Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Manifestations of Symbolism in a Contemporary Public Space
Sūdžiūtė, Goda
Contemporary urban design practice often focuses on addressing physical and physiological human needs without emphasising the symbolic dimension of the space. However, built environment can be regarded as a system of signs simultaneously functioning in both the material order of reality and the symbolic one. The option to address both aspects leads to creating spaces that are not only attractive but can also be interpreted by their hidden meanings. The paper addresses the issues of the symbolic dimension of a city in the urban and social contexts while using the notion of “spirituality in place” to seek out the qualities of the built environment that, through its physical design, allows users to find greater meaning in their surroundings. The objective of this research is to make these invisible qualities more understandable by exploring the relationship between the material form and the symbolic meaning.
Urbanistická analýza a teorie veřejného prostoru pro 21. století
Tanečková, Pavlína ; Boulaz,, Ivana (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Hlavním tématem bakalářské práce je teorie a analýza veřejného prostoru. Zabývá se analýzou trendů a forem veřejného prostoru a jeho rozborem. Práce začíná základní charakteristikou zvoleného města Nový Jičín, jeho vymezením a historií. Následuje teoretický výklad, který je založen na principech a myšlenkách dánského architekta a urbanisty Jana Gehla a českého architekta a urbanisty Jana Jehlíka. Teorie podle Jana Jehlíka pojednává o komplexním pojetí přístupu k urbanistickým úkolům, kdy řeší celou škálu činností, resp. formy veřejného prostoru. Tato část je zaměřena na formy a typy prostorů. Dalším tématem je analýza trendů živého, bezpečného a udržitelného města postavena na fyzickém vnímání veřejného prostoru s důrazem na jeho psychické vnímání člověka, který se v prostoru nachází. Tato část teorie je opřena o myšlenky Jana Gehla. Praktickou částí jsou analýzy zvoleného veřejného prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně. Cílem analýz je zhodnocení současného stavu a kvality života. Analýzy se skládají z jednotlivých částí jako širší vztahy prostoru a jeho návaznost v rámci jeho umístění ve městě, funkční analýza a míra občanské vybavenosti, analýza dopravy, zeleně, hraničních linií, výškového stupně zástavby a analýza aktivit. Posledním tématem je návrh pro zkvalitnění života města, který řeší zlepšení podmínek městské zeleně a pohybu lidí v Žerotínském parku.
STU Innovation Center in Bratislava
Dvorská, Mária ; Obrtlík,, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
The aim of the bachelor's thesis was to create documentation for the building permit and part of the documentation for the construction. The work follows the architectural study, which was developed in the subject AG35 - Atelier of public buildings. The theme of the studio work was the Campus STU Competition by Inspireli. The main idea of the idea competition was to design a representative center of the Slovak University of Technology in Bratislava. The project includes the innovative STU science center, educational, social, multi-purpose and leisure spaces both indoors and outdoors and part of the rectory's workplaces. The Innovation Center serves students, pedagogues, researchers and employees of STU, as well as experts from practice, self-government and the public. The campus creates conditions for the interaction of the academic environment with practice and is an important communication space towards the public. This is helped by the opening of the complex and its connection with the main public spaces of the city. I designed a concept called "STUdents city", a city that has imaginary boundaries, while being open to the public, a city where students can find everything they need and can take it for them. During the new construction of the campus, I respond to the surrounding faculty buildings and the context of the place, and to make it open to the faculties materially and conceptually, and at the same time not to disturb them with its substance. I solved the problem of lack of light of the inner block by the potential of the sloping plot and by placing certain objects in the newly created terrain break, at the same time I ensured the supply of natural light and fresh air by means of atriums and skylights. When designing, I took into account the flexibility and variability of interior or exterior use. It was also important for me to use new technologies in the design for the technical school, such as facade glass that is environmentally frien
Genius loci a nová městská struktura
Sotolářová, Alžběta ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh nové městské struktury v souladu se současnými standardy pro život. V blízkosti historického centra Třebíče vzniknou nové městské bloky, autobusové nádraží bude upraveno pro současné potřeby. Veřejné prostory budou upraveny tak, aby město sloužilo především pro lidi, ne primárně pro dopravní prostředky. Urbanistický návrh vychází z historického kontextu dané lokality. Na jeho základě je navržena nová městská struktura, jejíž tvar a charakter navazuje na původní historickou strukturu zástavby Stařečky. Nové městské bloky využívají systému platforem, díky kterým je vyrovnán rozdíl v terénu a nabízí možnost parkování a komerčních prostor jako součást bloku. Vznikne tak také uzavřený soukromý vnitroblok pro obyvatele daného bloku. Prostor autobusového nádraží je přesunut do přízemí nově vzniklého městského bloku a je upravena kapacita nástupišť. Uliční prostory jsou doplněny zelení a přizpůsobeny více lidem. Komenského náměstí dostává znova charakter náměstí místo parkovací plochy, je přesunuto a upraveno na příjemné prostředí pro lidi. V místě náměstí je také obnoven Stařečský potok, který dříve územím protékal a v současné době je zatruběn. Náměstí by nemělo konkurovat stávajícímu reprezentativnímu Karlovu náměstí v centru města, ale spíše sloužit jako místní veřejný prostor pro setkávání nových i stávajících rezidentů této lokality. Na území Polanky je navržena nová obytná struktura respektující charakter okolní zástavby. Nábřeží řeky Jihlavy je více zapojeno do života města, v zámeckém parku a v parku v Polance byly doplněny pobytové schody a výhledové terasy, je tak možný přístup k vodě.
Návrh soudobé městské čtvrti v prostředí historického města.
Landa, Karel ; Obrtlík,, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo vypracování návrhu nové městské struktury zakomponované do stávající historické části města, která v minulosti prošla značnými změnami kvůli budování průtahu pro možnost dopravy dílů a součástí do jaderné elektrárny Dukovany. Zároveň součástí zadání bylo vypracování návrhu nového autobusového nádraží namísto stávajícího předimenzovaného společně s jeho efektivním začleněním do struktury města. V rámci návrhu jsem vytvářel městské struktury aplikováním principů a zásad udaných historickou a rostlou zástavbou, které se přizpůsobily současným normativním požadavkům při hledání nového genia loci místa, které je vytvořeno znovu odkrytím Stařečského potoka, jenž byl zatrubněn při výstavbě průtahu a autobusového nádraží. Dalším cílem při návrhu bylo zlepšení celkové prostupnosti území vytvářením průchodů a nových stezek zkracující cesty hlavním a nejdůležitějším uživatelům města, jimiž jsou lidé.
Kampus + univerzitní knihovna v Nitře
Šmídová, Anežka ; Šabík, Viktor (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá návrhem univerzitní knihovny ve městě Nitra na Slovensku. Hlavním bodem při vytváření knihovny je jak správně navrhnout tuto knihovnu vzhledem k okolnostem v okolí jako je dominanta národní památky Slovenské Polnohospodářské Univerzity navržená architektem Vladimírem Dědečkem. Druhou dominantou místa jsou výhledy na Zobor. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, ve kterém došlo k návrhu celého nového kampusu. Tento návrh vymezil místo, kde se nachází nová univerzitní knihovna. Forma vychází z prostorové kompozice [cardo, decumanus] Vladimíra Dědečka, kterou dodržují všechny sousedící budovy. Hmota knihovny se snaží na sebe neupozorňovat, proto se její značná část nachází pod zemí. Dalším důležitým bodem při návrhu je silniční doprava, která rozděluje univerzity. Tento jev se při návrhu zohledňuje a vzniká tak další průchod pod touto cestou, která univerzity spojuje. Knihovna zabírá značnou část plochy a proto se snaží zabranou část vrátit pomocí zelených pochůzích střech, kdy vytváří další prostor pro výhledy a průhledy. Kromě toho návrh pracuje také se silniční dopravou, která vede nad střechou knihovny. Celkově se návrh snaží ukázat, jak by mohly vypadat univerzitní knihovny, kdy to není jen o knihách a studijních místech, ale také o setkávání, debatách a poslouchání.
Dům na Obilním trhu
Zámečník, Kristián ; Šerek, Jiří (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Obilní trh je v obrazu města Brna nepřehlédnutelným veřejným prostorem. Jeho jižní část však doposud nebyla dokončena a ukrývá v sobě obrovský potenciál pro rozvoj města. Forma veřejné správy a jejích úřadů čelí dlouhodobě kritice. Příkladů moderních, otevřených, flexibilních a udržitelných veřejných budov je minimum. Společenský diskurz po nich stále silněji volá a architekti na něj musí mít připravenou odpověď. Cílem bakalářské práce je návrh budovy moderního úřadu, která svou hmotou adekvátně doplní prostor Obilního trhu a bude architektonickým manifestem budoucích státních úřadů. Budova poskytne zázemí 200 úředníkům, prostory pro stravování, propagaci činnosti úřadu, ubytování 20 hostujícím spolupracovníkům a další nutné provozy pro zajištění chodu budovy.
Dům na Obilním trhu
Jálová, Kateřina ; Ježková, Tereza (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Obilní trh je v obrazu města Brna nepřehlédnutelným veřejným prostorem. Jeho jižní část však doposud nebyla dokončena a ukrývá v sobě obrovský potenciál pro rozvoj města respektive jeho veřejných institucí. Forma veřejné správy a jejích úřadů čelí dlouhodobě kritice. Příkladů moderních, otevřených, flexibilních a udržitelných veřejných budov je minimum. Společenský diskurz po nich stále silněji volá a architekti na něj musí mít připravenou odpověď.
Dům na Obilním trhu
Hynšt, Lukáš ; Štěpánek, Martin (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Současná podoba okolí Obilního trhu, náměstí s parkem situovaného v blízkosti brněnského centra, není bezproblémová. Především se na ulici Údolní, mezi tramvajovou zastávkou a budovou Kanceláře veřejného ochránce práv, nachází nevyhovující parkoviště a torzo řadové zástavby v nevyhovujícím stavu. To vše je vadou na kráse, již reprezentuje park na Obilním trhu a lesopark přiléhající k hradu Špilberk. Tato práce místo parkoviště a zanedbaných budov do proluky při ulici Údolní zasazuje budovu Kanceláře ochránce práv dětí – instituce, která má být v České republice brzo zřízena ke kontrole postupu úřadů, ale i jiných institucí, jež svou činností mohou zasahovat do sociálního a právního postavení dítěte. Řešení je koncipováno jako moderní, otevřené a udržitelné. Svou ideou i konkrétní podobou naznačuje, že s otevřenou náručí vítá děti, jejich rodiče, ale je zároveň příjemným místem pro zaměstnance, kteří každodenně realizují pravomoci instituce. Mimo samotného „úřadu“ budova a její okolí nabízí parkovací možnosti, prostory pro komerční využití i pro dočasné ubytování. Její vizuální stránka vhodně dokresluje okolí plné zeleně a ruchu společenského života.
Dům na Obilním trhu
Holbová, Natália ; Petruš, Lukáš (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Obilný trh je v obraze mesta Brna neprehliadnuteľným verejným priestorom. Jeho južná časť však doposial nebola dokončená a ukrýva v sebe obrovský potenciál pre rozvoj mesta respektíve jeho verejných inštitúcií. Forma verejnej správy a jej úradov čelí dlhodobej kritike. Príkladov moderných, otvorených, flexibilných a udržatelných verejných budov je minimum. Spoločenský diskurz po nich stále silnejšie volá a architekti naň musia mať pripravenú odpoveď.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.