National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů: Průzkum efektivity informačních služeb MŽP
BEZK, o.s. Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha ; Fraňková, Adéla ; Levá, Petra ; Mihalíček, Matouš ; Bilinová, Markéta ; Činčera, Pavel ; Sluková, Petra ; Souček, Martin ; Činčera, Jan ; Papík, Richard
Tato část zprávy pojednává o provedeném průzkumu efektivity informačních služeb Ministerstva životního prostředí. Je členěna do dvou hlavních celků: indikativní části, popisující metodiku projektu, ověřované hypotézy a závěry, a prezentační části. Ta sestává z kapitol: průzkum využití informačních služeb MŽP/CENIA pro výzkum a vývoj, analýza návštěvnosti www stránek, průzkum mezi celostátně působícími nevládními organizacemi, průzkum mezi komerčně působícími subjekty, průzkum mezi učiteli různých stupňů škol a průzkum mezi veřejnými a odbornými knihovnami.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi
ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Projekt řeší problematiku prevence a nakládání s živnostenskými odpady. Výsledky řešení přispějí ke zlepšení situace v oblasti předcházení vzniku a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře služeb a živností a ke zvýšení jejich materiálového využití. Projekt byl řešen v okruzích: výpočet produkce živnostenských/odpadů, vzorové prevenční manuály a koncepce informačního působení. Je popsán nový portál, jehož cílem je napomáhat živnostníkům ve vhodném zacházení s odpady a směřovat k čistší produkci (www.tretiruka.cz).
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi
Ing. Bohumil Černík - ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Živnostenské odpady jako odpady vznikající ve sféře služeb a drobných výrobních činností byly klasifikovány souborem vybraných ekonomických činností, byla analyzována jejich produkce a způsoby nakládání s nimi. Byla navržena opatření na snižování produkce těchto odpadů a zvýšení jejich využití. Je popsán postup prací v jednotlivých letech řešení projektu. S nezbytností osvěty mezi producenty živnostenského odpadu souvisí i vznik publikace, která je samostatnou přílohou této zprávy.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.