Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Užití BIM v rámci vodního hospodářství
Chládová, Zuzana ; Remeš, Josef (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší Building Information Management (BIM) a jeho využití v oboru vodního hospodářství. Byla provedena rešerše o BIM a následně bylo na praktické ukázce demonstrováno využití BIM pro stavbu malé vodní elektrárny ve vodohospodářském uzlu Litovel. V závěru byla formulována zásadní přidaná hodnota užití BIM a jeho možné nevýhody pro vodní hospodářství.
Návrh pohyblivého jezu na řece Želivce
Staněk, Tomáš ; Roth, Tomáš (oponent) ; Julínek, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Návrh pohyblivého jezu na řece Želivce“ je návrh rekonstrukce pevného jezu v obci Soutice na řece Želivce v ř. km 1,639. První část práce se zabývá lokalizací zájmového území a popisem všech podkladů potřebných pro návrh jezu. Součástí první části je i krátká rešerše uvažovaných konstrukcí, jejíž poznatky jsou dále aplikovány při návrhu pohyblivé jezové konstrukce. Dále práce pokračuje stanovením návrhového průtoku a výběrem vhodné konstrukce pevné spodní stavby jezu a pohyblivého uzávěru, kterým je spodní stavba osazena. Na základě zvolených typů konstrukcí jsou provedeny hydrotechnické výpočty, které zahrnují i dílčí posouzení stability jezu. Práce je zakončena technickým popisem navržených objektů a závěrečným zhodnocením dosažení stanovených cílů práce. Součástí studie je výkresová část dokumentující navržené objekty.
Studie využití vodního toku
Görig, Michal ; Bok, Jaromír (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny. V prvním kroku je soustředěna na teoretický úvod do oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, popisuje různé typy vodních elektráren a jejich turbín. Dále se soustředí na výběr vhodné lokality pro stavbu MVE. Návrh strojního zařízení obsahuje především vhodnou turbínu a generátor. V elektrické části, která je dalším krokem, se zabývá vyvedením výkonu z elektrárny a napojením na veřejnou distribuční síť. V poslední části je hodnocena výše investic na realizaci malé vodní elektrárny.
Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice
Kupčík, Roman ; Skoták, Aleš (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o průměru oběžného kola 1000 mm. Příčinou nízkého výkonu je savka turbíny. Předmětem diplomové práce je návrh nové sací trouby. Pro hydraulický návrh byl použit CFD program Fluent. Cílem bylo nalézt nejoptimálnější tvar savky, který povede ke zvýšení výkonu ze současných 30 kW na projektovanou hodnotu, která činí 55 kW.
Analýza nesrovnalostí malé vodní elektrárny Beneš.
Kuchař, Jan ; Štigler, Jaroslav (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá malou vodní elektrárnou Beneš. První část práce hledá příčiny nízké účinnosti této elektrárny. Druhá část obsahuje návrhy konstrukčních změn sloužících ke zvýšení účinnosti – zejména návrh nových lopatek oběžného kola. Zmiňuje též základní parametry nového rozvaděče.
Analýza nesrovnalostí malé vodní elektrárny Beneš.
Kuchař, Jan ; Štigler, Jaroslav (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá malou vodní elektrárnou Beneš. První část práce hledá příčiny nízké účinnosti této elektrárny. Druhá část obsahuje návrhy konstrukčních změn sloužících ke zvýšení účinnosti – zejména návrh nových lopatek oběžného kola. Zmiňuje též základní parametry nového rozvaděče.
Studie využití vodního toku
Görig, Michal ; Bok, Jaromír (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny. V prvním kroku je soustředěna na teoretický úvod do oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, popisuje různé typy vodních elektráren a jejich turbín. Dále se soustředí na výběr vhodné lokality pro stavbu MVE. Návrh strojního zařízení obsahuje především vhodnou turbínu a generátor. V elektrické části, která je dalším krokem, se zabývá vyvedením výkonu z elektrárny a napojením na veřejnou distribuční síť. V poslední části je hodnocena výše investic na realizaci malé vodní elektrárny.
Automatic control of small aggregate on water power plant
Žilka, Martin ; Marada, Tomáš (oponent) ; Němec, Zdeněk (vedoucí práce)
This thesis try to define concept of automatic control of small aggregate on water power plant. Under consideration circuit of this water power plant is divide to few subcircuits for which are define specific processies which this circuits to do during automatic control. Circuit of turbine is detail defined for specific hydroenergetic source and is designed for using swirl turbine and controled by PLC Simatic S7 224 XP from Siemens.
Výzkum a analýza podmínek a administrativních bariér připojování obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny k rozvodným sítím v ČR
EkoWATT, Praha ; Beitler, Leonard ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Beranovský, Jiří ; Srdečný, Karel ; Nenička, Tomáš
Předmětem projektu je výzkum a analýza podmínek současné a připravované legislativy, vyhlášek a podmínek jednotlivých rozvodných závodů z hlediska administrativních bariér rozšiřování obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny. Podařilo se identifikovat 14 administrativních bariér týkajících se výroby elektřiny z některého z obnovitelných zdrojů. Teoretickou analýzu doplňuje 5 případových studií.
Výzkum a analýza podmínek a administrativních bariér připojování obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny k rozvodným sítím v ČR
EkoWATT, Praha ; Srdečný, Karel ; Macholda, František ; Beitler, Leonard ; Truxa, Jan ; Beranovský, Jiří ; Nenička, Tomáš
Cílem výzkumu je analyzovat administrativní překážky, které stojí v cestě masovému připojování zejména malých obnovitelných zdrojů energie (OZE) k rozvodné energetické síti, a navrhnout změny vedoucí ke zjednodušení připojení OZE k síti tam, kde je to žádoucí pro rozvoj využívání OZE tak, jak to předpokládá politika EU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.