Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nutritional factors and influence on body build.
Chmelařová, Veronika ; Bláha, Pavel (vedoucí práce) ; Martinča, Jozef (oponent)
Výživa je zaistenie živín potrebných pre udržanie životnej aktivity, zdravého rastu a rozmnožovania. Správnou zdravou výživou si vieme zlepšiť kvalitu a dĺžku života. Priaznivé účinky sa umocňujú, pokiaľ sa strava kombinuje s ďalšími prvkami zdravého životného štýlu: čistým vzduchom, fyzickou aktivitou, odpočinkom, vyvarovaním sa jedovatých látok a dobrým psychickým stavom. V Českej republike došlo k zmenám v stravovacích návykoch v posledných 20. rokoch. V spotrebe potravín došlo k výrazným prevratom a to v objeme a aj v štruktúre. Zmeny nastali v dostupnosti potravín, zo sezónnych sa stali celoročne dostupné potraviny v obchodoch, rozšírili sa u nás rýchle občerstvenia a tým aj príjem sladkých nealkoholických nápojov. Zvýšil sa počet sedavých zamestnaní a znížila sa tým fyzická aktivita. Obezita je definovaná ako nárast telesnej hmotnosti nad fyziologické limity v dôsledku nahromadenia tukových zásob. Je považovaná za epidémiu 20. a 21. storočia. Obezita a nadváha sa spája s vysokým rizikom závažných chronických ochorení, čo súvisí jednak od stupňa obezity, ale aj od rozloženia tuku v tele. Výskyt obezity a telesnej nadváhy sa rýchle zvyšuje vo vyspelých spoločnostiach (USA, Kanada, Austrália atd.). Problémom je hlavne narastanie tohto zdravotného problému u detí a adolescentov. Preto treba...
The theory of population and estimation of the stationary state
Gavrilovets, Natalia
Tato diplomová práce se zabývá odhadem doby možného budoucího stacionárního stavu populace. V práci jsou probírány a přezkoumány různé teorie populace. Základ práce představuje kalorický model nabídky a poptávky po potravinách. Výzkum nabízí stavbu kalorického modelu, výpočty doby možného budoucího stacionárního stavu a možné scénáře budoucích změn v modelu.
Trendy v spotrebe potravín v Českej republike a na Slovensku
Žabková, Tatiana
Žabková, T. Trendy ve spotřebě potravin v České republice a na Slovensku. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato diplomová práce se zabývá vývojovými tendencemi ve spotřebě potravin v České republice od roku 1989 až po současné období. Prostřednictvím regresní analýzy jsou zjišťovány základní trendy ve spotřebě vybraných druhů potravin na jednoho obyvatele v uvedených zemích. Součástí práce je zhodnocení a srovnání peněžních výdajů na potraviny českých a slovenských domácností zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a důchodců. Rostoucí trend se ukázal ve spotřebě ovoce, zeleniny, drůbežího masa a sýrů. Naopak, spotřeba klesala u chleba, vepřového a hovězího masa, kravského mléka, másla, vajec a brambor. Empirickou analýzou byl prokázán významný vliv spotřebních zvyklostí z předchozího období na peněžní výdaje na potraviny českých i slovenských domácností.
Socioekonomické a demografické souvislosti spotřeby potravin domácností v České republice
Odrážková, Šárka
Závěrečná práce je zaměřena na analýzu socioekonomických a demografických souvislostí spotřeby potravin. Teoretická část práce se věnuje rešerši odborné literatury zabývající se problematikou regionálních disparit a spotřeby potravin. V této části jsou rovněž vymezeny zvolené socioekonomické a demografické indikátory a podobně koncipované přístupy k problematice spotřeby potravin. V praktické části práce je uvedena stručná charakteristika vybraných územních jednotek, které jsou prostřednictvím dvou shlukových analýz rozděleny do shluků na základě jejich podobnosti/nepodobnosti ve zvolených indikátorech. Na základě výsledků shlukových analýz bylo zjištěno, že v rámci zkoumaných územních jednotek existuje jistá souvislost mezi vybranými socioekonomickými a demografickými indikátory a spotřebou potravin v domácnostech. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zlepšení situace v problémových regionech.
Nutritional factors and influence on body build.
Chmelařová, Veronika ; Bláha, Pavel (vedoucí práce) ; Martinča, Jozef (oponent)
Výživa je zaistenie živín potrebných pre udržanie životnej aktivity, zdravého rastu a rozmnožovania. Správnou zdravou výživou si vieme zlepšiť kvalitu a dĺžku života. Priaznivé účinky sa umocňujú, pokiaľ sa strava kombinuje s ďalšími prvkami zdravého životného štýlu: čistým vzduchom, fyzickou aktivitou, odpočinkom, vyvarovaním sa jedovatých látok a dobrým psychickým stavom. V Českej republike došlo k zmenám v stravovacích návykoch v posledných 20. rokoch. V spotrebe potravín došlo k výrazným prevratom a to v objeme a aj v štruktúre. Zmeny nastali v dostupnosti potravín, zo sezónnych sa stali celoročne dostupné potraviny v obchodoch, rozšírili sa u nás rýchle občerstvenia a tým aj príjem sladkých nealkoholických nápojov. Zvýšil sa počet sedavých zamestnaní a znížila sa tým fyzická aktivita. Obezita je definovaná ako nárast telesnej hmotnosti nad fyziologické limity v dôsledku nahromadenia tukových zásob. Je považovaná za epidémiu 20. a 21. storočia. Obezita a nadváha sa spája s vysokým rizikom závažných chronických ochorení, čo súvisí jednak od stupňa obezity, ale aj od rozloženia tuku v tele. Výskyt obezity a telesnej nadváhy sa rýchle zvyšuje vo vyspelých spoločnostiach (USA, Kanada, Austrália atd.). Problémom je hlavne narastanie tohto zdravotného problému u detí a adolescentov. Preto treba...
Statistická analýza změn ve výživě a zdraví lidí v České republice
Syrová, Věra ; Prášilová, Marie (vedoucí práce) ; Dlubalová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na statistickou analýzu vývoje spotřeby potravin v letech 1994 až 2014 a její predikci. Dále se zaměřuje na vývoj závažných civilizačních onemocnění v letech 2000 až 2014. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se zdravé výživy, kategorie potravin a jejich hlavní složky. Teoretická část se také zabývá popisem výživové pyramidy a výživových doporučení vydaných Společností pro výživu. Dále jsou v teoretické části uvedeny demografické ukazatele a závažné civilizační choroby spojené s nevhodnou stravou. Součástí práce je také demografická charakteristika populace České republiky, spotřební výdaje obyvatel a jejich zdravotní stav. V praktické části jsou z důvodu popisu hodnocení vývoje analyzovaných ukazatelů stanoveny jejich základní elementární charakteristiky. Následuje předpověď vývoje spotřeby analyzovaných potravin v následujících pěti letech. Dosažené výsledky jsou poté diskutovány s výživovými doporučeními a to podle toho, zda je jejich spotřeba nadměrná či nedostatečná. V závěru práce jsou shrnuty výsledky provedené analýzy a definovány návrhy a doporučení pro změnu zvyklostí obyvatel České republiky ohledně správné výživy a zdravého životního stylu.
Vývojové tendence ve spotřebě potravin v ČR - vybrané aspekty
Hejč, Michal
Diplomová práce se zabývá hodnocením vývoje a úrovně spotřeby potravin v České republice v období posledních dvaceti pěti let. Charakterizuje základní vývojové tendence ve spotřebě potravin v širších socioekonomických souvislostech. Analyzuje vývoj spotřeby potravin jak z hlediska interakce ceny a spotřeby, tak i z hlediska vývoje důchodu a spotřeby. Popisuje změny podnikatelského prostředí agrobyznysu s důrazem na finální fáze komoditních vertikál. Pozornost je věnována strukturálním změnám ve vývoji maloobchodu a nárůstu tržní síly velkých nadnárodních obchodních řetězců na českém trhu. Práce také vymezuje faktory, které ovlivňují chování spotřebitele při nákupu potravin, a popisuje nové trendy v oblasti spotřeby potravin.
Vliv výživy na zdravotní stav dětské populace
Křivanová, Daniela ; Mlejnková, Lena (vedoucí práce) ; Indrová, Jarmila (oponent)
Cílem práce je analýza spotřeby potravin obyvatel České republiky v kontextu zdravotního vývoje dětské populace spojeným s výživou. Teoretická část je zaměřena na problematiku výživy a její význam pro dětký organismus. Praktická část je rozdělena do dvou oddílů. První část se zabývá vývojem spotřeby potravin obyvatel České republiky. Druhá část se věnuje nejčastějším onemocněním dětské populace, která souvisejí s výživou.
Proteiny ve výživě člověka
Fialová, Lucie
Tato diplomová práce popisuje problematiku týkající se proteinů ve výživě člověka. Zabývá se jejich specifickými funkcemi v lidském organismu, strukturou a doporučeným denním příjmem, následky nedostatku nebo nadbytku proteinů ve výživě lidí. V daném kontextu jsou v práci rozpracovány jednotlivé potravinové zdroje se zaměřením na jejich nutriční hodnoty, případné pozitivní nebo negativní účinky na lidské zdraví a jejich dostupnost pro spotřebitele, v návaznosti na hodnocení přístupu a znalostí veřejnosti o proteinech jako nezbytné součásti lidské stravy. Preference a spotřeba proteinů živočišného i rostlinného původu je zde hodnocena na základě dvou různých zdrojů informací. Z informací získaných pomocí dotazníků od náhodně vybraných respondentů, které byly následně konfrontovány s informacemi získanými z veřejných zdrojů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.