Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 146 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Akustické emise budov
Smažinka, Josef ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.
Unknown.mp3
Ščudla, Marek ; Doležel, Matěj (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Moje bakalářská práce je mým dalším hudebním projektem, který je doprovázen instalací a merchandisem. Řešil jsem otázku trendů, žánru a jeho hranic. Inspiroval jsem se minulostí a pokoušel jsem se ji zařadit do současného kontextu.
Mechanické vlnění vzduchových částeček uvedených do pohybu chvějícím se tělesem
Coufalová, Kristýna ; Suchánek, Jiří (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou působení zvuku v jeho různých podobách mimo hudební scénu v souvislosti s výtvarným uměním. Experimentálně moduluje různé polohy vztahu mezi vizuálními a zvukovými prvky. Slouží hudební složky přehlídek a výstav pouze k manipulaci s emocemi, nebo se jedná o svébytná díla? Uměleckým výsledkem bude vytvoření experimentální situace přímé konfrontace zvuku s živou akcí. Práci výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, zabývá se proto konkrétněji zvukem/hudbou ve virtuálním prostoru a problematikou jejich přenosu.
Stanovení akustické pohltivosti materiálu
Vozárová, Juliana ; Řehák, Kamil (oponent) ; Prokop, Aleš (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá stanovením akustickej pohltivosti materiálu v impedančnej trubici. Cieľom práce je návrh meracieho experimentu a meracieho zariadenia so zámerom zníženia nákladov. Ďalším cieľom je realizácia meracieho experimentu na vyrobenom meracom zariadení. Výsledky experimentu sú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek na meracie zariadenie. Výsledky testovaných materiálov sú porovnávané s hodnotami od dodávateľa.
Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií
Kůst, Martin ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, vibrací a způsobu jejich výpočtů, tak teorii reproduktorů a jejich soustav. Je provedena numerická i experimentální modální analýza, jejichž porovnáním jsou zjištěny mechanické vlastnosti nového materiálu, včetně materiálového tlumení. Na to navazuje experimentální a numerická harmonická analýza, s výstupem v podobě numerického modelu popisujícího chování struktury při jejím buzení. Data jsou porovnána s modální analýzou vnitřního akustického prostoru a jsou určeny kritické tvary a jejich frekvence. V závěru práce jsou navrženy konstrukční úpravy zvyšující tuhost ozvučnic, jejichž vliv je vyhodnocován na vytvořených numerických modelech.
Transmission of Digital Information over Audio
Bujnovský, Michael ; Malenovský, Vladimír (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
The aim of this work is to transfer binary information between two devices just by usage of sound. The work starts with the analysis of existing solutions. Following by descriptions of different modulation techniques, synchronization and own protocol used in application. Significant part of the work is a test of transmission success rate in different setting of frequencies and environments. Based on results, I programmed user-friendly application showing system.
Singing Arc
Kovaříková, Lucie
This work discusses about the determination and the constuction of plasma speaker. The aim is to describe the function and the manufacture process. Plasma speaker operates on the principle of the electric discharge between two electrodes of voltage transformer. Changing the current through the arc influences the temperature around the arc. Because of the changing temperature, the pressure around the arc changes too. This phenomenon creates sound waves.
Vývoj pokročilých zdicích prvků pro akustické zdivo
Šnoplová, Klára ; Horský, Antonín (oponent) ; Zach, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem chování zvuku v oblasti dělicích konstrukcí, zejména mezibytových příček, hodnocením konstrukcí z hlediska akusticko-izolačních vlastností a výrobou keramiky obecně a akustických zdicích prvků. Na základě rešerše literatury a průzkumu trhu byly navrženy nové způsoby řešení akusticko-izolačního zdiva včetně výstavby. Proveditelnost výstavby byla ověřena na zmenšeném modelu vytvořeném pomocí 3D tisku. Vybraný zdicí prvek byl dále rozpracován do různých rozměrových modulů, které byly porovnány na základě hmotností jednotlivých prvků a na základě množství spár. Dále byly upravovány míry vylehčení prvků, aby bylo dosaženo co nejvyšších hodnot plošné hmotnosti zdiva a tím co nejvyšší vzduchové neprůzvučnosti.
Návrh virtuálního síťového kolaborativního zvukového nástroje
Liudkevich, Denis ; Kiska, Tomáš (oponent) ; Kavan, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit online platformu pro zvukovou tvorbu, určenou pro více uživatelů, s originálními nástroji syntézy zvuku. Byl zohledněn i edukativní kontext aplikace uschováním ovladačů parametrů zvuku za podvědomě známé fyzikální jevy a herní podobu aplikace. Podstatná část logiky a veškerá grafika nástrojů je napsána v programovém jazyce JavaScript a jeho knihovně p5.js. Nachází se na straně klienta a komunikuje se serverem na bázi Node.js pomocí websocketu. Zvuková část je na zvláštním serveru v prostředí SuperCollider, vysílá se pomocí IceCastu a komunikuje s hlavním serverem OSC zprávy. Aplikace obsahuje 3 nástroje ke generování zvuků a jeden efektový modul. Každý z nástrojů je určen pro více uživatelů a vyžaduje jejich spolupráci. Optimizací interních algoritmů nástrojů, volbou způsobu zobrazování grafických obsahů a správným propojením jednotlivých zvukových modulů bylo dosaženo přijatelných přenosových rychlostí a minimálních výpočetních nároků. Zvuk je charakteristický pro každý nástroj, nástroje v aplikaci jsou odladěné a navržené tak, aby uživatel mohl jak dosáhnout zajímavých zvukových výsledků sám, tak i zahrát svoji roli v celku s ostatními. Ke generaci zvuku jsou použity takové metody jako granulární syntéza, chaotické oscillátory, modelování strunných nástrojů, kombinace filtrů a tak dále. Velký důraz při vývoji aplikace byl kladen na rozdělení rolí, společné ovládání jednoho nástroje více hráči a komunikaci uživatelů prostřednictvím hry na nástroje a slovní projev - chat. Nedílnou součástí je taky blok pro zobrazování popisující informace.
Simulace zvukového pole v uzavřeném prostoru při ozvučování více reproduktorovými soustavami
Brůna, Michal ; Husník, Libor (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce rozebírá parametry návrhu ozvučovacích systémů a zabývá se vytvořením simulačního softwaru v prostředí Matlab pro vykreslení zvukového pole v otevřeném i uzavřeném prostoru pomocí metody zrcadlových zdrojů prvního a druhého řádu. V práci jsou vysvětleny principy tvorby a šíření zvuku včetně popisu rychlostního potenciálu pro vytváření simulací. Simulace používá kmitočtově závisle absorpční koeficienty stěn. Dále jsou zde popsány různé horizontální konfigurace používané při ozvučování a za pomoci simulací demonstrovány jejich výhody a nevýhody. Pro testování nejčastějších horizontálních konfigurací je k simulačnímu softwaru vytvořeno grafické rozhraní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 146 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.