Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
DIY technologie v digitálním sochařství
Váňa, Dušan ; Lukášová, Helena (oponent) ; Sobotka, Jiří (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na pátrání po přítomnosti technologií DIY (Do It Yourself) v praxi tzv. digitálního sochařství, a to od počátků tohoto progresivního způsobu tvorby až po současnost. Práce prostřednictvím tří tematických okruhů odpovídá na hlavní výzkumné otázky: Jakými technologiemi je, nebo byl fenomén DIY zastoupen v digitálním sochařství? Jaký měly a mají tyto technologie vliv na vývoj a směřování digitálního sochařství? V rámci prvního tematického okruhu je mapována přítomnost fenoménu DIY v počátcích digitální tvorby prostorového uměleckého díla až do okamžiku konstituování pojmu digitální sochařství, coby označení tohoto nového způsobu tvorby. Druhý okruh se věnuje konkrétním technologiím digitálního sochařství, ve smyslu technických nástrojů a jejich DIY alternativám. Zkoumán je vývoj těchto alternativních technologií a jejich vliv na postupnou demokratizaci nástrojů digitálního sochařství. V rámci třetího okruhu jsou zkoumány tvůrčí metody DIY, jež byly integrovány do praxe digitálního sochařství.
Pět v jednom: GVUO znovuotevírá Dům umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) od května rekonstruovala střechu Domu umění. Památkově chráněná budova se znovuotevře vernisáží pěti výstav v úterý 15. října v 17 hodin. K vidění bude umění od 16. století až do současnosti. Představena bude tvorba Rudolfa Sikory s výrazným ekologickým poselstvím, ale také dílo Otto Gutfreunda, zakladatele kubistického sochařství. Obě výstavy budou v ostravském Domě umění k vidění do 12. ledna. Zároveň budou zpřístupněny i komornější projekty Kříž, nová stálá expozice Dům umění v Ostravě a Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Otto Gutfreund: Bod zlomu
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Bod zlomu je pomyslná hranice mezi dvěma tvůrčími fázemi jednoho z nejtalentovanějších hybatelů české moderny sochaře Otto Gutfreunda. Autor se ve svém předválečném období zabýval aplikací metod malířského kubismu do sochy, což byl z podstaty nelehký úkol. Při jeho promýšlení se nechal inspirovat plošnými tendencemi v dějinách sochařství, jako byly například pozdní Donatellovy sochy, a především formou reliéfu, který je bytostně založen na postupech, kdy se hmota, kompozice i děj vepisují do plochy na základě úsporných objemových vztahů. Gutfreund šel ještě dál a principy reliéfní determinace do objemu sochy paradoxně převedl, respektive vytvořil iluzi objemu, a to na základě paradigmatu, že „objem je výsledek pohybu plochy“. Tyto analytické postupy konstrukce nové kubistické sochy jsou kontrastním protipólem Gutfreundova poválečného civilismu. Bodem zlomu se pro něj stala otřesná zkušenost první světové války, která založila cestu k jeho vnitřní transformaci směrem k civilismu. Gutfreund cítil nové úkoly a chtěl být angažován v budování republiky. Toužil po sdělnosti, poetické a civilní výpovědi, ovšem nikoliv v duchu banální popisnosti. Sochařův povalečný civilismus je tak radikálním odklonem od předchozí kubistické fáze. Jeho charakteristickými rysy jsou kompaktní objem, kultivovaná uhlazenost, věcnost a civilní výraz bez vyhrocené emocionality. Záměrem výstavy je obě tyto Gutfreundovy osobité polohy konfrontovat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sochaři ve službách piaristického řádu na Moravě a ve Slezsku
Šinclová, Eva ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Po příchodu piaristů do Mikulova v roce 1631 došlo k postupnému rozšiřování řádu po celých Českých zemích. V rámci osidlování dalších míst byli piaristy povoláváni často lokální sochaři, kteří v piaristických chrámech naplňovali rozdílné ikonografické programy. Tato diplomová práce zahrne piaristické kolejní kostely na moravském a slezském území v období od počátku usídlování Řádu zbožných škol do jejich vrcholné fáze v polovině 18. století. Pozornost bude věnována jednotlivým sochařům, námětům, ikonografickým programům vyskytujícím se v těchto prostorách a snaze určit společné znaky sochařské výzdoby piaristických kostelů.
Vliv antického umění na renesanční sochařství v Itálii ve 2. pol. 15. stol. - 1. pol. 16. stol.
Nováková, Tatiana ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Zlatohlávek, Martin (oponent)
Bakalářská práce nesoucí název Vliv antického umění na renesanční sochařství v Itálii ve 2. pol. 15. stol. - 1. pol. 16. stol. se zaměřuje na srovnání antických děl s renesančními díly v uvedeném období. Má za cíl porovnat možné náměty antických figur, které v té době sochaři mohli použít jako předlohu pro svou tvorbu. Ústřední pozornost bude věnována těmto sochařům: Donatello, Tullio Lombardo, Michelangelo Buonarroti, Pierino da Vinci a Benvenuto Cellini. V práci je rovněž nahlíženo na mytologické náměty z hlediska konfrontace se sochou. Dalším cílem je úvod historického a politického kontextu, který měl na vývoj umělecké scény nezanedbatelný vliv.
Narození
Piskova, Olena ; Klímová, Barbora (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je pokračováním mého tématu „Proč?“, zároveň zahrnuje téma člověka a okolí. Začala jsem se zajímat o kontroverzní téma geneticky modifikovaných organismů, genetického inženýrství. Našla jsem v tom osobní příběh. Nyní je těžké se vyjádřit k tomu, do jaké míry jsou tyto výzkumy důležité, ale neměli bychom se zastavovat krok před budoucností.
Chrliče evropských katedrál, jejich původ a význam
KREJČOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá jak původem a významem chrličů, tak i tradiční mytologií, kde bádá po inspiračních zdrojích pro jejich tvorbu. Práce uvádí příklady stavitelských hutí evropských katedrál, pomocí nichž přibližuje způsob vzniku a tvorby chrličů v prostředí kamenické huti. Nahlíží též do historie chrličů v architektuře, s přihlédnutím k jejich symbolickém významu jako součásti gotické katedrály. Praktická část odkazuje na téma praktickou prací, jež navazuje na estetiku a funkci původních chrličů. Práce je zhotovena v měřítku 1 : 3, pomocí modelace z hlíny a následovného vypálení. Práce obsahuje kompletní fotodokumentaci vztahující se k teoretické i praktické části a skicový materiál.
Stanislav Sucharda – fotografie a socha
Šemíková, Petra ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; LEDVINA, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá fotografickým archivem sochaře Stanislava Suchardy (1866-1916). Stanislav Sucharda patřil k vůdčím osobám počátku moderní českého sochařství. Cílem práce je provést průzkum a analýzu části soukromého fondu týkajícího se fotografických reprodukcí Suchardovy sochařské práce a děl. Sbírka vykazuje široký záběr, co se týká fotografických technik a materiálů. Čítá, jak skleněné negativy, tak negativy plastové, z fotografických pozitivních technik je přítomna albuminová fotografie, kolódiódiová fotografie i rozličné typy stříbroželatinových fotografií. Na negativech i pozitivech jsou patrné druhotné zásahy. Objevují se zde laky, orámování, retuše, vykrývání či fotokoláže. Fotografická sbírka není dle nějakého kódu tříděna, negativy jsou částečně tříděny dle jednotlivých soch. Snahou bude najít propojení snímků se sochařskými modely ze sbírky. Na základě určení, za jakým účelem byly fotografie pořízeny by měla vzniknout mozaika práce Stanislava Suchardy s fotografiemi. Dále bude tato fotografická sbírka porovnána s archivy v uměleckých institucích, majících ve svých fondech fotografie spojené se Stanislavem Suchardou. Na základě bádání bude potvrzena či vyvrácena teze, že část snímků v dnešním soukromém vlastnictví Nadace Stanislava Suchardy využíval sochař čistě jen pro své tvůrčí činnosti a nebyly předmětem reprezentace jeho práce. Následně bude stěžejním výstupem nastínění role fotografií při Suchardově sochařské tvorbě a potvrzení, zda Stanislav Sucharda sám fotografoval. Při zkoumání možností tvorby Stanislava Suchardy a jeho spolupráce s fotografiemi bude použit přístup komparace s fotografickou sbírkou Augusta Rodina, který byl Suchardův přítel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.