Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 651 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inovace marketingové komunikace na sociálních sítích společnosti ACR AUTO, a.s.
KAŇKA, Miroslav
Tato bakalářská práce analyzuje marketingovou komunikaci sociálních sítích ve společnosti ACR auto, a.s s tím, že na základě různých vědeckých metod je zjištěno, v jakém stavu se v daný okamžik komunikace na sociálních sítích nachází a díky zjištěným poznatkům jsou navržena různá řešení. Byla provedena literární rešerši, která je nezbytná pro pochopení problematiky a vysvětlení nejdůležitějších pojmů. Zároveň byla provedena analytická část, která se zaměřuje na konkrétní firmu ACR auto, a.s. a řeší, jakým způsobem by mohlo dojít ke zlepšení Nejdůležitější témata dané práce z literární rešerše jsou popis marketingové komunikace, marketingové komunikace na sociálních sítích, různé druhy sociálních sítí a další informace nezbytné k správnému fungování marketingové komunikace včetně moderních prvků jako jsou CRM systémy a Cookie soubory. Z praktické části se bakalářská práce zabývá hlavními subjekty, které jsou důležité popsat k lepšímu pochopení fungování konkrétní firmy ACR auto, a.s., dále pak popisu marketingu a marketingové komunikace na sociálních sítích i mimo. Jsou zde popsány různá inovační řešení vhodná pro danou firmu.
Možnosti a limity streetworku s uživateli návykových látek v online prostoru
HÝŽOVÁ, Aneta
Bakalářská práce Možnosti a limity streetworku s uživateli návykových látek v online prostoru se zabývá poskytováním terénní sociální služby v online prostoru. Cílem práce bylo popsat možnosti a limity streetworku s uživateli návykových látek v online prostoru. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se sociální práce s danou cílovou skupinou, jako je metoda práce streetwork, kontaktní práce, krizová intervence a harm reduction. Druhá kapitola se zaměřuje na samotnou online práci v sociálních službách. Praktická část závěrečné práce představuje proces a výsledky kvalitativního výzkumu realizovaného metodou polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky terénní sociální služby Jihočeský streetwork PREVENT v Českých Budějovicích. Tato organizace pracuje s uživateli návykových látek a poskytují svou službu mimo jiné v online prostředí.
Ekonomická efektivita marketingu na sociálních sítích
GUŠL, David
Cílem bakalářské práce "Ekonomická efektivita marketingu na sociálních sítích" je definovat a navrhnout vhodné marketingové nástroje na sociálních sítích k propagaci vybraného subjektu, tímto subjektem je spotřební družstvo Jednota České Budějovice provozující supermarkety Terno a Trefa. Práce blíže popisuje podnik a jeho aktivity v rámci online prostředí a zejména na sociálních sítích, kdy se věnuje pozornost příspěvkům placené propagace a přehledům aktivit uživatelů stránek spravované Jednotou na sociálních sítích. Klade se důraz na efektivitu aktivit na sociálních sítích. Pro návrhy byly využity i data z distribučních portálů letáků a odpovědi respondentů na výzkumnou otázku "Sledují zákazníci Terna sociální sítě tohoto supermarketu?" a "Ovlivnily sociální sítě zákazníky ke koupi produktu?". Návrhy mají za cíl zvýšit ekonomickou efektivitu aktivit na sociálních sítích.
Novodobé závislosti
CHLÁDKOVÁ, Kamila
Obecně se zabývám problematikou závislostí, jejich charakteristikou, definicí a znaky. V návaznosti na to se věnuji vybranému okruhu závislostí nelátkovým. Podrobněji analyzuji závislosti na internetu a závislosti na mobilu.
Influencer marketing v cestovním ruchu
Baletková, Michaela
Bakalářská práce se zabývá tématem influencer marketingu v cestovním ruchu, konkrétně spoluprací destinačních agentur s influencery za účelem propagace destinací. Teoretická část je zaměřena na internetový marketing, influencer marketing, cestovní ruch a destinace cestovního ruchu. Praktická část zahrnuje analýzu dat, která byla získána pomocí kvalitativních i kvantitativních šetření ve formě rozhovorů a dotazníků. Na základě získaných poznatků z teoretické i praktické části byla vyhotovena doporučení pro destinační agentury a influencery, která mohou napomoct efektivnější budoucí spolupráci. V závěru práce je navržen optimální způsob spolupráce obou subjektů v destinacích České republiky.
Návrh internetové marketingové komunikace pro firmu Včelařství Špaček
Špaček, Petr
Špaček, P. Návrh internetové marketingové komunikace pro firmu Včelařství Špaček. Bakalářská práce. Brno. Mendelova univerzita v Brně, 2022 Bakalářská práce se zabývá internetovou marketingovou komunikací. Je rozdělena na teoretickou část a vlastní práci. V rámci teoretické části jsou popsány pojmy jako marketingová komunikace, charakterizované nástroje pro komunikaci a představeny analýzy pro vnitřní a vnější prostředí. V druhé části je popsána metodika práce, kde je popsán způsob postupu u vlastní práce a samotný výzkum. Výzkum je tvořen pomocí dotazníkového šetření. Na základě výsledků dotazníků a analýz byla navržena nová internetová marketingová komunikace pro firmu Včelařství Špaček.
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Stolbova, Lidia
Rozvoj informačních technologií mění způsob, kterým lidé vnímají svět kolem sebe a jak spolu komunikují. Kromě osobních profilů na sociálních sítích se každým rokem objevuje i více firemních účtů. V moderním světě informací se jednou z nejúčinnějších metod propagace stalo využívání internetových zdrojů. Hlavním cílem této práce je vhodným způsobem analyzovat a porovnat sociální sítě dvou různých dopravních společností podle rozsahu jejich podnikání a typů služeb, které poskytují. Oficiální účty společností RegioJet a S7 Airlines na Facebooku, Instagramu, YouTube a Twitteru jsou zkoumány a analyzovány z kvantitativního a kvalitativního hlediska. V rámci kvantitativní analýzy je zohledněn počet uživatelů, sledujících, příspěvků a konkrétní hodnocení s odpovídajícím významem pro podnikatelskou činnost. Kvalitativní analýza zahrnuje především vizuální atraktivitu účtů na sociálních sítích, umístění příspěvků, individualizaci a atraktivitu reklam, kvalitu informací, zpráv a videoobsahu, které byly vydány společnostmi. Na základě výzkumu a analýzy jsou navržena doporučení a možné způsoby zlepšení.
České sportovní televizní stanice na sociálních sítích: komparace soukromého a veřejnoprávního kanálu
Nejedlý, Matěj ; Turková, Kateřina (vedoucí práce) ; Langer, Miroslav (oponent)
Tématem diplomové práce je porovnání prezentace české veřejnoprávní (ČT sport) a komerční sportovní televize (O2 TV Sport) na sociálních sítích. Práce si klade za cíl zmapovat současný stav správy sociálních sítí tuzemských sportovních televizí, jejich ambicemi a strategií v tomto dynamicky se rozšiřujícím segmentu. Sociální sítě jsou v diplomové práci zasazeny do kontextu využití jejich potenciálu v odvětví sportovního marketingu a jejich historickým vývojem. Hlavní část práce je zaměřena na definování hypotéz, na jejich základě je proveden kvantitativní výzkum na sociální síti Facebook. Hypotézy jsou rozděleny do tří hlavních tematických bloků, zkoumána je postupně kvantita publikovaných příspěvků jednotlivých televizí, jejich formát a tematické zaměření v závislosti na televizním vysílání význačné sportovní události. V další části jsou nasbíraná data podrobena analýze. Tu mají za cíl podpořit také rozhovory s významnými představiteli obou českých sportovních televizí, jež jsou k této práci realizovány a které jsou dostupné v přílohách této diplomové práce. Ukázalo se, že české sportovní televizní stanice nemají práci se sociálními sítěmi jako prioritu. Správci sociálních sítí publikují obsah především v souvislosti s vysíláním významné sportovní události v lineárním vysílání a využívají k...
Influencer marketing: současná teorie a praxe na českém trhu
Vedralová, Adéla ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem influencerů a influencer marketingu v České republice. Jejím cílem je vymezit teoretický rámec influencer marketingu a následně ověřit, zda praxe odpovídá vymezenému teoretickému rámci. Nejdříve práce pojednává o public relations, propagandě, dvoustupňovém modelu komunikace a názorových vůdcích. Následně je definován influencer a influencer marketing, jsou představeny sociální sítě a vymezeno, kolik Čechů tráví čas na internetu, sociálních sítích a na kterých přesně. V poslední časti je práce zaměřená na analýzu akademických prací mladších čtyři roky pro zachování aktuálnosti tématu. Poznatky z analýzy akademických prací jsou poté porovnány s ukázkami influencer marketingu na sociální sítí Instagram.
Sociální sítě a jejich dopad na osoby staršího školního věku
BEDNÁŘOVÁ, Alžběta
Cílem této bakalářské práce je přiblížit pojem sociální sítě, popsat jejich výhody a nevýhody, vysvětlit jejich možné nástrahy a určité pojmy, se kterými se lidé mohou setkat, a přitom si toho nebýt vědomi. Celá práce je orientována na osoby staršího školního věku, pro které se v tomto věku stávají sociální sítě spíše nebezpečnými hlavně pro jejich psychický vývoj, který je zde také vysvětlen. Teoretická část se dále zabývá sociálními sítěmi a jejich klady a zápory, které představují. Praktická část navazuje na nastíněnou problematiku v části teoretické a zkoumá dopad užívání sociálních sítí na psychickou pohodu mládeže spolu s následky ze setkání s nástrahami internetu. Poté také zjišťuje, kolik času v elektronickém prostoru tráví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 651 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.