Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zaměstnávání osob s mentálním postižením
Hošková, Jitka ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Bakalářská práce na téma Zaměstnávání osob s mentálním postižením se zabývá porozuměním procesu přechodu osob s mentálním postižením na trh práce. Výzkum se zaměřuje na očekávání zaměstnanců s mentálním postižením od práce, na vztahy v pracovním kolektivu a na proces zaučování se zaměstnanců s mentálním postižením na pracovišti. Naším záměrem je učinit hluboký vhled do tohoto procesu, proto jsme zvolili pro náš výzkum kvalitativní výzkumný design. Získané výsledky vycházejí z analýz rozhovorů se čtyřmi zaměstnanci s mentálním postižením. Data zpracováváme metodou otevřeného a uzavřeného kódování.
Aspect of Social Integration of Unaccompanied Immigrant Female Minors in Italy: the Case of Nigerian Females
Dvořáčková, Lenka ; Wladyniak, Ludmila Maria (vedoucí práce) ; De Oliveira Filho, José Hildo (oponent)
Tématem bakalářské práce je (re)socializace a integrace nezletilých migrantek v Itálii. Cílem je zjistit, jak probíhají tyto procesy v zařízení pro nezletilé cizince. Práce je zaměřená na díky z Nigérie, protože právě tato národnost je nejvíce zastoupena v centrech pro dívky. Práce také stručně zmiňuje imigrační situaci v Itálii. Teoretická východiska, ze kterých text vychází je teorie sociální integrace, která byla rozvinuta Bosswickem a Hackmannem. Jejich teorie dělí sociální integraci na 4 kategorie: strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. Sběr dat proběhl v jednom zařízení pro nezletilé cizince, kde bylo provedeno pozorování. Analýza terénního deníku se okazuje na výše zmíněné kategorie sociální integrace.
Sociální integrace pracujících Čechů a Slováků na Taiwanu
Kovářová, Martina ; Čermák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Horálek, Adam (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá integrací pracujících Čechů a Slováků na Taiwanu. Cílem tohoto výzkumu je přiblížení integračního procesu, probíhajícího ve 4 dimenzích této integrace - strukturální, kulturní, interaktivní, identifikační, a to na mikroúrovni, která nabízí pochopení toho procesu také z pohledu psychologických aspektů. Cílem je také identifikace faktorů, které podporují nebo naopak znesnadňují celý tento proces. Výzkum je založen na metodě kvalitativního rozhovoru, přičemž do šetření bylo zařazeno celkem 12 informantů. Ačkoliv byla určitá míra integrace ve strukturální sféře očekávaná vzhledem ke skutečnosti, že zkušenost na tamním trhu práce byla jedním z hlavních kritérií pro zařazení do výzkumu, problematickým faktorem se jevila především nelegální povaha některých pracovních vztahů. Za hlavní překážky byly identifikovány jazyková a kulturní bariéra. Jako podpůrné faktory celého tohoto procesu můžeme vymezit postoj majoritní společnosti a nastavení institucionálního systému. Významné byly též sociální sítě. Klíčová slova akulturace - dimenze sociální integrace - psychologické aspekty integrace - sociální integrace - Taiwan
Ukončování bezdomovectví v České republice: aplikace modelu Housing First na české prostředí
Cachová, Tereza ; Klvačová, Petra (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
V současné době, kdy v České republice výrazně narůstá počet lidí v bytové nouzi a stále se nedaří vytvořit a prosadit zákon o sociálním bydlení, sem proniká ze západních států model Housing First (Bydlení především). Ten by se mohl stát pro řadu lidí řešením jejich bytové situace a základem pro další zlepšení kvality života. Metoda vznikla v 90. letech v USA především pro lidi bez domova, kteří trpí duševní poruchou a zároveň závislostí na návykových látkách. Pracuje s ideou, že bydlení nemá být odměnou za úspěšné vyřešení životních problémů, nýbrž je něčím, co člověk nezbytně potřebuje, aby mohl začít své potíže řešit. Pokud je člověku poskytnut byt za snížené nájemné, velmi často si jej dokáže s pomocí sociálního pracovníka udržet a získává příležitost věnovat se svým problémům přidruženým k bezdomovectví. Efektivita modelu je zkoumána prostřednictvím experimentálních projektů, v nichž se zjišťuje nejen procento lidí, kteří si bydlení udrží, ale také pozitivní dopady na jejich zdraví či zaměstnanost. S rozšiřováním této metody do Kanady, Evropy a Austrálie jsou však některé principy Housing First obměňovány a model je přizpůsobován místním kontextům. Mnohé projekty využívají jen dílčí prvky modelu. V této bakalářské práci jsou představeny tři české projekty ukončování bezdomovectví: brněnský...
Aktivizační činnosti pro osoby se zdravotním postižením ve středisku Nazaret Borovany
KADLECOVÁ, Iveta
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aktivizačních činností pro osoby se zdravotním postižením ve středisku Nazaret Borovany. Bakalářská práce popisuje pojmy jako sociální služby, metody sociální práce, sociální začlenění, cíle a role aktivizace. Dále aktivizační činnosti jako nástroj sociální práce v rámci socializace osob se zdravotním postižením. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký vliv mají aktivizační činností v rámci sociálního začleňování osob se zdravotním postižením. Výzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, zúčastněného pozorování a analýzou dokumentů.
Social integration of immigrants and the attitude of the native population in European countries
Sargsyan, Vahan
In this paper, I focus on the relationships between the attitude of the native population towards immigrants and immigration (ATII) in 20 European countries and the level of social integration and perceived discrimination of first and second generation immigrants in those countries. The stringency of naturalization policies in the host countries is also taken into consideration as a mechanism of the development of these relationships. The results confirm that a country’s naturalization policies fairly represent most ATII indicators, and that immigrants feel less discriminated against in more welcoming societies. However, no systematic relationship was revealed between the attitude of the native population and the social integration of immigrants. On the other hand, the results suggest lower perceived discrimination and higher social integration of first generation immigrants in countries where the naturalization status of immigrants is more secured, and the possibility of dual nationality is more restricted. The results also show that the perceived discrimination of immigrants does not decline with the duration of residence in the host countries, but the latter revealed a positive relationship with the social integration of immigrants.\n
Práce s rizikem v pobytových zařízeních sociálních služeb
Šmok, Petr ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Předkládaná diplomová práce se ve své teoretické části zabývá pojmem rizika a jeho důležitosti v životě člověka obecně tak, jak jej definuje míra poznání ve společenských vědách, a následně rizikem jako fenoménu současných sociálních služeb. Hledisko integrace znevýhodněných skupin obyvatel do majoritní společnosti s sebou přineslo potřebu hájit práva osob s postižením, a to s důrazem na jejich aktivní zapojení do běžného života, ve snaze o možnost prožití těch situací, která tento život definují. Toto zaměření přináší, směrem ke klientům sociálních služeb, řadu teoretických východisek v oblasti rizikového plánování, jež byla dále zohledněna v této části práce. Výzkumná část se blíže zabývá vnímáním rizika u klientů s mentálním postižením zaměstnanci přímé péče v pobytových zařízeních sociálních služeb Zlínského kraje. Tato část práce podává relevantní pohled na informovanost v oblasti rizika ve zvolených pobytových zařízeních a dále na jejich aktivní využití v praxi. Pozornost je následně zaměřena na další faktory, jež mohou ovlivnit zaměstnance domovů pro osoby se zdravotním postižením v hodnocení rizikového plánování a obecně v přístupu k vnímání fenoménu rizika u klientů s mentálním postižením. Na podkladě zodpovězených výzkumných otázek byly stanoveny návrhy opatření vyplývající ze získaných...
A case study on the methodological measurability of integrational project's success
Walser, Michael ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Čada, Karel (oponent)
ii Abstract The topic of his thesis, "Social Sustainability", arising from the social sciences, specifically sociology, has naturally its core focus on society and its functioning. To be more exact, the functioning of society in context of integration, which is an ever more growing topic in the globalised world we live in. In relation to this thesis, an integrational project/workshop has been carried out at a folk high school, Brandbjerg, in Denmark, with the purpose to practically test, the methodological measurability of change in subjectivity. Worth mentioning, that the hosting community, in terms of immigration, was in focus and its perception on variation of habitus. Hereto, Q-Methodology from William Stephenson functioned as the foundation for the development of the workshop, as well as it aided the analysis of the therefrom taken data, to determine a change in the participants subjectivity. The aim of this practical implementation, was to put the findings into perspective of the theoretical framework of sustainability, specifically social sustainability. The findings served in combination with face to face interaction as part of social integration, to underline the need for sustainable integration and an alteration of social sustainability upon further research. A tendency was determined as being the...
Výroční zpráva SIMI za rok 2016
Sdružení pro integraci a migraci
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.