatření, jejichž cílem je odradit potenciální teroristy od násilných činností. Tato studie se zaměřuje na účinnost odstrašování v nigerijské protiteroristické strategii v letech 2009 až 2019 s případovou studií Boko Haram. Sledované období je významné, protože znamená vzestup Boko Haram a její přeměnu v impozantní teroristickou skupinu, která způsobila značné škody nigerijské ekonomice a společnosti. Z pohledu akademické obce, pochopení účinnosti...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,209 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.