Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 255 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Machine learning in audio effects
Sychra, Jakub ; Mošner, Ladislav (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
Reverse engineering audio effects from mixed tracks is a complex topic requiring signal processing and music engineering experience. This work aims at creation of a system capable of identifying the sequence and parameters of guitar effects from a mixed audio track. Training data was created using clean guitar sounds from IDMT-SMT-Audio-Effects, augmented by known effects (BitCrush, Chorus, Clipping, Compressor, Delay, Distortion, High-pass filter, Ladder filter, Low-pass filter, Limiter, Phaser and Reverb), all implemented with a Python wrapper around standard VST effects. The system is based on VGGish neural network architecture with several classification (presence of effects) and regression (parameters of effects) heads. The performance of the algorithm is evaluated on classification and regression accuracy, as well as in informal listening tests.
Electric Vehicle Sound Design
Panáček, Erik ; Otipka, Václav (oponent) ; Láštic, Daniel (vedoucí práce)
This bachelor´s thesis summarizes information about sound design in electric vehicles. This thesis explains sound design in electric vehicles, gives reasons for needing sound design in electric vehicle, describes technologies and principles used in sound design of interior and exterior. Described next is aspect of sound identity in sound design of electric vehicle and the conclusion summarizes results, and gives implications for future work.
Automatizace měření směrových charakteristik zdrojů zvuku
Nimmerrichter, Benjamin ; Liska, Matej (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá automatizací měření směrových vyzařovacích charakteristik zdrojů zvuku pomocí jednoho až šestnácti, případně dvaatřiceti mikrofonů, které jsou připojeny k zvukovému rozhraní, které podporuje ovladač technologie ASIO, které je připojeno k počítači s instalací programů MATLAB. V rámci této práce byl vytvořen program, který je schopen měřit hladinu akustického tlaku, směrové vyzařovací charakteristiky ve 2D a 3D prostoru a zobrazit kmitočtové spektrum signálů. Dále je zde řešena problematika efektivní hodnoty diskrétních signálů, kalibrace mikrofonů pro měření hladiny akustického tlaku, výpočet a měření hladiny akustického tlaku v~dB~(SPL), autokorelace diskrétního signálu, zobrazení měření na polárním nebo sférickém grafu a výpočty poměru signálu k šumu. Tato práce obsahuje teoretický úvod k měření a problematice šíření zvuku, dále realizaci programu, měření a zhodnocení naměřených výsledků.
Analýza hudebních multiefektů
Masár, Igor ; Kubásek, Radek (oponent) ; Friedl, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá kytarovými efekty a kytarovým zvukem celkově. Jsou zde popsány nejpoužívanější kytarové efekty a nasimulovány jejich výstupní průběhy. Dále jsou zde porovnány analogové a digitální efekty, vysvětlen princip hudebních multiefektů, popsány všechny části kytarového řetězce a zjištěny parametry, které mají vliv na kvalitu výsledného zvuku. Je popsán použitý postup měření multiefektů a jsou zpracovány výsledky tohoto měření. Poslední část se zabývá psychoakustickým měřením.
Radarový výškoměr pro ultralehká letadla
Imrich, Marek ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Radarove zariadenia patria medzi neodlucitelnu sucast leteckej sfery. K navadzaniu ul- tralahkych lietadiel pri pristavani je velmi dolezite vyuzivat vhodny modul. Bakalarska praca je zamerana na vyuzivanie vyskoveho radaru zalozeneho na mikrovlnnom senzore IWR6843ISK vyrabaneho spolocnostou TEXAS Instruments a jeho aplikovanie v praxi pre ultralahke lietadla. Jeho schopnostou v spojeni s pocitacom je vyskove navadzanie ultra- lahkeho lietadla na pristavaciu plochu drahy pomocou generovania zvukovych tonov, ktore maju pilotovi indikovat vzdialenost nad terenom. Hlavnym cielom prace je navrhnut model pouzitia mikrovlnneho modulu v spojeni s pocitacom a jeho nasledne otestovanie vhodnosti pouzitia pri vykonavani pristavacieho manevru. Cielom prace je navrhnutie systemu, ktory pracuje s milimetrovym radarom a jeho zhodnotenie pouzitelnosti v praxi. Navrhovany modul generuje bodove mracna, ktore su nasledne syntakticky analyzovane, nasledne su vystupne data vhodne korelovane, dalej transformovane na exaktnu vysku polohy lietadla nad terenom s naslednou zvukovou interpretaciou pilotovi.
Mikrofonní pole pro odhad směru přicházejícího zvuku
Kubišta, Ladislav ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku. Využívá především metod založených na~časovém zpoždění signálu. Algoritmus nalezení směru vychází z~křížové korelace a z jejích metod. V~závěru jsou shrnuty výsledky měření určování směru, jak naprogramovaného zvuku, tak i zvuku nahraného laboratorních podmínkách a reálném prostředí. Veškeré výpočty byly provedeny pomocí simulačního prostředí Matlab.
Metody snižování hluku převodových ústrojí
Benda, Matouš ; Zubík, Martin (oponent) ; Prokop, Aleš (vedoucí práce)
Převodová ústrojí neboli převodovky jsou základní části automobilů, které jsou nedílnou součástí každodenního života. Mimo účelové vlastnosti převodovek, mají převodovky velký vliv na celkový hluk vydávaný automobilem. Tato práce se zabývá možnostmi snižování hluku. V první částí této bakalářské práce je čtenář seznámen se základními poznatky z akustiky, kde vystupují definice jak zvuku, tak i zmíněného hluku. Další část práce rozebírá převodovku, jako strojní součást tvořenou menšími strojními celky. Tento popis je důležitý pro správné pochopení prostupu vibrací strukturou, které v dalším důsledku rozkmitají okolní prostředí, což lidské ucho vnímá jako hluk. Tyto vibrace vznikají převážně v záběru ozubených kol, a proto je v další části rozebrána chyba převodu, která je odpovědná za tyto vibrace. Poslední část práce rozebírá metody snižování hluku, dělených podle částí převodovky, ve kterých se tyto způsoby redukce uplatňují.
Určení směru zdroje zvuku z vícekanálového audiosignálu
Sumtsov, Artem ; Ripel, Tomáš (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo provedení rešerše vhodných metod pro určování směru zdroje zvuku a následné jejich zpracování. Tato práce popisuje postupně čtyři metody určení zpoždění signálů z jednotlivých kanálů. Každá z popsaných metod je posouzena z hlediska vhodnosti, použitelnosti, případně chybovosti nebo citlivosti na určité podmínky. Dále je také popsán geometrický model pro určení směru zdroje zvuku na základě získaných zpoždění. Práce je doplněna sadou experimentálně získaných dat a konkrétních výpočtů ukazujících reálné možnosti algoritmů. Experimentální řešení jsou prováděna pro situaci se třemi mikrofony. Výpočty jsou prováděny v programu Matlab.
Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií
Kůst, Martin ; Prokop, Aleš (oponent) ; Řehák, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, vibrací a způsobu jejich výpočtů, tak teorii reproduktorů a jejich soustav. Je provedena numerická i experimentální modální analýza, jejichž porovnáním jsou zjištěny mechanické vlastnosti nového materiálu, včetně materiálového tlumení. Na to navazuje experimentální a numerická harmonická analýza, s výstupem v podobě numerického modelu popisujícího chování struktury při jejím buzení. Data jsou porovnána s modální analýzou vnitřního akustického prostoru a jsou určeny kritické tvary a jejich frekvence. V závěru práce jsou navrženy konstrukční úpravy zvyšující tuhost ozvučnic, jejichž vliv je vyhodnocován na vytvořených numerických modelech.
Modul pro záznam zvuku
Strašil, Ivo ; Kouřil, Jiří (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat autonomní hardwarový modul pro záznam a reprodukci zvuku. Zařízení je řešeno jako kompaktní prvek pro vestavbu do základní desky cílové aplikace. Vstupní analogová zvuková data jsou při záznamu převáděna A/D převodníkem s rozlišením 16 bitů a vzorkovací frekvencí 24 kHz do digitální formy, kterou zpracovává mikrokontrolér – upravuje formát (rozlišení, vzorkovací frekvenci), komprimuje, převádí do formátu souboru WAV a ukládá v souborovém systému FAT/FAT32 na přímo připojenou paměťovou kartu SD. Při přehrávání jsou data z paměťové karty vyčítána, dekódována ze souboru WAV, dekomprimována a přiváděna po případné změně rozlišení a vzorkovací frekvence do D/A převodníku a rekonstrukčního filtru. Na výstupu zařízení tak je opět analogový zvukový signál v linkové úrovni. Softwarová výbava modulu umožňuje řízení modulu logickými vstupy nebo sériovou sběrnicí, práci se soubory WAV bez komprese nebo s kompresí A-law či IMA ADPCM, nepřetržitý záznam s uvolňováním kapacity karty automatickým odmazáváním nejstarších záznamu a při přehrávání zařazení filtru pro zdůraznění řeči nebo obvodu komprese dynamiky signálu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 255 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.