Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 501 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza internetových diskuzí z hlediska teorie zaměřené interakce Ervinga Goffmana
Čížková, Anna ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Tremčinský, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá fenomén internetových diskuzí na Facebooku. Výchozím teoretickým rámcem je pro ni koncept zaměřené interakce Ervinga Goffmana a principy teorie fun in games v rámci zaměřené interakce. Cílem práce je odhalit, zda se prvky zábavy vyskytují ve zkoumaném prostředí a to, jakou zde nabývají formu. Výzkumné jednotky byly specifikovány na diskuze na stránkách na Facebooku vybraných zpravodajských webů. Tyto diskuze jsou součástí sekce komentářů pod sdíleným příspěvkem politického článku. 70 výzkumných jednotek bylo podrobeno konverzační analýze. Výsledky analýzy ukazují, že většina ze zkoumaných internetových diskuzí může být uznána za zaměřenou interakci a prvky hry jsou v diskuzích silně přítomny. Konkrétní situace ve virtuálním prostředí se však liší od toho, jak se prvky her projevují ve face-to-face interakci, pro kterou Goffman koncept zaměřené interakce definoval. Tato práce také zkoumá situaci odchodu účastníků diskuze z interakce. Na tomto případě se ukázalo, že ne všechny charakteristiky internetových diskuzí mohou být interpretovány z hlediska teorie fun in games. Některé aspekty interakce ve virtuálním prostředí zůstávají skryty přinejmenším z důvodu zvolené výzkumné metody této práce. To ovšem vytváří prostor pro další výzkumné náměty, které by mohly na tuto práci...
Role sociálních médií v životě osob s mentálním postižením
Srncová, Eva ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
O vlivu sociálních médií na člověka s mentálním postižením toho v české literatuře mnoho nenajdeme. Média přitom mohou do velké míry ovlivňovat integraci lidí s postižením, zejména v zemích, v nichž byli dlouhodobě z veřejného dění vylučováni. Práce se zaměřuje na osoby s mentálním postižením bydlící v zařízeních sociální péče a jejím cílem je popsat účely a motivace, které je k sociálním médiím přivádí. Výzkum diplomové práce si bere za cíl objasnit hned několik otázek ohledně míry a způsobu využívání sociálních médií lidmi s mentálním handicapem. Dalo se předpokládat, že prostředí bude do velké míry návyky týkající se konzumace sociálních médií ovlivňovat, výzkum se zaměřil tedy jen na takové osoby, jejichž domovem je ústav sociální péče nebo chráněné bydlení. Práce se v úvodu věnuje rešerši literatury příbuzného tématu. Hlavním úkolem diplomové práce je typologie motivací, jež osoby s mentálním postižením k sociálním médiím přivádí, resp. postihnout, jak o této motivaci sami přemýšlejí, popsat jejich návyky a zkušenosti spojené s užíváním sociálních médií. Výsledkem je typologie účelů, za kterými využívají sociální média, jejich motivací, dále typologie způsobů užití sociálních médií lidmi s mentálním postižením a typologie uspokojení, která jim sociální média přináší. Práce přináší také...
Fenomén stravovacích návyků uživatelů v kontextu sociálních médií
Šulcová, Barbora ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Původní funkce sociálních médií byla především komunikační a zábavní. Sociální média se však neustále vyvíjejí a od vzniku prvních sociálních platforem na internetu došlo ke značnému posunu. V současné době tak sociální média poskytují mnohem širší využití než dříve včetně možnosti snadného finančního výdělku, čehož využívají firmy i jednotlivci. Vzhledem k tomu, že internet jako takový je v tomto ohledu minimálně regulovaný a vidina finančního obnosu či dalších odběratelů a sledujících je lákavá, může často docházet k dezinformacím v příspěvcích na sociálních sítích. Na sociálních sítích je možné se často setkávat s radami ohledně životního stylu a stravování, které nemusí být pro každého uživatele vhodné či dokonce mohou jejich zdraví ohrožovat. I přesto bývají tyto informace oslavovány a sdíleny dále mezi uživateli. Tato diplomová práce se zaměřuje na to, jakým způsobem z pohledu jedinců vstupují sociální média do utváření a přetváření jejich stravovacích návyků a za pomoci kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody se snaží odpovědět na otázku, jak konzumenti obsahů sociálních médií přistupují k informacím ohledně stravování získaných na těchto platformách včetně jejich ochoty si získané informace ověřovat.
Diskuse k zpravodajským článkům na sociálních sítích
Rozsypalová, Blanka ; Charvát, Jakub (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá diskusemi pod zpravodajskými články, které zpravodajské servery sdílejí na sociální síti Facebook. Cílem práce je shrnout dosavadní znalosti o tématice, proto jsou v práci shrnuté důležité teoretické koncepty, které s tématem souvisí. Diplomová práce se proto kromě komunikace, online komunikace a přítomnosti zpravodajských serverů na sociálních sítích zabývá i tématem anonymity na sociálních sítích a tím, jaký vliv může anonymita mít na podobu diskusí. Kapitola diplomové práce se věnuje i spirále mlčení a její možné přítomnosti v diskusích. Další kapitola je pak věnovaná svobodě slova a novým způsobům boje proti dezinformacím a nenávisti na sociálních sítích. V empirické části se diplomová práce zaměřuje na to, jak samotní uživatelé vnímají zpravodajské servery na sociálních sítích. Další část práce se věnuje dobrovolnické skupině #jsmetu. Ta se snaží do diskusí vnést věcnost a slušnost. Práce analyzuje tři diskuse, do kterých #jsmetu vstoupilo a odhaluje, jakou má jejich přítomnost vliv na diskusi. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální téma, práce poukazuje i na otázky pro další bádání.
Pojetí nevěry v on-line vztazích
Dubišarová, Pavla ; Kotík, Michal (vedoucí práce) ; Aslan, Katarína (oponent)
V této práci se věnuji se online nevěře se zaměřením na to, jak je chápána a jak zasahuje do vztahů mladých lidí. Teoretická část se opírá hlavně o práce Anthonyho Giddense a Zykmunda Baumana v rámci přeměny vztahů a Lynn Jamiesonová a Ziyada Marara z hlediska zkoumání intimity. Internetové komunikace má určitá specifika odlišná od té klasické, díky kterým je seznamování rychlé a jednouché, což vytváří ideální prostředí pro vznik online nevěry. Zároveň není jasně dané, kde na internetu začínají hranice této nevěry, co je ve vztahu v pořádku a co už ho narušuje. Proto je zapotřebí zjistit i co konkrétně považují mladí lidé za nevěru. Výzkum probíhal pomocí kvantitativního výzkumu a zkoumal mladé lidi, kteří zažili dlouhodobý vztah. Cílem této práce je zjistit, jak online technologie narušují párovou intimitu. Jaké postoje mají mladí lidé k online nevěře a zda s nimi souvisí párová intimita a výskyt online nevěry ve vztazích. Ten byl zkoumaný z objektivního i subjektivního pohledu respondentů. Jako součást online technologií, které mohou narušit partnerský vztah, jsem zkoumala a porovnala postoje ke konzumaci klasické pornografie a pornografie ve virtuální realitě.
Vnímání nových médií jako hrozby na příkladu seriálu Black Mirror
Ivanovová, Karolína ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce Vnímání nových médií jako hrozby na příkladu seriálu Black Mirror se zabývá vztahem diváků seriálu Black Mirror k hrozbám nových médií a technologií. Pomocí metody polo strukturovaných hloubkových rozhovorů je cílem zjistit, jaký mají diváci k těmto hrozbám postoj, a jestli na ně má zhlédnutí seriálu Black Mirror vliv. Téma nových médií a jejich negativních dopadů na jednotlivce i společnost je téma v sociologii čím dál více zastoupeno. Seriál Black Mirror, jehož cílem je doslova nastavit černé zrcadlo našemu životu a stále se vyvíjejícím technologiím, je přidanou hodnotou, která na emoce a názory respondentů ohledně tohoto tématu, může mít vliv. V teoretické části bude popsán přechod ke společnosti sítí a koncept rizikové společnosti, dále vysvětleny pojmy rizika a hrozby. Dále bude práce zaměřena na současné hrozby nových médií. V praktické části budou popsány konkrétní metodologické postupy, kterých bude v této práci využito a tedy metody tematické analýzy a metody kvalitativního dotazování. Následovat bude popis jednotlivých kroků výzkumu, popis výsledků a jejich interpretace.
Využití sociální sítě Instagram ve zpravodajství na příkladu České Televize
Kohlová, Barbora ; Lokšík, Martin (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Diplomová práce zkoumá sociální síť Instagram z pohledu šíření zpravoda- jského obsahu médii, konkrétně pak na příkladu České televize. Teoretická část nabízí komplexní popis sociální sítě Instagram včetně vývoje a nejdůležitějších pojmů. Praktická část přináší výsledky měsíčního zkoumání formy a obsahu všech příspěvků přidaných na instagramový účet ct24zive. Cílem práce bylo kvantitativně zanalyzovat příspěvky sdílené Českou televizí, které byly pro lepší zasazení do kontextu komparovány s příspěvky BBC na jejich účtu bbcnews. Byla zkoumána míra a způsob využití definovaných instagramových nástrojů. Výsledky analýzy pak byly konzultovány s redakcí sociálních sítí ČT24 za účelem obohacení způsobu správy jejich účtu. Obě média zaujímají velice odlišný přístup, kdy se Česká televize snaží na Instagramu poskytovat plnohodnotné zpravodajství pro mladé publikum, pro něž bývá Instagram primárním zdro- jem informací, zatímco BBC v souladu s laděním sociální sítě nabízí především zábavný, nikoli aktuální, soft news obsah. Práce má tak zároveň ambici být do budoucna inspirací dalším médiím při vytváření a spravování IG účtů právě na základě...
Sociální sítě jako komunikační kanál vybraných politických stran před volbami do Evropského parlamentu 2019
Beránková, Sára ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Diplomová práce "Sociální sítě jako komunikační kanál vybraných politických stran před volbami do Evropského parlamentu 2019" se zabývá politickou komunikací na sociální síti Facebook a Twitter. Cílem práce je zjistit, jak komunikují vybrané politické strany na sociálních sítích v předvolební kampani, jaký typ formy a obsahu používaly nejvíce. Práce se také zaměřuje na to, jak se komunikace na obou sítích lišila. Teoretická část se nejprve věnuje sociálním sítím a stručné charakteristice vybrané sítě i politická uskupení a popisuje propojení právě politického prostředí s nástroji sociálních sítí. Zaměřuje se rovněž na vysvětlení pojmu politické komunikace a politického marketingu. V další části je stručně představen Evropský parlament, volební systém a stručná charakteristika jednotlivých stran. Analytická část je provedena prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy za období čtyř týdnů před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019. Získaná data doplňují informace z polostrukturovaných rozhovorů. Práce vyhodnocuje za pomoci stanovených výzkumných otázek a hypotéz strategii využívání sociálních sítí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 501 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.