Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 580 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci
Slouková, Sandra ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Petrová, Kateřina (vedoucí práce)
Vbakalářské práci se zabývám návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti. Specifikuji základní pojmy, které se týkají motivace, motivačního programu a odměňováním zaměstnanců. Na základě analýzy, provedené pomocí dotazníkového šetření, vyhodnotím získaná data a zjistím nedostatky motivačního programu. V závěru práce navrhuji konkrétní změny motivačního systému společnosti, které by společnosti pomohly ke zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců. Tyto navrhované změny obsahují zavedení Sick days, měsíčních prémii, flexibilní pracovní doby, teambuildingových akcí a nefinanční odměny.
Systém odměňování ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení
Podborský, Jakub ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretická východiska týkající se systému odměňování. Druhá část se zabývá analýzou současného systému odměňování ve vybrané společnosti a vlivy na něj působící. Ve třetí části jsou uvedeny vlastní návrhy na zlepšení aktuálního systému odměňování.
Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci
Kniazeva, Diana ; Konečná, Zdeňka (oponent) ; Petrová, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn v motivačním programu pro zaměstnance vybrané společnosti. Práce obsahuje tři části. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti motivace, spokojenosti zaměstnanců a motivačního systému. Analytická část se skládá z popisu společnosti a jejího motivačního systému a z dotazníkového šetření provedeného mezi jejími zaměstnanci. Návrhová část představuje vlastní návrhy na změny v motivačním systému na základě provedené analýzy.
Trasování absolventů středních odborných škol
Nazarov, Džalal ; Liška, Roman (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Pravidelné hodnocení spokojenosti absolventů se školou a kvalitou poskytovaného vzdělávání je jedním z důležitých nástrojů řízení kvality ve vzdělávání. Díky pravidelnému a cílenému trasování bývalých žáků lze odhalit nesoulad mezi vzděláním a požadavky trhu práce, ale také zjistit skutečnosti, které mohou zvýšit kvalitu školního vzdělávání a poskytnout cennou zpětnou vazbu vedení škol. Diplomová práce na téma "Trasování absolventů středních odborných škol" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány definice a základní pojmy, které s tímto tématem souvisí. Mezi ně patří například pojmy jako žák a absolvent, vzdělávací systém v ČR, klima školy a vliv školního klimatu na spokojenost žáků nebo faktory ovlivňující výběr školy. Cílem diplomové práce je zjistit, jak jsou bývalí žáci s odstupem času spokojeni se školou, kterou vystudovali, s kvalitou vzdělání, které získali, jak hodnotí přínos získaného vzdělání pro své další studium a profesní kariéru a tato zjištění promítnout do doporučení vedení školy. K dosažení cíle práce nám mohou pomoci výzkumné otázky. V praktické části této práce byla formou kvantitativní metody provedena analýza níže uvedených faktorů na sledované střední škole. Práce dále obsahuje srovnání těchto faktorů s výsledky, které byly publikovány v...
Subjektivní hodnocení kvality života seniorů v domově pro seniory
ČÍŽKOVÁ, Magda
Bakalářská práce se zabývá subjektivním hodnocením kvality života seniorů v domově pro seniory. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na poznatky o stáří a stárnutí, kde je definováno samotné stáří a stárnutí, potřeby seniorů či změny ve stáří. Dále jsou charakterizována pobytová zařízení pro seniory a poskytované služby v nich. Následně je vymezena kvalita života a metody jejího měření. Pro praktickou část je zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Výzkum byl realizován pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Tyto rozhovory osahovaly 18 otázek a byly realizovány v domově pro seniory a to s 10 komunikačními partnery. Následně byly rozhovory zpracovány pomocí doslovného přepsání za použití techniky tužka a papír. Poté byly zakódovány a bylo z nich vytvořeno 8 kategorií. Hlavním cílem této práce je zjistit subjektivní hodnocení kvality života seniorů, žijících v domově pro seniory. Dále také byly nastaveny tři dílčí cíle. Prvním z nich je zjistit spokojenost a vnitřní pocity klientů žijících v domově pro seniory. Druhým dílčím cílem je zjistit spokojenost s volnočasovými aktivitami poskytovanými v domově pro seniory. A posledním dílčím cílem zjistit spokojenost se vztahy v domově pro seniory. Z výsledků vychází, že jsou senioři s pobytem v domově pro seniory spokojeni a váží si především služeb a péče, která jim je poskytována, a to především z toho důvodu, že by se bez této péče již nedokázali obejít. Výsledky mého výzkumu mohou sloužit především jako zpětná vazba pro domov pro seniory ve kterém byl výzkum uskutečněn. Domovům pro seniory může tento výzkum také posloužit jako inspirace na zlepšení určitých služeb. Tato práce také může sloužit ke zvýšení povědomí společnosti o životě v domově pro seniory.
Motivace a spokojenost vedoucích pracovníků ve vybrané společnosti
Dlabajová, Eva ; Kruntorádová, Markéta (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato magisterská diplomová práce se zabývá spokojeností manažerů a správného uchopení stylu motivace ze strany vedení a společnosti. Práce je koncipovaná do dvou částí – teoretické a empirické. Vteoretické části jsou vymezeny základní pojmy: manažer, manažerství, leader, leaderství. Dále jsou definovány a porovnány typy stylů vedení manažery. Následně je zde vysvětlen pojem potřeba, motiv, motivace a uvedeny jsou nejzákladnější nástroje kmotivaci. Empirická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření realizovaného prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, jehož cílem bylo odpovědět na hlavní výzkumné otázky. Zároveň bylo zkoumáno, čím je tento jev ovlivňován a jaký typ spolupráce či pomoci by uvítali oslovení respondenti ke zlepšení výkonu ve své práce. Cílem této práce má být konkrétní návrh, který povede k navýšení pracovního výkonu.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn
Tinková, Daniela ; Novotná, Veronika (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců společnosti Crowe Advartis Accounting, s.r.o. První část se zabývá teoretickými poznatky, které souvisí se systémem odměňování, podle kterých je ve druhé části provedena analýza současného systému odměňování ve společnosti. V poslední části jsou navrženy změny na zlepšení současného systému odměňování.
Inovace v poskytování palubního servisu a navazujících produktů vybraného železničního dopravce
BLAŽKOVÁ, Natálie
Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení přepravních služeb a palubního servisu společnosti RegioJet, a. s., která se soustředí především na poskytování dopravních a přepravních služeb v odvětví osobní železniční a silniční dopravy. Cílem bakalářské práce je na analyzovat současný stav, trendy a zákaznické preference v oblasti poskytování palubního servisu a návazných produktů u vybraného železničního dopravce. Práce začíná teoretickou částí, kde jsou nejprve specifikovány klíčové pojmy problematiky osobní železniční dopravy. Další kapitola je věnovaná metodice. Zde jsou představeny hlavní cíle práce a formulovány výzkumné otázky. Dále jsou zde zmíněny použité metody při sběru dat, mezi které patří dotazníkové šetření, polostrukturovaný rozhovor a vlastní pozorování. V poslední kapitole je představena samotná společnost RegioJet, a. s., její firemní aktivity a poskytované služby. Poté jsou shrnuty výsledky výzkumných metod a připraveny návrhy na inovace a možnosti rozvoje zkoumané společnosti.
Spokojenost zákazníků vybraného podnikatelského subjektu
SVOJŠOVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků vybraného podnikatelského subjektu. Cílem je vyhodnotit stávající spokojenost hostů v Hotelu U Kapličky v Písku a navrhnout změny pro zlepšení služeb. Práce začíná teoretickou částí, kde je charakterizován zákazník a jeho spokojenost, dále jsou rozebírány podnikatelské subjekty a specifika marketingu v rámci ubytovacích a stravovacích služeb. Tyto poznatky jsou následně použity v analytické části zabývající se hodnocením spokojenosti hostů v hotelovém prostředí. Praktická část sestává z dotazníkového šetření a individuálního hloubkového rozhovoru s manažerem, přičemž cílem je zjistit, jak jsou hosté spokojeni. Závěrečná část obsahuje návrhy a doporučení pro zvýšení celkové spokojenosti hostů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 580 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.