Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Předběžný geotechnický průzkum
Veselá, Romana ; Tomášová, Gabriela (oponent) ; Paseka, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá předběžným geotechnickým průzkumem, jehož cílem je posoudit vhodnost zemin pro realizaci homogenní hráze malé vodní nádrže. Průzkum začínal rešerší zkoumaného území, na kterou navázala průzkumná část, během níž byly prováděny terénní vrty, za účelem odběru vzorků zemin. Hlavní část této práce se soustředí na laboratorní zkoušky zaměřené na určení složení základových půd a posouzení jejich vlastností. Závěr práce představuje komplexní vyhodnocení výsledků zkoušek a porovnání výsledků s daty akreditované laboratoře, která zkoumala zeminy ze stejné lokality.
Vodohospodářské řešení vodní nádrže Mlýnka
Řeháková, Adéla ; Janál,, Petr (oponent) ; Starý, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je především návrh protipovodňového opatření – suché nádrže. Součástí práce je teoretická část popisující obecně návrh, konstrukční řešení a základní informace o provozu a údržbě nádrže. Další část práce se zabývá konkrétním návrhem a na závěr jsou zhodnoceny rozdíly mezi řešením provedeným v bakalářské práci a nově navrženým v rámci práce diplomové. Pro vypracování byly využity programy AutoCAD, ArcGIS, HYDROG, HEC a MS Office.
Obnova vodní nádrže v obci Žďárná
Pastorková, Nikola ; Krčma, Marek (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je obnova stávající malé vodní nádrže v obci Žďárná. Dojde k vybudování nového bezpečnostního přelivu a spodní výpusti, vytvarování zátopy podle příčných řezů a opevnění hráze vodní nádrže. Navržené objekty budou hydraulicky ověřeny. Za pomocí programu HEC-HMS je vytvořen hydrologický model povodí a následně odvozena povodňová vlna PV20-
Návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území
Prokop, Pavel ; Doležal, Petr (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se věnuje návrhu vodohospodářských opatření v konkrétním katastrálním území. Součástí návrhu jsou grafické přílohy jednotlivých objektů.
Malé nádrže v kulturní krajině
Királ, Martin ; Roubcová, Radka (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem života na Zemi, ve vztahu s krajinou. Druhá kapitola pojednává o malých vodních nádržích, zmiňuje jejich rozdělení podle různých funkcí, zásobení vodou nebo prostředí, v nichž se nacházejí, soustřeďuje se na jejich technická řešení a velmi důležitou obnovu stávajících vodních nádrží. Poslední kapitola teoretické části se věnuje rybníkům v České republice a historii rybníkářství. Praktická část se soustředí na studii návrhu rybníku v lokalitě Zbýšov v okrese Brno-venkov, doplňují ji hydrotechnické výpočty, průvodní a technická zpráva včetně fotografie lokality.
Obnova a rekonstrukce malé vodní nádrže
Pavlík, Tomáš ; Doležal, Petr (oponent) ; Hyánková, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou malých vodních nádrží a jejich vodního hospodářství. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh obnovy malé vodní nádrže. V rešerši je uvedeno základní rozdělení malých vodních nádrží a jejich stavební uspořádání a technické vybavení. Všechny zjištěné poznatky budou uplatněny v ideovém návrhu. Návrh popisuje obnovu malé vodní nádrže Kančí obora a usazovací průtočné vodní tůně na Mlýnském potoce, v k.ú. Nové Bránice a Moravský Krumlov.
Analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže
Králíková, Štěpánka ; Novotná, Jitka (oponent) ; Pařílková, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) a na ni založených přístrojů Z-Metr II, Z-Metr III a Z-Metr VI, pro využití k monitorování zemních hrází malých vodních nádrží. Přístroje byly vyvíjeny v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně řešením mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu v programu EUREKA. V rámci práce probíhala analýza monitorování zemní hráze malé vodní nádrže Bezedník III, která se nachází v katastru obce Kobeřice. Monitorování probíhalo od roku 2006 do roku 2012. Kontrolní jednorázová měření s následnou analýzou dosažených výsledků byla realizována v roce 2016, 2018 a 2019.
Vymezení anomálních oblastí homogenní zemní hráze malé vodní nádrže
Sedláková, Alena ; Maleňák,, Jaroslav (oponent) ; Pařílková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením změn probíhajících v zemní hrázi malé vodní nádrže Bezedník III. v katastru obce Kobeřice s vymezením anomálních oblastí stanovených nepřímou měřicí metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS). Studie byla provedena na základě zpracování dat z monitorování, které je prováděno jedenkrát měsíčně. Práce navazuje na řešení projektů E!3838, E!4981 a E!7614 programu EUREKA.
Návrh malé vodní nádrže
Prokop, Pavel ; Hyánková, Eva (oponent) ; Doležal, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která se zabývá popisem problematiky návrhu malých vodních nádrží. Druhá část se věnuje zjednodušenému návrhu malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě a obsahuje grafické přílohy, které doplňují představu ideového návrhu.
Revitalizace malé vodní nádrže Hradisko v k. ú. Radslavice
Mrázová, Iva ; Menšík, Pavel (oponent) ; Paseka, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Revitalizace malé vodní nádrže Hradisko v k. ú. Radslavice” se zabývá problematikou malých vodních nádrží jako takových a zdůrazňuje význam retence vody v krajině. Malá vodní nádrž je důležitým krajinným prvkem a podílí se nejen na tvorbě ekologické stability, ale také na zlepšení kvality vody v povodí, mikroklimatu či zvýšení zásob podzemní vody. Práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, je ve formě rešerše se zaměřením na stručný popis problematiky malých vodních nádrží, na jejich využití, strukturu, faktory ovlivňující jejich stav a jejich nedostatek na území ČR. Ve druhé, praktické části, na základě podložených informací o malé vodní nádrži Hradisko, je snaha o detailní průzkum aktuálního stavu nádrže, zajištění potřebných podkladů a potencionální návrh řešení vodní nádrže Hradisko. Práce byla průběžně zpracována ve spolupráci s bývalým starostou obce Pustiměř a dalšími občany obcí Zelená Hora a Radslavice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.