Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora solární energie v ČR v letech 2006–2016
Štěch, Martin ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Maule, Petr (oponent)
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat efektivnost podpory solární energie v České republice v letech 2006-2016. Práce ukazuje, jaký byl postupný vývoj fotovoltaiky včetně ekonomických a politických dopadů. Dále se práce zabývá postavením České republiky v programu Evropa 2020 z hlediska navyšování zastoupení obnovitelných zdrojů. Záměrem práce je zjistit, zdali při podpoře solární energie dochází ke vzniku negativních externalit. V teoretické části se práce nejprve věnuje energetickému sektoru České republiky včetně obnovitelných zdrojů, energetické politice a poté vývoji fotovoltaického systému. V praktické části je vyhodnocena efektivita podpor solární energie v České republice ve zvoleném období. Podporování solární energetiky se jeví jako značně ekonomicky neefektivní, a to jak pro výstavbu velkých i malých systémů. V další části je zjištěno, že Česká republika plní kritéria stanovená Evropou 2020. Přínosem práce je vyhodnocení, že podpory solární energie nejsou efektivní a způsobují vznik negativních externalit.
Solární boom v České Republice, ekonomické souvislosti a důsledky pro krajinu
Ziegelbauer, Jan ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Šulcová, Irena (oponent)
Bakalářská práce "Solární boom v České republice, ekonomické souvislosti a důsledky pro krajinu" se zaměřuje na stále diskutované téma, kterým je prudký nárůst počtu solárních elektráren v České republice mezi lety 2008 a 2010. Práce objektivně analyzuje průběh solárního boomu, vysvětluje příčiny a okolnosti jeho vzniku a popisuje dopady nárůstu solárních elektráren na koncové spotřebitele, investory a také vliv fotovoltaiky na krajinu. Práce porovnává stav solární energetiky v České republice se stavem v dalších evropských státech, dále seznámí čtenáře se současnou situací a aktuálními možnostmi v odvětví fotovoltaiky na území České republiky. Závěr bakalářské práce se věnuje případové studii výstavby fotovoltaické elektrárny v České republice a nabízí zajímavý pohled do ekonomického pozadí konkrétní fotovoltaické elektrárny.
Fotovoltaika v ČR v rámci energetické politiky EU
Ullrych, Radek ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Machytka, Daniel (oponent)
Energetická politika EU tlačí členské státy k stále většímu využití obnovitelných zdrojů energie. Jedním z nejvíce diskutovaných se v rámci České republiky stala v posledních letech výroba energie z fotovoltaiických elektráren. Bakalářská práce nejprve hodnotí přístup EU k OZE a jejich podpoře a ukazuje implementaci evropských norem do českého zákona. Dále se snaží přijít na to, co vedlo k masivnímu nárůstu investic do FVE, a také obsahuje podnikatelský plán společnosti Jihospol a.s., majitele fotovoltaické elektrárny.
"Velká" novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a její dopad na praxi
Tzenkov, Ivan ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Černý, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá právním vývojem podpory obnovitelných zdrojů energie v ČR a to především z pohledu solárního odvětví. Text obsahuje základní přehled právních norem předmětné oblasti před vstupem a po vstupu České republiky do Evropské unie, vztah legislativy k rozpoutání solární revoluce a dopady vzniklé situace na podmínky podnikání v branži. Další část textu je věnována novelizacím základního zákona napravujících nestabilní stav a také připravovanému zákonu, který oblast obnovitelných zdrojů sjednotí do jednotného právního předpisu. V závěru práce jsou zkoumány dopady legislativních změn na majitele solárních elektráren a také jsou zhodnoceny možnosti zájemců o investice do fotovoltaiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.