Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém pro správu bezdrátových zobrazovacích modulů s využitím technik získávání energie
Veselý, Miroslav ; Strnadel, Josef (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou chytrých zobrazovacích modulů a jejich správy. Pozornost je věnována analýze současného stavu s ohledem na napájení a vzdálenou administraci. Na základě získaných poznatků je cílem této diplomové práce návrh a vývoj prototypu bezdrátového zobrazovacího modulu a systému pro správu. Podstatnou částí práce je také základová stanice pro vzdálený přístup k síti se zobrazovacími moduly umožňující jejich administraci.
Využití solárních systémů k pokrytí spotřeby energie rodinného domu
Šamanová, Jaroslava ; Toman, Filip (oponent) ; Sitek, Tomáš (vedoucí práce)
Solární systémy jsou stále běžnější součást rodinných domů. Důvodem k těmto instalacím je, že solární prvky jsou státem podporovány a na jejich výstavbu lze získat dotaci, která zkrátí dobu návratnosti investice. Zároveň jsou prvky stále za nižší tržní hodnoty. Podpora státem je spjata se snahou o co největší omezení neobnovitelných zdrojů, například uhelných elektráren, které navíc znečisťují ovzduší. Rovněž státní kontrola může za útlum ve výstavbě velkých solárních elektráren, které dle některých názorů znetvořují krajinu a zabírají velké plochy někdy i úrodných půd.
Spojení solární elektrárny a vodního hospodářství
Zajíček, Michal ; Vrána, Michal (oponent) ; Baxant, Petr (vedoucí práce)
V bakalářské práci na téma Spojení solární elektrárny a vodního hospodářství se autor práce zabývá technickým řešením řízení čerpadel s využitím solární energie. Motivací je získání automatického systému přečerpávání nashromážděné dešťové vody s cílem zvyšování její kvality pomocí čistících filtrů k jejímu dalšímu využití. Napájení zařízení pomocí solární elektrárny sníží energetické nároky na provoz a umožní také ukládat přebytky energie ze solární elektrárny do potenciální energie vody. Výsledkem práce je montáž kompaktního zařízení s automatickým řídícím systémem určeného pro ovládání malých 12 V čerpadel. Pro komplexní posouzení a zhodnocení vytvořeného zařízení je součástí práce dimenzování potřebné fotovoltaické elektrárny. V teoretickém rozboru, který předchází experimentální části, je stručně popsána problematika vodního hospodářství a solární energie se zaměřením na konkrétní znalosti potřebné k návrhu požadovaného řešení.
Konstrukce malého parního motoru pro využití sluneční energie
Strava, Jan ; Šnajdárek, Ladislav (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
Jedním z možných současných využití pístového parního motoru je zpracování páry ze solárního generátoru za účelem výroby elektrické energie. Práce se zabývá možností použití parního motoru pro výrobu elektrické energie za využití energie slunce, takováto aplikace by šla s výhodou použít u „off grid“ řešení jako nezávislý zdroj energie. V případě nedostatečného osvitu by totiž mohl být připojen jiný zdroj páry.
Design parkovacího automatu
Csadiová, Dominika ; Sládek, Josef (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na návrh parkovacieho automatu. Práca obsahuje analýzu súčasných produktov a návrh nového produktu na základe zistených informácií. Návrh splňuje normu ČSN EN 12414. Parkovací automat kladie dôraz na ergonómiu, integruje osvetlenie a nové technológie solárnych panelov.
Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu
Šmatlo, Filip ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh fotovoltaického systému pro firmu. V první části je rozebrána problematika výroby elektrické energie ze Slunce. Popsány jsou technologie výroby fotovoltaických článků a technologie jednotlivých komponent fotovoltaického systému. Dále jsou popsány koncepce fotovoltaických systémů a typy zapojení těchto systémů do distribuční sítě. Také je popsána legislativa ČR, recyklace a bezpečnost v oboru fotovoltaiky. V praktické části bakalářské práce je vytvořena fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy. Jsou popsány výsledky simulace fotovoltaického systému vytvořeného v návrhovém programu PVSOL.
Průkaz energetické náročnosti mateřské školy
Mahovská, Adriana ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává dva průkazy energetické náročnosti mateřské školy, a to ve variantě pro stávající stav a nový stav. V teoretické části se práce zabývá solárními kolektory. Výpočtová část obsahuje specifikaci stavebních konstrukcí a energetických systémů. Součástí je vždy porovnání výchozího a nového stavu. Ekonomickým posouzení je stanovena návratnost investice do revitalizace. V rámci povinné analýzy alternativních zdrojů bude stanoven návrh solární soustavy pro částečný ohřev teplé vody. Projektová část obsahuje dva zpracované PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) pro tento objekt.
Efektivní metody pro vytápění
Čapoš, Eduard ; Špiláček, Michal (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o súčasných metódach vykurovania rodinných domov. Prvá časť práce je zameraná na porovnanie a popísanie základných spôsobov vykurovania. Druhá časť práce porovnáva zopár vybraných spôsobov pre konkrétny modelový dom.
Design hybridního fotovoltaického měniče
Makarova, Anastasia ; Křenek, Ladislav (oponent) ; Sovják, Richard (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší design 3fázového hybridního fotovoltaického měniče. Práce obsahuje designerskou a technickou analýzu současného trhu. Finální řešení produktu splňuje technické a ergonomické požádavky a zachovává origilnální vzhled. Přístroj je určen pro použití vnitřní a venkovní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.