Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 817 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vidět a být viděn
Zoubková, Andrea ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Diplomová práce pojednává o fenoménu sociálních sítí kooperujících primárně s vizuálním obsahem (Instagram a Facebook), a to zvláštně v pojetí platforem jako místa pro individuální sebeprezentaci a zároveň prostoru, ve kterém dochází k masivní deformaci reality. Didaktická část si klade za cíl navrhnout tematický celek výtvarných úkolů do výuky výtvarné výchovy, ve kterých by docházelo ke kultivaci žákovské vizuální gramotnosti v oblasti nakládání s identitou ve virtuálním světě. Výzkumná sonda zabývající se formami sebeprezentace a využíváním znaků v sebeprezentaci u žáků bude realizována pomocí zúčastněného pozorování, analýzy výtvarných artefaktů a rozhovorů. V autorské části se klade důraz na mystifikaci obrazem. Práce bude založena na autorském dialogu s dílem Reného Magritta "Ceci n'est pas une pipe.". KLÍČOVÁ SLOVA Sebeprezentace; nová média; sociální sítě; fotografie; identita; manipulace; znak; deformace reality; výtvarná výchova
Analýza internetových diskuzí z hlediska teorie zaměřené interakce Ervinga Goffmana
Čížková, Anna ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Tremčinský, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá fenomén internetových diskuzí na Facebooku. Výchozím teoretickým rámcem je pro ni koncept zaměřené interakce Ervinga Goffmana a principy teorie fun in games v rámci zaměřené interakce. Cílem práce je odhalit, zda se prvky zábavy vyskytují ve zkoumaném prostředí a to, jakou zde nabývají formu. Výzkumné jednotky byly specifikovány na diskuze na stránkách na Facebooku vybraných zpravodajských webů. Tyto diskuze jsou součástí sekce komentářů pod sdíleným příspěvkem politického článku. 70 výzkumných jednotek bylo podrobeno konverzační analýze. Výsledky analýzy ukazují, že většina ze zkoumaných internetových diskuzí může být uznána za zaměřenou interakci a prvky hry jsou v diskuzích silně přítomny. Konkrétní situace ve virtuálním prostředí se však liší od toho, jak se prvky her projevují ve face-to-face interakci, pro kterou Goffman koncept zaměřené interakce definoval. Tato práce také zkoumá situaci odchodu účastníků diskuze z interakce. Na tomto případě se ukázalo, že ne všechny charakteristiky internetových diskuzí mohou být interpretovány z hlediska teorie fun in games. Některé aspekty interakce ve virtuálním prostředí zůstávají skryty přinejmenším z důvodu zvolené výzkumné metody této práce. To ovšem vytváří prostor pro další výzkumné náměty, které by mohly na tuto práci...
Role sociálních médií v životě osob s mentálním postižením
Srncová, Eva ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
O vlivu sociálních médií na člověka s mentálním postižením toho v české literatuře mnoho nenajdeme. Média přitom mohou do velké míry ovlivňovat integraci lidí s postižením, zejména v zemích, v nichž byli dlouhodobě z veřejného dění vylučováni. Práce se zaměřuje na osoby s mentálním postižením bydlící v zařízeních sociální péče a jejím cílem je popsat účely a motivace, které je k sociálním médiím přivádí. Výzkum diplomové práce si bere za cíl objasnit hned několik otázek ohledně míry a způsobu využívání sociálních médií lidmi s mentálním handicapem. Dalo se předpokládat, že prostředí bude do velké míry návyky týkající se konzumace sociálních médií ovlivňovat, výzkum se zaměřil tedy jen na takové osoby, jejichž domovem je ústav sociální péče nebo chráněné bydlení. Práce se v úvodu věnuje rešerši literatury příbuzného tématu. Hlavním úkolem diplomové práce je typologie motivací, jež osoby s mentálním postižením k sociálním médiím přivádí, resp. postihnout, jak o této motivaci sami přemýšlejí, popsat jejich návyky a zkušenosti spojené s užíváním sociálních médií. Výsledkem je typologie účelů, za kterými využívají sociální média, jejich motivací, dále typologie způsobů užití sociálních médií lidmi s mentálním postižením a typologie uspokojení, která jim sociální média přináší. Práce přináší také...
Fenomén stravovacích návyků uživatelů v kontextu sociálních médií
Šulcová, Barbora ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Původní funkce sociálních médií byla především komunikační a zábavní. Sociální média se však neustále vyvíjejí a od vzniku prvních sociálních platforem na internetu došlo ke značnému posunu. V současné době tak sociální média poskytují mnohem širší využití než dříve včetně možnosti snadného finančního výdělku, čehož využívají firmy i jednotlivci. Vzhledem k tomu, že internet jako takový je v tomto ohledu minimálně regulovaný a vidina finančního obnosu či dalších odběratelů a sledujících je lákavá, může často docházet k dezinformacím v příspěvcích na sociálních sítích. Na sociálních sítích je možné se často setkávat s radami ohledně životního stylu a stravování, které nemusí být pro každého uživatele vhodné či dokonce mohou jejich zdraví ohrožovat. I přesto bývají tyto informace oslavovány a sdíleny dále mezi uživateli. Tato diplomová práce se zaměřuje na to, jakým způsobem z pohledu jedinců vstupují sociální média do utváření a přetváření jejich stravovacích návyků a za pomoci kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody se snaží odpovědět na otázku, jak konzumenti obsahů sociálních médií přistupují k informacím ohledně stravování získaných na těchto platformách včetně jejich ochoty si získané informace ověřovat.
Diskuse k zpravodajským článkům na sociálních sítích
Rozsypalová, Blanka ; Charvát, Jakub (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá diskusemi pod zpravodajskými články, které zpravodajské servery sdílejí na sociální síti Facebook. Cílem práce je shrnout dosavadní znalosti o tématice, proto jsou v práci shrnuté důležité teoretické koncepty, které s tématem souvisí. Diplomová práce se proto kromě komunikace, online komunikace a přítomnosti zpravodajských serverů na sociálních sítích zabývá i tématem anonymity na sociálních sítích a tím, jaký vliv může anonymita mít na podobu diskusí. Kapitola diplomové práce se věnuje i spirále mlčení a její možné přítomnosti v diskusích. Další kapitola je pak věnovaná svobodě slova a novým způsobům boje proti dezinformacím a nenávisti na sociálních sítích. V empirické části se diplomová práce zaměřuje na to, jak samotní uživatelé vnímají zpravodajské servery na sociálních sítích. Další část práce se věnuje dobrovolnické skupině #jsmetu. Ta se snaží do diskusí vnést věcnost a slušnost. Práce analyzuje tři diskuse, do kterých #jsmetu vstoupilo a odhaluje, jakou má jejich přítomnost vliv na diskusi. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální téma, práce poukazuje i na otázky pro další bádání.
Komunikace Andreje Babiše na sociálních sítích jako rutinní informační zdroj pro novinářskou práci a přímý informační zdroj pro veřejnost
Tomeš, Michal ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Just, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obsahem sociálních sítí Andreje Babiše a jejich funkcí jako informačního zdroje. Práce se snaží zachytit a popsat aktuální trendy politické komunikace, to vše s důrazem na využívání sociálních sítí jako vlivného nástroje na šíření sdělení pro laickou i odbornou veřejnost. V tomto případě se jedná o internetovou komunikaci českého předsedy vlády Andreje Babiše. Zvláštní důraz je následně kladen na sociální sítě jako součást mediálních rutin a roli tohoto procesu v konceptu gatekeepingu a následném vytváření zpravodajských a publicistických obsahů. Právě procesem nakládání s informacemi ze sociálních sítí se zabývá praktická část této práce, která sestává ze tří dílčích výzkumných částí. Ty se z významné části opírají o kvantitativní výzkum doplněný o dotazníkové šetření. To vše s cílem zjistit, jakou informační hodnotou sociální sítě Andreje Babiše disponují.
Z influencera novinářem - nová forma deprofesionalizace žurnalistiky?
Dytrychová, Alžběta ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Diplomová práce Z influencera novinářem - nová forma deprofesionalizace žurnalistiky? si klade za cíl seznámit čtenáře z novodobým trendem, kdy se influenceři, tedy lidé vystupující primárně na sociálních sítích, stávají novináři, kteří vytvářejí mediální výstupy. V teoretické části jsou vysvětleny základní termíny jako influencer, sociální média či samotný pojem deprofesionalizace žurnalistiky. Následuje metodická část, ve které autorka diplomové práce zvolila kvalitativní metodu výzkumu, konkrétně hloubkové rozhovory s českými influencery, kteří pracují pro médium. Vedle představení výzkumné metody a výzkumného souboru je v této části čtenář seznámen také s výzkumnými otázkami, ze kterých byly sestaveny otázky tázací. Poslední část diplomové práce je věnována samotnému výzkumu. V úvodní kapitole dochází k utřídění pojmů a jejich kategorizaci, která autorce následně posloužila k sestavení kapitol Influencer, Vzdělání a praxe, Zaměstnanecký poměr, Teoretická příprava, Práce v médiu a Sociální média. Do jednotlivých kapitol byly promítnuty citace z hloubkových rozhovorů, které sloužily jako svědectví influencerů, kteří pracovali nebo pracují pro médium. Díky otevřeným odpovědím bylo možné dojít k závěru, že deprofesionalizace žurnalistiky je mylně spojována s influencery, avšak hlavní podíl viny patří...
Fenomén sociální sítě TikTok a její vliv a vnímání v Česku
Kudyn, Viktorija ; Ortová, Nina (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Anotace: Bakalářská práce si klade za cíl definovat vnímání sociální sítě TikTok v Česku. Teoretická část definuje vývoj platformy v kontextu jiných sociálních sítí, důvody rostoucí popularity mezi uživateli a bezpečnostní výzvy, kterým globálně čelí, s důrazem na nejprominentnější kauzu zákazu TikToku prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. Kvantitativní šetření mezi respondenty ve věku 13-35 let následně zjišťuje, jak si sociální síť mezi Čechy stojí v aspektech definovaných v teoretické části. Mezi respondenty byli zařazeni aktivní uživatelé této aplikace i ti, kteří ji mají v povědomí, ale síť ani aplikaci nevyužívají. Analýza odpovědí má za cíl srovnat odpovědi respondentů věkových skupin 13-18 a 19-35 let a vymezit jejich odlišnosti ve vnímání sítě. Tyto názory jsou poté závěrečně shrnuty s cílem zobecnit vnímání sociální sítě a aplikace napříč Českou republikou.
Identifikace marketingových možností beachvolejbalu
Sixta, Petr ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Identifikace marketingových možností beachvolejbalu Cíle: Práce identifikuje možnosti beachvolejbalu v oblasti marketingu, které by mohly pomoci plážovému volejbalu získat nové zdroje, ať už se bude jednat o partnery, diváky či nové hráče. Z této identifikace vychází návrh konceptu na zlepšení marketingové situace. Metody: V této práci je využito hloubkových rozhovorů s odborníky v oblasti beachvolejbalu. Odborníci jsou vybíráni účelně, rozhovory s nimi jsou polostrukturované. Z rozhovorů jsou dělány doslovné transkripce. S těmi je následně provedena konstantní komparativní analýza. Výsledky: V práci jsou porovnány výpovědi jednotlivých respondentů, kteří odhalují marketingovou situaci v beachvolejbalu v České republice a ve světě, rozebírají možnosti zlepšení. Z tohoto výzkumu vychází koncept, který navrhuje různé směry pro zlepšení marketingu a atraktivity beachvolejbalu. Klíčová slova: beachvolejbal, marketing, pravidla, řády, sociální sítě, systematika soutěží

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 817 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.