Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků - program konference
Národní ústav pro vzdělávání
Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council – SEN in language lessons, která se věnovala problematice žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sebepojetí žáků se specifickou poruchou učení ve skupinové a individuální integraci
Pauková, Barbora ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
NÁZEV: "Sebepojetí žáků se specifickou poruchou učení ve skupinové a individuální integraci" AUTOR: Bc. Barbora Pauková KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Lenka Felcmanová ABSTRAKT: Hlavním tématem diplomové práce "Sebepojetí žáků se specifickou poruchou učení ve skupinové a individuální integraci" je rozdílné sebepojetí školní úspěšnosti žáků staršího školního věku se specifickými poruchami učení, kteří jsou vzděláváni formou individuální integrace a formou skupinové integrace. Teoretický základ práce pojednává o pojmu specifické poruchy učení, o jejich terminologii, definici, příčinách, klasifikaci a reedukaci. Dále se zaměřuje na vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, na pojem sebepojetí a na období staršího školního věku. Praktická část práce zahrnuje kvantitativní výzkum pomocí standardizovaného dotazníku SPAS. V práci je popsána metodologie výzkumu, výzkumné předpoklady, cíle výzkumu, analýza sběru a vyhodnocení výsledků výzkumného šetření. KLÍČOVÁ SLOVA: Specifické poruchy učení, starší školní věk, sebepojetí, individuální integrace, skupinová integrace
Test Rey-Osterriethovy komplexní figury u desetiletých dětí
Ondřejková, Žaneta ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Goldmann, Petr (oponent)
Diplomová práce pojednává o psychologickém testu s názvem Rey-Osterriethova komplexní figura (TKF) a zaměřuje se na možnosti jeho použití u desetiletých dětí. Cílem této práce bylo postihnout, jak desetileté děti zpracovávají TKF ve všech jeho složkách (kopie, reprodukce, oddálené reprodukce) z hlediska kvantitativního i kvalitativního. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Část teoretickou tvoří psychologická charakteristika vývojového období desetiletého dítěte s důrazem na kognitivní vývoj, dále pak test TKF a jeho aplikace u dětí a významnou složkou teoretické části je i využití TKF u dětí se specifickou poruchou učení. V části empirické je představena vlastní studie, která je založena na výzkumném zpracování TKF u desetiletých dětí. Vzhledem k povaze získaných dat bylo zvoleno kvantitativní zpracování. Byly navrženy orientační normy pro tuto věkovou skupinu, rozšířena administrace testu u dětí a výsledky porovnány se skupinou dětí se specifickou poruchou učení a s psychologickým testem s názvem Trail Making Test.
Percepce specifických poruch učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ
Horká, Jitka ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Špačková, Klára (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou specifických poruch učení pohledem žáků. V práci jsou popsány základní pojmy týkající se problematiky, způsoby práce s dětmi trpící specifickou poruchou učení. Následně jsou zde představena poradenská pracoviště, individuální vzdělávací program a přístupy k hodnocení žáků s SPU. Práce je zaměřena především na sociální aspekty žáků se specifickou poruchou učení. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření mezi žáky sedmých ročníků, které zkoumá znalost základních pojmů, přístup spolužáků k dětem s SPU a strategie zvládání problematiky u dětí s SPU.
Arteterapie s hyperaktivními dětmi
GRUNDOVÁ, Hana
Bakalářská práce se zabývá možným využitím arteterapeutických metod a technik při nápravě potíží spojených s hyperaktivitou. Teoretická část vymezuje pojem hyperaktivita a blíže charakterizuje některé problémy s ní spojené ve školním prostředí, v sociální i osobní oblasti. Zabývá se charakteristickým výtvarným projevem dětské kresby a blíže typickými znaky kresby hyperaktivních dětí. Praktická část popisuje průběh setkávání s dětmi s hyperaktivitou a práci s nimi. Blíže je prezentován rozbor výtvarné produkce dvou chlapců ve věku 7 let, navštěvujících tuto skupinku. Hledání typických znaků tvorby těchto dětí a sledování arteterapeutického působení ve výtvarné produkci jsou též součástí práce.
Výuka cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení
VOLDÁNOVÁ, Veronika
Tato diplomová práce se zabývá tématem specifické poruchy učení. V teoretické části definuji pojem specifické poruchy učení a zmiňuji související pojmy. Zabývám se historií, druhy a příčinami specifických poruch učení, dále popisuji možnosti diagnostiky a reedukace specifických poruch učení. Věnuji se také situaci žáka v rodinném a školním prostředí. Hlavní pozornost je věnována především výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení. Praktická část je založena na metodě dotazníku, který byl zadán učitelům na základních a středních školách. Cílem je zjistit, jaké zkušenosti mají učitelé s žáky se specifickými poruchami učení a jaký je jejich přístup k nim. Dotazníkový průzkum je v praktické části zpracován a vyhodnocen.
Arteterapie u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
MALINOVÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá možností nápravy obtíží dětí jmenované skupiny za pomoci arteterapeutických metod a technik. Teoretická část vymezuje pojem speciální vzdělávací potřeba a charakterizuje a blíže specifikuje některé skupiny dětí, které se k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami řadí. Jedná se o děti se specifickými vývojovými poruchami učení a žáky s výchovnými problémy. Užší výběr je zvolen s ohledem na to, jak děti fungují a jak se projevují ve výuce. Praktickou část práce tvoří dvě případové studie. V nich je prezentován rozbor výtvarné produkce dětí 2. stupně ZŠ dívky se specifickou vývojovou poruchou učení na podkladě zdravotního postižení a dívky s výchovnými problémy vyvolanými emoční deprivací. Hledání typických rysů tvorby těchto dětí a sledování změn ve výtvarné produkci jsou nedílnou součástí práce.
Dítě se specifickou poruchou učení na 1.stupni ZŠ. Úkoly učitele při komplexním řešení problémů SPU.
PILEČKOVÁ, Irena
Diplomová práce se zabývá problematikou specifických poruch učení. Vymezuje základní pojmy a definice, které se této oblasti týkají. Záměrem je zjistit, čím vším si děti se specifickými poruchami učení procházejí a jaké metody volíme při péči o ně, abychom jim pomohli v raném věku i dále se zapojovat do běžného života. Součástí této práce jsou i možnosti pomoci ze strany rodičů a institucí a jejich propojení s péčí učitelů. V dotazníkovém šetření je zjišťováno, zda jsou učitelé 1. stupně základních škol, ale také rodiče dostatečně informováni o SPU a zdali dokážou žáky s těmito poruchami rozpoznat a pomocí různých metod, postupů a dovedností také s nimi pracovat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.