Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The comparison of voiced and unvoiced consonant pairs
Šablatúra, Šimon ; Smékal, Zdeněk (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis deals with the comparison of voiced and unvoiced consonants. The aim of the work is the analysis of the pronunciation of single consonants in different languages. Five pairs of voiced and unvoiced consonants were selected for this work and were recorded by five narrators. Subsequently, these recordings were analyzed in the Matlab, Praat and Excel programs, where spectra, formant regions and directional characteristics of single consonants were compared. These analyzes were related to the physiological formation of consonants in the given language. The selected languages for this work are Spanish, Slovak, Czech and Russian.
Analýza tónových neharmonických spekter
Sztefek, Jiří ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na spektrální analýzu vzorků tónových neharmonických nástrojů, jejich spekter s detailním zaměřením na alikvótní složky, jejich vlastnosti, průběhy, vztahy a číselnými poměry mezi sebou, typy intervalů a kategorizací do kritických šířek pásem. V rámci práce bylo analyzováno osm vzorků akustických a pět vzorků umělých nástrojů. Analýza vzorků byla provedena pomocí Fourierovy transformace v programu MATLAB se zaměřením na FFT spektra a spektrogramu. Výsledky práce jsou určeny hudebníkům anebo vědcům zabývajícím se neharmonickými složkami ve zvuku a jejich vlastnostmi.
Ablační komora pro kombinaci technik LIBS a LA-ICP-MS
Sovadina, Petr ; Kuchynka, Michaela (oponent) ; Novotný, Jan (vedoucí práce)
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) a hmotnostní spektroskopie indukčně vázaného plazmatu s laserovou ablací (LA-ICP-MS) jsou spektroskopické techniky, které při své analýze využívají pulzního laseru pro ablaci materiálu. Ačkoliv je LA-ICP-MS schopno dosáhnout mnohem nižšího detekčního limitu než LIBS, není schopno detekovat prvky organických sloučenin, halogeny a vzácné plyny. Kombinací těchto dvou spektrosko pických technik je možné tyto nedostatky překonat, provádět analýzu všech prvků díky LIBS a také analýzu s nižším detekčním limitem díky LA-ICP-MS. Aby bylo možné tuto kombinaci spektroskopických technik provádět, bylo nutné navrhnout ablační komoru, která bude zároveň podporovat LIBS i LA-ICP-MS měření. Konstrukční návrh ablační komory se skládá z mechanického návrhu, simulace proudění plynu uvnitř komory a na konec její výroby a sestavení.
Konstrukce MIDI převodníku a inovace barvy činelů o umělé složky
Pospíšil, Martin ; Buzzi, Mário (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí MIDI převodníku a inovací barvy činelů o umělé složky. Cílem práce bylo navrhnout a vyrobit převodník, který převádí audio signály z činelů do standardu MIDI, přičemž zachycuje co nejširší dynamický rozsah. Dále byla provedena spektrální analýza několika typů činelů a vytvořen program, který doplňuje jejich akustickou barvu o uměle vytvořené složky, jako jsou filtrované šumy a aditivní neharmonické shluky. Výsledkem práce je funkční prototyp MIDI převodníku a program implementovaný do softwaru NI Reaktor, který umožňuje vytváření zvukových presetů s inovovanou barvou činelů. Práce splnila stanovené cíle a poskytla základ pro další vývoj v této oblasti.
Spektrální analýza historických klavírů
Pokorný, Marek ; Indrák, Michal (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na spektrální analýzu historických klavírů s cílem identifikovat a porovnat jejich akustické a spektrální charakteristiky. V rámci práce byly analyzovány tři exempláře klavírů, včetně významného klavíru Leoše Janáčka. Analýza byla provedena na základě změřených vzorků klavírů pomocí Fourierovy transformace v prostředí MATLAB, s důrazem na spektrální parametry, jako jsou těžiště, plochost, šikmost, ostrost a drsnost spektra a na vizuální reprezentaci spektra v čase -- spektrogramu. Dle výsledků spektrální analýzy byly interpretovány a hodnoceny rozdíly v barvě (témbru) klavírů a jejich pravděpodobné příčiny. Teoretická část práce poskytuje stručný přehled o historii a konstrukci klavíru, vysvětluje použité spektrální deskriptory, zkoumá vlastnosti hudebních tónů a vliv psychoakustiky na vnímání výšky a barvy tónu.
Analýza a predikce časových řad ve finančnictví
Maňásek, Erik ; Hübnerová, Zuzana (oponent) ; Hrabec, Pavel (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je technická analýza finančních časových řad akcií na burze. Práce rozebírá metodou dekompozice na jednotlivé složky, způsoby analýzy a predikce těchto složek. Dále zde nalezneme porovnání použitých metod, jejich zhodnocení a nástin některých jejich vlastností, jak těch dobrých, tak těch špatných.
Využití vibrační spektroskopie při strukturní analýze mikrobiálně syntetizovaných alginátů
Kianička, Michal ; Enev, Vojtěch (oponent) ; Sedláček, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zameriava na charakterizáciu alginátov pomocou hlavných vibračných metód FTIR-ATR a Ramanovej spektroskopie, doplnených o karbazolovú metódu a termogravimetriu (TGA). Hlavným cieľom bolo využiť tieto analytické metódy na štúdium komerčne dostupných alginátov a zistenie ich monomérneho zloženia. Na tento účel bola vytvorená kalibračná rada pomocou pomeroch štandardov poly(mannurónovej kyseliny) a poly(gulurónovej kyseliny), ktorá následne slúžila na analýzu komerčných alginátov. Práca sa zamerala na dve formy alginátov - kyslú a zásaditú soľ, s cieľom lepšieho porozumenia ich zloženiu a následnej aplikácie. Práca odhalila, že použité vibračné metódy boli účinné pri analýze kalibračných radov, ktoré poskytli kalibračné závislosti pre stanovenie zloženia alginátov. Avšak, pri samotnej analýze komerčných alginátov sa ukázalo, že tieto metódy neboli dostatočne presné a spoľahlivé. Možné vysvetlenia zahŕňajú prítomnosť ďalších zložiek v komerčných vzorkách alebo vplyv molekulárnej hmotnosti. Výsledky práce naznačujú potrebu ďalších výskumných úloh zameraných na zlepšenie presnosti a účinnosti vibračných metód pri analýze komerčných alginátov.
Analýza nakolik se různá velikost rezonančních skříní kontrabasu podílí na barvě nástroje
Petrovský, Lucián ; Smékal, Zdeněk (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá srovnáním třech kontrabasů s různými velikostmi rezonančních skříní. Zaměřuje se na porovnání spekter, spektrogramů, formantových oblastí, směrovosti a rezonančních módů jejich skříní. Výstupem práce je zkoumání vlivu různě velikých skříní na barvu nástroje. Teoretická část obsahuje základní informace, stručnou historii a přehled důležitých veličin. Praktická část obsahuje srovnávání tabulek a grafů potřebných k vyhodnocení závěru.
Možnosti využití vibrační spektroskopie při in-situ analýze PHA v mikrobiální biomase
Kevélyová, Barbora ; Samek, Ota (oponent) ; Sedláček, Petr (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium polyhydroxyalkanoátov v mikrobiálnej biomase pomocou metódy ATR-FTIR. Ďalej bola zvolená štatistická metóda PCA pre vyhodnotenie nameraných dát a pozorované korelácie či odlišnosti. Bakteriálny producenti boli Aneurinibacillus thermoaerophilus H1, AH30 a AFn2, Cupriavidus malaysiensis DSM 25816, DSM 19416 a DSM 19379 a tri kmene Schlegelella thermodepolymerans M 15344, DSM 15264 a LMG 21645. Skúmané boli rozličné heteropolyméry s rôznym obsahom monomérov a celkovým obsahom PHA. Monoméry vo vzorkách boli 3-hydroxybutyrát, 4-hydroxybutyrát, 3-hydroxyvalerát, 4-hydroxyvalerát, 5-hydroxyvalerát a 4-hydroxyhexanoát. Ako porovnávacia analýza pre presné kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie polyhydroxyalkanoátov vo vzorkách bola prevedená plynová chromatografia. Spektrá získané metódou FTIR boli porovnávané a boli hľadané signifikantné píky, ktoré súvisia s kvalitatívnymi vlastnosťami PHA, konkrétne monomérnym zložením a stupňom kryštalinity. Na zozbierané dáta z FTIR bola úspešne aplikovaná štatistická metóda PCA, pomocou ktorej boli sledované najmä kvalitatívne rozdiely medzi vzorkami. Najdôležitejšie rozdiely boli pozorované v prípade prítomnosti monoméru 4-hydroxybutyrátu a 4-hydroxyhexanoátu, a týkali sa stupňa kryštalinity vzoriek. Analýza nepreukázala potenciál pri semi-kvantitatívnom stanovení PHA v biomase. Rozdiely medzi mikroorganizmami neboli pozorované. Postup vyhodnotenia FTIR spektier pomocou PCA by bolo vhodné do budúcna využiť pri štúdiu biomasy s obsahom rozličných monomérnych jednotiek, najmä hydroxyvalerátov v prípade ich vyššieho obsahu vo vzorke.
Spektrální analýza EEG signálu
Miklenda, Petr ; Orság, Filip (oponent) ; Kupková, Karolína (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu signálu EEG pomocí rychlé Fourierovy transformace. Teoretická část se skládá z popisu EEG signálu, jeho vzniku a zvolené metody pro analýzu signálu. Praktická část představuje program pro nahrávání dat z EEG headsetu a zobrazení Fourierova spektra.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.