Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.08 vteřin. 
Staré tisky litoměřické kapitulní knihovny druhé poloviny 16. století. Katalog a zhodnocení fondu
Krinke, Filip ; Hojda, Zdeněk (vedoucí práce) ; Oppeltová, Jana (oponent)
(česky): Práce popisuje vznik, historii a současný stav knižního fondu litoměřické kapitulní knihovny. Je pokračováním v procesu katalogizace nejstarších tisků litoměřické kapituly (tisků 2. poloviny 16. století) a popisuje provedený proces. Seznamuje odbornou veřejnost s některými jednotlivinami, představujícími historické a umělecké bohatství litoměřické kapitulní knihovny v dobovém kontextu.
Metodika restaurování starých tisků před digitalizací
Lehovec, Ondřej ; Dřevíkovská, Jana ; Křenek, Karel ; Vávrová, Petra
Metodika si klade za cíl popsat v jednotlivých chronologických krocích postup přípravy starých tisků pro proces digitalizace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ilustrace v tisku tzv. Pán rady (1505).
Polanská, Magda ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce) ; Voit, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce s názvem Ilustrace v tisku tzv. Pán rady (1505) pojednává o samotném traktátu, jeho rukopisné i tištěné podobě a především o cyklu dřevořezů text ilustrujících. Téma je zpracováno v širších souvislostech, uměnovědné zaměření autorky je zde skloubeno s knihovědným náhledem na problematiku ilustrovaných tisků a doplněné o znalosti z historie literatury a dějin. Jsou využity tradiční metody dějin umění, formální analýza a ikonografický výklad. Pozornost při formální analýze je soustředěná především na vyhledávání předloh jednotlivých dřevořezů a na zasazení tohoto ze Štrasburku importovaného cyklu do kontextu tamější produkce ilustrovaných tisků. Překvapivé bylo například nalezení předlohy i mezi starší avšak velmi kvalitní volnou grafikou, konkrétně se jedná o dílo nizozemského Mistra FVB. Co se ikonografie týče, je možné pojmenovat několik výrazných prvků. Prvním a jedním z nejvíce nápadných, je mužský rod alegorických postav, které bývají většinou zobrazovány jako ženy (Štěstěna, Moudrost etc.). Toto rozhodnutí zabydlet děj výlučně mužskými postavami je sice zakotvené v textu spisu, ale převedení i do podoby dřevořezů je výjimečné. Štěstěna zobrazená jako muž má jen málo paralel ve výtvarném umění. Za rozpoznatelný požadavek objednavatele, pražského tiskaře...
Staré tisky litoměřické kapitulní knihovny druhé poloviny 16. století. Katalog a zhodnocení fondu
Krinke, Filip ; Hojda, Zdeněk (vedoucí práce) ; Oppeltová, Jana (oponent)
(česky): Práce popisuje vznik, historii a současný stav knižního fondu litoměřické kapitulní knihovny. Je pokračováním v procesu katalogizace nejstarších tisků litoměřické kapituly (tisků 2. poloviny 16. století) a popisuje provedený proces. Seznamuje odbornou veřejnost s některými jednotlivinami, představujícími historické a umělecké bohatství litoměřické kapitulní knihovny v dobovém kontextu.
Průzkum fondů starých tisků a rukopisů fakultních knihoven Univerzity Karlovy v Praze
Kafková, Ivana ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
(česky): Práce se zaměřuje na knihovny Univerzity Karlovy, přesněji na jejich sbírky rukopisů, starých, tisků a vzácné fondy. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům v oblasti ochrany a péče o historické fondy. Jádrem práce je analýza stavu historických fondů v jednotlivých knihovnách, vycházející z dotazníkového výzkumu, studia pramenů a návštěvy vybraných knihoven. Každá kapitola obsahuje stručnou historii konkrétní knihovny, zaměřuje se na vznik knižního fondu, jeho rozsah, obsahové zaměření fondu, způsob jeho uložení a přístupnost uživateli. Je zde také věnována pozornost vyjádření potřeb a cílů jednotlivých knihoven. Podrobnější studie je věnována knihovně Evangelické teologické fakulty. Její součástí je zpráva o provedeném průzkumu fyzického stavu fondu. V závěrečné souhrnné části je prostřednictvím tématických kapitol, grafů a tabulek vyjádřena celková situace knihoven, jejich společné rysy a specifické problémy, vše je doplněno komentářem hledajícím společná východiska pro řešení problematiky historických knižních fondů v rámci UK. Práce je doplněna rozsáhlou fotodokumentací [Autorský abstrakt].
Nástin překladatelských postupů a metod v období raného novověku v kontaktu německo-českém
Zemenová, Markéta ; Svoboda, Tomáš (vedoucí práce) ; Veselá, Gabriela (oponent)
Diplomová práce je příspěvkem k výzkumu v oboru dějin překladu. Zabývá se překladatelskými postupy a metodami užívanými v době raného novověku v rámci německo- českého meziliterárního transferu. Jejím předmětem je základní kvalitativní výzkum textového materiálu z 16. století a počátku 17. století, konkrétně analýza tří německých předloh a jejich dobových českých překladů. Výsledky provedené analýzy mají přispět k rozšíření a konkretizaci dosavadních poznatků o raně novověkém překladu a ke zmapování hlavních problémů spojených s translatologickým výzkumem starých tisků. Dochází k závěru, že dominantním rysem překladové činnosti v předmětném období bylo užívání různých, mnohdy protichůdných metod, že překladatelé zpravidla nepostupovali podle určité jasně vymezené a konzistentní překladatelské strategie a že v daném období pravděpodobně neexistovala žádná závazná a obecně platná překladová norma.
Katalogizace historického fondu NTK
Halusková, Tereza
Prezentace: idr-1087_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1087_1 - Stáhnout plný textMP4
Metodika tvorby rozšířeného záznamu národních autorit : (pro oblast zpracování tisků 16. století).
Bartl, Zdeněk, ; Nejedlý, Tomáš, ; Světlíková, Svojmila, ; Šimek, Libor,
Součástí grantového projektu „Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky“ (řešený v rámci programu NAKI) byl i úkol připravit metodiku pro tvorbu autorit, které bude možné využívat při zpracování tisků 16. století. Řešitelský tým projektu za NK ČR připravil tuto metodiku s ohledem na specifika tisků 16. století a v návaznosti na platnou (obecnou) metodiku tvorby autorit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih
Kašparová, Jaroslava ; Šípek, Richard
Metodika evidence provenienčních poznámek a značek v knihách v katalogizačním formátu MARC 21 je jedním z výsledků projektu PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí, který řešila Knihovna Národního muzea v letech 2012–2015. Stručně shrnuje stávající katalogizační doporučení a základní úpravy a rozšíření katalogizačního formátu MARC 21, část z těchto úprav je založena na doporučeních konsorcia CERL, autory části z nich jsou řešitelé projektu PROVENIO. Doporučení metodiky se týkají jak formátu MARC 21 pro bibliografické záznamy a upravují některé jeho části pro potřeby podrobného popisu provenienčích poznámek a značek, tak formátu MARC 21 pro autority, který metodika rozšiřuje s ohledem na potřeby katalogizace a dostatečně podrobné charakteristiky dřívějších vlastníků knih (osoby, rody, korporace) a jejich knižních sbírek. Zvláštní pozornost věnuje metodika provazování odlišných katalogizačních polí vážících se k jedné konkrétní provenienční poznámce či značce. Metodika obsahuje rovněž řízený heslář typologie provenienčních záznamů, který byl implementován formou autoritní databáze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.