Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální sítě a jejich využití v marketingových postupech při propagaci firmy
KAJTMAN, David
Cílem diplomové práce bude zdokumentování efektivnosti propagace na internetu, její zacílení a následný realizovaný prodej služeb nebo propagace produktu. Dílčím cílem bude srovnání efektivnosti cílené reklamy na internetu, konkrétně na facebooku v porovnání s tradiční reklamou v tištěných médiích. Zároveň tato diplomová práce zkoumá koncept SMART CITIES, jako projekty budoucnosti, které by měly zlěpšit životní úroveň a snížit značištění životního prostředí.
Postoje členů ČCE k aktuálním společensko-morálním otázkám
Lavický, Jan ; Halama, Jindřich (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám pěti společensko-morálními tématy a zkoumám, jak se k nim staví Českobratrská církev evangelická. Tato témata jsou: 1) Manželství a rodina 2) Homosexualita 3) Soužití s etnickými menšinami 4) "Spor o bolševika" (vztah církve ke komunismu v jeho předrevoluční a současné podobě) 5) Uprchlíci a imigranti. První část této práce se zaměřuje na oficiální stanoviska synodu a synodní rady. Také rozebírá diskusi, která k přijetí těchto stanovisek vedla. Na tuto popisnou část navazuje sociologický průzkum, který zjišťuje postoje k výše uvedeným tématům mezi členy ČCE. Záměrem dotazníkového šetření je zjistit, do jaké míry se jejich názory shodují se stanovisky synodů a prohlášeními Synodní rady (byla-li v dané otázce vydána). Závěrečná část je věnována vyhodnocení získaných dat. Celkovým záměrem práce je zjistit, v jakých otázkách se členové ČCE shodnou a v čem jsme naopak církev názorově individualizovaná. Klíčová slova Českobratrská církev evangelická, sociální etika, sociologický průzkum, morální postoje
Socio-ekonomické podmínky zaměstnanosti žen ve vybraných zemích EU
SŮVOVÁ, Lucie
Předmětem diplomové práce "Socioekonomické podmínky zaměstnanosti žen ve vybraných zemích EU" je zhodnocení současného postavení žen a socio-ekonomických podmínek na trhu práce v rámci Visegradské skupiny. Teoretická část je věnována charakteristice dokumentů zabývajících se politikou zaměstnanosti žen a analyzuje podmínky a postavení žen ve vybraných zemích. Na závěr je provedena komparace vybraných socio-ekonomických kritérií. Praktická část obsahuje analýzu a porovnání úrovně rodinných politik ve vybraných zemích v porovnání s EU, a zhodnocení finančních podpor žen při mateřské dovolené. Praktická část je doplněná o sociologické šetření zaměřené "na postavení žen na trhu práce ve vybraných zemích".
Využití dotací a jejich vliv na rozvoj města Domažlice
JANSOVÁ, Nicole
Předmětem diplomové práce "Využití dotací a jejich vliv na rozvoj města Domažlice" je zhodnocení využívání finančních prostředků z fondů EU na rozvoj města. Teoretická část je věnována analýze odborné literatury zabývající se zdroji a způsoby využití Evropských fondů. V praktické části je na vybraných uskutečněných projektech poukázáno, jak město Domažlice využívá možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU k rozvoji města a zvýšení kvality života obyvatel.
Strategické plánování rozvoje města Domažlice
JANSOVÁ, Nicole
Předmětem bakalářské práce "Strategické plánování rozvoje města Domažlice" je zhodnocení celého procesu přípravy, tvorby a realizace strategického plánu obce. Teoretická část je věnována analýze odborné literatury, zabývající se strategickým plánováním a vlastnostmi strategického plánu. V praktické části je pak zanalyzován Strategický plán rozvoje města Domažlice.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. Stručné shrnutí výsledků, kterých bylo dosaženo v obou modulech. Popis dalších prací: Hodnocení socio-ekonomických podmínek založené na analýze dat z databází ČSÚ, Sociologický dotazníkový průzkum, Semistandardizované rozhovory s klíčovými osobnostmi, Komunikační strategie - východiska.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 16: Sídla a obyvatelstvo, Příloha 17: Statistické šetření pro porovnání obcí v zájmovém území, Příloha 18: Hodnocení obcí podle zastoupení druhů pozemků, Příloha 19: Ordinace sociálně-ekonomických charakteristik obcí, Příloha 20: Dotazník, Příloha 21: Dotazníky k sociologicko-ekonomickému průzkumu zájmových území (zpracování dat), Příloha 22: Sociologický dotazníkový průzkum, Příloha 23: Zpracování databáze projektů k BR Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 5: Veřejnost a veřejná rekreace IIa
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Zkoumaná návštěvnická populace byla podrobena důkladnému psychologicko-sociologickému šetření, které mělo přinést zjištění o vazbách ekologicky vhodného chování na zjistitelné faktory. Byly identifikovány různé druhy ekologického chování, škodlivého i užitečného, a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Jsou podrobně uvedeny výsledky jednotlivých testů a předloženy závěry k dalšímu zkoumání.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 13: Hra rozvíjející lidský potenciál
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Lapáčová, Věra ; Blažek, Bohuslav ; Olmrová, Jiřina
Na základě nalezených ekologických stylů jednání v průběhu průzkumů byl zvolen pro oslovení nejmladší generace, resp. generace ochotné her se zúčastnit, soubor her, které byly praktikovány v průběhu rekreačních pobytů v KRNAPu. Jsou voleny jako nástroj rozvoje intelektu, který umožní nahlédnout i otázky životního prostředí nově.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.