Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza tónových neharmonických spekter
Sztefek, Jiří ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na spektrální analýzu vzorků tónových neharmonických nástrojů, jejich spekter s detailním zaměřením na alikvótní složky, jejich vlastnosti, průběhy, vztahy a číselnými poměry mezi sebou, typy intervalů a kategorizací do kritických šířek pásem. V rámci práce bylo analyzováno osm vzorků akustických a pět vzorků umělých nástrojů. Analýza vzorků byla provedena pomocí Fourierovy transformace v programu MATLAB se zaměřením na FFT spektra a spektrogramu. Výsledky práce jsou určeny hudebníkům anebo vědcům zabývajícím se neharmonickými složkami ve zvuku a jejich vlastnostmi.
Ablační komora pro kombinaci technik LIBS a LA-ICP-MS
Sovadina, Petr ; Kuchynka, Michaela (oponent) ; Novotný, Jan (vedoucí práce)
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) a hmotnostní spektroskopie indukčně vázaného plazmatu s laserovou ablací (LA-ICP-MS) jsou spektroskopické techniky, které při své analýze využívají pulzního laseru pro ablaci materiálu. Ačkoliv je LA-ICP-MS schopno dosáhnout mnohem nižšího detekčního limitu než LIBS, není schopno detekovat prvky organických sloučenin, halogeny a vzácné plyny. Kombinací těchto dvou spektrosko pických technik je možné tyto nedostatky překonat, provádět analýzu všech prvků díky LIBS a také analýzu s nižším detekčním limitem díky LA-ICP-MS. Aby bylo možné tuto kombinaci spektroskopických technik provádět, bylo nutné navrhnout ablační komoru, která bude zároveň podporovat LIBS i LA-ICP-MS měření. Konstrukční návrh ablační komory se skládá z mechanického návrhu, simulace proudění plynu uvnitř komory a na konec její výroby a sestavení.
Konstrukce MIDI převodníku a inovace barvy činelů o umělé složky
Pospíšil, Martin ; Buzzi, Mário (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí MIDI převodníku a inovací barvy činelů o umělé složky. Cílem práce bylo navrhnout a vyrobit převodník, který převádí audio signály z činelů do standardu MIDI, přičemž zachycuje co nejširší dynamický rozsah. Dále byla provedena spektrální analýza několika typů činelů a vytvořen program, který doplňuje jejich akustickou barvu o uměle vytvořené složky, jako jsou filtrované šumy a aditivní neharmonické shluky. Výsledkem práce je funkční prototyp MIDI převodníku a program implementovaný do softwaru NI Reaktor, který umožňuje vytváření zvukových presetů s inovovanou barvou činelů. Práce splnila stanovené cíle a poskytla základ pro další vývoj v této oblasti.
Spektrální analýza historických klavírů
Pokorný, Marek ; Indrák, Michal (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na spektrální analýzu historických klavírů s cílem identifikovat a porovnat jejich akustické a spektrální charakteristiky. V rámci práce byly analyzovány tři exempláře klavírů, včetně významného klavíru Leoše Janáčka. Analýza byla provedena na základě změřených vzorků klavírů pomocí Fourierovy transformace v prostředí MATLAB, s důrazem na spektrální parametry, jako jsou těžiště, plochost, šikmost, ostrost a drsnost spektra a na vizuální reprezentaci spektra v čase -- spektrogramu. Dle výsledků spektrální analýzy byly interpretovány a hodnoceny rozdíly v barvě (témbru) klavírů a jejich pravděpodobné příčiny. Teoretická část práce poskytuje stručný přehled o historii a konstrukci klavíru, vysvětluje použité spektrální deskriptory, zkoumá vlastnosti hudebních tónů a vliv psychoakustiky na vnímání výšky a barvy tónu.
Analýza a predikce časových řad ve finančnictví
Maňásek, Erik ; Hübnerová, Zuzana (oponent) ; Hrabec, Pavel (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je technická analýza finančních časových řad akcií na burze. Práce rozebírá metodou dekompozice na jednotlivé složky, způsoby analýzy a predikce těchto složek. Dále zde nalezneme porovnání použitých metod, jejich zhodnocení a nástin některých jejich vlastností, jak těch dobrých, tak těch špatných.
Analýza nakolik se různá velikost rezonančních skříní kontrabasu podílí na barvě nástroje
Petrovský, Lucián ; Smékal, Zdeněk (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá srovnáním třech kontrabasů s různými velikostmi rezonančních skříní. Zaměřuje se na porovnání spekter, spektrogramů, formantových oblastí, směrovosti a rezonančních módů jejich skříní. Výstupem práce je zkoumání vlivu různě velikých skříní na barvu nástroje. Teoretická část obsahuje základní informace, stručnou historii a přehled důležitých veličin. Praktická část obsahuje srovnávání tabulek a grafů potřebných k vyhodnocení závěru.
Spektrální analýza EEG signálu
Miklenda, Petr ; Orság, Filip (oponent) ; Kupková, Karolína (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu signálu EEG pomocí rychlé Fourierovy transformace. Teoretická část se skládá z popisu EEG signálu, jeho vzniku a zvolené metody pro analýzu signálu. Praktická část představuje program pro nahrávání dat z EEG headsetu a zobrazení Fourierova spektra.
Spektrální analýza EEG signálu
Blatný, Michal ; Kozumplík, Jiří (oponent) ; Hrozek, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře se základy měření EEG signálu, jeho vlastnostmi v časové i frekvenční oblasti a popsat princip následující analýzy. Hlavní částí této práce je terapeutická metoda biofeedback, která je vytvořena pomocí programu LabView pro použití v reálném čase. Projekt také obsahuje aplikaci vytvořenou v programu Matlab, která vytváří amplitudový brain mapping.
Multimediální jazyková podpora DSP v němčině
Škůrek, Pavel ; Vídenka, Rostislav (oponent) ; Sigmund, Milan (vedoucí práce)
Cílem práce je poskytnout německy hovořícímu studentovi jednoduchý a přehledný seznam pojmů, které se vyskytují v oblasti matematiky, fyziky a číslicového zpracování signálu. Jednotlivé pojmy nejsou nijak složitě vysvětlovány. Většinou je uvedena jen základní definice, co daný výraz znamená, popř. jeho funkce. To znamená, že tuto práci nemůžeme považovat za učebnici, jde pouze o takovou první pomoc pro tápajícího studenta. Práce je rozdělena na 3 databáze. První databáze Mathematik obsahuje výčet všech matematických pojmů a vztahů na úrovni střední školy. Databáze obsahuje tyto kapitoly: Grundbegriffe, Mathematische Logik, Funktion, Trigonometrie des rechtwinkligen Dreiecks, kongruennte Darstellung im Ebene, ähnliche Darstellung im Ebene, Trigonometrie, komplexen Zahlen, Logarithmus, Vektor, analytische Geometrie, Folge, Differenzrechnung und Integralgleichung, Matrizen, Determinante, Kombinatorik a Wahrscheinlichkeit. Druhá databáze Physik obsahuje základní fyzikální veličiny, které by měl student znát již před nástupem na vysokou školu. Databáze osahuje tyto kapitoly: Kinematik, Dynamik, Mechanik der starken Körper, Mechanik der Flüssigkeit, Elektizität, Magnetismus, Optik a Thermodynamik. Poslední databáze DSP je rozdělena na 4 části, rozdělené podle funkčních bloků každého převodníku a vysvětlují jednotlivé výrazy. Jedná se o Antialiasing, Analog-Digital Wandler, Digital-Analog-Wandler a Spektral Analyze. U této databáze je také přehledný česko-německý a německo-český slovník. Tyto 3 databáze jsou zpracovány programem C++ Builder. Uživatel si každou databázi může otevřít zvlášť. Všechny databáze obsahují funkce jako například vyhledávání, procházení termínů pomocí stromové struktury, příbuzná témata atd. V poslední databázi může uživatel dokonce i přidávat a upravovat svoje vlastní termíny.
Zhášení stejnosměrného oblouku v přístrojích nízkého napětí v oblasti kritických proudů
Fencl, Martin ; Šimek, David (oponent) ; Píška, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zhášení oblouku v oblasti kritických proudů při stejnosměrném napájení. První část teorie popisuje obecně oblouk a poté navazuje popis stejnosměrného oblouku a způsoby jeho zhášení. Druhá teoretická část se věnuje spektrální analýze, obzvlášť emisní metodě. Taktéž jsou představeny metody pro výzkum kritických proudů při zhášení. Praktická část se skládá ze dvou měření. První měření spočívalo v měření spekter v závislosti na čase společně s průběhy napětí a proudu. V druhém měření šlo o závislost doby hoření oblouku na velikosti napětí a proudu. Závěr poté shrnuje výsledky jednotlivých měření, která jsou poté dány do souvislosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.