Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nedostatek vody v Česku a implementace do výuky na gymnáziích
Kalinová, Petra ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Šobr, Miroslav (oponent)
Nedostatek vody patří mezi aktuální témata nejen v Česku. Vzhledem ke změně klimatu a faktu, že sucho zasáhlo území Česka v poslední době hned několikrát, je potřeba, aby se naše země dokázala připravit na opakující se suché epizody. Možnosti řešení sucha v Česku včetně příkladů konkrétních opatření, stejně jako další základní informace o suchu v Česku, předkládá tato bakalářská práce. Hlavní cílem této bakalářské práce je však vytvoření projektového dne na téma Nedostatek vody v Česku. Tvorba projektového dne je součástí projektu PERUN, který je zaměřen na změnu klimatu a sucho a jeho důsledky na území Česka. Projektový den byl formou pretestu-posttestu ověřen v praxi a byla tak potvrzena jeho účinnost a otestována kvalita materiálů. V naprosté většině případů se u žáků projevil pozitivní trend nárůstu správných odpovědí, a tím si přítomní žáci prohloubili své vědomosti týkající se této problematiky. Klíčová slova: nedostatek vody, Česko, sucho, střední školy, výuka
Analýza návštěvnosti škol města Olomouc pomocí časových řad
Zbranková, Kateřina ; Kuba, Pavel (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem této práce je analyzovat demografický vývoj a provést analýzu základních a středních školských zařízení v městě Olomouc. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. Prognóza počtu dětí bude porovnána se současnou kapacitou školských zařízení. V práci jsou použity časové řady.
Záškoláctví na středních školách
Krejčová, Miluše
Bakalářská práce se věnuje oblasti záškoláctví na středních školách. Cílem je poznat, popsat a interpretovat míru záškoláctví u žáků středních škol. Teoretická část práce je věnována definici záškoláctví, jeho druhům, nejčastěji zjištěným příčinám, zakotvení záškoláctví v platné legislativě České republiky a možnostem škol při jeho řešení. Praktická část je potom věnována samotnému kvantitativnímu výzkumu, formou dotazníkového šetření, který má zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, a to jaké jsou nejčastější příčiny a míra výskytu záškoláctví u žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a čtyřletých gymnázií. Dotazník byl distribuován prostřednictvím odkazu na internetu a jeho výsledky jsou podrobně analyzovány v grafech.
Kurzy aktivit a sportů v přírodě na středních školách v okrese Nymburk
Plecitá, Gabriela ; Psohlavec, Lukáš (vedoucí práce) ; Vojtíková, Lenka (oponent)
Název: Kurzy aktivit a sportů v přírodě na středních školách v okrese Nymburk Cíle: Cílem této práce bylo zmapovat nabídku kurzů aktivit a sportů v přírodě na středních školách na Nymbursku. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 7 středních škol (5 státních, 2 soukromé) v okrese Nymburk. Byla využita metoda dotazníku, který byl vytvořen v programu Google Forms a rozeslán prostřednictvím elektronické pošty. Dotazník byl tvořen 17 otázkami s uzavřenými odpověďmi a získaná data byla vyhodnocena pomocí základních statistických metod v programu Microsoft Excel. Výsledky byly interpretovány pomocí grafů. Výsledky: Bylo zjištěno, že všechny školy, které se zapojily do dotazníkového šetření, nabízejí pro své studenty alespoň dva kurzy během jejich studia. Nejvíce kurzů aktivit a sportů v přírodě nabízejí školy soukromých zřizovatelů - 6 a 4 kurzy. Nejčastěji nabízeným je kurz lyžařský, který organizují všechny dotazované školy. Druhým nejčastěji nabízeným je kurz adaptační (85,7 %) a 57,1 % dotazovaných škol nabízí i kurz vodácký. Nejžádanějším kurzem mezi studenty je kurz lyžařský (85,7 %). Personálně jsou kurzy zajišťovány prostřednictvím učitelů tělesné výchovy nebo pedagogů dané...
Materiály pro podporu výuky informatiky na SŠ
Mazuch, Jakub ; Procházka, Josef (vedoucí práce) ; Černochová, Miroslava (oponent)
1 Diplomová práce na téma Materiály pro podporu výuky informatiky na SŠ se zaměřuje na analýzu výukových materiálů pro vzdělávací obsah Informatika z hlediska jejich vzdělávacích aspektů. Práce vychází z hypotézy, že vyučování s podporou didaktických materiálů má pozitivní vliv na efektivitu výuky. Hlavním výstupem práce je návrh vlastního výukového materiálu, včetně metodik s jejím praktickým ověřením na střední škole. Úvodem se práce zaměřuje na teoretický popis školské informatiky v současném vzdělávacím systému ve vztahu s obsahem vědního oboru Informatika. Autor též představuje přehled didaktických prostředků, pomůcek a jejich specifik pro střední školy. S ohledem k rozsáhlosti informatiky jako vědního oboru se v rámci práce vymezuje téma matematické informatiky, které je analyzováno s ohledem na dostupnost výukových materiálů. Součástí rozboru vybraných výukových materiálů je analýza didaktické náročnosti jejich textu. Na základě představených teoretických poznatků práce obsahuje návrh vlastního didaktického materiálu včetně metodiky. Navržený vzdělávací materiál má podobu e-learningového kurzu Moodle a je formou didaktického experimentu pilotován ve 2. ročníku na střední škole oboru Informační technologie 18-20-M/01. Výsledky pilotáže jsou zjišťovány prostřednictvím strukturovaného rozhovoru s žáky,...
Chemické experimenty v domácím prostředí a jejich didaktické zpracování
Koběrská, Klára ; Teplá, Milada (vedoucí práce) ; Stratilová Urválková, Eva (oponent)
Klára Koběrská: Chemické experimenty v domácím prostředí a jejich didaktické zpracování. Bakalářská práce. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2023. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá chemickými experimenty v domácím prostředí a jejich didaktickým zpracováním. Teoretická část vymezuje pojem experimentální výuka chemie, její funkci a pojetí v závazných pedagogických dokumentech. Neopomíjí ani zapojení chemických experimentů do distanční výuky a bezpečnost praktické výuky chemie mimo prostředí laboratoře. Práce si klade za cíl provést rešerši a posouzení dostupných didaktických materiálů k tématu, proto je zhodnoceno didaktické zpracování, dostupnost, bezpečnost, věk žáků a vztah k RVP i časová náročnost 16 materiálů. Na základě závěrů rešerše je v praktické části prezentováno 5 pracovních listů pro žáky, doplněných metodickými pokyny pro učitele. Vytvořené didaktické materiály byly formou dotazníku posouzeny 10 učiteli a 69 žáky a jejich připomínky byly zohledněny při konečné úpravě souboru pracovních listů. Klíčová slova chemie, experiment, didaktické materiály, domácí vyučování, základní školy, střední školy, soubor experimentů
Naučné stezky a jejich využití v environmentální výchově
Merglová, Markéta ; Thorovská, Alena (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
V bakalářská práci se zabývám koncepcí naučných stezek a jejich využitím v environmentální výchově. V teoretické části se zaměřím především na obecnou charakteristiku, která se v publikacích objevuje obdobně. Především se jedná o základní definici naučných stezek, druhy naučných stezek, pravidla pro tvorbu informačních panelů a co by měla obsahovat každá naučná stezka. V práci je popsán přínos a funkce naučných stezek. Vymezení přínosu naučných stezek k environmentální výchově ve srovnání s ostatními nástroji environmentální výchovy podle základní literatury o naučných stezkách. Dále uvádím, jak je Environmentální výchova (EVVO) popsána ve Státním programu EVVO a v Metodickém pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání na středních školách, středních odborných školách nebo na odborných učilištích, který poskytne názorný návod, jak realizovat environmentální výchovu na těchto školách a jak je zakotvena v dokumentech školy. Vycházet budu především z online portálu, konkrétně z atre.cz a mzp.cz. V empirické, praktické části se zaměřím na výsledky environmentálně-výchovné činnosti naučných stezek podle zpráv shrnujících činnost jednotlivých stezek (výběrově podle dosažitelnosti a časových možností zpracování). Přiložím dotazníkové šetření od žáků středních škol pro zjištění, zda mají...
Kurzy aktivit a sportů v přírodě na středních školách na Příbramsku
Beranová, Eliška ; Psohlavec, Lukáš (vedoucí práce) ; Vojtíková, Lenka (oponent)
Název: Kurzy aktivit a sportů v přírodě na středních školách na Příbramsku Cíle: Cílem diplomové práce bylo zmapovat nabídku kurzů aktivit a sportů v přírodě středních škol na Příbramsku. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 11 státních středních škol, sídlících v okrese Příbram. Pro tento výzkum jsme zvolili metodu dotazníku, který byl rozeslán ředitelům středních škol prostřednictvím elektronické komunikace. Některé školy byly navštíveny osobně. Dotazník tvořilo 21 otázek. Získaná data byla vyhodnocena pomocí základních statistických metod a interpretována pomocí grafů. Výsledky: Všechny dotazované střední školy pořádají pro své studenty sportovní kurzy organizované v přírodním prostředí. Nejčastěji organizovaným kurzem je kurz adaptační, který je pořádán všemi dotazovanými školami. Druhým nejčastěji pořádaným kurzem je kurz lyžařský - v 90,9% dotazovaných škol. Z nabízených kurzů v dotazníku, 55% škol odpovědělo, že největší zájem mají studenti o kurz adaptační. Na 27% školách je největší zájem o kurz vodácký a na 18% o kurz lyžařský. Výuku na sportovních kurzech v přírodním prostředí zajišťuje 78% škol učiteli tělesné výchovy a dalšími kantory školy. Externí agentury jsou v zajištění kurzů využívány v 17% u kurzu vodáckého a v 11% u turistického kurzu. Programová nabídka kurzů se odvíjela od jeho...
Pohlavní soustava ve výuce biologie člověka na střední škole
NAVRÁTILOVÁ, Adéla
Tato diplomová práce se zabývá tématem výuky pohlavní soustavy člověka na středních školách v České republice a ve vybraných německých spolkových zemích, Bavorsku a Sasku. Cílem bylo zjistit rozdíly mezi výukou pohlavní soustavy v těchto konkrétních zemích a navrhnout vlastní výukové jednotky na toto téma a realizovat je v praxi. Rozdíly mezi českou, saskou a bavorskou výukou poskytly kurikulární dokumenty a dotazník rozeslaný mezi učitele z vybraných zemích. České kurikulární dokumenty popisují výuku pohlavní soustavy stručněji než německé a dotazníkové šetření přineslo informace o metodách, které jsou využívány při výuce. V praktické části této práce byly navrženy dvě výukové jednotky na toto téma, obsahující materiály pro studenty a metodická doporučení pro učitele. Obě jednotky byly vyzkoušené v praxi.
Analýza podmínek pro tělesnou výchovu na středních školách v Českých Budějovicích
ŠVECOVÁ, Sabina
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu materiálních podmínek pro tělesnou výchovu na vybraných středních školách v Českých Budějovicích. Teoretický přehled poznatků byl získán po řádném provedení obsahové analýzy, která se zabývá vývojem školství a tělovýchovy, didaktikou školní tělesné výchovy a jejími podmínkami a přehledem normativů pro tělovýchovu a sport. Cílem práce bylo zanalyzovat a srovnat materiální podmínky pro tělesnou výchovu na vybraných středních školách ležící v katastrálním území Českých Budějovic. Hlavní informace byly získány na základě pasportizačních protokolů, které byly rozeslány školám na jaře 2021. Práce byla cílená na třináct škol státních a jednu školu církevní. Ze získaných informací byla provedena podrobná analýza a vypracován systematický přehled. Následně byla data o materiálně technických podmínkách porovnána s urbanistickým ukazatelem. Z těchto dat byly vyhotoveny tabulky a grafy. Tato diplomová práce může sloužit jako přehled pro zřizovatele škol, případně jako podklad pro zdůvodnění návrhu rozšíření či rekonstrukci tělovýchovných zařízení v uvedených školách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.