Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Projektové řízení ve výrobním podniku
Hrabálek, Lukáš ; Ing. Marek Sedláček, Ph.D., MBA (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením ve výrobním podniku za využití vhodných metod, praktik a nástrojů opírající se o mezinárodní standardy. Teoretická část se zaměřuje na definici nejdůležitějších pojmů z oblasti řízení projektů. Dále práce představuje zhodnocení současného stavu projektového řízení ve firmě. V neposlední řadě je plánován a řízen fiktivní projekt z výrobního prostředí.
Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku
Doležel, Filip ; Majkus, Martin (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu ve vybrané společnosti a řešení projektu pomocí projektového řízení. Vybraná společnost je analyzována pomocí několika analýz, z nichž je sestavena analýza SWOT. V teoretické části práce je definováno projektové řízení společně s projektem a vývojem softwaru. Navrhované řešení projektu zahrnuje návrh a analýzu změny společně s návrhem informačního systému, jeho finanční a časové analýzy.
Srovnání směrů společenské odpovědnosti na příkladu 3 firem ze soukromého sektoru, společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Dalkia a.s., ABB,a.s.
Macakova, Lucie ; Dohnalová, Marie (vedoucí práce) ; Frištenská, Hana (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám analýzou tří mezinárodních společností z tržního soukromého sektoru, společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. , Dalkia a.s. a ABB a.s. a způsobu jak pojímají a praktikují společenskou odpovědnost firem. Při výběru společností jsem vycházela z těchto kritérií: Vybraná společnost musí mít hlavní pobočku/matku v zemích západní Evropy. Vybraná společnost musí mít zkušenost se společenskou odpovědností a ve své historii prokazatelnou činnost, kterou lze považovat za společensky odpovědnou. Všechny vybrané společnosti jsou lídry v dané oblasti v České republice. V diplomové práci se zaměřuji na přehled CSR aktivit těchto společností, především na oblast firemní filantropie. Zabývám se spoluprací soukromých společností s organizacemi občanského sektoru (OOS) , u které se zaměřím především na konkrétní způsoby spolupráce a na zpětnou vazbu od organizací občanské společnosti, na to jak CSR aktivity hodnotí. Dále se zaměřuji na způsoby zapojování zaměstnanců do společenské odpovědnosti (CSR). Soustředím se také na to, zda dceřiné pobočky praktikují stejné CSR aktivity a používají stejné CSR nástroje jako jejich mateřské organizace. Věnuji se také roli CSR v marketingové strategii firem. Klíčová slova Organizace občanského sektoru (OOS), corporate social responsibility...
Společenská odpovědnost firem
Balková, Anna ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Resumé V předkládané diplomové práci se zabývám fenoménem společenské odpovědnosti firem (CSR). Úvodní části práce jsou věnovány konceptu CSR obecně a jeho vývoji v kontextu dalších teorií zkoumajících rovněž téma odpovědnosti v podnikání, popsán je také doporučený postup implementace konceptu CSR do organizační strategie. Další kapitoly již pak vycházejí konkrétně z teorie stakeholders a obsahového vymezení CSR v rámci tří tematických sfér - ekonomické, sociální a environmentální. Část práce se soustředí na propojení konceptu CSR s oblastí řízení lidských zdrojů v organizacích. Praktická část práce má formu případové studie, v níž jsem se zaměřila na mapování konceptu CSR v oblasti řízení lidských zdrojů v konkrétním podniku a také na navržení dalších opatření vycházejících z konceptu CSR tak, aby přinesla pozitivní efekt firmě i zaměstnancům, kteří jsou významnou skupinu stakeholders. Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem, teorie stakeholders, etika, harmonizace pracovního a mimopracovního života, řízení rozmanitosti, pracovní podmínky, péče o pracovníky, outplacement.
Rozvoj tradiční sportovní nestátní neziskové organizace: TJ Sokol Písek a její stakeholdeři
Thýnová, Klára ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Navrátil, Jiří (oponent)
Sokol, jako jedna z tradičních masových zájmových organizací v České republice, navazuje na tradici z doby svého založení v roce 1862. Navzdory tomu, že dokázala překonat několik zákazů své činnosti a vždy se znovu "zvednout ode dna", moderní doba a způsob jejího životního stylu by pro ni mohly být osudovými. Zvláště skutečně tradiční sokolský program - všestrannost, se ve srovnání s tzv. specializovanými sporty netěší příliš velké oblibě mezi veřejností, ani mezi sponzory. Práce proto popisuje postoj vybraných skupin stakeholderů vybrané sokolské jednoty a jejich názory právě na program sokolské všestrannosti a jeho vztah s komunitou, intenzitu komunikace s nimi, reálný a potenciální přínos Sokola pro komunitu, apod. Výstupem diplomové práce je navržení strategie pro práci s jednotlivými členy komunity.
Podoby "empowermentu" v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání
Felcmanová, Alena ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent) ; Straková, Jana (oponent)
Podoby "empowermentu" v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání "Empowerment" neboli stav určité emancipace (posílení), ve kterém jsou lidé navzdory strukturním překážkám schopni naplňovat své cíle a potřeby a rozvíjet svůj potenciál, by měl být výsledkem vzdělávání. Podoby empowermentu zahrnují to, jak jsou zapojení aktéři schopni dělat změny, ale také jejich vliv na podmínky a struktury, ve kterých se pohybují. Ve své disertační práci zkoumám empowerment aktérů ve vzdělávání z řad rodin, občanského sektoru, škol a dalších organizací státu. Výzkum jsem prováděla v kontextu zavádění tzv. inkluzivního vzdělávání a souvisejících změn v českém základním školství, v období od jara 2013 do konce roku 2017. Jako metody kvalitativního výzkumu jsem zvolila analýzu aktérů a hloubkové rozhovory. Sebraná data jsem analyzovala z hlediska cílů a agendy aktérů, jejich zkušenosti s diskriminací, jejich vztahu k agendě inkluzivního vzdělávání, spolupráce mezi aktéry a v neposlední řadě z hlediska (bez)moci a empowermentu aktérů (jak je sami popisují). Koncept empowermentu dále propojuji s konceptem prevence diskriminace ve vzdělávání, protože vidím jasnou souvislost mezi empowermentem a antidiskriminační praxí. Zde je stěžejní reflexe diskriminace jako takové a také reflexe vlastní moci daného aktéra....
Hodnocení ekosystémových služeb a alternativ jejich dalšího vývoje v biosférických rezervacích UNESCO
Harmáčková, Veronika Zuzana ; Vačkářová, Davina Elena (vedoucí práce) ; Cudlínová, Eva (oponent) ; Pechanec, Vilém (oponent)
Poskytování ekosystémových služeb v rámci sociálně-ekologických systémů je ovlivňováno řadou environmentálních a antropogenních hnacích sil, ovlivňujících přírodní ekosystémy. Kapacita ekosystémů současně poskytovat různé typy ekosystémových služeb je zároveň z podstaty limitována. Změny ekosystémů a související produkce ekosystémových služeb proto mají přímé důsledky pro existenci člověka a jeho blahobyt. Cílem předkládané práce je představit modelovací přístup hodnotící regulační, zásobovací a kulturní ekosystémové služby a kvantifikující jejich potenciální rozpory (trade-offs). Tento přístup je ilustrován dvěma případovými studiemi, uskutečněnými ve vybraných biosférických rezervacích UNESCO v České republice - Biosférické rezervaci Třeboňsko a Biosférické rezervaci Šumava. Obě tyto oblasti jsou charakterizovány vysokými úrovněmi přírodního a kulturního bohatství, a zároveň jsou typické neshodami při definování priorit budoucího vývoje krajiny a krajinného managementu. Prvním krokem této práce byla analýza sociálně-ekologické dynamiky studovaných oblastí pomocí série participativních scénářů ve spolupráci s místními zúčastněnými stranami. V této části práce byly zjištěny preference zúčastněných stran ohledně vývoje krajiny studovaných oblastí do roku 2050. Následně byly zhodnoceny dopady...
Návrh projektu v podniku
Klouček, Martin ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem projektu výstavby nové haly. Práce obsahuje identifikaci záměru, cíle a výstupů, následné plánování a posouzení všech získaných informací. Analytická část se zaměřuje na představeníspolečnosti, průběh analýzy současného stavu a východiska analýzy, které se použijí při návrhu projektu.
Návrh projektu nové lakovny
Krhovják, Martin ; Špůrek, Rostislav (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem projektu nové lakovny. Práce zahrnuje identifikaci záměru, cíle a jednotlivých výstupů projektu. Teoretická část práce se zaměřuje na projekt jako celek, jeho fáze, projektové řízení a vysvětlení všech souvisejících pojmů. Dále práce představuje a analyzuje současný stav společnosti, včetně současného průběhu lakování materiálu. Následně je dle výsledků předcházejících analýz navržen projekt nové lakovny.
Zlepšování B2B procesu objednávání
Maršíková, Anna ; Veselý, Josef (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zlepšování procesu objednávání zboží přes velkoobchodní systém v malém podniku zabývajícím se importem domácích potřeb a dárkových předmětů z asijských zemí. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část je úvodem do problematiky podnikových procesů, informačních systémů a řízení změn. Druhá část sestává z analýzy vnitřního prostředí podniku, B2B procesu objednávání a průzkumu požadavků na vylepšenou verzi velkoobchodního systému. Třetí část je věnována návrhu zlepšení procesu objednávání a nové verze velkoobchodního systému na základě identifikovaných požadavků procesu a zainteresovaných stran.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.