Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 266 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Kvapilová, Kateřina ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací fyzické osoby. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících s danou problematikou zdanění fyzických osob, daňové optimalizace, sociálního a zdravotního pojištění. Analytická část obsahuje podrobný popis daňového subjektu. V návrhové části jsou zobrazeny výpočty daňové optimalizace a doporučení nejlepší varianty s nejnižším daňovým zatížením.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Horáková, Ludmila ; Krčmářová, Karolína (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby a optimalizaci daňové povinnosti. Práce se dělí na tři části. Teoretická část vysvětluje pojmy týkající se daného tématu. Analytická část představuje fiktivního poplatníka a jeho ekonomickou situaci. Návrhová část uvádí možné varianty výpočtů daňové povinnosti a pojistného na zdravotní a sociální pojištění za pomoci různých způsobů daňové optimalizace. Uvedena bude komparace navržených variant a doporučena nejvýhodnější z nich.
Daňová optimalizace pro příjmy ze závislé činnosti
Sýkorová, Kristýna ; Malinka, Jakub (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňovou optimalizaci těchto příjmů. V práci je probrána problematika pracovního práva, daňového práva a také problematika sociálního a veřejného zdravotního pojištění. Je popsán postup stanovení daně a výsledné daňové povinnosti společně s výpočtem čisté mzdy. Tento postup je následně aplikován při výpočtu daňových povinností fiktivních poplatníků daně z příjmu.
Volba optimální právní formy podnikání
Leichmanová, Iveta ; Mertová, Šárka (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá volbou optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelský subjekt. Specifikuje jednotlivá hodnotící kritéria, která by měla být zohledněna při výběru nejvhodnější formy podnikání. Tyto kritéria jsou dále hodnocena a srovnána vzhledem k vybraným formám podnikání. Komparací jednotlivých variant je vyhodnocena a vybrána nejvhodnější právní forma podnikání pro konkrétního podnikatele.
Zdaňování příjmů ze živnosti
Křížová, Denisa ; Svirák, Pavel (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se živnostenského podnikání, daně z příjmů a plateb na sociální a zdravotní pojištění. Tyto znalosti jsou následně aplikovány v analytické části na příkladu konkrétního poplatníka. Poslední část se zabývá možnostmi optimalizace daně.
Daňová povinnost studentů v České republice
Rozinková, Iva ; Uminský, Pavel (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá daní z příjmů studentů jako fyzických osob. Práce je zaměřena především na vysvětlení a shrnutí možností pro studenty v oblasti výběru pracovně právních instrumentů vzhledem k následující daňové povinnosti. Dále vysvětluje povinnosti a možnosti sociálního a zdravotního pojištění. Jsou zde popsány také konkrétní praktické příklady s celkovým výpočtem optimální daňové povinnosti.
Zdanění závislé činnosti v České republice - vývoj a změny od roku 2007
Děchtěrenková, Šárka ; Sedlákovou, Jaroslavu (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na popis změn právní úpravy zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007. Pozornost je věnována především dopadům jednotlivých změn na daňové poplatníky, tedy zaměstnance. Součástí práce je i popis nejdůležitějších pojmů z oblasti sociálního a zdravotního pojištění, které se závislou činností úzce souvisí. Stručně jsou popsány způsoby zdanění závislé činnosti v našich sousedních státech. V závěru jsou uvedeny příklady zdanění jednotlivých skupin poplatníků za uvedená období a dále návrh postupu optimalizace daňové zátěže.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Andršová, Kateřina ; Bula, Nikola (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění příjmů fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy potřebné pro výpočet daně z příjmu fyzické osoby, a dále problematika sociálního a zdravotního pojištění podnikatelů. V návrhové části je vypočítána daňová povinnost s využitím nástrojů daňové optimalizace a doporučení nejvýhodnější varianty.
Optimalizace odměňování společníků v s.r.o
Hlavatá, Yvona ; Kříž, Petr (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na možné formy odměňování společníků společností s ručením omezeným. Analyzuje dosavadní způsob odměňování společníka konkrétní společnosti a pomocí vytvořených modelů odměňování hledá nejoptimálnější kombinaci výplaty podílu na zisku, odměny na základě obchodněprávního vztahu a mzdy na základě pracovněprávního vztahu z hlediska daňového zatížení včetně plateb sociálního a zdravotního pojištění této obchodní společnosti.
Optimalizace odvodových povinností OSVČ přeměnou právní formy na s.r.o.
Bursík, Adam ; Miřácký, Vladimír (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací odvodových povinností osoby samostatně výdělečně činné formou změny právní formy. V teoretické části jsou popsány složky odvodových povinností, způsoby stanovení jejich výše a možnosti jejich optimalizace. V praktické části je provedena analýza subjektu a následně nalezení nejvhodnější varianty stanovení odvodových povinností s ohledem na náklady spojené se změnou právní formy subjektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 266 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.