Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 498 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Impact of warming on soil organic carbon
Štecová, Michaela ; Vindušková, Olga (vedoucí práce) ; Jílková, Veronika (oponent)
Klimatická zmena je hlavnou príčinou zvyšovania globálnej teploty po celom svete. Sekvestrácia uhlíka v terestrických ekosystémoch sa považuje za jeden z hlavných nástrojov na mitigáciu zmeny klímy, avšak súčasné odhady potenciálu sekvestrácie nezahŕňajú vplyvy budúcej klimatickej zmeny. Cieľom tejto práce je zosumarizovať naše súčasné poznatky o reakcii organického uhlíka v pôde na otepľovanie, samostatne, ako aj v kombinácií s ďalšími aspektami klimatickej zmeny. Doplnkovým cieľom je porovnať rôzne metódy používané k štúdiu vplyvu otepľovania na pôdu. Zvýšenie teploty spôsobuje významné straty uhlíka z pôdy, avšak v spojení s ďalšími aspektmi klimatických zmien nebol zaznamenaný jednotný vplyv. Výskumy naznačujú, že straty uhlíka závisia od stability pôdnych frakcií, pričom otepľovanie vedie k väčšiemu poklesu v časticovej organickej hmote (POM). Kombinácia zvyšovania teploty s rastúcou koncentráciou CO2 viedla k celkovému prírastku uhlíka v pôde, naopak v kombinácií so suchom boli zaznamenané straty. Vo výskume vplyvu otepľovania na zásoby uhlíka v pôde je dôležitý výber vhodnej metódy, pretože aktívne metódy umožňujú presnú kontrolu, ale sú nákladné a môžu ovplyvniť pôdnu biotu a naopak pasívne metódy sú lacnejšie, ale vyžadujú viac času. Tieto zistenia zdôrazňujú dôležitosť komplexného výskumu...
Benchmark of the Computational Tools for the Prediction of the Effect of Mutations on Protein Stability
Berezný, Matej ; Martínek, Tomáš (oponent) ; Musil, Miloš (vedoucí práce)
Protein design necessitates understanding how mutations influence their stability. Numerous online predictors exist for this aim, but it is challenging to compare them or to use them collectively. For that purpose I developed BenchStab, a console application/Python package designed for the swift and straightforward operation of 18 predictors, gathering results from a series of mutants. Benchstab is freely available on GitHub and can be expanded to include more predictors. To avoid potential dataset bias towards some predictors, I have constructed a new unique dataset, sourced from FireProtDB. I utilized this dataset to assess 24 distinct prediction methods from the three different perspectives.
Modely pro predikci finančního výkonu podniku
Vakhrushev, Dmitrii ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na modely pro predikci finanční výkonnost společnosti ALZA, kde se zaměřila na zdůraznění silné finanční výkonnosti a stability společnosti. Budou zmíněny klíčové faktory přispívající k úspěchu ALZA, jako jsou stálé výnosy, zisky, efektivní řízení nákladů a investice do inovací. Kromě toho by se práce zaměří i na potenciální strategii dalšího růstu, jako je prozkoumávání nových trhů, posilování online prodeje, diverzifikace nabídky produktů a posilování vztahů se zákazníky a dodavateli. Zdůraznění důležitosti neustálých inovací, monitorování trhu a strategických investic předvede připravenost společnosti ALZA na budoucí úspěch a expanzi na trhu. Využitím finančních dat za sledované období 2017 až 2022, tržních trendů a oborových benchmarků lze provést přesné předpovědi ohledně budoucích finančních výsledků společnosti ALZA. Implementace pokročilých technik modelování a začlenění různých scénářů může poskytnout cenné poznatky pro strategické rozhodování.
Optimalizace přípravy kombinovaných částic s chitosanem a jejich charakterizace pro následné využití v kosmetice
Mrůzková, Barbora ; Dzurická, Lucia (oponent) ; Bendová, Agáta (vedoucí práce)
Bakalářská práce byla zaměřena na optimalizaci přípravy a charakterizaci liposomů obalovaných chitosanem s vybranými aktivními látkami a jejich využitím pro kosmetické aplikace. V teoretické části práce byly popsány přírodní látky, jejich vliv na kůži, metody enkapsulace, příprava a užití liposomů a chitosomů. V experimentální část byla provedena optimalizace přípravy liposomů a chitosomů a jejich následná charakterizace pomocí měření velikosti částic, indexu polydisperzity, zeta potenciálu, enkapsulační účinnosti a postupného uvolňování aktivních látek. Vybranými aktivními látkami v této práci byly vitamin C, -karoten, kofein a vitamin E. Ze získaných dat byla jako nejvhodnější metoda přípravy chitosomů použitelných do kosmetiky vybrána metoda přikapávání liposomů do 2% chitosanu s krátkou dobou míchání a ultrazvukováním po dobu 1 minuty. Dále byla porovnána enkapsulační účinnosti částic a antioxidační kapacita vitaminu C, -karotenu, kofeinu a vitaminu E. Nejlepší antioxidační vlastnosti byly stanoveny u vitaminů C a E, proto bylo následně měřeno postupné uvolňování chitosomů s těmito aktivními látkami v prostředích simulující kosmetiku. Na závěr práce byly připraveny kosmetické emulze a gely obsahující vybrané chitosomy, které byly testovány na kůži pomocí stanovení změn deskvamace.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Otépka, Petr ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Architektonická studie domova pro seniory navazuje na územní studii vypracovanou v předešlém semestru v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér (ArA). Výsledkem návrhu byla kompaktní zástavba s funkčním mixem, který kromě bydlení, komerce, veřejných budov, kostela, sportovní haly a dopravy zahrnoval také blok určený pro seniory. Architektonická studie si klade za cíl vytvořit komplexní centrum s dostatečnou nabídkou služeb, vybavení, soukromí, ale především kvalitních prostor. Návrh objektů vychází z myšlenky kompaktnosti. Jednotlivé pavilony, které v sobě odráží různé požadavky na prostory, dohromady tvoří uzavřený blok s vnitroblokem. Na vnitroblok, jenž je proveden z velké části nad podzemními garážemi, navazuje přilehlý park. Propojení je zajištěno pomocí pomyslného krčku. Park se otevírá na jihozápad a z východní a severní strany je definován objekty centra a přidružených bytů. Směrem do centra celé nové čtvrti se blok otáčí parterem. Ten nabízí kavárnu, vstupy a další služby, a dohromady s parkem, na druhé straně bloku, zajišťují propojení obyvatel a klientů s veřejností. Centrum se snaží být soudobé a mít vlastní identitu, se kterou se obyvatelé či klienti mohou ztotožnit. Potom pro ně bude mnohem jednodušší přijmout pokoj či byt za svůj domov, a nejen za poslední místo na cestě životem.
Využití diferenciálních rovnic při regulaci teploty
Horáček, Jan ; Švarc, Ivan (oponent) ; Dosoudilová, Monika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o důležitosti diferenciálních rovnic v teorii regulace. Rešeršní část je věnována připomenutí matematického aparátu lineárních diferenciálních rovnic a způsobům jejich řešení, včetně charakteristické rovnice a Laplaceovy transformace. Dále se rešeršní část zabývá regulací, přenosem a stabilitou. Praktická část je věnována řešení skutečné úlohy změny teploty v místnosti včetně softwarového ověření.
Stabilita nelineárních mechanických soustav
Hrabec, Martin ; Řehák, Pavel (oponent) ; Opluštil, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou stability nelineárních mechanických soustav. Nejprve je uvedeno několik poznatků týkajících se nelineárních dynamických systémů a stability jejich řešení. Dále je popsán deterministický chaos a Ljapunovovy exponenty. Kromě teorie jsou také prezentovány numerické výpočty, které jsou zaměřeny na indikaci chaotického chování.
Možnosti hipoterapie v terapii spasticity u dětí s dětskou mozkovou obrnou
VOLŠINSKÁ, Monika
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech hiporehabilitace spastické parézy dolních končetin u dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO). V klinické praxi se využívají pro terapii koncepty na neurofyziologickém podkladě. Hlavními metodami jsou Vojtova reflexní terapie a Bobath koncept, které jsou pro rehabilitační léčbu DMO nenahraditelné. V práci se zaměřuji na doplňkovou terapii ve formě hiporehabilitace. Tato metoda využívá opakovatelné, rytmické a pravidelné podněty pro centrální nervový systém. Sumace podnětů následně ovlivňuje plasticitu mozku a dopomáhá větší efektivitě léčby. Teoretická část je zaměřena na problematiku dětské mozkové obrny. Seznamuje s její definicí, příčinami onemocnění a jeho příznaky, mezi které patří postižení centrálního nervového systému, které se mimo jiné projevuje zvýšeným svalovým napětím. Práce proto popisuje také vznik a projevy spasticity a škály, které spasticitu hodnotí. Spasticitu lze ovlivnit hiporehabilitací, se kterou seznamuji blíže v teoretické části mé práce. Metodická část popisuje postupy při odběru dat, které jsou použity pro výzkum. Praktická část probíhala formou kvalitativního výzkumu, případové studie, které se zúčastnili dva probandi s diagnózou spastické formy dětské mozkové obrny. U jednotlivých probandů byl proveden vstupní a výstupní kineziologický rozbor, který obsahuje anamnézu, fyzikální vyšetření aspekcí a palpací, goniometrii, testy chůze - TUG, 2MWT a 10MWT. Pro zhodnocení spasticity byla použita hodnotící modifikovaná Ashworthova škála. Celý výzkum probíhal po dobu týdenního hiporehabilitačního pobytu. Pro výsledky terapie bylo použito srovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru, které ukazuje na pozitivní trendy v efektu terapie. U obou probandů došlo k mírnému zlepšení stability a držení těla, rychlosti a pravidelnosti chůze. Pozitivní ovlivnění spasticity se projevilo změnou postavení pánve a mírným zvětšením rozsahů pohybů dolních končetin. Hiporehabilitací došlo ke zmírnění projevů svalové hyperaktivity, a proto představuje možnost rozšíření fyzioterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou.
Studium stability antimikrobiálních nanomateriálů v různém prostředí pomocí kapalinové chromatografie
Janderová, Šárka ; Trachtová, Štěpánka (oponent) ; Márová, Ivana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou nanomateriálů (nanočástice, nanovlákna) s enkapsulovanou aktivní látkou a stabilitou těchto nanomateriálů v různém prostředí pomocí kapalinové chromatografie. Vývoj a optimalizace metod pro sledování kinetiky uvolňování enkapsulovaných látek z nanomateriálů do různých prostředí představuje klíčovou roli pro výzkum zaměřený na jejich využití ve farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu a přispívá i k rozvoji nových antimikrobiálních nanomateriálů omezujících antibiotickou rezistenci. Teoretická část je zaměřená na charakterizaci nanomateriálů (nanočástice, liposomy, nanovlákna a kombinované nanomateriály). Další část literární rešerše se věnuje přírodním (eugenol, karvakrol, kurkumin, tymol, vitamin E) a syntetickým (ampicilin, streptomycin) antimikrobiálním látkám. Poslední kapitola se zabývá použitými instrumentálními metodami, které slouží k charakterizaci nanomateriálů a hodnocení jejich stability, uvolněných a degradačních produktů. V praktické části byla nejprve sledována antioxidační aktivita vybraných látek. Byly řipraveny liposomy, u kterých byla zkoumána stabilita a enkapsulační účinnost. Byla optimalizovaná HPLC metoda stanovení aktivních látek. Dále bylo sledováno postupné uvolňování uvedených aktivních látek z připravených liposomů. Pomocí forcespinningu byla připravena nanovlákna, u nichž bylo analyzováno také uvolňování do vybraných modelových prostředí. Jako modelové prostředí sloužila destilovaná voda s minimálním obsahem iontů a nečistot, dále fyziologický roztok při teplotě 25 °C, který má simulovat teplotu povrchu lidského těla a fyziologický roztok při teplotě 37 °C, která je charakteristická pro teplotu lidského těla. Tato analýza poskytuje ucelený pohled na chování připravených materiálů a jejich potenciální využití v praxi. V poslední části byly připravené kombinované nanomateriály (na bázi nanovláken a nanočástic) s enkapsulovanou aktivní látkou. U těchto nanomateriálů bylo zkoumáno postupné uvolňování aktivních látek a případný synergický účinek.
Nábytek v symbióze s rostlinami
Paterová, Eva ; Landa Filípková, Valentýna (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem nábytku, který slouží k propojení interiérů s přírodninami, zejména s rostlinami. V době, kdy mnoho z nás tráví většinu času uvnitř budov, roste touha po začlenění přírody do našich domovů a pracovních prostorů. Práce se věnuje analýze historických a současných trendů v designu nábytku určeného pro rostliny a poukazuje na možnosti jejich dalšího rozvoje. Cílem je identifikovat a překonat stávající nedostatky v současných řešeních a na základě této analýzy navrhnout inovativní prototyp, který by lépe odpovídal současným potřebám a estetickým preferencím uživatelů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 498 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.