Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění
MACH, Václav
Bakalářská práce se zabývá technologiemi zpracování půdy, které se v dnešní době na našem území nejčastěji využívají, a jaký vliv mají na zhutnění půdy. Popisuje důvody vzniku zhutnění půd, následky zhutnění a působení zhutnění na půdu jako celek. Také se zaměřuje na opatření proti nežádoucímu zhutnění či jeho následnému odstranění. Dále popisuje základní pracovní operace, kterými jsou orba a kypření. Přiblíženo je zde, na jakém principu orba funguje, základní druhy pluhů a podle čeho je možné orbu rozdělit. Dále způsoby orby, které se uplatňují na pozemcích v různých podmínkách. V neposlední řadě práce poukazuje na výhody a nevýhody tohoto nejběžnějšího zpracování půdy. Stejně tak je pojednáno o technologii kypření, kde jsou uvedeny stroje, se kterými lze půdu zpracovat a co za výhody a nevýhody přináší technologie zpracování půdy bez orby. Polní pokus provedený za účelem vypracování bakalářské práce, je zaměřen na porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění. Hodnotil se zde penetrometrický odpor, dosažená hloubka při měření a vlhkost půdy. Tyto hodnoty byly naměřeny na pozemku rozděleného podle technologie zpracování půdy. První část byla zpracována konvenčně s orbou a na části druhé byla orba nahrazena kypřením. Výsledky z měření byly následně porovnány v celém profilu měření, poté do hloubky 20 cm, a nakonec ve zbylém horizontu měření. Hodnoty a porovnání jednotlivých měření jsou pro lepší názornost zapsány v tabulkách a znázorněny v grafu.
Retence půdní vody v krajině
Hřebejková, Barbora ; Šípek, Václav (vedoucí práce) ; Frouz, Jan (oponent)
Retence vody v krajině patří z důvodu změny klimatu v současnosti mezi velmi aktuální témata. Je ovlivňována řadou faktorů, které způsobují její proměnlivost v prostoru i čase. Cílem této práce je zodpovědět otázku, jaký je dlouhodobý vývoj retence vody v krajině a zároveň objasnit, jaký vliv mají vybrané druhy vegetačního porostu na vývoj vlhkosti půdy pod ním. První část je zaměřena na literární přehled fyzikálních charakteristik půd, interakci vody v půdě a způsoby měření půdní vlhkosti. S cílem uspořádat základní poznatky o půdě a jejích vlastnostech, zejména pak ve vztahu s půdní vodou. Dále jsou představeny jednotlivé metody měření půdní vlhkosti s ohledem na jejich limity. Druhá část práce je zaměřena na rozbor vybraných studií, týkajících se jednak dlouhodobého vývoje retence vody v krajině a zároveň vlivu různých druhů vegetace na režim půdní vody. Kvůli technické náročnosti se bohužel jen velmi málo studií věnuje dlouhodobému měření půdní vody pomocí přímých metod, a proto jsou výsledky většinou omezeny na vyhodnocení retence vody v krajině pomocí hydropedologických modelů. Závěrečná část práce diskutuje a kriticky hodnotí výsledky studií, které se doposud zabývaly vlivem druhu vegetačního pokryvu na retenci vody v krajině a jejím dlouhodobým vývojem. Klíčová slova: retence vody, půdní...
Určování vlhkosti půdy s využitím radarových dat Sentinel-1
Outrata, David ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Potůčková, Markéta (oponent)
Určování vlhkosti půdy s využitím radarových dat Sentinel-1 Hlavním cílem této diplomové práce bylo najít a kvantifikovat souvislost mezi intenzitou odraženého záření z radarových dat Sentinel-1 a vlhkostí půdy v měřítku na úrovni zemědělských polí. Výzkum probíhal na třech územích, v první části byla zájmovým územím dvě pole bez vegetace v blízkosti řecké Soluně a informace o vlhkosti půdy byly získány z vlastního měření pomocí termogravimetrické metody. Druhá část čerpala data z volně dostupné databáze ISMN a výzkum probíhal na zemědělských polích během vegetační sezóny v severozápadním Německu. Třetí část využívala data o vlhkosti půdy od ČHMÚ a zájmovými územími byly dvě zatravněné plochy letiště a jedno zemědělské pole. Závislost byla měřena výpočtem koeficientu determinace a pomocí lineární regrese byla sestavena rovnice pro výpočet vlhkosti půdy z intenzity radarového odrazu. Potvrdila se vysoká závislost v případě použití polarizace VV a konstantní drsnosti povrchu. V případě ploch s měnící se drsností a vegetačním krytem byla nalezena jen nízká závislost, obdobně při použití VH polarizace. Klíčová slova: radar, SAR, Sentinel-1, vlhkost půdy, ISMN, ČHMÚ
Influence of land cover and altitude on soilmoisturespatio-temporal variability
Šípek, Václav ; Hnilica, Jan ; Tesař, Miroslav
An understanding of spatial and temporal variation of soil moisture is essential for studying other hydrological, biological or chemical soil processes, such as water movement, microbial activity and biogeochemical cycling (Bruckner et al., 1999, Ridolfi et al., 2003). Although the world-wide total amount of water stored in the soil profile is negligible compared to ocean and glacier storages, it represents a crucial variable concerning the water resources and agricultural management. This is valid especially in the context of ongoing shift in climate. Soil water exhibits a tremendous heterogeneity in space and time (Gomez-Plaza et al., 2000). Therefore, spatial and temporal variations of soil moisture have always been the critical issue. The spatial variability is influenced by variety of factors encompassing the topographical effect on lateral water redistribution (Williams et al., 2003), radiation (Grayson et al., 1997, Geroy et al., 2011), soil texture and structure (Famiglietti et al., 1998, Pan and Peters-Lidard, 2008), vegetation (Teuling and Troch, 2005), climate (Lawrence and Hornberger, 2007), precipitation pattern (Keim et al., 2005) and antecedent soil moisture (Rosenbaum et al., 2012). The land use influence on the soil moisture content variation is of complex a character covering several above mentioned factors. However, it is determined namely by the different vegetation cover, which results in different rates of interception and transpiration. It also strongly influences the soil hydraulic properties, i.e. hydraulic conductivity and water retention characteristics (Zhou et al, 2008). Hence, the reaction of an area to a rainfall and also the temporal variability of the soil moisture content might be influenced by the present land cover. Nevertheless, the studies comparing the influence of several land covers in the longer periods are missing. This knowledge would be valuable especially in the context of extreme climatic events that are present nowadays. In central Europe, the period of major floods (1997, 2002, 2013) was followed by serious dry spells (2003, 2011–2012, 2015) (Trnka et al., 2015). This observed hydrological extremity raised the questions of sustainable water management. One of the possible management practices in consideration is represented by the land cover changes intended to hold more water in the landscape and simultaneously to attenuate the rainfall-runoff response. Moreover, previous studies have investigated that spatial and temporal variation of soil water under a certain land use type, and drawing significant research attention is lacking on the differences of dynamics of soil water conditions under different land use types. Thus, it is necessary to understand the comparisons of the dynamics of soil water conditions under different land use types (Niu et al., 2015) The main aim of the presented study is therefore to understand the soil moisture variability in the vegetation season under four different land covers (coniferous/deciduous forest, meadow, grassland). This analysis is conducted in five consecutive years, encompassing both dry and wet periods. The influence of altitude is also studied in the coniferous forest.
Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru
Volařík, Tomáš ; Lederer,, Martin (oponent) ; Vatrt, Viliam (oponent) ; Mojzeš,, Marcel (oponent) ; Weigel, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem vybraných vlivů na tíhová měření pořízená pomocí terestrických observací. V rámci práce byly využity globální modely tíhového potenciálu a vypočteny vlivy na tíhová měření z modelů poruchového potenciálu a jeho časových variací. Byly provedeny experimenty, které analyzovaly vliv atmosférických a hydrosférických hmot, výsledky byly aplikovány na observace ze stanice supravodivého gravimetru Pecný a ověřeny na stanici Strasbourg. V rámci této práce byl také využit globální model GLDAS pro výpočet klimatologických veličin, zejména půdní vlhkost a signál jejího vlivu na tíhové zrychlení. Výsledky byly následně konfrontovány s plošnou sítí AGNES, kde byly pořízeny astrogeodetické tížnicové odchylky a byl proveden výpočet kvazigeoidu. V závěru jsou uvedena shrnutí a doporučení pro budoucí výzkum.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.