Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evidování správních deliktů
Růžičková, Zuzana ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá evidováním správních deliktů v České republice. Hlavní důraz je kladen na centrální evidenci přestupků, což je v našem právním řádu nový, dosud neznámý institut. Jeho zavedení bylo v nedávné době schváleno Parlamentem a i když příslušný zákon zatím nenabyl účinnosti, už stačil vzbudit značný mediální zájem, neboť si klade za cíl vypořádat se s přestupkovou recidivou. Cílem mé práce bylo nejprve shrnout existující stav v této oblasti, tj. analyzovat, jaké evidence správních deliktů máme, jaké informace v nich lze nalézt a k čemu informace o předchozím deliktním jednání osoby slouží. Dále se zaobírám teoretickými otázkami souvisejícími s evidencí přestupků, porovnávám klady a zápory tohoto centrálního systému a neopomínám ani debatovanou kriminalizaci přestupkové recidivy. Velká část práce je pak věnována centrální evidenci přestupků v podobě, jaké byla přijata Parlamentem, kde jsem se pokusila analyzovat její jednotlivé aspekty a poukázat na kritické oblasti. Práce obsahuje rovněž stručný přehled o správních deliktech obecně a vhled do právní úpravy evidence přestupků v zahraničí.
Řízení o správních deliktech právnických osob
Hyldebrant, Pavel ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Mezi odbornou veřejností probíhala v minulých letech bouřlivá debata týkající se trestání právnických osob, která vyvrcholila přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tím však nebyla vyřešena veškerá problematika právní úpravy deliktů páchaných právnickými osobami. Stále aktuální, byť ne urgentní, zůstává otázka reformy správního trestání. Současné právní úpravě je vyčítána řada nedostatků, zejména její mezerovitost a nekomplexnost, kterou je až dosud nutno řešit aplikací těch právních norem, jejichž primární uplatnění leží jinde a které nepomýšlejí na všechny zvláštnosti správního trestání právnických osob. Přestože nejčastěji se diskutuje o hmotněprávní problematice, pozornost si zaslouží i otázky řízení o správních deliktech právnických osob. Svou práci jsem rozdělil do čtyř částí. První část stručně nastiňuje historický vývoj řízení o správních deliktech právnických osob. Druhá část podává stručný přehled současného stavu právní úpravy, zejména pramenů práva. Třetí část pojednává o obecných právních zásadách, kterými je řízení o správních deliktech právnických osob ovládáno, s důrazem na právo na spravedlivý proces zakotvené v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Čtvrtá část se pak týká vlastního průběhu řízení o správním deliktu právnické osoby,...
Řízení o správních deliktech právnických osob
Hyldebrant, Pavel ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Mezi odbornou veřejností probíhala v minulých letech bouřlivá debata týkající se trestání právnických osob, která vyvrcholila přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tím však nebyla vyřešena veškerá problematika právní úpravy deliktů páchaných právnickými osobami. Stále aktuální zůstává otázka reformy správního trestání. Současné právní úpravě je vyčítána řada nedostatků, zejména její mezerovitost a nekomplexnost, kterou je až dosud nutno řešit aplikací těch právních norem, jejichž primární uplatnění leží jinde a které nepomýšlejí na všechny zvláštnosti správního trestání právnických osob. Přestože nejčastěji se diskutuje o hmotněprávní problematice, pozornost si zaslouží i otázky řízení o správních deliktech právnických osob. Svou práci jsem rozdělil do čtyř částí. První část stručně nastiňuje historický vývoj řízení o správních deliktech právnických osob. Druhá část podává stručný přehled současného stavu právní úpravy, zejména pramenů práva. Třetí část pojednává o obecných právních zásadách, kterými je řízení o správních deliktech právnických osob ovládáno, s důrazem na právo na spravedlivý proces zakotvené v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Čtvrtá část se pak týká vlastního průběhu řízení o správním deliktu právnické osoby, přičemž jsem se zaměřil...
Evidování správních deliktů
Růžičková, Zuzana ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá evidováním správních deliktů v České republice. Hlavní důraz je kladen na centrální evidenci přestupků, což je v našem právním řádu nový, dosud neznámý institut. Jeho zavedení bylo v nedávné době schváleno Parlamentem a i když příslušný zákon zatím nenabyl účinnosti, už stačil vzbudit značný mediální zájem, neboť si klade za cíl vypořádat se s přestupkovou recidivou. Cílem mé práce bylo nejprve shrnout existující stav v této oblasti, tj. analyzovat, jaké evidence správních deliktů máme, jaké informace v nich lze nalézt a k čemu informace o předchozím deliktním jednání osoby slouží. Dále se zaobírám teoretickými otázkami souvisejícími s evidencí přestupků, porovnávám klady a zápory tohoto centrálního systému a neopomínám ani debatovanou kriminalizaci přestupkové recidivy. Velká část práce je pak věnována centrální evidenci přestupků v podobě, jaké byla přijata Parlamentem, kde jsem se pokusila analyzovat její jednotlivé aspekty a poukázat na kritické oblasti. Práce obsahuje rovněž stručný přehled o správních deliktech obecně a vhled do právní úpravy evidence přestupků v zahraničí.
Řízení o správních deliktech právnických osob
Hyldebrant, Pavel ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Mezi odbornou veřejností probíhala v minulých letech bouřlivá debata týkající se trestání právnických osob, která vyvrcholila přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tím však nebyla vyřešena veškerá problematika právní úpravy deliktů páchaných právnickými osobami. Stále aktuální, byť ne urgentní, zůstává otázka reformy správního trestání. Současné právní úpravě je vyčítána řada nedostatků, zejména její mezerovitost a nekomplexnost, kterou je až dosud nutno řešit aplikací těch právních norem, jejichž primární uplatnění leží jinde a které nepomýšlejí na všechny zvláštnosti správního trestání právnických osob. Přestože nejčastěji se diskutuje o hmotněprávní problematice, pozornost si zaslouží i otázky řízení o správních deliktech právnických osob. Svou práci jsem rozdělil do čtyř částí. První část stručně nastiňuje historický vývoj řízení o správních deliktech právnických osob. Druhá část podává stručný přehled současného stavu právní úpravy, zejména pramenů práva. Třetí část pojednává o obecných právních zásadách, kterými je řízení o správních deliktech právnických osob ovládáno, s důrazem na právo na spravedlivý proces zakotvené v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Čtvrtá část se pak týká vlastního průběhu řízení o správním deliktu právnické osoby,...
Řízení o správních deliktech právnických osob
Hyldebrant, Pavel ; Prášková, Helena (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Mezi odbornou veřejností probíhala v minulých letech bouřlivá debata týkající se trestání právnických osob, která vyvrcholila přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tím však nebyla vyřešena veškerá problematika právní úpravy deliktů páchaných právnickými osobami. Stále aktuální zůstává otázka reformy správního trestání. Současné právní úpravě je vyčítána řada nedostatků, zejména její mezerovitost a nekomplexnost, kterou je až dosud nutno řešit aplikací těch právních norem, jejichž primární uplatnění leží jinde a které nepomýšlejí na všechny zvláštnosti správního trestání právnických osob. Přestože nejčastěji se diskutuje o hmotněprávní problematice, pozornost si zaslouží i otázky řízení o správních deliktech právnických osob. Svou práci jsem rozdělil do čtyř částí. První část stručně nastiňuje historický vývoj řízení o správních deliktech právnických osob. Druhá část podává stručný přehled současného stavu právní úpravy, zejména pramenů práva. Třetí část pojednává o obecných právních zásadách, kterými je řízení o správních deliktech právnických osob ovládáno, s důrazem na právo na spravedlivý proces zakotvené v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Čtvrtá část se pak týká vlastního průběhu řízení o správním deliktu právnické osoby, přičemž jsem se zaměřil...
Správní právo a stavební řízení
Uhlířová, Lucie ; Přibyl, Karel (vedoucí práce) ; Hejda, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá správním právem a stavebním řízením. Poskytuje základní informace o správním právu a stavebním řízení. Jejím cílem je vysvětlit základní pojmy, poukázat na nejasnosti a nepřesnosti, zaměřit se na správní delikty, odhalit nejčastější chyby a předložit návrhy řešení.
Právní úprava přestupků ve vybraných zemí Evropy, se zaměřením na přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku: Studie č. 5.323
Babka, Tomáš ; Kavěna, Martin ; Mylková, Petra ; Němec, Jan ; Pohl, Michal ; Syllová, Jindřiška ; Tetourová, Eva
Práce se zabývá problematikou právní úpravy přestupků ve vybraných zemích Evropy, přičemž zvláštní důraz je věnován přestupkům v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Práce se zaměřuje především na sankce udělované za tato protiprávní jednání a na postupy uplatňované, jestliže pachatel dobrovolně neplní uložené sankce. Mimo jiné se text zabývá také vymezením subjektů příslušných k projednávání takto spáchaných přestupků a postupů, které mohou být uplatněny, jestliže pachatel jedná při spáchání přestupku recidivně. Součástí této práce je také zodpovězení otázky, zda právní řády vybraných zemí umožňují postihovat dávky sociální povahy v případě nesplnění sankcí uložených za spáchaný přestupek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.