Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 271 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návratnost domácí fotovoltaické elektrárny
Jančík, Josef ; Malý, Milan (oponent) ; Mauder, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na zhodnocení návratnosti fotovoltaického systému rodinného domu. Fotovoltaika je zde uvažována samostatně, s akumulací a v kombinaci s dalšími alternativním zdrojem – tepelným čerpadlem. Náklady na provoz a instalaci nových systému jsou porovnávány mezi sebou a s náklady na provoz současného systému bez fotovoltaiky.
Consumption over the Life Cycle: Evidence from the Czech Republic
Cahlíková, Jana ; Zápal, Jan (vedoucí práce) ; Hlaváček, Jiří (oponent)
Tato práce si klade za cíl provést analýzu spotřeby během životního cyklu na základě českých mikroekonomických dat ze Statistiky rodinných účtů. Hlavní inspirací je analýza spotřeby na amerických datech, kterou provedli Gourinchas & Parker (2002). V práci jsou sestrojeny průměrné české profily spotřeby a příjmů během životního cyklu. Český profil spotřeby na rozdíl od amerického profilu nemá konkávní tvar a roste během celého života; spotřeba až přibližně do věku 45 let sleduje příjem, poté následuje zlom v chování domácností. Zjištěná fakta ohledně spotřeby českých domácností jsou v této práci interpretována v rámci standardní hypotézy životního cyklu za jistoty a především v rámci modelu spotřeby během života za nejistoty budoucích příjmů, který představili Gourinchas & Parker (2002). Tento model přináší významnou přidanou hodnotu pro interpretaci českých výsledků, když chování domácností je zde vysvětleno na základě proměnlivé síly dvou motivů úspor během životního cyklu - opatrnostního motivu (jištění se proti nejistotě budoucích příjmů) a životního motivu (spoření na důchod). Je zjištěno, že chování českých domácností během životního cyklu může být interpretováno v souladu s dříve zjištěným chováním amerických domácností. JEL klasifikace: D11, D12, D91, E21 Klíčová slova: spotřeba, životní...
Odhad spotřeby injekčního materiálu klienty pražských kontaktních center a terénních programů
Provazníková, Radka ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Gabrhelík, Roman (oponent)
Východiska: Injekční užívání je mezi pražskými problémovými uživateli návykových látek nejpreferovanějším způsobem aplikace drog. V roce 2014 bylo v Praze zaznamenáno odhadem 15 700 injekčních uživatelů drog (7 500 uživatelů pervitinu, 2 500 uživatelů heroinu a 5 700 uživatelů buprenorfinu (Mravčík et al., 2015). Dle výzkumu Švůgerové (2015) spotřebují injekční uživatelé pervitinu, heroinu a Subutexu v Praze přibližně 15,5 milionu stříkaček za rok (Švůgerová, 2015). Data ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014 však říkají, že v Praze bylo v roce 2014 distribuováno 2,6 milionů injekčních stříkaček (Mravčík et al., 2015). To znamená, že pražští uživatelé spotřebují ročně daleko více stříkaček, než distribuují nízkoprahové služby a uvádí údaje získané z lékáren. Proto je potřeba zmapovat chování uživatelů v souvislosti s aplikací návykové látky, především jak souvisí spotřeba injekčního materiálu s typologií uživatele. Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit frekvenci aplikace drog u injekčních uživatelů a odhadnout celkovou roční spotřebu injekčního materiálu v závislosti na typologii uživatelů (užívané drogy, frekvence návštěvy výměnných programů,...). Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl tvořen celkem 155 klienty výměnných programů v Praze (3 kontaktní...
Nový kapitalismus jako příčina a důsledek efektivizace společnosti
Hrabánková, Anežka ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Jan (oponent)
Práce prezentuje nový kapitalismus, tak jak je reflektován v sociologické literatuře a snaží se poukázat zejména na jeho velmi efektivní povahu. Součástí práce je také představení klíčových témat otevíraných předními teoretiky soudobého kapitalismu. Pomocí weberiánské sociologie se práce snaží zachytit vývoj kapitalismu a uchopit tak povahu současného nového kapitalismu. Zároveň se snaží odpovědět na to, zda je koncept nového kapitalismu užitečným pro pochopení současnosti. Vývoj kapitalismu je popsán na základě vývoje tří důležitých aspektů, které se objevují již v počátcích moderního kapitalismu a které hrají důležitou roli i v jeho průběhu až po současnost. Jedná se o vývoj fenoménů práce, spotřeby a času. U těchto tří fenoménů si práce všímá zejména jejich tendence stávat se stále efektivnějšími. Efektivita je součástí procesu racionalizace, přičemž práce používá pro soudobou společnost euroamerického okruhu přiléhavější termín- efektivizace společnosti, kvůli jeho aktuálnosti a všudypřítomnosti, a také kvůli tomu, že pod heslem efektivity jsou v současnosti legitimizovány změny. Kam proniká logika peněz (trhu), tam dochází k racionalizaci myšlení lidí, efektivnímu využívání zdrojů. Práce se stává stále flexibilnější, specializovanější, intenzivnější a produktivnější. Spotřeba pak směřuje od...
Potenciál využití obnovitelných zdrojů na příkladu republiky Moldávie
Granici, Olga ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Přibil, Rudolf (oponent)
Se stále rostoucí spotřebou energie stává se sektor, jehož zdroje jsou obnovitelné, zajímavým pro země na celém světě. Využití obnovitelných zdrojů energie zaznamenává v celém světě narůstající tendenci. V současné době se v Moldavské republice nevyužívají téměř žádné z obnovitelných technologií. Potenciál k využití alternativních zdrojů energie je na území státu poměrně vysoký. Úkolem mé bakalářské práce je nalezení možné aplikace obnovitelných zdrojů energie na území Moldávie. Instalaci jednotlivých technologií obnovitelných zdrojů posuzuji ve své práci na základě geografických či klimatických podmínkách státu. Jedním ze základních motivů Moldávie pro zapojení širokého spektra obnovitelných zdrojů energie může být snaha o snížení energetické závislosti na okolních zemích a zvýšení vlastního podílu výroby energie. Ve své práci vycházím z poznatků aplikace obnovitelných zdrojů energie v ostatních státech světa
Fenomén hromadného nakupování - příčiny jeho rozšíření a postavení spotřebitele na tomto trhu z uživatelské perspektivy
Sedláková, Klára ; Soukup, Petr (vedoucí práce) ; Balážová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem hromadného nakupování na slevových serverech, zejména pak příčinami jeho rozšíření do české společnosti a postavením spotřebitele na českém trhu slevových serverů. Práce zkoumá daná podtémata z hlediska uživatelské perspektivy, do které se autorka snaží proniknout prostřednictvím provedení vlastního výzkumu kvalitativního charakteru. Autorka vychází ze sociologických teorií konzumní společnosti, ve kterých se snaží nalézat kořeny úspěšnosti fenoménu a také teoretická východiska k problematice postavení spotřebitele na trhu slevových serverů. Příčiny rozšíření fenoménu jsou v práci zjišťovány formou výzkumu motivačních faktorů, které uživatele slevových serverů vedou k nakupování zde. V práci jsou tedy i stručně vysvětleny sociálněpsychologické pojmy spojené s motivací a lidskými potřebami. Autorka provedla sérii polostrukturovaných rozhovorů. Důraz byl pak kladen zejména na významy, které uživatelé slevových serverů konkrétnímu jednání přisuzovali. Výzkumná část práce se věnuje propojení hlavních příčin rozšíření fenoménu, teoreticky ukotvených v teorii konzumní společnosti, s aspekty, které jsou typické pro tento relativně nový způsob internetového nakupování a následné spotřeby. Výsledné motivační faktory dělí do odpovídajících kategorií. Dále pak řeší...
Measuring living standards with income and expenditures in the Czech Republic: how much does treatment of housing costs matter?
Vach, Daniel ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
Tato práce zkoumá příjmovou a výdajovou nerovnost a chudobu v České republice mezi lety 2006 a 2011. K tomuto účelu jsem použil tři koncepty, jak započítat výdaje na bydlení do příjmů i výdajů. Nerovnost a skladba chudých domácností závisí na zvoleném konceptu. První koncept započítává spotřební tok z bydlení odvozený od tržních nájmů podobných obydlí. Tento koncept je poprvé aplikován na data z ČR, a proto je mu věnována větší pozornost. Další koncept započítává reálnou hodnotu výdajů na bydlení a poslední koncept odečítá výdaje na bydlení úplně, aby srovnal životní úroveň domácností, jejíž měření je výdaji na bydlení zkreslováno. Tyto tři koncepty porovnávám jak v příjmové chudobě a nerovnosti, tak ve výdajové chudobě a nerovnosti. Výsledky ukázaly, že chudoba celé populace mírně vzrostla za sledované období, a obzvláště mezi lety 2010 a 2011. Nerovnost zůstala přibližně stejná pro všechny příjmové koncepty, ale koncepty výdajů zaznamenali mírné zvýšení během sledovaného období. To dokládá důležitost analýzy chudoby a nerovnosti nejen na základě příjmů. Zjistil jsem, že nejohroženější skupinou obyvatel jsou domácnosti jednoho rodiče s dětmi a děti obecně. V průběhu celé práce věnuji větší pozornost regulovanému nájemnému a vlivu deregulace nájemného. Studuji, jaký měl vliv dodatek, který prodloužil...
Konzumerismus mládeže a jeho souvislost s ekonomickým a kulturním kapitálem
Beránková, Petra Alexandra ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Pašková, Miroslava (oponent)
Práce se zabývá konzumerismem třinácti- a čtrnáctileté mládeže. Autorka si klade otázky, nakolik je sledovaná věková kategorie ve svých postojích ke spotřebě konzumní a zda mají konzumeristické postoje souvislost s ekonomickým a kulturním kapitálem. Nejprve autorka ve stručnosti představuje konzumerismus jako sociologické téma. Zvláštní pozornost věnuje otázce vlivu sociální stratifikace na životní styl. Za své hlavní teoretické východisko stanovuje homologickou koncepci tříd Pierra Bourdieua, od něhož přejímá pojetí ekonomického a kulturního kapitálu jako hlavních diferencujících principů ovlivňujících životní styl. Dále předkládá charakteristiku dnešní školní mládeže v kontextu české společnosti a zmiňuje se o úloze socializace při přenosu kapitálů a spotřebních vzorců z rodičů na dítě. Závěrem práce autorka popisuje svůj postup při analýze dat týkajících se postojů ke spotřebě u dotyčné věkové kategorie. Seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, které vypovídají o výrazné konzumnosti sledovaného vzorku, která však není univerzální. Na základě korelační analýzy pak autorka konstatuje, že existují významné korelační vztahy mezi indexy sledovaných kapitálů a četnostmi (ne)souhlasu s výroky indikujícími konzumeristické postoje. Hypotéza o souvislosti mezi konzumeristickými postoji a ekonomickým i...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 271 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.